ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

468 רפסמ

ג"סשת ,הרש ייח תשרפ

[*]ויאצאצ ידי לע לארשיב עקרק תיינק לע תולבגההו םהרבא ןיינק

ץכ יסוי 'פורפ

היפרגואגל הקלחמה שאר
הילעפמו ל"קקה תודלות ידומילל הרדתקה שארוהרעמהו הדשה ארממ ינפל רשא הלפכמב רשא ןורפע הדש םקיו
םהרבאל .ביבס ולבג לכב רשא הדשב רשא ץעה לכו וב רשא
.(חי-זי ,גכ 'רב) וריע רעש יאב לכב תח ינב יניעל הנקמל


ןיעקרקמה ןיינק התייה םהרבא ידי-לע הלפכמה תרעמ תיינק
.וילע ונל תרפסמ הרותהש ,לארשי ץראב ןושארהו ,ןושארה
תושרפב רבכ זמרנ תובשייתהו הריגה יכילהת לע םנמא
ותובשייתהו ןענכ ץראל ןרחמ םהרבא לש הריגהה ומכ תומדוקה
םודסבו ןדריה רכיכב בשייתהל טול לש ותריחב ןכו םש
.ונתשרפ תליחתב הנושארל ונל רפוסמ ןיעקרקמ ןיינק לע ךא
םייסלקה םישרפמה ורחב (ןורפע הדש) "םקיו" הלימה לע ןכא
:ינוקזחה ךכ .ןיינק לש ךילהת הרצקבו תוטשפב ,קיודמב ראתל
:ארזע ןבא ;"הנקמל םהרבאל תויהל הדשה םק ףסכה ידי-לע"
:יכ שיגדמו ףיסומ אוהו ,"הנקמל הדשה דמעו םייקתנ"
ןרפעל םהרבא לקשיו"ל רישי ךשמה אוה "ןורפע הדש םקיו"
שיגדמה י"שר ןכו ק"דרה םג םישרפמ המוד ןפואב ."ףסכה תא
.(םש האר) ארקמ לש וטושפ והזש

ןיעקרקמ ןיינקב םילחה תונורקע ינש יכ הלוע ונתשרפמ
בושחה ןורקיעה דחאה .קוחרה רבעב רבכ ומייקתה םויכ
דירפהל ןיאו עקרקל דומצש המ לכ תא תללוכ עקרק תיינקש
'ט"כשת ןיעקרקמה קוח'ב הרדגהה עודיכ יהוז .םהיניב
:םישיגדמ גכ קרפב חי-זי םיקוספ ןכאו ."ןיעקרקמ" גשומה לש
ץעה לכו (עקרקה :ירק) הרעמהו הדשה ...ןורפע הדש םקיו
םהרבאל ביבס ולבג לכב רשא (עקרקל דומצה :ירק) הדשב רשא
םהב ףסכ לקש תואמ עברא םתוא תרומת תאז לכו ,"הנקמל
.עקרקה תא םהרבא הנק

ןיעקרקמ ןיינקש ,קוחב עובקה הז אוה ינשה ןורקיעה
תריסמו (ןיעקרקמה תכשל) ובאטב הרבעה - םושיר בייחמ
תנווכ קוידב יהוז ונרופס תעדל .(ןאשוקה) רכמה רטש
לש וימתוחב םייקתנ" "הנקמל םהרבאל ...םקיו" םילימה
."הנקמה רפס

םהרבא ידי-לע הלפכמה תרעמ תיינק תשרפמ ,םוקמ לכמ
רטשמ היה לארשי ץראב ןיעקרקמה רטשמ יכ דומלל ןתינ
תויטרפ תועקרק הנק םהרבא .תיטרפ תולעב לש ןיעקרקמ
לבוקמכ ,ומש לע ןהב תויוכזה תא ריבעהו לארשי ץראב
.םויכ לבוקמכו זא

,לארשי תנידמ לש תונושארה היתונש זאמ השעמלו ,םויכ
,םהרבא עציבש הקסיעה תמגוד ,תויטרפ תועקרקב רחסה
תולובגב) לארשי תנידמ יחטשמ זוחא 10כ לע קר ירשפא
ךס 1967

