ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

211 רפסמ

ח"נשת ,הרש ייח תשרפ

ל"זח תסיפת יפל םימה ןיע לע רזעילא תליפת

םכח סומע

םילשורי,ג וט 'רב יפ לע רזעילא הנוכמה ,םהרבא דבע לש וישעמ
תשרפב דבכנ םוקמ ספות הז רואיתו ,בר טוריפב םיראותמ
'רב) קחציל השיא איבהל םיירהנ םראל דבעה לש ותוחילש
הנשנו רזוח אוהש ,ךכב תרכינ רופיסה לש הברה ותובישח .(דכ
ידבע תחיש הפי" :ל"זח רמאמ הוושהו ;השרפב תודחא םימעפ
לש ותשרפ ירהש ,םינב לש ןתרותמ םוקמה ינפל תובא יתב
[1]."הזימרב אלא ונתנ אלש הרות יפוג הברהו ,הרותב הלופכ רזעילא

ךרדל תוינייפואה תונוכתה תחא ןאכ םג תרכינ תאז לכ םע
הביבסה יטרפ לכ תא ונל ראתמ רפסמה ןיאש ,ארקמבש םירופיסה
םבלב היה המ ,שרפל הברמ וניא דוחייבו ,ערואמה עריא הבש
,רמוא אוהשכ םג תאזו ,רפסמ אוה םהישעמ לעש םישנאה לש
לע רפוסמ וז השרפב .שיאה לש ובלב ורמאנ הלאה םירבדהש
,רמוא ומצע רזעילאו ,םימה ןיע לע ודמעב רזעילא לש ותליפת
הלכא םרט ינא" :ובל לא רבידש רוביד התייה וז הליפתש
ובל לא רבידש הלאה םירבדה םלואו .(המ דכ) "יבל לא רבדל
םיקוקז םהו ,רזעילא לש תירקיעה ותנווכ תא ונל םישרפמ םניא
טסקטה תא שרודה וא שרפמה לש ונוימד וא ותנבה דיכ המלשהל
תנווכ םאה ,איה ןאכ תררועתמה תירקיעה היעבה .יארקמה
קחצי תשא תויהל המיאתמה הרענה תא אוצמל התייה רזעילא
תובאושה תורענל ךורעי אוה הז ךרוצל ?"תילנויצאר" ךרדב
'ןויצה' תא ןחבמב גישתש הרענב רחביו ,'יפוא ןחבמ' ןיעמ
התוא המכיסו ,םיבר םישרפמ לש םתטיש יהוז .רתויב הובגה
םינויע"ב) ל"ז ץיבוביל המחנ תינקספ ןושלבו הרומג המכסהב
ןאכ השע דבעה ,רבד לש וללכ" :(158 'מע ,"תישארב רפסב
היפוא ביטל הדימ הנקכו ,'יפוא ןחבמ' ונימיב יורקש המ
".םידסח תולימג איהו תחא הדימב רחב

תוגהנתהב ואר םה .ל"זח ישרדממ הלוע וזל תדגונמו הנוש הסיפת
ןושלבו ,םייעבט לע םימרוג לע ךמתסמה "רומיה" ןיעמ רזעילא
תינפומה רזעילא לש ותליפת .'שוחינ' וא 'שחנ' - ל"זח
הרענה ול ןמדזתש ךכב ,רומיהה תחלצהל תנווכמ ה"בקה לא
המיאתמ וז השיפת .הנוילעה החגשהה םעטמ קחציל תדעוימה
המכחה לשממ הלועש יפכ ,ארקמה ישנא תורוד לש םחור ךלהל
ןאכמ .(גל זט 'שמ) "וטפשמ לכ 'המו ,לרוגה תא לטוי קיחב"
לשמ םג הוושהו ;'לרוג'ב שומישה לש תיבויח הכרעה הלוע
'שמ) "דירפי םימוצע ןיבו ,לרוגה תיבשי םינידמ" :המכחה
,'לרוג'ב שומישמ תוגייתסה עיבמ ל"זח שרדמ םלואו .(חי חי
שרדמ .'לרוג'ה לע תוכמתסהכ רזעילא השעמ תא שפות אוהש ףא
לש החסונה תא ןאכ איבנ ונאו ,םידחא תומוקמב אצמנ הז
:[2]הבר ארקיו

ןבישהו ןגוהכ אלש ולאש השולש ,םירדנב וחתפ העברא
...........
אלש ה"בקה ובישהו ןגוהכ אלש לאש דחאו ,ןגוהכ ה"בקה
...........
.חתפיו לואשו בלכו םהרבא דבע רזעילא :םה ולאו .ןגוהכ
...........
רמא רשא הרענה היהו" ביתכד ,ןגוהכ אלש לאש רזעילא
...........
תאצי וליא" :ה"בקה ול רמא .(די דכ 'רב) 'וגו "הילא
...........
התוא' רמוא תאצמנ ,תחא הנוז וא תחא היוג וא תחא החפש
...........
...הקבר תא ול ןמיז ?ה"בקה השע המ "?קחציל ךדבעל תחכוה
...........
:רמאנש ןגוהכ אלש ה"בקה ובישהו ,ןגוהכ אלש לאש חתפי
...........
.(אל-ל אי םיטפוש) 'וגו "אצויה היהו ...רדנ חתפי רדיו"
...........
,דחא רומח וא ,דחא למג אצוי היה וליא" :ה"בקה ול רמא
...........
השע המ !?"ינפל הלוע ותוא הלעמ תייה ,דחא בלכ וא
...........
:רמאנש ,ותב תא ול ןמיז ,ןגוהכ אלש ובישה ?ה"בקה ול
...........
"...ותארקל תאצוי ותב הנהו ,ותיב לא הפצמה חתפי אביו"
...........
.(חל-דל םש)
...........

