ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

דוסי ידומילמ

150 רפסמ

ז"נשת ,הנשה שאר תבש

תבשב תויהל לחש בוט םוי


תבש לש הדימעה תוליפת .םייוניש רפסמל םרוג תבשב תויהל לחש בוט םוי
תאירק ינפמ החדנ עובשה תשרפ תאירקו ,גחה לש הדימעה תוליפתב תופלחומ
                   .אמויד יניניעמ גחה לש הרותה

תווצממ הרותהמ השע תווצמ יתש ולטב םימכח ,תבשה תשודק תרמוח ינפמ ,ךא
        .הווצמה םויק ידכ ךות גגושב תבש לוליח עונמל ידכ גחה

                             הנשה שאר

הנשה שאר לש בוט םוי" :רמאנ (א הנשמ 'ד קרפ) הנשה שאר תכסמ הנשמב
שדקמה תיב ברחשמ .הנידמב אל לבא םיעקות ויה שדקמב .תבשב תויהל לחש
    ."ןיד תיב שיש םוקמ לכב ןיעקות והיש יאכז ןב ןנחוי ןבר ןיקתה

ריבעי אמש :הבר תעד תאבומ ילבבה דומלתב .הנשמה רבסהב וקלחנ םידומלתב
ירה תבשב םיברה תושרב הרבעהו) םיברה תושרב תומא עברא רפושה תא גגושב
אל הזכ ששח .ורובע עקתי רפושה תעיקתב יקבש ידכ (הרותה ןמ רוסיא איה
בשומ ,ןברוחה רחאל .םש העיקתה תא לטבל ונקת אל ןכלו שדקמה תיבב םייק
              .תבשב םש ועקתו שדקמה תא ףילחה ןיד תיב

רובס ימלשוריה .שדקמל ץוחמ עוקתל הרותה ןמ רוסיא שי ,ימלשוריה תעדל
תיב ןאכ ףאו .םיקוספה תושרדמ תאז דמולו ,םיעקות שדקמה תיבב קר יכ
יפל םינואגה ימיב גהונה ךשמנ ךכו .ןברוחה רחאל שדקמה תא ףילחה ןיד
הנשה שארב דעוה תיבב רפוש תעיקת לע תורבדמש תומודק תוינטייפ תויודע
,"תיעיבשהו תישישה האמב לארשי ץראב הכלה ינינע" :רה ד"מ) .תבשב לחש
א"יה תואמב גהונה לע וליפאו .(82  הרעהבו ,78 'מע [מ"שת] ט"מ ץיברת
לש תיברעל רבחתנ טויפה .הזינגב אצמנש טויפ ךותמ תודע שי ב"יה וא
ךירצ רקובב תרחמל רפושה תעיקתש הלוע ןטייפה ירבדמ ,הנשה-שאר-תבש
) דומעל רשקנ רפושהש אצוי וירבד יפל .רפושב םידיב העיגנ אלל היהתש
ץיברת "תבשו הנשה שארב לארשי ץראב העיקתה ירדס לע טויפ" רשילפ 'ע
'ל ןכו .612-611 'מע הנ ץיברתב ותבושתבו .66 - 61 'מע [ה"משת] ד"נ
הנ ץיברת "תבשו הנשה שארב לארשי ץראב רפוש תעיקת לע דוע" ץיבוקסומ
תרישק לש המעטל תורעשה םילעמ םימכחה ינש :610 - 608 'מע [ו"משת]
יעסמב לארשי ץראב ידוהיה בושיה ןברוח םע הלטבתה תבשב העיקתה .(רפושה
בל" רפס לעב רגניזלש י"ער .השדחל הסינש ימ היה הזה ןמזב ךא בלצה
הכלהב םידעומה ,ןיוז י"ש האר) חילצה אל ךא ,תאז תושעל הסינ "ירבעה
יניסל - הרעהב ןטרגניו ה"ש הבחרהבו ,מ"שת םילשורי ס - דנ 'מע א קלח
  .(הזה אשונב א"רגה לע השעמ םש אבומ ןכו ,טלש - זלש 'מע (ט"שת) הכ

                        תוכוס לש ןושאר םוי

לחש גח לש ןושארה בוט םוי" :רמאנ (ד הנשמ 'ד קרפ) הכוס תכסמב הנשמב
לכ" (גי הנשמ ג קרפ ןכו)"...תיבה רהל ןהיבלול תא ןיכילומ תבשב תויהל
."ולטונו...ןיאבו ןימיכשמ תרחמל תסנכה  תיבל ןהיבלול ןיכילומ םעה
קר םימיה ראשו .םוקמ לכב גוהנ ןושארה םויב בלול הרותהמש אוה םעטה
הנשמ ,הברדא .תבשב לוטיל אל םימכח תנקתל רכז ןיא הנשמב .שדקמה תיבב
ןיא וישכע םנמאש רבסומ ילבבה דומלתב .ןברוחה רחאלש הפוקתב תקסוע גי
לחש ה"רב רפושב םיעקות ןיאש הביס התואמ תאזו ,תבשב בלול םילטונ
אל תיבב וליפאו .םיברה תושרב תומא עברא ונריבעי אמש ששחה תאפמ ,תבשב
אקפס" םושמ םיבוט םימי ינש םימייקמ ץראל ץוחבש ןויכ בלולה תא םילטונ
דומלתה ?לארשי ץרא ינב יבגל המו .תבש החוד בלול קפס ןיאו "אמויד
                     :תורתוס תונקסמ יתש איבמ

               .[םילטונ :תרמוא תאז] .ימנ יכה ןיא (א

          .[םילטונ אל :תרמוא תאז] .יחד אל ימנ והדידל (ב

רפסב אבומש יפכו ,לארשי ץראב בלול ולטנ םינואגה תפוקתב ,השעמל
םינעוט ןיא חרזמ ישנא" :לארשי ץרא ינבו חרזמ ישנא ןיבש םיקוליחה
גח לש ןושארה בוט םויב סדהו בלול םינעוט לארשי ץרא ינבו...תבשב בלול
האר) לוטיל אל ,ל"וחב ומכ ,ץראב ףא גוהנ הזה ןמזב ."תבשב תויהל לחש
ןכו ,104 םינוקיתו תופסוהבו .221 דומע ב קלח רציבוטפוא 'דהמ היבאר
               .(277 'מע וטושפכ ימלשורי ,ןמרביל 'ש

                           םויה תודועס

ןכ רבדה ןיא ,גחה תבוטל הנתשמ תבשה לש תולפתה חסונש הדבועה ףא לע
.תבשב לחש בוט םויב ףא תוגהונ תבשה לש תודועסה שלש .תודועסה אשונב
םה רשאכ הרות תחמשו הנשה שאר :תאז םייקל השק הרואכלש םיגח ינש שיו
                            .תבשב םילח

רפוש תעיקת ןיא ,רומאכ ,ךא .תונזחבו םיטויפב ןיכיראמ הנשה שארב
םישדקמ הנשה שאר לש ינש ליל אוהש תבש יאצומב ,דועו .תבשב תעצבתמ
םידקמהו ,ושארב ויניע ,םכחה ?המישמב םידמוע ןכ םא ךיא .םידעוסו
.תישילש הדועס לוכאלו ,הלודג החנמ ללפתהל ,לוכאל קיפסהל לוכי ללפתהל

תאירק .םידוקירבו תופקהב ןיכיראמ ,תבשב לחש הרות תחמשב ,ןכ ומכ
שודיקב .םשגה תליפת - ףסומ ינפלו םילועה יוביר ינפמ תכראתמ הרותה
.םחל-תפ הז שודיקב ןיא יכ תבש תדועס תבוח ידיל םיאצוי אל תסנכה תיבב
תווצמ לכ תא םייקל קיפסי ללפתהל םידקמהו ,ושארב ויניע םכחה ,ןאכ ףאו
                       .ותיעב רבד רבד תבשה

בישילא השנמ

תודהיה יעדמל הירפסה


עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה