ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

305 רפסמ

הנשה שאר

בוט ןמיסב

רברג-לאנברבא סדה

י"מע תורפס.תולאשמ תמשגהלו בוט דיתעל תויפיצו תווקת המיע תאשונ הנש תחיתפ
,ןידה רזג תקתמהל תוליפתב יוטיבל ידיל תואב וללה תויפיצהו תווקתה
תולמסמה "ונייחהש" תוכרבב ,הבוט המיתחו הביתכל םיידדה םילוחיאב
.גחה תודועסב "םינמיס" תליכאב םגו ,תוננערתהו תושדחתה

אתלימ אנמיס תרמאד אתשה :ייבא רמא" :[1]אבומ ארמגב
יתרכ איבורו ארק אתש שיר לכימל שיניא ליגר אהי איה
אהי ,שממ וב שי ןמיסש התא רמואש ,התע ) "ירמתו אקליס
.(םירמתו אקליס יתרכ איבורו ארק הנשה שארב לוכאל ליגר םדא
םנשי .םינמיסה לש תושממהו תובישחה תא השיגדמ ארמגה
ופיסוהש םנשי ,שבדב חופת תפסותב ארמגה גהנמ תא וצמיאש
.ומעטו ןמיס לכ - םיגדו שבכ שאר ,םינומיר

תליכא ןיינע תא ורפסב םיעטמ ל"גס בקעי יבר ,ל"ירהמה
ןיכומיס ךכל אצומו ,הקותמו הבוט הנש שודיחל שבדב חופת
אוה ,ןכ ומכ .הלבקה ךרד לעו םיבותכבו םיאיבנב ,הרותב
היהנש ןעמלו" הדיקעל רכזכ ליא שאר תליכא גהנמ תא קמנמ
םינידה ירוקמו םיגהנמה ימעט רפס לעב ."בנזל אלו שארל
וניבא ןוצר תושעל :תובית ישאר םה "שארל"ש םג ףיסומ
.םימשבש

תליכאל םימעט איבמ ,"בקעי תיב" ורודיסב ,ןידמע בקעי יבר
ותרכיש יתרכ ,וניתויוכז ובריש איבור :םיפסונ םינמיס
,וניאנוש ומתיש ירמת ,וניאנוש וקלתסיש אקלס ,וניאנוש
ףסונ םעט .וניתויוכז ךינפל וארקיו ונניד רזג ערקי ארק
יכ" (םינידה ירוקמו םיגהנמה ימעט רפס) ארק תליכאל
,םידסחה ררועמו ,םימה חכ עינמ אוהש ,הנבלה חכמ לודג אוה
הנשמב ."ןינידה תקתמהו תוררקתה אוהו ,םינפב רק אוהו
הברנש םינומר תליכאל םעט ונאצמ (ג"פקת 'יס) הרורב
םעטה אבומ (ט ,ט"כק) ךורע ןחלוש רוציקבו ,ןומרכ תויוכז
."םיגדה ומכ תוברלו תורפל זמר שיש" םיגד תליכאל

קלחל ןתינ ,םינמיסה תרות איה ,הקיטוימסה תרות יפ-לע
,ןמיסה לש ירמוחה קלחה אוה ןמסמה .ןמוסמו ןמסמל ןמיס לכ
,ינכותה קלחה אוה ןמוסמה וליאו ,ותוהמו ותרוצ תא רידגמה
םינמיסה ןיב ךכ .ןמיסה לש ותוכיאו ותועמשמ תא רידגמה
.םהלש יעמשמ-ינכותה ןמוסמה םג רזגנ ןמסמה ךותמ ,םינושה
רצויה ולשמ ןמסמ ןמיס לכלו ,םינמסמב תודיחא ןיא ,םלוא
.ןמוסמה לא רשקה תא

תרוצ לשב "םינמיס"כ ורחבנש םילכאמב ןיחבהל ןתינ ,ךכ
לשב ורחבנש וא ,ןומירב םיניערגה יוביר ומכ ,םלודיג
ורחבנש שי .םיגדה לצא ןוירפה תנוכת ומכ ,תיעבטה םתנוכת
ורחבנש שיו ,הלחלו חופתל הוולתמה שבדה ומכ ,םמעט לשב
ילילצ-ינושלה רשקה תא השיגדמה הרימא תפסותמ וילאש ,םמש לשב
אקליס ,"ותרכיש" יתרכ ,"וארקיש" - ארק ומכ ,םהיניב
."ומתי" םירמתו "ובריש" איבור ,"וקלתסיש"