םהינש :חתפי ןיבל רזעילא ןיבש ןוימדה לע עיבצמ הזה שרדמה
םיבותכה תונושל םגו ,הנושאר םתארקל אציש ימב רוחבל וטילחה
דכ 'רב) "תאצוי הקבר הנהו" :בותכ רזעילא לצא :םימוד
.(דל אי 'פוש) "תאצוי ותב הנהו" :בותכ חתפי לצאו ,(וט
,דחיב ןלוכ בואשל ואצי אל תונבהש ,ןיבהל שי וז השיפת יפל
אצתש וז לע רמהל טילחה רזעילאו ,ןרות יפ לע תחא תחא אלא
,חילצה רומיההש ,ךכ רבדה תא הבביס הנוילעה החגשהה .הנושאר
,רומיהה לע רזעילא תא רקבמ שרדמה .הנושאר האצי הקברו
ונדמלל שרדמה שקבמש חקלה .חתפי םע תחא הגרדמב ותוא דימעמו
"חירכהל" ול רוסא ,םהרבא דבע רזעילאכ ,קידצ וליפאש ,אוה
,ל"זח ירבדב תאצמנה הייטנה וזו .ונוצר תא השעיש ה"בקה תא
לוכמ םיללוש םה ,הנוילעה החגשהב בל לכב םינימאמ םהש ףאש
לכשהו עבטה רדגמ םיאצויה םינמיסו תותוא לע תוכמתסה לוכו
"ןידירומ אלו ןילעמ אל תומולח ירבד" ורמא ןכל .טושפה
,(א"ע בנ תוכרב) "לוק תבב ןיחיגשמ ןיא" ;(א"ע בנ ןיטיג)
לוכייבכש ,לגעמה ינוחב םסרופמה השעמה הז ןיינעל המוד ןכו
חטש ןב ןועמש ול חלשו ,םימשג דירוהל ה"בקה תא "חירכה"
.(א"ע גכ תינעת) "יודינ ךילע ינרזוג ,התא ינוח אלמלא"


ונא ,שחנכ רזעילא השעמ תא שרופמב הרידגמה תפסונ הטיש
יתכלה ןתמו אשממ תברועמה היגוסב ילבב דומלתב םיאצומ
,שחנ לכ" :בר םשב בתכנ ךכו .(ב"ע הצ ןילוח) הדגא ירבדו
."שחנ וניא ,לואש ןב ןתנויכו םהרבא דבע רזעילאכ וניאש
רזעילא לש ותוגהנתהש ,איה הז רמאמ לש הטושפה תועמשמה
איהש אלא דוע אלו ;הרותה יפ לע רוסאה שחנה גוסמ התייה
לבקמו ,ןמיס ומצעל עבוק םדאש ,רוסאה שחנל אמגוד תשמשמ
רתומ לבא ;אוהה ןמיסה יפ לע וישעמ תא ןווכל ומצע לע
רחוב אוהש ,ערואמ הזיא יפ לע ומצעל ןמיס תושעל םדאל
ול היהיש וא ,וישעמב חילציש הווקת ובלב עוטנל ידכ ול
,ישממ השעמל תאזה הווקתה תא םגרתי אלש דבלבו ,בוט דיתע
הנשמב הקוספ הכלהכ אבוה הז רבדו ,ןמיסה יפ לע השוע אוהש
תא וררוע הלאה םירבדה .(ד אי הרז הדובע) ם"במרל הרות
יפלש ,הנעטב ם"במרה לע םש גישהש ,ד"בארה לש ותודגנתה
רוסיא לע לואש ןב ןתנויו ,םהרבא דבע ,רזעילא ורבע הז
םישוריפו םיחוכיו וררוע םירבדהש ,ןבומ .הרותבש רומח
םג .םירחואמה םיקסופהו ם"במרה לש םישרפמה לצא םינוש
תוגשהלו ם"במרה ירבדל םיעדומ ויה אל יאדווש ,תופסותה ילעב
םיבושח הלא םיניינעו .(ןילוחב םש) הז ןיינעב םינד ,ד"בארה
יפלכ לארשי ימכח לש תונושה תודמעה תא ןיבהל ידכ דואמ
תגרוחה ,המצעל השרפ איה תאז לבא .םינושה םהיגוסל םישוחינה
,תחא הרעה ריענ קר ןאכ .ונמצעל ונעבקש ןוידה תרגסממ
,דומלתה ישרפמ יפל ,אוה לואש ןב ןתנויל בר סחיימש שחנהש
,רמול רתוי םיאתמ ,ונתעד תוינעלו .י-ט די א"משב רפוסמה
ךיראהל לכונ אלו ,בכ-כ כ א"משבש םיצחב ןמיסה השעמ אוהש
.רתוי ןאכ


:תורעה

.ונקרפב במ קוספל י"שר שוריפב אבומו ,ח ,ס הבר תישארב .1 .....
םירחא תומוקמ אוצמל לכוי ארוקה .דסתת 'מע ,תוילגרמ תרודהמ .2 .....
.םש
תוילגרמ לש ויתורעה יפ לע ,תונוש תואחסונו .....

עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה