ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

312 רפסמ

ס"שת ,הרש-ייח תשרפ

השוריו רדגמ :הרש ייח

דלוצרוש (גירדור) הרוא 'פורפ

תוימש תונושללו תירבעה ןושלל הקלחמהקרפ ,א םיכלמ רפסמ איה הרטפההו ,"הרש ייח" איה ונתשרפ
םיניינע המכ לע דומעא יירבד תישארב .(אל-א םיקוספ) א
רחאו הרטפהבו השרפב (gender ארקנש המב) רדגמב םירושקה
.הרטפהבו השרפב םינושו םיווש םיניינעב ןודא ךכ

ליגב םלועה ןמ תקלתסמ הרש :םידחא םיאשונ הלעמ השרפה
תאמ התיינק לע ןתמו אשמ רחאל הלפכמה תרעמב תרבקנו 127
תא חלושו החפשמה תויכשמהל גאוד ןקזה םהרבא ;תח ינב
;ונב קחציל היואר השיא אוצמל ידכ םיירהנ םראל ודבע
םהרבא ;קחציל השיאכ הקבר תא איבמו ותמישמב חילצמ דבעה
םניאש םינב דוע הנממ ול םידלונו ,השיאל הרוטק תא אשונ
רבקנו ומלועל רטפנ אוה םינש 175 ליגבו ,ותוא םישרוי
רטפנ השרפה ףוסב ;לאעמשיו קחצי י"ע הלפכמה תרעמב
.םינש 137 ליגב לאעמשי םג

גשיבאו ,ןקז אוה .דוד לש ותנקז לע ונל תרפסמ הרטפהה
ךילממ תיגח ןב הינודא ;וממחלו ותרשל וילא תאבומ תימנושה
םא עבש-תב תא ברעמו ברעתמ איבנה ןתנ ,ךלמל ומצע תא
תא חיטבמ דוד .הכולמה ךשמה רבדב עירכי דודש ידכ המלש
.דוד ייחב דוע וילא תרבוע ןכא הכולמהו ,המלשל הכולמה

תואלממ ןה ונינפלש הרטפהבו השרפב ,ללכב ארקמב םישנ לש ןתוברועמל האוושהב
ןרקלדנאמ לש היצנדרוקנוקב םייארקמ תומש לש םגדמ תקידבב .יידמל םידבכנ םידיקפת
.םדאה ינב תומש ללכ ךותמ ארקמב םישנ תומש לש םיזוחא העבשכ קר שיש אצמנ
הרוטק יאצאצ ללגב םירבג לש תומש הברה םנמא םירכזומ השרפב :הנוש בצמה ןאכ
םישילש ינשל םישנ שילשכ אוה תולעופה תושפנה סחי - לעופב לבא ,לאעמשיו
,לאותב ,ןבל ,דבעה ,ןורפע ,םהרבא תמועל הרוטקו המא ,הקבר ,הרש :םירבג
והינודא תכלמה לש רשקהב םידחא םירבג תומש םירכזומ הרטפהב םג .לאעמשיו קחצי
סחיה ,םירבגל האוושהב דיקפתה תולעב םישנה רפסמ תא םילקוששכ לבא ,תיגח ןב
ןיאו ,ןתנו ,הינודא ,דוד - תמועל ,עבש תבו גשיבא - סחי ותוא ךרעב אוה
.ארקמב ליגרה סחיה הז

השיא םש רכזומ המשבש הרותב הדיחיה השרפה םג יהוז ,בגא
,םילעפ וא םייללכ תומש וא םה תושרפה ראש תומש .הרש ייח -
היורק םמש לעש םירבג לש םייטרפ תומש השימח דוע שיו
.סחניפו קלב ,חרק ,ורתי ,חנ :השרפ

.תורכזנ אל ןהו ,דיקפת םוש ןיא םישנל ןהבש תומלש תושרפ שי
.םינב קר םירכזנ ,םיוסמ באל םידלונה ןיינמ תא םינומשכ
לכלש תיטסיטטס הניחבמ ןכתיי הז ןיא ירה ,רבדה הימתמו
תסיפתב ןבומכ רושק הז ןיינע !?םינב קר ודלונ הלאה םירבגה
.ןאכ ונניינעמ הז ןיא ךא ,תיארקמה השוריה

