ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

305 רפסמ

הנשה שאר

הרגשה דגנ הליפת

ןהכ 'ח לאירבג ר"ד

ך"נתל הקלחמהתבש תורטפהל ורחבנ םיאיבנ יעטק ולא ,הלאשה רוריבב בר ןיינע שי
.ויבגל ורמאנ רבכש םירבדל רבעמ הברה ףיסוהל ןתינ הז אשונב .םידעומו
תוולמה הנח תוליפתו לאומש תדלוה תשרפ הרחבנ המל הלאשב קוסענ ןלהל
.הנשה שאר לש ןושארה םויל הרטפהכ (י ב-א א"ומש) התוא

הרש הדקפנ הנשה שארב" :וז הלאשל תסחייתמ ארמגה רבכ
השעמל םיריבסמ וז העיבקבו ,(א"ע ,אי ה"ר) "הנחו לחר
.הנשה שארב איבנבו הרותב תואירקה לכ תא

יסלק יוטיב הנח רופיסב תוארל שי ,וז הבושתל המלשהכ
'רב) דומלתב רמאנ אושל אל .הנוכנ הליפתל םיכרד תרדחהל
עמשמל אכיא (תולודג) אתוורבג אתכלה המכ" :(א"ע ,אל
אקווד םידמלנ םיבר הליפת ירקיע ןכאו "הנחד יארק ינהמ
בייח ללפתמהש םידמול ראשה ןיב .הנח השיאה לש וז הליפתמ
הליפתב לוקה היבגהל רוסאשו ,("תוענ היתפש") ויתפשב ךותחל
.("עמשי אל הלוק")

תונורקע הלגנ ,תישרדמ-תיתורפס ךרדב הנח תליפתב ןנובתנ םא
.היואר הליפת לש םיפסונ דוסי
רזעילא 'רו ,(י א) "'ה לע ללפתתו" :בותכ התליפת תליחתב
ןכאו .(ב"ע ,אל םש) הלעמ יפלכ םירבד החיטה הנחש ריבסמ
.ארובה ינפל החיש ירמ תא תכפוש ,שפנ תרמ איהש ,הנחש הארנ
תלימב התליפת תראותמ התורירמ תא הבילמ האיצוהש רחאל
רובעכו .(בי א)"'ה ינפל ללפתהל התברה יכ היהו" :תרחא סחי
הריכזמ איה ,הלישל לאומש תא האיבמ הנחשכ ,םינש רפסמ
השאה ינא" :הלבקתה ןכא הליפתהש השיגדמו התליפת תא ילעל
הליפתבש ןאכמ .(וכ א) "'ה לא ללפתהל הזב ךמע תבצנה
.רשויבו תונכב וביל םעש המ תא ללפתמה עיבמ תיתימא

הוולמ תויהל תבייח ,אימש יפלכ הסרתהכ תרמאנה הליפת
תעדומ התייה הנחש ,ךכ לע ודמע רבכ ל"זח .היוארה הוונעב
תא ה"בקה ארבש םוימ" :רזעילא 'ר רמא .'ה לומ התונטקל
הנח האבש דע ,'תואבצ' ה"בקהל וארקש םדא היה אל ,ומלוע
המצע תא הנח השיגרמ תואבצ 'ה לומ .(םש) "תואבצ ותארקו
תכפוהו ,'המא' הלמה לע הנח תרזוח םימעפ שולש .המאכ
הליפתב ודרי הוונעהו הזעהה .התליפתב חתפמ תלמל התוא
יפלכ סירתמש םהרבא לצא םג וניאר ךכ .דחי םיכורכ םהשכ
ויתולבגמל עדומ אוהש ףא !?"טפשמ השעי אל ץראה לכ טפושה" :'ה
.(זכ-הכ חי 'רב) "רפעו רפע יכנאו"

