ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

דוסי ידומילמ

150 רפסמ

ז"נשת ,הנשה שאר תבש

הנשה שאר - "םלוע תרה םויה"

ןודינ םלועה לכ ךכלו םלוע לש ונוירה רמגנ םויה... - םלוע תרה םויה
ולא םירבדב .(ולש רוזחמה שוריפב םייהנדייה ףלאוו 'ר) "...הז םויב
םשה ,('ןידה םוי' יוניכה תאו) 'הנשה שאר' םשה תא ריבסהל ןיליגר
          .ירשתב דחא אוה ,יעיבשה שדוחב דחאל וניפב רוגשה

ונתולגל הנש שמחו םירשעב" - ארקמב תחא םעפ קר אצמנ 'הנשה שאר' ,הנהו
"...ריעה התכה  רשא רחא הנש הרשע עבראב שדוחל רושעב  הנשה שארב
אוהש ןוויכמ ,לבא .דמוע אוה שדוח הזיאב שריפ אל איבנה .(א מ 'זחי)
.ירשת שדוחב רבודמש םימכח ושריפ ,'הנשה שאר' שדוחל ירישעה תא הניכ
הז רמוא יוה - שדוחל רושעב  הנשה שארש הנש איה הזיא" :ונינש ךכו
שדוחב העורת רפוש תרבעהו" :רמאנ לבויה תנש לע .(א"ע בי ןיכרע) "לבוי
"...היבשוי לכל ץראב רורד םתארקו...םירופכה םויב שדחל רושעב יעיבשה
תודש ורזח רפושב ועקת םירופכה םוי עיגה"ש ודמל ןאכמ .(י-ט הכ 'קיו)
שיו .(תוליבקמבו בותכה לע ארפס) "םהיתבל םירטפנ םידבעו םהילעבל
תיב ימי לש היגולונורכב הניפ ןבא םישמשמ ולא םימכח ירבד ,תעדל
רשפאש המ לעו ,םהילע .ןויצ תבישו לבב תולג ,ןברוחה ךיראת ,ןושאר
 .הז ןיינעב ןודנ אל םעפה ךא ,תולבויו ןיטימש ןובשח ססובמ םהמ קיסהל

ךירצ רבדהש וליאכ ,וב יוצמ אוהש שדוחה תא ןייצ אל איבנה ,רומאכ
הנמ הנשה תא לבא ,ןייצ אל שדוחה תא .בקנש ךיראתה ןמ ןבומ תויהל
ןייצ רבכש רחאל ,בושו ;ןיכיוהי תולג איה ,'ונתולגל' הליחת ,םיימעפ
רשפאו ."ריעה התכה רשא ירחא" ,ןברוחל אוה הנומ ,הנשה שאר אוה םויהש
ןיטימש ןובשחב") ןייטשנרוב י"ח לש  ותעצה היהת הקוחר ךכ לכ אלש
,ןברוחה תונשל אוה ןיינמה .בא-םחנמ שדוח אוה שדוחהש ,(ולש "ןילבויו
אל ןכו ,ןברוחה שדוח לש ותליחתמ אלו ,ןברוחה םוימ הנשה תא םינומו
                    .תירדנלקה הנשה לש התליחתמ

(ירשת שדוח וניפב הנוכמ לבב תולג זאמש) יעיבשה שדוחל דחאה ,םוקמ לכמ
גכ 'קיו) 'העורת ןורכז' וא (א טכ 'דמב) 'העורת םוי'כ הרותב ןיוצ
םינש שיש םימכח וקייד ,'העורת ןורכז'/'העורת' ,הז ןושל לפכמ .( דכ
דמועה גשומכ 'ןורכז'ל םה וסחייתה תאז םע .'העורת ןורכז' קר אוהש
םויו לארשי שדקמ..." :הז םויב  ונחנא םיכרבמ ךכ ירהש ,ומצע ינפב
                           ."...ןורכזה