ךשמהב ןהל הרקי והשמשכ ?םיוסמ בא לש ויתונב תורכזומ יתמ
םהיתומא תומש םג .(דחפלצ תונב ;הניד ;הקבר) יארקמה רופיסה
תובאה תומש .יארקמה רופיסל םיבושח םניא םירוביגה לש
רכזומ םנמא יתמ .תוהמאה תומש אל ךא ,ללכ ךרדב םירכזומ
:ונתשרפב ךכ ,תונוש םישנמ םינב רפסמ שי דחא באלשכ ?םאה םש
םהרבא יחא רוחנ תשא ,הכלמ תדכנ םג איהש ,לאותב תב הקבר
,(םירחא םינב ול הדליש המואר שגליפה םג רוחנל התייה יכ)
:הרטפהב םג ךכו ,הרש תחפש רגה ןב אוהש ,םהרבא ןב לאעמשי
.תיגחל דלונש ,דוד ןב הינודא

רמת) םימיוסמ םידיקפת ואלימש םישנ ארקמב תורכזנ ןכ ומכ
דימת אל יכ םא ,(דועו םיטפוש רפסב לעיו הרובד ,תישארבב
עשילאש םישנה תומש תא םיעדוי ונניא ,לשמל .ןהיתומשב
:(הרבעש תבשב ונארקש הרטפהב רפוסמה י"פע) ןהל עייס
השיאה איה היינשהו ,םיאיבנה ינב תושנמ השיאה איה תחאה
.המש הז ןיאו ,תימנושה הנוכמה םנושמ הלודגה

הבסנ הלילעהש תויומד ןה שרופמב ונתשרפב תורכזנה םישנה
תבוט הרענכ הלגתמה - הקבר ,הרבקנו הרטפנש - הרש :ןביבס
המשש - הקבר םא ,תימצע העד תלעבו העונצ ,תסמונמ ,בל
רמאיו" :ןבל ירבד םע דחי קר עמשנ הלוקו ,עודי וניא
דכ) "ךלת רחא רושע וא םימי ונתא רענה בשת המאו היחא
ירחאו הרש תומ ירחא השיאל אשונ םהרבאש - הרוטקו ,(הנ
התייה הרוטק םא הלאשה תניינעמ .השיאל הקבר תא חקל ונבש
השרפבו ,רחא םשב ןאכ תרכזנ איה .אל וא םישרדמה תעדכ רגה
.לאעמשי םא תירצמה רגה התוא וזש ךכל זמר םוש ןיא המצע
,לאותבלו לאעמשיל תוהמאכ קר השרפב תורכזנ הכלמו רגה
תוסחייתה לכ אלל הדיקפתב תרכזנ הקבר תא הוולמה תקנימהו
.תרחא

,ועוצי תא םמחלו דוד תא תרשל החקלנש תימנושה גשיבא ,רומאכ ,תורכזנ הרטפהב
תיגח .לארשי ךלמכ המלש לש תחטבומה ותשורי תא שממל ידכ תלעופה עבש-תבו
.הינודא םאכ קר תרכזנ

ירפסמה סחיהש ךכב םג תודחוימ הרטפההו השרפהש ,אופא אצוי
ךכב םגו ,ארקמב לבוקמה סחיה ןמ לודג םישנל םירבגה ןיב
.תישעמה ןתוליעפ חוכמ תורכזומ םישנהש

:םישנאה לש םתנקזב םיקסוע הרטפהבו השרפבש םירופיסה
םנמזב םיבושחהו םייטננימודה םישנאה ינש - דודו םהרבא
םהרבאו" :"םימיב אב ןקז" רמאנ םהמ דחא לכ לע .םינקז -
"םימיב אב ןקז דוד ךלמהו" ,(א דכ 'רב) "םימיב אב ןקז
ומייתסי והשלכ דעומבש לוכל רורבש ןוויכמ .(א א א"למ)
.השוריה ךשמהלו דיתעל תולילעה יתשב הגאד שי ,םהייח


םהרבא :הרטפהל השרפה יניינע ןיב ןוימדה םייתסמ ןאכ לבא
ןכלו ,וייחב דוע היואר השיאל קחצי תא אישהל גאוד ןקזה
םינענכה םע ןתחתהל אלש ידכ םיירהנ םראל ודבע תא חלוש אוה
רבעב רבכ חליש אוה רגה ןב לאעמשי ונב תא .ץראה יבשוי
קינעמ אוה .הייחב דוע הרש ותשא תעיבת יפ-לע ,ומא םע דחי
ול-רשא-לכ-תא םהרבא ןתיו" :רמאנש יפכ קחציל ול רשא לכ תא
ינבלו" :גאוד אוה הרוטק ינבל םגו ,(ה הכ 'רב) "קחציל
קחצי לעמ םחלשיו תנתמ םהרבא ןתנ םהרבאל רשא םישגליפה
םצעב אוה .(ו םש ) "םדק ץרא-לא המדק יח ונדועב ונב
םהרבא ךכ .קחצימ הגאד ריסמ אוה ךכבו ,ץראה ןמ םקלסמ
.ותמזימו ותומ ינפל השוריה יניינע לכ תא רידסמ