לכ" :הנח תליפתבש תויביסנטניאה תא םג םיריכזמ ל"זח
התייכב ;םיילפכב הסעכ ;םיילפכב התנמ :םיילפכב הנח השעמ
לאומש שרדמ) "םיילפכב הרדנ ;םיילפכב התייאר ;םיילפכב
בלה תנווכ לע הדיעמ םילעפה לע תדמתמה הרזחה .(ט ,א
םידמול התליפתב הנח לש הנווכה לע .תללפתמה הנח לש הקזחה
ללפתמל ןאכמ "הבל לע תרבדמ איה הנחו" קוספהמ םג ל"זח
.(א"ע ,אל 'רב) "וביל תא ןווכיש ךירצ"

,הדבועל היתורודל תידוהיה תונשרפה השידקמ תדחוימ בל תמושת
הפ שי .תתל הנכומ םג אלא תשרוד תניחבב קר הניא הנחש
'הל ויתתנו םישנא ערז ךתמאל התתנו" :הניתנ לש תוידדה
הניא התוללכב תידוהיה הליפתה .(אי א) "וייח ימי לכ
"ללפתה") תימצע הטיפש ןיעכ איה אלא ,'המ תושקבב תזכרתמ
'ה חכונ ררבמו םייקה לע הדומ םדא הב ,(!'ללפ' ןושלמ
!ומצעמ שורדל וילע המו ה"בקהמ שקבל ןתינ המ

תליפתל ךא .היואר הליפת לש םגד איה הנח תליפת ,ןכא
הליפתה ינפואל רבעמ ףא הנשה שארל הבר תובישח שי הנח
.הב םיזמרנה

ואר הנינפ ןהו הנקלא ןה .תובר םינש הרקע התייה הנח
יכ" ;"המחר רגס 'הו" :התונשל ןיאש 'ה תרזגכ התורקע תא
הלרוג םע המילשה אל הנח ךא .(ו-ה א) "המחר דעב 'ה רגס
הלישב 'ה תדובע לש הרגשה ךותמ המק הנח ;"הנח םקתו" -
לגרהב 'ה תא דובעל תנאממ איה .הייחב יוניש לע תמחולו
תווצמל ףרוע הנופ איה ."הנשב הנש" ,"המימי םימימ" :רזוח
לש םינונחת תליפת תרצויו ,עבק תליפת לש הדמולמ םישנא
.תונתשהל םידמוע הייחו תלבקתמ התליפת ןכאו .הווקתו הנומא

תליחתב בותכה ונתוא עדיימ ,יונישה תמצוע תא טילבהל ידכ
הנקלא תחפשמש העש ,'הל םינהכ ויה ילע ינב ינשש רופיסה
הררשהו חכה ילעב ,סחנפו ינפח לומ .(ג א) הלישל האב
הרקע השיא הנח תדמוע ,ותרשמו םהיבא תא תשרל םידיתעש
ילע ינב .ךפהתמ ,רוכזכ ,לכה ךא .דיתע אללו הווקת אלל
הנח לש הנב לאומשו ,הירוטסיהה תמב לעמ םידרוי םיאטוחה
.םהיבא תרשמ תא שרוי

ועדי אל לעילב ינב" ילע ינב .עיתפמב אב אל ךפהמה ךא
תילכת תא תנווכמו וב תחטוב הנח וליאו ,(בי ב) "'ה תא
רומזמב הנח תריש דוסי איה יונישה לש המצועה .וילא הייח
רומזמה .(י-א ב) הנב תדיל תובקעב הרש איה ותוא ,הדותה
:רידא ךפהמ הרבעש השיא הנח לש בלה תושוחת תא אטבמ
,תדלוי לש םייחה תחמשל הרקע השיא לש החור ירמו הילוכסתמ
.םיאכדנהו םילבוסה םע תוביטימה םייחה תוכופהתל ללה ריש אוהו

,הרגשהמ םיאצויו םימקה הלא לכל תפומו תוא איה הנח תליפת
בקונ ימצע רוריב ךות םיסנמו הליפתב ה"בקה ינפב םידמוע
התואש םייח ךרד ;תואבה םינשל ךרדה תא רוחבל ("ללפתהל")
.הירוטסיהה רש ,'ה תרזעבו הב םתוקבד תרזעב שממל וסני