                         "םינש ישאר העברא"

דחאב :'םינש ישאר העברא' הנשה שאר תכסמ תחיתפב הנומ הנשמה ,עודיכ
א"ר לבא) המהב רשעמל ה"ר לולאב דחאב - םילגרלו םיכלמל ה"ר ןסינב
העיטנלו תולבוילו ןיטימשלו םינשל ה"ר (ירשתב דחאב - םירמוא ש"רו
.וב ו"טב םירמוא ה"בו ש"ב ירבדכ ןליאל ה"ר טבשב דחאב - תוקרילו
- (תועובש=) תרצעב - חספב :םלועה ןודינ םהב םיקרפ העברא םינומ ךשמהב
גחבו - (ירשתב 'א אוה ןווכמהש וילאמ ןבומו !הככ) הנשה שארב
.םינש ישאר השימח הנשמב שיש ועבקו וקייד ילבבה תייגוסב .(תוכוס=)
םילגרל ה"ר וליאו ןסינב דחא אוה םיכלמל ה"ר :םיינש שי ןסינ שדוחב
ונשי יכ רבוסש ימ יכ ונייצ ףא םה .חספ לש ןושאר ט"וי ,וב ו"ט אוה
.לולאב דחאבש ה"ר רסחי ותטישלו ,ןועמש 'ר תטישל הזב ךלוה םילגרל ה"ר
ךא ,לולאב דחא אוה המהב רשעמל ה"ר ותטישל .ריאמ 'ר אוה וילע קלוחה
אוהש אבר ריבסה הנשמה תרתוכבש ןיינמה תא .םילגרל ה"ר ןיאש רובס אוה
                  .(ב"ע ז ה"ר) "לכה ירבדל העברא"

לש דחא ןפוא .הווש ךרוא תולעב תודיחיל עוטקל ונא םיגהונ ןמזה ףצר תא
תדוקנ תעיבקב ונתוא םיחנמ םינוש םילוקיש .םינשל הקולחה אוה וז הקולח
תנש' ,'ביצקת תנש' שי םייחרזאה ונייחב .'הנשה שאר' דעומ ,העיטקה
יתנש רוזחמ םילקאל שי ,עודיכ .תירדנלק הנש םגו 'םידומילה תנש ,'סמה
רשפא ןימו ןימ לכל .יחהו  חמוצה ייחב םייתנש םירוזחמ וירחא ררוגה
םינשה ישאר .ולש 'הנשה שאר' ,ותליחת תא ןייצלו יתנש רוזחמ עובקל
הלאל וליאו תויתורירשב ללכ ךרדב םיעבקנ הלעמל ונייוצש 'םייחרזא'ה
הנשמב םייונמה םינשה ישאר תעברא .'יעבט' רבסה שי יתנייצש םינורחאה
וליאו ,'םייעבט' םה תונליאה לשו המהב רשעמ לש םינימה ינשמ םה ל"נה
            .םייתורירש הרואכל םיארנ םירחאה םינשה ישאר

םשרדמ תיבמ היה אלש רבחמ ידי לע ,ינש תיב ימיב דוע בתכנש רפסב ,הנהו
איה הקולח תדוקנ לכ .תופוקת עבראל הנשה תקולח תא ונאצמ ,ונמכח לש
:רמאנ (ו"פ) םילבויה רפסב .הנש שאר ןיעמ שמשל הלוכי התייהו 'ןורכז'ל

