ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

262 רפסמ

ט"נשת ,הרש ייח תשרפ

:םהרבא דבע רזעילא לש ןמיסה
?יפוא ןחבמ וא שוחינ

ןיילק רדנסכלא ר"ד

ןולקשא תללכמו הקיטמתמל הקלחמה


:ם"במרה בתוכ (ד אי) םיבכוכ תדובע תוכלהב

?שחנה אוה דציכ .(וכ טי) "ושחנת אל" :רמאנש ,םיבכוכ דבועכ םישחנמ ןיא
יניא ,ידימ ילקמ לפנ וא ,יפמ יתפ הלפנו ליאוה :םירמואש ולא ןוגכ
םינמיס םישמה ןכו ... םישענ יצפח ןיא ,ךלא םאש ,םויה ינולפ םוקמל ךלוה
,השעא אל יל עראי אל םאו ,ינולפ רבד השעא - ךכו ךכ יל עראי םא :ומצעל
םירבדמ רבד ינפמ השעמ השועה לכו ,רוסא לכה ... םהרבא דבע רזעילאכ
.הקול ,ולא

ןמיסהש ,םינפ יתשל תעמתשמ הניאש הרוצב ןיבהל ןתינ ל"נה ם"במרה ירבדמ
ותשא תויהל היואר הקבר םא ןוחבל ידכ ,םהרבא דבע ,רזעילא ומצעל עבקש
רמא רשא רענה היהו" :ותוא הרסא הרותהש שוחינה רדגב אוה ,קחצי לש
ךדבעל תחכה התא ,הקשא ךילמג םגו ,התש הרמאו ,התשאו ךדכ אנ יטה :הילא
.(די דכ 'רב) "ינדא םע דסח תישע-יכ עדא הבו ,קחציל

,הצ) ןילוח תכסמב אבומ ירה .ם"במרה לש ושודיח הניא וז הנעט ,הרואכל
לואש ןב ןתנויכו םהרבא דבע רזעילאכ וניאש שחנ לכ ,בר רמא" : (ב"ע
רפוסמ .שוחינב רזענ לואש ןב ןתנוי םג ,ןייצמ ברש יפכו ,"שחנ וניא
ףוקתל וילכ אשונ םע ךלה לואש ןב ןתנוי יכ ,(י-ט די) א לאומש רפסב
םא" :ותרשמל רמא ,תחטבומ וכרד תחלצה םא קודבל ידכ .םיתשלפה הנחמ תא
.םהילא הלענ אלו וניתחת ונדמעו ,םכילא ונעיגה דע ומד :ונילא ורמאי הכ
."תואה ונל הזו ,ונדיב 'ה םנתנ יכ ,ונילעו ,ונילע ולע :ורמאי הכ םאו
ןיבהל רשפא ,לואש ןב ןתנוי לש השעמל שרופמב סחייתה אל ם"במרהש תורמל
.שוחינ ןידמ רוסא היה הז השעמ םג וירבד יפל יכ ,תוטשפב

,ם"במרה לש וז ותעד לע םמוקתמ ,ול דחוימה ונונגסב (רתא לע) ד"בארה
:בתוכ אוה ךכו .רתויב הפירח הרוצב ותוא ףיקתמו

,םתומכ םיקידצ לע בשח ךיאו .רתומו רתומ הז רבד ירהש ,לודג שוביש הז
םיתשילפה םע ותמחלמב שחינ אוה םגש ,לואש ןב ןתנויו םהרבא דבע רזעילא ומכ
לכ":(ב"ע ,הצ ןילוח) ל"זח ורמאש המו ."ושחנת אל" לע ורבעו ושחינ םהש …
ןיינעל אל ,"שחנ וניא לואש ןב ןתנויכו םהרבא דבע רזעילאכ וניאש שחנ
שארמ הנתוה אלש רחא שחנ לע ךומסל יואר ןיאש :רמול אלא ,רמאנ רוסיא
יסלופ ול םיפילצמ ויה םייחב םה ויה אלמלא ... ןתנויו רזעילא שחנכ
. ארונד

ירבדב ןיבה ם"במרה .הלופכ איה ד"בארהו ם"במרה ןיב תקולחמה ,ןכבו
ןמ רוסאה שוחינה והמ הרידגמה ,תיתכלה העיבקב רבודמש ,ןילוחב ארמגה
ךכו ,תלעות םוש שוחינב תוארל ןיא יכ רבוס אוה ,הז םע דחי .הרותה
בזכו רקש ירבד םלכ ולאה םירבדו" :(זט אי) הרז הדובע תוכלהב בתוכ אוה
אלו ,ולא םילבהב ךשמהל םימכחמ םימכח םהש לארשיל יואר ןיאו ... םה
ארמגה תעיבקש ,ד"בארה רבוס ותמועל ."םהב תלעות שיש בל לע תולעהל
ןכ םאו .אקווד ליעומה שוחינה והמ הרידגמ איה ;תיתדבוע איה ןילוחב
.םימיוסמ םיאנתב ,שוחינה תותימאב קפס ליטמ וניא ד"בארהש ,רורב

םיקידצ לע בשח ךיא" :ם"במרה לע ד"בארה לש ותהימת תא תולקב בשייל רשפא
ורבעו ושחינ םהש ... לואש ןב ןתנויו םהרבא דבע רזעילא ומכ ,םתומכ
םירמואה תעדל וליפאו ,םהרבא ערזמ היה אל רזעילא ."'ושחנת אל' לע
לכל אוה היה ,הלוכ הרותה לכ תא ומייק תובאהש ,(ב"ע ,חכ אמוי ןייע)
,(ב"ע ,ונ ןירדהנס) ארמגב תקולחמ הנשי ירהו .חנ ןב לש דמעמב רתויה
,ם"במרה קסופ "הנשמ ףסכ"ה לעב יפל .אל וא ףושיכ לע םג רהזומ חנ ןב םא
םוש לע רבע אל רזעילא יכ ,אצוי ךכו ,ףושיכה לע רהזומ וניא חנ ןבש
סחייתמ ם"במרה ןיא יכ ,איה הדבוע ,לואש ןב ןתנויל עגונש המב .רוסיא
.ללכ וילא

םילדתשמ םהו ,הזה "שוחינ"ה יפלכ חונב םישיגרמ םינשרפה ןיא ,םוקמ לכמ
הרידגמ ךכ) "יפוא ןחבמ" אלא ,שממ שוחינ הזב היה אל םצעב יכ ,ריבסהל
: םיעטמ ,רתא לע "הירא רוג" ושוריפב ,ל"רהמה .(ץיבוביל המחנ ותוא

רבדה יואר שוחינ אלבש ןויכ ,שוחינ הז ןיא ,ונמיס לע וילע ךמוס וליפא
רבדל םעט םוש ןאכ ןיא שוחינ אלב רשאכ קר שוחינ רוסיא ןיאו ,ומצעב
.אוהה

:תיצילמ ךרדב תאז ריבסמ "רקי ילכ" לעב ?"ומצעב רבדה יואר" עודמו


:ורמא ל"זחו ... הבוט ןיע הל שי םא וז הדימב םא יכ הקבר תא קדב אל
,שיחכמ שוחהש רבד הזו "הקידב ךירצ הפוג לכ ןיא ,תופי היניעש הלכ לכ"
ןתיל ל"זח ואר המ :השק דועו .תופי ןהיניעש םלועב תורעוכמ המכ יכ
יאדו אלא ."יפויה לבהו ןחה רקש" אלהו ,הז ינוציח יפוי רחא קודבל הצע
.םידסח תלמוגו הפי ןיע תלעב איה םא קודבל ,םישעמ רחא קודבל הצע ונתנש
ודמלו ,תודימה לכב המילש קפס ילב איה זא ,תוירבב תופי היניע םא יכ
בא ןיינב איה יכ ,וז הדימב םא יכ הקבר תא קדב אלש רזעילא ןמ ל"זח
.תודימה לכ לע

ילעב .תינויגה ךרדב ריבסהל םינשרפה םילדתשמ ןתנוי השעמ תא םג
ורענ תא זרזלד רמול שי לואש ןב ןתנוי" יכ םיריעמ תופסותה
ושוריפב אבומ טוריפ רתיבו ."הלוע היה ימנ יכה ואלבו ,ןכ רמא
:"ארקמ תעד"ב ליק הדוהי לש

יפל וישעמ תא ומצעל עבק ןתנוי אלא ,שוחינ םושמ ןתנוי ירבדב היה אלו
אלש העשב םהילע לפנתהלו םתועטהל ןווכתה ןתנויו ...ביואה תוגהנתה
םניאש ןמיס ,"ולע" ורמאי םיתשלפה םא - רעש ךכיפלו ,ךכל םינכומ ויהי
ךותל עיתפמב רודחל ודיב חילצי 'הש הוויקו ,םהילע ולפנתי אמש םיששוח
.םתוכהלו ביואה הנחמ

אוצמל רשפא ?שוחינ לכ הזב היה אל יכ תוארהל םינשרפה יניעב בושח עודמ
החנה הנשי ."ורזוע ה"בקה היה אל רוסא היה םא" :ק"דרה ירבדב הזל רבסה
רפוסיו ,ליעומ היהי ,רוסא וניא םא םג ,רעוכמ רבדש ןכתיי אלש ,היומס
לש ותעד המו .הנממ דומלל שיש המגוד ארוקה ינפב גיצהל רומאה ארקמב
רזעילא תשרפ תא ןיבה ךיא שרופמב ונל הלגמ אוה ןיא ?ןודינב ם"במרה
,ותעדלש ,הרז הדובע תוכלהב בתכש המ יפ לע ,רעשל רשפא םרב .םהרבא דבע
,(וישעמב שממ לש רוסיא ןיא םא םג) םהרבא דבעל האיכ רזעילא גהנ אל
תורסח אל ירה .הרותב שרופמ רוסיא לע רבע ןתנויש ,םג רבוס אוהש הארנכו
.םישנא לש םהיאטח לע ונל רפסלמ הענמנ אל הרותהש ,ךכל תואמגוד

.חרכהב השק הניא "ורזוע ה"בקה היה אל רוסא היה םא" :ק"דרה תלאש םג
ןוחצינ חצני ןתנויש הצר 'תי אוה ,וגוז-תב תא שוגפי קחציש הצר ה"בקה
תכלל ,תישפוח הריחב ילעב םהש ,םישנא ידיב ןיא .םיתשלפה תא םישרמ
הביס וז ןיא ,"םירשכ" אל םיעצמאב ורחבי םישנאה םא םג .'ה ןוצר דגנ
.ויתוינכת תא לטבל ה"בקל