ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

515 רפסמ

ד"סשת הנשה שאר

הנשה שאר לש ותועמשמב (תוילאודה) תוינשה

הוק השמ 'פורפ

הטיסרבינואה אישנ




ותעפשהו ,רתויב הבר תינחור המצע לעב גח אוה הנשה שאר
ונייה ,הרואכל .הלוכ הנשה ךרואל ידוהי לכ תוולל הרומא
,הדיחיו תחא תינויער הרדגה לעב היהי בושח הכ גחש םיפצמ
(תוילאודה) תוינשה לע בכעתנ הז רמאמב .רבדה ךכ אל םלוא
.הנשה שאר לש ותועמשמב

שאר תא תספות ,התוהמב תילנויצר ,תחאה השיגה
הנווכה וז השיג יפ לעו ,ומלועב ארובה תכלמה גחכ הנשה
םדאה לש ויכרצ תא םדקל הניא ויגהנמבו גחה תווצמב
.םלוע לש וכלמ - ה"בקה יפלכ וסחי תא טילבהל אלא

הרידגמ איהו תיטסימ-תישגר איה היינשה השיגה
תיב בשוי הז םויב ,ונייהד .'ןידה םוי'כ הנשה שאר תא
.םלוע יאב לכ וטבש תחת ריבעמו םימשב ןוילעה טפשמה
לע עיפשהל אוה גחה לש יזכרמה וניינע ,וז השיג יפל
ןזאמה םוי ,ןידה םוי ארומ לשב וישעמ תא רפשל םדאה
.וארוב ינפל ידוהי לכ לש ינחורה


עדמב תוילאודה

תילנויצרה השיגה ןיב הענה ,םיכרע לש תילאודה תונשרפה
םוחתמ האבה המגודהמ עיתפמ קוזיח תלבקמ ,תישגרה השיגל
.הקיזיפה

,תיריפמא הקידבל םינתינה םירורב םיקוח הקיזיפל יכ ףא
.תילאוטפסנוק הסירק ינפב ,תמדוקה האמה תליחתב ,הבצינ איה
ןורטקלאה עודמ התייה התא ודדומתה םינעדמהש הלאשה
,(דבכה) יבויחה ןיערגה ביבס גחה ,(לקה ילילשה ןעטמה)
(תויטנגמורטקלאה יקוח פ"ע) הנירקל היגרנא דבאמ וניא
.ןיערגה ךותל לפונו

הסיפתה דסיימ ,ןגהנפוקמ רהוב סלינ לש העיתפמה ותבושת
לעו) קיקלח וניא ןורטקלאהש ,התייה ,םיטנווקה תרות לש
,ןכ-יפ-לע-ףא .לג אוה אלא ,(ןיערגה ביבס גח וניא אוה ןכ
גהנתהל ךישממ ןורטקלאה יכ ררבתה םימיוסמ םייוסינב
טרבלא לביק וילעש ירטקלאוטופה טקפאב לשמל ומכ ,קיקלחכ
ןורטקלאה םאה ,הלאשה הרזח בושו .לבונ סרפ תא ןייטשנייא
תוילאוד תמייקש איה העיתפמה הבושתה ?לג וא קיקלח אוה
קיקלחכ גהנתמ ןכא ןורטקלאה םימיוסמ םייוסינבו ,עבטב
ןורטקלאה לש 'תיקיקלח'ה תוגהנתהה .לגכ - םירחא םייוסינבו
תוגהנתהה וליאו ,םדאה לש 'לנויצר'לו ונישוחל רתוי המיאתמ
,םוקמ לכמ .םישוחל המיאתמ וא תילנויצר הנניא 'תילג'ה
אוה רבסה לכו ,תרחא וא ךכ רבסומ תויהל לוכי עבטה
!ימיטיגל


רפושה תועיקתב תוינשה

.הנשה שאר לש ותועמשמב תוינשה אשונל רוזחנ
,ונגצהש תושיגה יתש ןיב ועירכה אל ל"זח ,ישעמ ןפואב
,תושיגה יתש ."םייח םיקולא ירבד ולאו ולא" תניחבב
לע תותתשומ ,ויגהנמבו גחה תוליפתב וזב וז ובלתשהש
המגודל ךכ .הארימ 'ה תדובעל הבהאמ 'ה תדובע ןיב קוליחה
לע אשנהו ךדובכב ולוכ םלועה לכ לע ךולמ" :הליפתה
התא ךורב ...תמאב ךדבעל ונבל רהטו ...ךרקיב ץראה לכ
ךומסבו ,"ןורכזה םויו לארשי שדקמ ץראה לכ לע ךלמ ,'ה
'ה תדובע לש היווחה תמלשהכ רפושב ךלמל םיעקות הל
.הבהאמ