דחאהו יעיבשה שדוחל דחאהו יעיברה שדוחל דחאהו ןושארה שדוחל דחאהו
חנ םמישיו...הנשה תופוקת עבראב םה דעומ ימיו ןורכז ימי ירישעה שדוחל
רמאנ ןושארה שדוחל דחאבו .ןורכז םהב ול היה יכ םלוע תורודל םיגחל ול
שדוחל דחאבו .ץראה תא אריו חתפיו המדאה השבי ובו הבת השעי יכ ול
יפ לכ חתפנ יעיבשה שדוחל דחאבו  היתחת םוהת יקמעמ יפ רגסנ יעיברה
וארנ ירישעה שדוחל דחאבו .היתחת םוחת לא תדרל םימה ולחיו ץראה יקמעמ
לכ תועובש רשע השלש םימשה תוחול לע םולעיו...חנ חמשיו םירהה ישאר
תותבש םיתשו םישמח הוצמה ימי לכ יהיו...ןורכז הז דע הזמ םהמ דחא
ויהי םימי העבראו םיששו תואמ שלש הזה רפסמב...המימת הנש ןלכו םימי
                           ...המימת הנש

.המואה תובאמ דחאל הנשה חול לש ותעיבק תא רבחמה סחיי ,וכרד יפ לע
- תועובש םיינשו םישימח קוידב וב שיו ,המחה תנש לע ססובמה הז חול
דחאכ ןאכ בשחנ חנ .ינש תיב ימיב תונוש תותיכ ברקב הארנה לככ ,גהנ
םיאיבנ ינב יכ" :(בי ד ,ךוראה) היבוט רפסב םג אבומ ךכ .המואה תובאמ
    ."...םלועמ ונתובא בקעיו קחצי םהרבא חנ ינב יכ אנ רכז ונחנא

          ."תרכז הבהאב חנ תא םגו" :רמאנ הנשה שאר תלפתבו

'לאומש תפוקת'בכ 365.25 אלו םימי 364 תב איה רבחמה לש הנשה ,רומאכ
תעבראב בקנ ולש חולה סוסיב רחא ותוטיהלב .ונמכחל העודי התייה רשא
העבשב ינשה שדחב" בותכ ונתרותב ,הנהו .לובמה תנשב ל"נה םיכיראתה
ז 'רב) "וחתפנ םימשה תובראו הבר םוהת תוניעמ לכ ועקבנ שדחל םוי רשע
השבי שדחל םוי םירשעו העבשב  ינשה  שדחבו" :רמאנ הנש רובעכו .(אי
.הנבל ישדוח רשע םינשמ רתוי אופא ךשמנ  ןמזה קרפ .(די ח םש) "ץראה
םימיה איה וז תפסותש ןיוצ (השרפה לכ השרדנ םשו - ד"פ) הבר םלוע רדסב
תא ומגרתש םינקזה םיעבש רבדב ושח הארנה לככ .הנבל תנשל המח תנש ןיבש
ז"כב ןה ףא וחתפנ םימשה תובורא - םמוגרתב יכ .ךלמה ימלת ינפל הרותה
                          .יעיבשה שדוחל

רמול ותנווכ .'ןורכז' ימי םה הלאה םיכיראתה תעברא םילבויה רפס לעבל
םויב לובמה תנש יטרפמ טרפ לכ ןייצמ אוהו חנ 'רכזנ' םהבש םימי הלאש
"ןורכזה םויו לארשי שדקמ" ונא םיכרבמ ונתליפתב רשאכ לבא .עריא ובש
ונא םיחתופ 'תונורכז' תכרב תא .ךופה יפוא לעב ןורכזל ונחנא םינווכתמ
חנ תא םגו" םירמוא חנ לעו "םדק ירוצי לכ דקופו םלוע השעמ רכוז התא"
- חולב ותטיש תא ססבל רבחמה לש  ונוצר ןאכ םגש הארנו ."תרכז הבהאב
םש ,םש) "חנ תא םיקלא רכזיו" ,ונתרותב שרופמש הממ םלעתהל ותוא האיבה
דחוי אלו הזל הז םה םימוד חנ לש הלא ןורכיז ימי תעברא ,םוקמ לכמ .(א
           .'ןידה םוי' אלו 'העורת םוי' אל תויהל םהמ דחא

