ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

254 רפסמ

ט"נשת ה"רו ח"נשת םיבצנ תשרפ

בקעי יקולאל טפשמ אוה לארשיל קח יכ

רבגניא לאומש

יברעמה לילגה תללכמו לתפנ ש"ע דומלתל הקלחמה
םוי לש ותוהמ יהמ :הלאשב וטבלתה םינשרפהמ םיבר
תנבומ ,הרותב תשרופמ רחא גח לכ לש ותוהמ .הנשה שאר
;ומש ךותמ תררבתמ ףאו ,וב תוגוהנה תווצמה ךותמ
שיש םויה תווצמ תא קר הרותה תנייצמ הנשה שארב ךא
(דכ גכ 'קיו) "העורת ןורכז" הרותה ןושלבו ,עירהל
,הריהבמ הרותה ןיא ךא ,(א טכ 'קיו) "העורת םוי" וא
ירבדכו .הז םוי לש ותועמשמ המו ,עירהל שי עודמ
העורתה המל ,תאזה הוצמה םעט בותכה 'יפ אלו" :ן"במרה
ראשמ רתוי הזה םויב םשה ינפל ןורכז ךרטצנ המלו
.(דכ גכ 'קיו) "םימיה

תוליפת רוזחמלו ל"זח תורפסל ארקמה ןמ םירבוע ונאשכ
םייוצמ םייזכרמ תונויער ינשש םיאור ונא ,הנשה שאר
םויכ הנשה שאר .'ה תכלמה םויו ןידה םוי :הנשה שארב
םלועה םיקרפ העבראב" :הנשמב הנושארל רכזנ ןידה
,ןליאה תוריפ לע תרצעב ,האובתה לע חספב ,ןודינ
...ןורמ ינבכ וינפל ןירבוע םלועה יאב לכ הנשה שארב
וז הנשמ ךותמ .(ב א ה"ר) "םימה לע ןינודינ גחבו
אוה הז םאהו ,הנשה שארב ןידה בוסנ המ לע ,רורב אל
םויש ,רוקמה ןיינמ רורב אל םג .םויה לש ותוהמ רקיע
םירכזומה םיגחה ראשל האוושהה ךותמ .ןיד םוי אוה הז
תא הווהמ הזה 'ןיד'ה ןיאש ,רמול לכונ וז הנשמב
'ןיד'ה ןיא םיגחה ראשב םג ירהש ,םויה לש ותוהמ רקיע
לכלש הארנו .גחה לש ותוהמ רקיע תא הווהמ םהב ךרענה
,וב ךרענש ןידהש דועב ,הרותב תשרופמ תוהמ שי גח
.גח ותואל חפסנ הווהמ

קרש ,עמשמ (א"ע זט ה"ר) ארמגב תאבומה אתפסותהמ
ןודינ םדאהש ךכב הז םוי דחייתמ ,םיאנתהמ קלח תעדל
,םוי לכב ןודינ םדאה ,יסוי 'ר יפלש דועב ;ה"רב
,ןכ םא .העש לכב ןודינ םדאה ,ןתנ יבר יפל וליאו
הווהמ הנשה שארב ןידה ןיינע ןיאש ,הארנ הז רוקממ םג
.םויה לש ותוהמ רקיע תא

שארב 'ה תכלמה ןיינע םג יוצמ ןידה םוי ןויער דצל
ה"ר תכסמב תאבומה אתיירבב אביקע 'ר ירבדמ .הנשה
םג ה"ר םוי לש ותוהמב האור אוהש ,עמשמ (א"ע זט)
...ע"ר םושמ הדוהי ר"א אינת" :ה"בקה תכלמה ןיינע
,תורפושו תונורכז ,תויוכלמ הנשה שארב ינפל ורמאו
םכינורכז הלעיש ידכ תונורכז ,םכילע ינוכילמתש ידכ
[1]."רפושב ?המבו ,הבוטל ינפל