םויה" תרימא ל"זח ופיסוה העיקתה רחאל דימ ,הנהו
... םימלוע ירוצי לכ טפשמב דימעי םויה ,םלוע תרה
וננחתש דע תויולת ךל וניניע - םידבעכ םאו ... םינבכ םא
תדובע :תורחא םילימב ."שודק םויא ,ונטפשמ רואכ איצותו
רתוי תרבדמ היינשה השיגהש ךכב וריכה ל"זח .הארימ 'ה
ןידה םוי לאכ ה"רל תוסחייתההו ,רוביצה בור לש ובלל
.תורודה ךרואל תונשרפב תיטננימוד ןכא

ךירצ אל הנושארה השיגה יפ לע ,תישעמ הניחבמ
לש תולוק ןהיתש ירהש ,העורתל העיקת ןיב לדבה תויהל
:י 'דמב) "םכיהל-א 'ה ינפל ... תרצצחב םתערהו"
'הבבי' איה העורתה םא הלאשב וקלחנ ל"זח ,תאז לכבו .(ט
םדאה לש ישפנה ובצמ תא םימאותה תולוק ןהש ,'הללי' וא
.ןידה םויב וארוב ינפל

םיאצומ ונא ,קהבומה טסילנויצרה ,ם"במרה לצא םג
הווצמ) תווצמה ןיינמב הנומ ם"במרה .תושיגה יתשל יוטיב
םוי" - הנשה שארב הרותה תעבוקש הדיחיה הווצמה תא (עק
תוכלה) ףיסומ ם"במרהו .(א :טכ 'דמב) "םכל היהי העורת
דחא רפושב ה"רב ןיעקות ויה שדקמב" :(ב ,א"פ רפוש
ןיעקות המלו .רפושב םויה תווצמש ...תורצוצח יתשו
ועירה רפוש לוקו תורצצחב' :רמאנש םושמ ?תורצוצחב ומע
.הנושארה השיגה יפ לע רבסה - "(ו :חצ 'הת) 'ה ךלמה ינפל
:היינשה השיגל ם"במרה סחייתמ הבושת תוכלהב ,תאז תמועל
.וב שי זמר ,בותכה תריזג ה"רב רפוש תעיקתש פ"עא"
םכתמדרתמ וציקה םימדרנו םכתנשמ םינשי ורוע :רמולכ
."םכארוב ורכזו הבושתב ורזחו םכישעמב ושפחו

ירפסב אצמנ תושיגה יתש בולישב ךמותה ףסונ רוקמ
תויוכלמ רמול םימכח ואר המ" :(72-71 'מע ,זע 'דמב)
ךילע והכילמה אלא ?תורפושו תונורכז ךכ רחאו הליחת
?המבו .ול רכזתש ידכ םימחר וינפלמ שקב ךכ רחאו הליחת
."תוריח לש רפושב

הנשה שאר יגהנמב תוינשה

,הליפתב ה"ר לש תויועמשמה יתשל יוטיב וקינעה ל"זח
.גחה יגהנמבו רפושה תעיקתב

תיסחי הווש הרוצב תקלחנ ה"ר לש תדחוימה הליפתה :הליפת
:תואמגוד המכ גיצנ .תושיגה יתש ןיב

"וניקולא 'ה אוה התא ךולמתו" :('ה תכלמה) 'א השיג
תרזח) "דעו םלועל ךולמי 'ה ,ךלמ 'ה ,ךלמ 'ה" ;(תירחש)
םלועה לכ לע ךולמ" ;(טויפ) "ונכלמ וניבא" ;(ץ"שה
.(טויפ) "ןוילע ךלמ" ;(ףסומ ע"ש) "ךדובכב ולוכ

לאל" ; (תירחש) "ךדחפ ןת ןכבו" :(ןידה םוי) 'ב השיג
;(טויפ) "ןיד ךכרעב הנומא לא" ;(תירחש) "ןיד ךרוע
.(ףסומ) "ןובתכי הנשה שארב"

םויכ גחה תרדגהמ רקיעב םיעפשומ ה"ר ילכאמ :הליכא
שבד ;(בנזל אלו שארל היהנש) גד שאר :המגודל .ןידה
;(ןומירכ וניתויוכז ובריש) ןומיר ;(הקותמ הנש היהתש)
.(ונניד רזג עור ערק) רזג

אטבמ ה"רב םינבל םידגב תשיבל לש הפיה גהנמה :שובל
:(י-ט :ח) הימחנ לש המחנה ירבד לע ססבתמו גחה תחמש תא
...םיקתממ ותשו םינמשמ ולכא וכל ...וכבת לאו ולבאתת לא"
דומלתב ,ןכאו ."םכזועמ איה 'ה תודח יכ ובצעת לאו
:וניצמ (ב"ע ,זנ ;ג"ה ,א"פ ה"ר) ימלשוריה