םילבויה רפס לעב .ינשה שדוחב הלחה לובמה תנשש רמאנ הרותב ,דועו תאז
,תוצמה גחו חספ ולוחי ןושארה שדוחב .הרותב חיכשה אוה הז ןיינמש ןיבה
.רייא וניפב הנוכמה אופא היהי ינשה שדוחה .ןסינ וניפב אוה הנוכמו
הרוצב ןייצמ ,ולש "םידוהיה תוינומדק"ב ,ןהכה והיתתמ ןב ףסוי ,הנהו
שדוח אופא היהי ןושארה שדוחה  .ןוושחרמ שדוחל אוה ןווכמהש תשרופמ
השמ ידי לע גהנוה םירצמ תאיציל  םישדוחה ןיינמש עדוי ףא אוה .ירשת
תונמל וכישמה 'תויחרזא' תורטמלש ףיסומ אוה .ערואמה תא ןייצל ונבר
.(81 ,I תוינומדק) ודי לע ונייוצ םינש ישאר ינש .הנשיה הטישה יפל
שדחה" בותכה לע ימתס ןפואב אתליכמב זמרנש המל וירבד םיבורק וירבד
                .(11 'וש 7 'מע ר"וה 'דהמ) "םכל הזה

רמוא רזעילא 'ר אינת" .םלוע ילודג ןיינעב וקלחנ ,רבד לש ותימאל
רמוא עשוהי 'רו לאגיל ןידיתע ירשתבו ולאגנ ןסינב...םלועה ארבנ ירשתב
ב"ע י ה"ר) "לאגיהל ןידיתע ןסינבו ולאגנ ןסינב...םלועה ארבנ ןסינב
א"רל וליאו ,רייא שדוחב הלחה לובמה תנשש י"ר רבס הז יפל .(א"ע אי -
דחאה לע בותכב רמאנש המב י"רו א"ר וקלחנ אלש הארנו .ןוושחרמ שדוחב
םלועה תאירב דעומב םיקולח םהש אלא ,'העורת-ןורכז' אוהש יעיבשה שדוחב
,יעיבשה שדוחל דחאהש הלוע ונתליפתמש הז .תידיתעה הלואגה דעומבו
ןייוצ םידומלתבו ,א"ר לש ותטישל אוה םלועה לש 'ונוירה' תא ןייצמ
תליחת םויה הז' אנדיאה ןנילצמ ןאמכ קחצי רב לאומש ר"א" :שרופמב רבדה
ימלשוריבו .(א"ע זכ ה"ר) "רזעילא 'רכ ?ןאמכ 'ןושאר םויל ןורכז ךישעמ
הנשה שארב רבס ןמ ןוב יבר יב יסוי ר"א" :ברל הטישהו הליפתה הסחוי
ןורכז ךישעמ תליחת םויה הז' בר יבד אתעיקתב ינתד .בר ?םלועה ארבנ
     .(ב"ה א"פ ז"ע) "םלועה ארבנ הנשה שארב יוה '...ןושאר םויל

םינפואב לארשי ץרא ינבו לבב ינב ןיב החצנוה וז תקולחמש הארנ הרואכל
תוחדל הליע איה 'הייחד'ה .הנשה שאר לש תויחדה 'עברא' תעצהל םינושה
.םינוש םילוקישמ תאזו ,ירשת שדוח 'דלומ' לח ובש םוימ הנשה שאר תא
רמאנ ךכו .ןהב תויולת תורחאה םייתשו תויאמצע ןה תונושארה תויחדה יתש
                  :(11 'מע ) ירטיו רוזחמל המלשהב

           ונלכאי ןפ הלטב עגפי אל רשא בודה ןמ ךל רמש -1

           ךילעמ והקיחרה (ל"צכ) םרתב יגב לשי םא םגו -2

           יתאנק אנק הרשע תחאב האלמה ירחא תבשה םויבו -3

     םשמ תולע (ל"צכ) ומתת העבראב ןושארב האלמה שדקת אל םאו -4

                     שארמ לצומ דוא הז אלה -'1

             םוקת הביש ינפמ הרשע הנומש (ל"צכ) ןבו -'2

 םהילע ףינת שמרחו תולילמ תפטקו האלמה רחאל הרשע שמחב ינשב םגו -'3

               החמת דרט אלמת אל םא ישילשה םויו -'4

                    ךגחב תחמשו ךל חק םירתונהו

יפל םא ,ונייהד  (דוא=) שאר ודא אל העודיה היחדל ההז '1 הרוש
הנשה שאר החדיי 'ו וא 'ד 'א םימיב ירשת שדוח דלומ לוחי ןובשחה
הנעשוהש וא 'א םויב וא 'ו םויב כ"הוי לוחי ןכ השעיי אל םא .ותרחמל
הייחדה איה וז .(בוד=) חספ ודב אלש עבקנ 1 הרושב .תבשב לוחי הבר
 .שורדת לב ןקז דלומ היחדל ההז '2 הרוש .ןסינ ח"רמ םינומל הליבקמה
ה"ר תא תוחדל שי ,םירהצה תעשמ רתוי  רחואמ ירשת שדוח דלומ לוחי םא
העיקשה תעשב ןיינמה תא םיליחתמו הממיל תועש ד"כ םינומ .תרחמה םויל
.'הרשע הנומש ןב' תנווכ תאז .ח"י העש םה םויה ירהצ ןכל ,(תיטמיכסה)
דלוממ בשחנ םא ,םוקמ לכמ .וז הייחדל תעדה תא חינמ רבסה אוצמל השק
יג=) םיקלח ב"מרת תועש ג"י לבקנ .ןסינ שדוחל רוחאל ירשת שדוח לש ןקז
תחוור התייהש הקולח ,העש לש 1080 יקלח דחאכ םירדגומ 'םיקלח' .(םרתב
                         .רוביעה ילעב לצא

      :ןהיתש תא חסנל םיליגר ךכ .ולאמ ורזגנ תורחאה תויחדה יתש

                      שרג הטושפ הנשב דרטג "4

                 שרשלמ רוקע רובע רחאל טפקת וטב "3

ירה םיקלח ד"ר תועש 'טב 'ג םויב ירשת שדוח דלומ לוחי הטושפ הנשב םא
הנשה שאר תא זא תוחדל ךרטצנ .ח"י העשב תבש םויב לוחי אבה ירשת דלומ
'םיאלמ' םישדוח הנומש תב הנש רצווית .שאר ו"דא אל ירהש ,'ב םויל
המעטהבו ,'4 היחדה תועמשמ וז .העבשמ רתוי םישוע ןיאו ,(םוי 'ל ינב)
לוחי תרבועמה רחאל הנשה לש ירשת שדוח דלומ םאו .4 הייחד ,ןסינ שדוחל
םויב לח תרבועמה הנשה לש ירשת דלומש ירה םיקלח ט"פקת תועש ו"ט םויב
הנשהו ,ישימח םויל תוחדל וצלאנ תרבועמה לש ה"ר תא .תועש ח"י ג
שדוחל המאתהבו ,'3 היחד לש התועמשמ וז .דחא םויב הרצק היהת תרבועמה
                          .3 היחד ,ןסינ

(4-1) ןסינ שדוחל ולאו ,לבב ינבל וסחוי ('4 - '1) ירשת שדוחל תויחדה
םתואב םיגחה תא ומייק םהינשש ,לילעב הארנ ,לבא .לארשי ץרא ינבל
אמלע ילוכל - ןכא .דבלב ןובשח ילדבה אלא םהיניב שיש הארנ אלו ,םימיה
        ."םימלוע ירוצי לכ טפשמב דימעי םויה םלוע תרה םויה"

סייו השמ ר"ד

דומלתל הקלחמה