.וז הלאשב תוטבלתה התייה םיארומאה ןיב םגש הארנ
:וז תקולחמ תאבומ ילבבב

הלוכ הנשה לכ :ברד הימשמ אבס אנניח רב הבר רמאו
,'טפשמו הקדצ בהוא ךלמ' ,'שודקה ל-אה' :ללפתמ םדא
:ללפתמש םירופיכה םויו הנשה שאר ןיבש םימי הרשעמ ץוח
וליפא :רמא רזעלא יברו ;'טפשמה ךלמה'ו 'שודקה ךלמה'
תואבצ 'ה הבגיו' :רמאנש ,אצי 'שודקה ל-אה' ,רמא
יתמיא .(זט ה 'שי) 'הקדצב שדקנ שודקה ל-אהו ,טפשמב
דעו ה"רמש םימי הרשע ולא ?'טפשמב תואבצ 'ה הבגיו'
רמא ?הלע יוה יאמ .'שודקה ל-אה' ,רמאקו ,כ"הוי
;'טפשמו הקדצ בהוא ךלמ'ו 'שודקה ל-אה' :ףסוי בר
הברכ התכלהו .'טפשמה ךלמה'ו 'שודקה ךלמה' :רמא הבר
.(ב"ע בי תוכרב)

ןיינע תא ולא םימיב שיגדהל ךירצ ,הברו בר יפלש הארנ
שיגדהל שי ,ףסוי ברו רזעלא יבר יפל וליאו ,תוכלמה
ןכו ,הברכ הכלהש תמכסמ ארמגהו [2];טפשמה ןיינע תא
ונרכז" :הרשע הנומש תליפתבש תופסוהה ראש .הכלהל קספנ
םייחל וירוצי רכוז ןמחרה בא ךומכ ימ" ,"...םייחל
תורושק ,"...םייח רפסב"ו ,"...םייחל בותכו" ,"םימחרב
תרכזהש שיגדהל םיבייח .םדאה לש וייחל עגונה 'ןיד'ל
תורחאה תופסוהה ךא ,ליעלדכ דומלתב תאבומ תוכלמה
אל ורוקמש רחואמ גהונ ןהו ,דומלתב תורכזומ ןניא
:האבה תיתכלהה הנחבאה תעבונ ןאכמ [3].רורב ךכ לכ
רוזחל ךירצ ,ולא תופסוהו םייוניש רמול חכשש ימ
ךא ,תוכלמ ריכזה אל םא קר ,הרשע- הנומש תליפת לע
ורקיעש ,ליעל םירבדהמ הארנ [4].תופסוהה ראשב אל
תכרבב ל"זח ונקיתש יפכו ,ה"בקה תכלמה אוה םוי לש
,"...ץראה לכ לע ךלמ י"אב ...םלועה לכ לע ךולמ" :םויה
.ינשמ ןיינע קר הווהמ ןידה וליאו

השענש ןידה ןיינעל רוקמה אבומ אל ליעלד ה"רב הנשמב
אוהש ינפמ לבא" :הרעשהכ תאז הלעמ ן"במרה .ה"רב
היהי ובש הארנ ,שדח שארב ,םירופכה םוי לש ושדוחב
ושוריפב ן"רה .(דכ גכ 'קיול ושוריפ) "ךרבתי וינפל ןיד
םדא המל ,לואשל שיו" :הלאשב חתופ ה"ר תכסמב הנשמל
יפ לע הרבס הלעמו "?םימי ראשבמ רתוי ה"רב ןודינ
'אב רצונ ןושארה םדאהש תויהש ,(גכ אקספ) אתקיספה
ןיד םויל הז םוי ךפה ,ןודינו אטח םויב ובו ,ירשתב
:םילהתב קוספה רוקמכ אבומ אתפסותב ךא .םלוע יאב לכל
קח יכ' רמואו ;(ד אפ) 'רפוש שדוחב ועקת' רמואו"
.(י א ה"ר) "(ה םש םש) 'אוה לארשיל