ףטעתמו םירוחש שבול ,ןיד ול שיש עדוי םדא םלועבש גהונב
לבא ;אצוי וניד ךאיה עדוי וניאש ,ונקז לדגמו םירוחש
םינבל ןיפטעתמו םינבל םישבול אלא ,ןכ ןניא לארשי
ה"בקהש םיעדויו םיחמשו ןיתושו ןילכואו םנקז םיחלגמו
."םיסנ ןהל השוע

.ןידה םויכ ודמעמ ללגב ה"רב ןושיל אלש םיגהונ :הניש
םירמוא ןיא עודמ רבסהה םע דחא הנקב הלוע הז גהנמ
ינפמ ע"שבר" :(ב"ע ,בל ה"ר) דומלתב רמאנכ ,ה"רב ללה
?רופיכ םויבו ה"רב ךינפל הריש םירמוא לארשי ןיא המ
ירפסו םייח ירפסו ןיד אסכ לע בשוי ךלמ רשפא :םהל רמא
."?הריש םירמוא לארשיו וינפל ןיחותפ םיתמ


הנשה שאר לש יתכלהה םזילרולפה

עומשל' הנה הרותהמ הדיחיה גחה תווצמ ,רומאכ
שירחהל :ףסונ רסמ הז יוויצב תוארל ןתינ .'רפוש לוק
ברקב הינומרהל עיגהל ידכ רחאה לש ולוק תא עומשלו
םתפיאשבו ,ה"ר תוכלהב יוטיב אצומ הז רסמ .לארשי םע
יגהנמב תועדה ןווגמל יוטיב קינעהל ל"זח לש הארשהה תבר
:תאז םיגדהל ןתינ .םויה

'ר ?ןודינ םדאה יתמ - םיאנתה וקלחנ :ןידה םויכ ה"ר
:ז) בויאב רמאנש יפכ ,םוי לכב ןודינ םדאש עבק יסוי
קוספה פ"ע עבק ןתנ 'ר וליאו ."םירקבל ונדקפתו" :(חי
העש לכב ןודינ םדאהש ,(םש) "וננחבת םיעגרל" בויאב
םיריבסמ (ב ,א ה"ר) הנשמב ,אסיג ךדיאמ .(א"ע ,זט ה"ר)
?ירשתב דחאה תא ןייצל 'הנשה שאר' יוטיבה רחבנ עודמ
."ןורמ ינבכ וינפל ןירבוע םלועה יאב לכ" ה"רבש םושמ

םרמאב תונושה תועדה ןיב הריתסה תא וצרית ל"זח
דחאו דחא לכ לש וניד רזג וליאו ,ןינודינ לוכה ה"רבש
,ןליאה תוריפ לע תרצעב ,האובתה לע חספב - ונמזב םתחנ
אתפסות) םירופיכה םויב םתחנ םדא לש ונידו ,םימה לע גחב
.(13 :א ה"ר

היהי יעיבשה שדוחב דחאהש התוויצ הרותה :רפוש תעיקת
הוולמ היהת 'העורת' לכש ושרד ל"זחו ,"העורת םוי"
עבוק ם"במרה .(א"ע ,דל ה"ר) הירחאלו הינפל העיקתב
ןכו ,"העורת ןיארוק ונאש איה (הכוב םדא לש) הלליהש"
השולש התוא ןיארוק ונאש איה - וז רחא וז החנאהו"
ןפוא יבגל תועדה לכ תבוח ידי תאצל תנמ לע ."םירבש
םישולש עוקתל הכלהה הקספנ תועיקתהו תוחנאה ,תולליה
.(ג ,ג"פ רפוש תוכלה ם"במר) תועיקת

המגודב .ןיינעמ יתכלה םזילרולפב אופא םילקתנ ונא
,םדאה ןודינ םוי לכב היפל תצרחנה העדה תורמל ,הנושארה
םינודינ ה"רב יכ ושרדו ןידה םויכ ה"ר תא ל"זח ואר
יבויח - ןיטולחל רורב ירסומ ןזאמ םהל שיש הלא קר
םהש ,םיינוניבה ךא .(םיעשרה) ילילש וא ,(םיקידצה)
.םירופיכה םויב םינודינ ,םעה בור

םיחירטמ ונא :בושח רסמ ןומט היינשה המגודב םג
תולוק לש םיירשפאה םיבולישה לכ תא עומשל רוביצה תא
לכ תגצוימ הבש תילארשי-ללכ השיגל ךנחתנש ידכ רפושה
תעיקת התכז ל"זח לש וז השיג תוכזבש ןכתיי .תועדה תשק
תורזג לש םינמזב םג הומייק לארשי תוליהק לכבש רפושה
םיספיספב רתויב חיכש רפושה למס ,ןכ ומכ .שפנ חוקיפו דמש
,תועמקו תועבטמ ,תיכוכז ילכ ,סרח תורנ ,תסנכ יתב לש
הנשמה תפוקתב לארשי ידעומ ,ירובת 'י) תובצמ וליפאו
.(253-252 'מע ,ה"נשת ,דומלתהו

תורודל רסמהו רפושה תרוצ

תורמלו ,עוקתל ןתינ תורפוש וליאב הלאשב וטבחתה ל"זח
"טושפ"ה לעיה רפוש תא ופידעה ,םירשכ תורפושה לכש םתעיבק
'ר ,תאז דגנכ .(ג ,ג ה"ר הנשמ ;םקועמ וא ףופכ אל)
,וכ ה"ר תכסמ) ףופכ היהי ה"ר לש רפושהש שרד הדוהי
םדאה דמעמל למס איה רפושה תרוצש ריבסמ דומלתה .(ב"ע
הנוי 'ר ירבדכ ,תוטשפל איה תופידעה .ויקולא ינפב
ג"פ ,ה"ר) "הבושתב םבל וטשפיש ידכ" תאזו ,ימלשוריב
קספ ותומכש) הדוהי 'ר תשיג ,םלוא .(ד"ע ,חנ ;ג"ה
ינפל תופיפכה תא טילבהל יוארש תרבוס (ארמגב יול 'ר
יתכלה טסילרולפ היה ןטייפהש הדבועה תניינעמ .ארובה
ףופכ ,ףופכ רפוש לוק" :ובתכב תושיגה יתש תא גצייו
,רברפש 'ד) "דחא בל טושפ ,טושפ רפוש ןויצ ;דחא בל
.(חיק 'מע ,ג ,לארשי יגהנמ

ה"יארה לש םיפלאמה וירבד תא איבהל יואר הז רשקהב
,ה"יארה ידעומ ,הירנ צ"מ) םינושה תורפושה יגוס רבדב קוק
לודג רפושב עקת" קוספה לע ותשרדב .(טס 'מע ,מ"שת
רפושב תוגרד שולש ןנשי יכ קוק ברה עבוק "ונתורחל
רפושה ;ןטק רפושו ינוניב רפוש ,לודג רפוש :הלואגה
לארשי םע לש תיתדה תוררועתהה תא למסמ הלועמהו לודגה
ולוקלו ,םלועה ארוב ידי לע תחטבומה וצרא תא לואגל
רפוש ונשי ,םלוא .ןויצ תבישל והמכש לארשי ילודג ועמש
ץרא יהוזש ינפמ לארשי-ץראל תולעל םידוהיל ארוקש רחא
הפ .וניכלמ ,וניאיבנ ,וניתובא ויח הפ" - םהיתובא
תא ךנחל לכונ הפ ,ותדלומב ןירוח ןב םעכ תויחל לכונ
רפוש םג ,קוק ברה ירבדל ."תידוהי הריוואב ונידלי
!וילע ךרבל שיו רשכ אוה הז 'ינוניב'

המהב לש רפוש שי" - יכבב קוק ברה ץרפ - לבא
םידוהיל םיארוקו םעה ינזואב םיעקות לארשי יאנוש - האמט
םיחירכמ םיביוא ,לארשי-ץראל תולעלו םב םשפנ דוע לכ סונל
שערב םישיערמו המחלמ תועורתב םיעירתמ ,לאגיהל םתוא
אלש ימו .חונמ םהל םינתונ םניאו ,םירוסייו תורצ לש
,עמש אל ינשה רפושה לוקל ףאו ןושארה רפושה לוקל עמש
רפוש לע םלוא ...ןורחאה רפושה לוקב וחרוכ-לעב עמוש
תוכרב) 'תונערופ לש סוכ לע ןיכרבמ ןיא' - ךרבל ןיא הז
."(ב"ע ,אנ

"ונתורחל לודג רפושב עקת" םיללפתמ ונא ,םוכיסל
רפושה תועצמאב אל תורח ידיל ונאיבי ה"בקהש הווקתב
ינוניב רפוש ידי לע אל ףאו ,תונערופ-תועורת לש ןטקה
םויב היהו" - איה ונתשקב אלא ,'ה םעל יואר וניאש
םיחדנהו רושא ץראב םידבאה ואבו ,לודג רפושב עקתי אוהה
'שי) "םלשוריב שדקה רהב 'הל ווחתשהו ,םירצמ ץראב
.(גי :זכ