הנידמה תמקה זאמ .(םנוד ןוילמ 20.4-כב םכתסמ םיחטשה
תנידמ ימוחתבש תועקרקהמ זוחא 90-מ הלעמל םויה דעו
.הריכמב תורוסאו תרחא וא וזכ תירוביצ תולעבב ןה לארשי
תובשומב ,םירעב לשמל תויוצמ תיטרפ תולעבב תועקרקה
.תלבגומ הניא הריכמה ןהילא סחיבו ,םייברע םירפכבו רבעשל

,(ל"קקה) לארשיל תמייקה ןרקה לש ןורקיעה יכ ררבתמ
ץרא תועקרק תא ריבעהל הרטמב םינש האמ ינפל המקוהש
תושכרנה תועקרקה יכ עבק ,ידוהיה םעה תולעבל לארשי
לש הפוקתל דבלב תורכחומ אלא ,תורכמנ ןניא הדי לע
םייקה ,הז ןורקיע .(ינויצ 'שדקה' ןייעמ) םינש 49
התישארב רבכ לארשי תנידמ ידי לע ץמוא ,םויה דע ל"קקב
.הנידמה תולעבבש תועקרקה לכל סחיב

אריפש ןמרה יבצ 'פורפ ברה הגה ותואש ,רבודמה ןורקיעה
העבראב יוטיב ידיל אב ,ט"יה האמה לש םינומשה תונשב
:1960 1950 םינשב וקקחנש תועקרק יניינעב םיקוח

דעונ אוהו ,'1950 חותיפה תושר קוח' אוה ןושארה קוחה
וריתוהש תועקרקה לכ לש הנידמה ידיל ןתרבעה תא רידסהל
ךלהמב לארשי תנידמ תולובג תא ובזעש םיברעה םהירחא
שרדנש םוצע יעקרק שוכרב היה רבודמ .תואמצעה תמחלמ
.תינומהה היילעה לש הטילק יכרוצלו חותיפ תולועפל


ריהבהל דעונש '1951 הנידמה יסכנ קוח' אוה ינשה קוחה
תולעבב ויהש תועקרק לע לארשי תנידמ לש תולעבה תוכז תא
קוח תרגסמב .םילעב אלל תועקרק לע ןכו טדנמה תונוטלש
םנוד ןוילמ 12.6 םהמ ,םנוד ןוילמ 13.6כ וללכנ הז
.בגנב

תנשב קקחנש לארשי יעקרקמ דוסי קוח אוה ישילשה קוחה
ינשב םיקקוחמה ועבק רבכש ןורקיעה תא עבק רשאו 1960
יעקרקמ" :קוחל 1 ףיעסב עבקנ ךכו .םימדוקה םיקוחה
חותיפה תושר לש ,הנידמה לש לארשיב םיעקרקמה םהו ,לארשי
ךרדב םאו רכמב םא ,רבעות אל םהב תולעבה ,ל"קקה לש וא
."תרחא

המלשה אוהש ,1960 לארשי יעקרקמ קוח אוה יעיברה קוחה
םהיבגלש ללכהמ םיאצויה לש טוריפ שי ובו םדוקה קוחל
היה רבודמ ,תיללכ .תועקרק תריכמ ריתהל קקוחמה טילחה
תודעוימה הלאכ וא תוינוריע תועקרק לש םנוד 100,000כב
.ינוריע חותיפל

'לארשי יעקרקמ' תריכמ רוסיא לש ןורקיעה תלבק דוסיב
ודמעמ ,תישאר :םיאבה םימרוגה םידמוע ,קוחב םייטרפל
םילעופה תוגלפמ לש ןתנשמב תימואלה עקרקה ןורקיע לש
העבקש ןורקיעה .יחרזמה לעופהו ם"פמ ,י"אפמ םשארבו
ןתנשממ דרפנ יתלב קלחל היה התמקה םע ל"קקה
תוגלפמ לש םימיה רבכשמ תיאלקח-תיתובשייתהה
.תיטסילאיצוסה ןתפקשה תא םאתו םילעופה

ישנא םמצעב ויה ל"נה תוגלפמהמ םיקקוחמהמ דבכנ קלח
םירחאו ,תורישי הילא םירושק וא תדבועה תובשייתהה
ל"נה תוגלפמהמ םיקקוחמה .התיישעו היכרע םע והדזה
תועקרק תריכמ רוסיא ןיינעב רשפתהל םינכומ ויה אל
תלבגומ הריכמל םיכסהל וענכוש םה בר ישוקב .תויאלקח
.ינוריע חותיפל תודעוימה תויאלקח תועקרק לש דואמ
תועקרק תריכמ לע תויורשפתהל םינוכנ ויה םה תאז תמועל
תעונת לש התנשמב 'ושדקתה' אל םלועמ ולא .תוינוריע
.הדובעה

םתנשממ קלח היה תימואלה עקרקה ןויערש הדבועל רבעמ
תבצינ ,תורחא תוגלפמו םילעופה תועונת לש תיגולואדיאה
רבעמה .היתונורקעו ל"קקה םע םינשה תכורא םתוהדזה
.ל"נה תועונתה לש ןתדמע תא הניש אל הנידמל בושיימ
תוגלפמה לש ןתוהזמ קלח ןכל וויה היתונורקעו ל"קקה
יעבט ךא ןתניחבמ .ךכ לע ורערע אל םלועמ ןהו ל"נה
שרשומ הכ היהש ןורקיע הנידמה תועקרק לע ליחהל היה
ןוסריאמ הדלוג הרשה המיעטה לשמל ,ךכ .תובר םינש ךשמב
:אשונב הלשממב םינוידה דחאב ,י"אפממ (ריאמ םימיל)
ןנשי ...לודג רבד ונעבק...?תועקרק הרכמ אל ל"קקה עודמ"
ןויד ותואב ."ןתוא םירכומ ןיאו ,םעל תוכיישה תועקרק
ונדסיי רשאכ ,ונתודליב" :י"אפממ זמר דוד רשה ףיסוה
לארשי תנידמב קוח היהי הזש ...ונמצעל ונרמא ,ל"קקה תא
תיכוניח הניחבמ ".'ץראה יל יכ ,תתמצל רכמת אל ץראהו'
הז .הז ןויער לע ךנחתמ רעונה לכ ,תדבועה העונתה לכ
."לודג ןויער

ץראהו' לש יתד-ידוהיה דוסיה תא ףיסוהל שי רמאנה לכל
חנומה (גכ ,הכ 'קיו) 'ץראה יל יכ ,תתמצל רכמת אל
דוסי .תועקרק תריכמ רוסאל ל"קקה ןורקיע לש וסיסבב
לעופהמו תיתדה תיזחהמ תסנכה ירבח ידי לע שגדוה הז
תועקרק לע ןורקיעה תא ליחהל םתעיבתל תובר םרתו יחרזמה
.הנידמה

םניאו אדירג םיישעמ םהש םיקומינ םג ולעה םיקקוחמה
ידכ תדבועה תובשייתהה לש םיסרטניאב תורישי םירושק
םזכרמבו ,תועקרקה תריכמ רוסיא ןורקיע תא קוחב עובקל
םע הנידמה לש תונושארה היתונשב דדומתהל תלוכיה -
לש תויגוס םעו ןריחמ תיילע תעינמו תויעקרק תויגוס
תטילק םשארבו ,הנידמה ידעי תמשגה ךרוצל חותיפו ןונכת
קוח קרפה לע דמעשכ ,םינש רשעכ רחאל ,ןכאו .היילעה
הלשממה לש תטלחומ טעמכה הטילשהש ררבתה לארשי יעקרקמ
יבושייה השעמל םוצע ןורתי הב היה הנידמה תועקרק לע
.חותיפה תולועפלו

ןורפע ןיבל וניבא םהרבא ןיב םכוסש המש ,כ"א ררבתמ
תוביסמ םא םג ,ללכהמ אצויל ךפה ,םדי לע עצוב ףאו יתחה
.לארשי יעקרקמ דוסי קוחב ,תוקדצומ


:תותימצל רכמית אל ץראהו :ירפס לע ססבתמ ירמאמ [*]
לארשיב הקיקחב היתונורקע תלחהו לארשיל תמיק ןרק תשרומ
ידומילל הרדתקה תאצוה ,ב"סשת םילשורי ,1960 -1949 םינשב
ףותישב ןליא-רב תטיסרבינואב הילעפמו ל"קק תודלות
.ל"קק תודלות רקחל ןוכמה םע