יאדפסורכ ר"א" :ארמגב רמאנ ,ןידה לש ותוהמ יבגל
םיעשר לש דחא ,ה"רב ןיחתפנ םירפס השלש :ןנחוי ר"א
.םיינוניב לש דחאו ןירומג םיקידצ לש דחאו ,ןירומג
םיעשר ,םייחל רתלאל ןימתחנו ןיבתכנ ןירומג םיקידצ
"...םיינוניב ,התימל רתלאל ןימתחנו ןיבתכנ ןירומג
םייחב קסוע ןידה ,ןנחוי 'ר יפלש עמשמ .(ב"ע זט ה"ר)
סחייתמ והבא 'ר םג .הבורקה הנשב םדאה לש תוומו
:רמואו הז ןיינעל

ןיא המ ינפמ ,ע"שבר :ה"בקה ינפל תרשה יכאלמ ורמא
רמא ?םירופכה םויבו ה"רב ךינפל הריש םירמוא לארשי
ירפסו םייח ירפסו ,ןיד אסכ לע בשוי ךלמ רשפא :ןהל
ןיכרע) ינפל הריש םירמוא לארשיו ,וינפל םיחותפ םיתמ
[5].(ב"ע י

ךרענש ןידה לש ותוהמ תשרופמ ןיא ,ליעל ונאבהש הנשמב
םירבוע דציכ ,םינייצמ קר אלא ,םלועה יאבל הנשה שארב
,האובת לע םינודינ םיגחה ראשב .'ה ינפל םלוע יאב
לש ונוזמל רושק לוכה .םימה לעו ןליאה תוריפ לע
ה"רב ןידה םגש ,רמול םוקמ ילוא שי ןאכמו .םדאה
.םדאה לש ונוזמב אלא ,תוומו םייחב קסוע וניא

לארשיל קח יכ" ,קוספה לש ותועמשמ תא קודבל םג שי
אתפסותב אבוהש ,(ה אפ 'הת) "בקעי יקל-אל טפשמ ,אוה
תולאש ררועמ בותכה .ולוכ רומזמה עקר לע וב ןייעלו
חנומה תועמשמ יהמו ,'קח' הלימה תנווכ המ .1 :תודחא
הרותב םיעיפומ 'טפשמו קח' םיגשומה ?הז רשקהב 'טפשמ'
ןיא כ"א ,תווצמ לש םינוש םיגוסל רשקהב תובר םימעפ
.ןיד תיבב ךרענה טפשמ ןיבל הז 'טפשמ' ןיב רשק ללכ
ןיבו ,לארשיל אוהש 'קח'ה ןיב הקולחה תועמשמ המ .2
םדאל ךרענה טפשמ .3 ?בקעי יקל-אל אוהש 'טפשמ'ה
הזה רומזמה וליאו ,הדרחו דחפל םדאל םרוג ןיד תיבב
הרמז ואש ...ועירה ...ונינרה" :החמש תעבהב חתופ
קוספ רשקתמ דציכ .4 ."לבנ םע םיענ רונכ ,ףת ונתו
לע ותאצב ומש ףסוהיב תודע" :וירחאש קוספה םע הז
ךא .תונוש תובושת ונתינ הלא תולאשל ."םירצמ ץרא
.םיוסמ ןוויכב דקמתנ ונא

תמדא קר" :קוספב הרותב הנושארל העיפומ 'קח' הלימה
תא ולכאו ,הערפ תאמ םינהכל קח יכ ,הנק אל םינהכה
'קח'ש עמשמ ;(בכ זמ 'רב) "הערפ םהל ןתנ רשא םקוח
םחל ךכו ךכ קח' י"שר שוריפכו ,םדאה ןוזמל רשקתמ
העיפומ ןוזמ תניתנ לש ןבומב 'קח' הלימה [6].'םויל
ינפירטה ,יל ןתת לא רשועו שאר" :םיפסונ םיקוספב םג
קחרממ ,רחוס תוינאכ התייה" ;(ח ל 'שמ) "יקוח םחל
'שמ) "היתורענל קחו ,התיבל ףרט ןתתו ...המחל איבת
,שובלל דגב" :םירמוא תבש לש טויפב ןכו ;(וט אל
."םיקוח םחל