באכ ותשלוח לע זמור בותכה .ותשלוחב הלגתמ ותמועל דוד
וימימ ויבא ובצע-אלו" רמאנ תיגח ןב הינודא יבגלש ךכב
לשב ותיבב ןופס אוה .(ו א א"למ) "תישע הככ עודמ רמאל
תוינונקה לע עדוי וניאו הכלממב שחרתמה ןמ קתונמ ,ותנקז
,עבש-תבו איבנה ןתנ לש םתורבחתה קר .תיבל ץוחמ תושחרתמה
תרדוסמ הרבעהל גואדל ול תמרוג ,איבנה ןתנ לש ותמזיב
היתובקעב דימו ,דודל האב המלש םא עבש-תב .השוריה לש
רבד תא דודל םירפסמ םהו ,איבנה ןתנ הירחא קיזחמ-הרחמ
ךילמה והינודא ירהש - הכולמה ןמ המלש תא לשנל המיזמה
תחטבהל םיעצמא טוקנל טילחמ ןכא דוד תאז תובקעב .ומצע תא
קרפה ךשמהבו ,ךולמי הנבש עבש-תבל עבשנ אוה :השוריה
.וייחב דוע המלש תכלמהל תושרופמ תוארוה ןתונ אוה

,םיטרפה לכב לפטמו ותמזימ השוריל גאוד םהרבא ,עמשמ
.תינוציח המזי תובקעב קר השוריב לפטמ דוד וליאו

השרפב םידחוימ םיינושל םייוטיב השולש לע הרעה - חפסנ
:הרטפהבו

,תירבעב ולגלגתה הרטפהה ןמו השרפה ןמ םייוטיב השולש
.ונימי ןושלב םהיתוארוהכ תויארקמה םהיתוארוה ןיאו

ינבל רשקב (גי-בי גכ) םיימעפ ונתשרפב רכזנ - ץראה םע
ךיישה םעה ,ץראב בשויה םעה - וטושפכ ןבומ יוטיבה םש .תח
ןייצמכ "ץראה םע" יוטיבה ךפה םימכח ןושלב רבכ .ץראל
ןווכמה םצע םשל ךפה "םע" יצוביקה םשה .הלכשה רסח ,רוב
םע אלו ,אטח ארי רוב ןיא" יוטיבב ומכ ,דבלב דחא םדאל
.ונימי דע ןושלה שומיש םג הזו ,(ה ,ב תובא) "דיסח ץראה

,ונתשרפב ארקמב הנושארל יוצמ הזה םילימה ףוריצ - בוט לכ
ןיא .(י דכ) "ודיב וינדא בוט-לכו" קוספב אבומ אוהו
לכ' ןיעמ ,'וינדא' הלימה לא ךמסנ אלא יאמצע יוטיב הז
:ט ח ב"למב םג ךמסנ ותוא אצמנ ךכו ,'וינדא לש בוטה
ךמסנ ונניאש 'בוט לכ' ."למג םיעברא אשמ קשמד בוט לכו"
:אי ו 'בדב :םיאלמ םיתב לש רשקהב תומוקמ ינשב אצמנ
םיתב ושרייו" :הכ ט הימחנבו ,"בוט-לכ םיאלמ םיתבו"
םיגוס ינימ לכ םיאלמה םיתבל הנווכהו ,"בוט-לכ-םיאלמ
חסונ אוהש לובכ ףוריצכ 'בוט לכ' שמשמ םויה לבא .בוט לש
לכל וא תיבל רשק אלל ,ימתס יבויח חסונ ,הדרפ תכרב לש
.רחא רבד

רשקהב (ד ,ב א א"למ) הרטפהב םיימעפ תאבומ הלימה - תנכוס
הנוממכ םישרפמ וט בכ והיעשיב ןכוסה תא .תימנושה גשיבא לש
,"תממחמ"כ םישרפמה שי תאזה תנכוסה תא לבא ,תיבה תלכלכ לע
:לעפנ ןיינבב ן"כס שרושב לעופה עיפומ ובש קוספה ךמס לע
ךתוחש ימ' ושוריפש ,(ט י תלהק) "םב ןכסי םיצע עקוב"
םויה .לשמל ,ק"דרו י"שר םישרפמ ךכ .'םהב םמחתי םיצע
לש םיגיצנ ,ןיינע לוהינ לע םינוממה םה תנכוסהו ןכוסה
עמשמ ,לוגיר תויונכוס לש םיגיצנ םג וא ,תמיוסמ הרבח
.םילגרמ -