םיגד :חמוצה ןמו יחה ןמ םה םינמיסה יכ ןיחבהל ןתינ דוע
רפסמ לולכלו ףיקהל ןויסינ השענ ךכ .קריו ירפ ,רקבו
.הכרבה לוחת םהילע םימוחת לש בר

.םהילא הוולתמה הרימאל הרושק םינמיסה ןיב תפסונ הנחבא
,תיבויח איה םהילא הוולתמה הרימאה רשא םינמיס םנשי
ךכל .תילילש איה םהילא הוולתמה הרימאה רשא הלאכ םנשיו
םאו וניאנוש דגנ אהי הער םא" :ןידמע בקעי יבר סחייתמ
רובד י"ע בוטל ןמיסה קזחי כ"חא …ונל אוה ןמיסל בוט
הנש ונילע שדחתש" :אמגודל ,"קפס ילב םשור השועש הפ
."וניאנוש וקלתסיש"ו "הקותמו הבוט

ירקיעה הנכותש ,םיגהנמ תצובקל תכייתשמ "םינמיס"ה תליכא
ישחומ יוטיב ןיעמ תתל ואב רשא םיגהנמ :םהבש תוילמסב אוה
הרימא םג הוולתמ תילמסה הלועפה לא .[2]טשפומ ןויערל
ןהשלכ תורימא ןוסבקאי ןאמור ןייממש ןוימ תרגסמב .תילמס
,תילכת תגשהל תנווכמ תילולימ תוגהנתה לכש ,ןעוט אוה
תגשהל םיעצמאה תא םיאתהל שיו ןה תונוש תורטמהש אלא
ילולימ רדש םיביכרמה םימרוג השש עבוק אוה .היוצרה תילכתה
רזוג אוה ןכותמו (עגמ ,ןפוצ ,רשקה ,ןעמנ ,רדש ,ןעומ)
ךכ ךותמ .רחא םרוג השיגדמ היצקנופ לכשכ ,תויצקנופ שש
.[3]רדש לכב תונוש תורטמ תגשהל םיעיגמ

תעבה איה ,הרימאב םיוולמה םינמיסה תליכא לע רבודמ רשאכ
רבעומה רדשב םיניחבמ ונא ,ןמיס ותואל הוולתמה הלאשמה
,ןעומה י"ע הלאשמ תעבה אוה רדשה ןכות .ןעמנל ןעומ ןיב
.ןמיסה תליכא תלועפ תוכזב ,ןעמנה י"ע םשגתהל הרומא רשא
,(תיביסרפסקא-תיביטומא) שגר העיבמה היצקנופה לע איה השגדהה
לע ןכו ,רדשה יפלכ רבודה סחי לש רישי יוטיב הרקיעש
הדבועה תאו (תיביטאנוק) ןעמנה תא השיגדמה היצקנופה
.ודעיל עיגי אוהו רסמנ רדשהש
,רדשב תעבומה ,הלאשמה תומשגתהל הווקתהו ודעיל עיגיו רסמנ רדשה יכ הדבועה
תעיקתב םינמיסו םילמס אוצמל ןתינ דוע .םיפסונ םיילמס םישעמב יוטיבל האב
בקעי יבר בתוכש ומכו ,(אכק-זיק 'מע ,םש ,רברפש 'ד) ךילשת תרימאבו רפוש
שרושו םתואיצמ תישארל הז םויב לארשיל םיבוטו םיבר םינמיס ירה" :ןידמע
."םתחלצה


.א"ע ,בי תוירוהב הליבקמבו ,א"ע ,ו תותירכ תכסמ [1]
.גיק 'מע ,'ג קלח ,לארשי יגהנמ ,רברפש 'ד [2]
.'ב ךרכ ,תורפסה ,הקיטאופו תונשלב ,ןוסבוקעי 'ר [3]