לארשיל קח יכ" :םילהתב קוספה תא שרפל הז יפ לע לכונ
שדחמ עבוק 'ה ובש םוי אוה ה"ר םויש ,הארוהב ,"אוה
ןיב המאתה לבקנ ךכ .הנשה לכל םדאה לש ותסנרפ תא
לכב ןידה .ה"ר תכסמב הנשמב םירכזנה םינושה םינידה
תוכוסו ה"ר ,תועובש ,חספב - םיקרפה תעבראמ דחא
האב ה"רב תונוזמה תעיבק .םדאה לש ונוזמב קסוע -
םשכ :םולש יברב י"ר שרד" :רמאמב םג יוטיב ידיל
ויתונורסח ךכ ,הנשה שארמ ול ןיבוצק םדא לש ויתונוזמש
.(א"ע י ארתב אבב) "הנשה שארמ ול ןיבוצק םדא לש
םדאה .החמש תעבהב רומזמה חתופ עודמ םג ןיבנ ךכ
לוכי וניא ךא ,ילכלכה ובצמ תא רפשל ללכ ךרדב ףאוש
הפצמ אוה ןכלו ,םדוקה ה"רב ול עבקנש המ תא תונשל
.רתוי ההובג הבצק לבקיש הווקתב ,אבה ה"ר רבכ אוביש

ומש ףסוהיב תודע" :רומזמה ךשמה תא ןיבהל םג לכונ
תלבקתמ תודע וזיא .(ו אפ 'הת) "םירצמ ץרא לע ותאצב
םירוסאה תיבמ אצי ףסוי ,ל"זח תרוסמ יפל ?ףסוימ
עקר לע התייה ותאיציו ,(א"ע אי הנשה שאר) ה"רב
ותאיציבו ,םירצמ ץרא לש ןוזמב קסעש ,הערפ לש םולחה
.רוזאה יבשות לכ לש םתסנרפל גאדו ןוזמ תריגאב קסע
םנוזמ תא עבוק 'ה ה"רבש ,איה ףסוימ תודעה ןכ םא
הנבומ תאש ,זומרל םג אב הז קוספ ילוא .םדאה ינב לש
,ליעל ונאבהש יפכ ,ףסוי לצא אוצמל שי 'קח' הלימה לש
.ףסוי לצא הרותב הנושארל העיפומ וז הלימש

."בקעי יקול-אל טפשמ" :קוספה לש ינשה וקלחל רובענ
,'ןיד' לש ןבומב טפשמ השוע 'הש ,ריבסנ ל"נה יפ לע
תונוזמה תא רמולכ ,'קח'ה תא לארשיל עבוק אוה ובו
לש ןבומ םג שי 'טפשמ' הלימל ךא .דחא לכל םיעיגמש
.הסנרפ תניתנל םיבר תומוקמב רשקתמה ,'עובק גהונ'
סוכ תתנו" :ףסוי תשרפב אבומה קוספב שמתשנ בושו
'רב) "והקשמ תייה רשא ,ןושארה טפשמכ ודיב הערפ
םחל ןתונ ,םיקושעל טפשמ השוע" :קוספב םג .(גי מ
לש ןבומה םא - לואשל ןתינ ,(ז ומק 'הת) "םיבערל
,'םיקשועל' רמול רתוי םיאתמ היה ,'ןיד'ל הנווכה 'טפשמ'
הנווכה םא ךא ?'םיקושעל' ןיד השוע 'הש רמאנ עודמו
עודמ ,רורב יזא ,הסנרפ תניתנל רושקה עובק גהונל
ינשה קלחל המיאתמ הלבקה לבקנ ךכ .'םיקושעל' רמאנ
ינשה קלחה ילואו ."םיבערל םחל ןתונ" :קוספה לש
טפשמ השוע 'הש ,רמולו ןושארה קלחה תא ריבסהל אב
.םחל םהל ןתונ אוהש ידי לע םיקושעל

,אתקיספהמ איבהש ן"רה ירבד םע הז ןויער רשקל לכונ
אטחה .ןושארה םדא לש וניד זאמ ןיד םויל ךפה ה"רש
ךירצ היה שנועהו .תעדה ץעמ לכאש ,הליכאה םוחתב היה
,(זי ב 'רב) "תומת תומ ,ונממ ךלכא םויב יכ" :תויהל
םוחתב היה שנועה םגש ,ךכל בל םישנ ךא ?תמ אל ירהו
...הנלכאת ןובצעב ,ךרובעב המדאה הרורא" :הליכאה
'רב) "םחל לכאת ךפא תעזב ...ךל חימצת רדרדו ץוקו
רשקה ושוריפ 'םייח'ש ,ןכ םא ריבסהל רשפא .(טי-זי ג
םכיקול-א 'הב םיקבדה םתאו" :תניחבב ,'ה םע םדאה לש
לכל גאוד 'ה הז בצמב .(ד ד 'בד) "םויה םכלכ םייח
וליאו ;םהיתונוזמל םג ןבומכו ,וב םיקבדה יכרוצ
ךירצ םדאה ובש בצמ ,'המ תוקחרתהה ושוריפ 'תוומ'
םיארקנ םהייחב םג םיעשר ןכלו ,ויכרצ לכל ומצעב גואדל
.םיתמ

תא םייקל ךירצ היה ה"רב ותריצי םויב ןושארה םדאה
ליבקמבו ,ותוכלמ לוע תא וילע לבקמ היה הזבו ,'ה יוויצ
רבע ןושארה םדאהש עגרב .ונוזמל ול גאוד היה 'ה
קוחירל ןודינ ,ותוכלמ לוע תא וילעמ קרפו 'ה יוויצ לע
םוי ךפה האירבה ימי זאמו .ותסנרפב העיגפלו ,'המ
,'ה תא ומצע לע ךילממ דחא דצמ םדאה ובש ,םויל הז
ונירבדמ .הבורקה הנשל ונוזמ תא ול ביצקמ ינש דצמ 'הו
םיזוחא ,ןידה םויו 'ה תכלמה ,םיביטומה ינשש ,הלוע
.עזגב ףנעכ הזב הז:תורעה

ילואו ,'תויוכלמ'ל 'תונורכז' ןיב רשקה רורב אל הז רמאממ .1
,המבו' ,םויסה םג .ה"רב ךרענש 'ןיד'ה ןיינעל םירושק 'תונורכז'ה
תכלמהש ,'תויוכלמ'ה לע םאה .בסומ אוה המ לע רורב אל ,'רפושב
רמואש יפכו ,'תונורכז'ה לע וא ,רפושה תעורת ידי לע השעית 'ה
,ליא לש רפושב ינפל ועקת ,אוה ךורב שודקה רמא" :והבא 'ר םש
אוצמל ןתינ םישרפמבו ."םהרבא ןב קחצי תדיקע םכל רוכזאש ידכ
'ה תכלמה לש וללה םיניינעה ינש ןיבו רפושה ןיב םיבר םירשק
.ןידה םויו
:ורמאב םיניינעה ינש תא רשקמ 'שודקה ךלמה' ה"דב י"שרש הארנ .2
."םלועה תא טופשל ותוכלמ הארמ אוה וללה םימיבש יפל"
וגהנש תומוקמ שי" :ךכ חסנמ (טי ב הליפת תוכלה) ם"במרה .3
תכסמ לש ןושאר קרפב ן"רה םשב איבמ םש הנשמ ףסכבו ."...ףיסוהל
לש ןתמיתחש םשכו" :םירפוס תכסמב ךכל זמר אצמ ן"במרהש ,ה"ר
'ונרכז' א"או ,הנושמ ןתלפת ךכ ,םימיה ראשמ הנושמ ה"י לשו ה"ר
םירפוס תכסמ) אסרגה ונינפל ךא ."תונורחא 'גבו תונושאר 'גב
םירבדה תועמשמ תא קודבל שיו ,'ונרכז' אלו ,'תונורכז' (ח טי
.םש
.בפקת ןמיס ח"וא ע"וש .4
ןיבשחמש ,וניינעו" :ה"רב הנשמל ושוריפב ם"במרה שרפמ ןכו .5
םתלוזו םייחהו תומהו םיאלחבו תואירבב םהילע ןינדו םדא ינב לע
.ג קרפ הבושת תוכלהב וירבד האר ןכו ."םדאה יניינעמ
.'קלח' ןושלמ אוה 'קח'ש ,רמולכ ,'אקלוח' םגרת סולקנואו .6