ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

394 רפסמ

א"סשת ,תועובש

"תיעיבש תוכלהב - קוק ה"יארה ירמוחו 'שיא ןוזח'ה ילוקמ

לטוג הירנ ברה

תונבל השרדמה
ץילרק ש"יא ברהש ,תיעטומה םא םג ,תמסרופמה העידיה
,תיעיבש תוכלהב רימחמה אוה ,שיא-ןוזחה לעב ,ל"צז
אוה ,ץראה תבש לעב ,ל"צז קוק ןהכה י"א ברה וליאו
,החכוה הנועט הניא טעמכש היאר איה ,תיעיבש תוכלהב לקמה
,רמולמ ענמא אל .תודבועה ןיבו תועודיה ןיבש םוצעה רעפל
סוניכ תרגסמב תיעיבש יניינעב תוצרהל יתשקבתה רשאכ יכ
ילוקמ" :הלעמ בוקנה אשונה תא יתעצהו םיוסמ ינרות
יתחסינש םינגראמה ורבס ,"תיעיבשב ה"יארה ירמוחו א"וזחה
ירמוחמ" :תורצויה תא וכפה ךכיפלו ,תרתוכה תא תועטב
יתנווכ לכש דועב ,"תיעיבשב ה"יארה ילוקמו א"וזחה
,לילעב החיכומ וז הדבוע !רומגה ךפהה תא טילבהל התייה
[1].תועטה השרתשה המכ דע

תויגוסמ תודחאב רימחמ א"וזחהש םשכ ,רבד לש ותימאל
אקווד תויגוסהמ תודחאבש ,ןוכנ הדימ התואב ,תיעיבש
אוה א"וזחה תורחא תויגוסבש םשכו ;רימחמה אוה ה"יארה
;לקמה אוה ה"יארה תומיוסמ תויגוסב הדימ התואב ,לקמה
םכרדכ ,ארמוחל ןהו אלוקל ןה ,הזל הז םיינשה ווש םיתעל
ונירבדב .ןיינעו ןיינע לכב םיקסופהמ םיבר לש תחוורה
לצא 'תולוק'ו ה"יארה לצא 'תורמוח' םיטילבמה ,ןלהל
ףצר תוריהבב אטבלו 'ןזאל' קר אלא ונאב אל ,א"וזחה
,רימחהש אוה ה"יארהו ,לקהש אוה א"וזחה ןהבש תויגוס לש
ךרדל הבשהו 'לקשמה תבושת' תניחב ןיעמ םה םירבדהו
,עדומב ןכ םא הטומ ןלהלש הרימאה .בהזה ליבשלו עצמאה
ןבומב תיתמגמו היתויוסחייתהבו היתורוקמב תיביטקלס
.הלימה לש יוצרהו יוארה 'ןוכנה'

'םיפתושמ םינכמ'ל יכ ,ןייצלו םידקהל בושח םירבדה חתפב
םיינורקעו םייתוהמ םיאשונב םג ,םיינשה ומיכסה םימיוסמ
םהינש דחמ ךכו [2].תיעיבש יניינעב םתקיספ לש הכרדל
ףא לעו ,םינואגה תטיש יפל םינשה ןיינמ תא םילבקמ
ףינס ךכב םיאור אל םה ,ןודנב םינושארה תקולחמ

,םיקסופה ידי לע הרורב הכלה הזב הערכוה ןכש ,אלוקל
השעמהו הלבקהש" :(ו ,י לבויו הטימש) ם"במרה ןושלכו
םהינש ךדיאמ ."תולתהל יואר ןהבו הארוהב םילודג םידומע
םשו ח-ז ,ג תיעיבש א"וזח ;אובמ ,ץראה תבש) םירובס
ןיאש - הזה ןמזב תיעיבש יכ ,ןל אמייק הכלהלש ,(ד ,גכ
רקיעכ םיגהונ םיפסכ תטימש ןיאו לבוי ןיאו הילע היבשוי
תקולחמ תמייקש ףא לעו ,ןנברד אלא הפקות ןיא - םניד
םירובס םהינש ירה ,ז"הזב תיעיבש לש הפקות תלאשב םיקסופ
,םינורחאו םינושאר ןיינבו ןיינמ בור ומיכסה ךכלו רחאמש
הז לע ךומסל ןתינ ,םימיוסמ םיניינעלו ,םיתעל ירה
ףא ,הטימש תודוסימ המכו המכבש ,ונרמאש אוה .לקהל
.המוד הערכהל םיינשה ווש ,תוקולחמב םינותנה הלאכ


,ןהל ףתושמ ריצ רשא ,תודחא תואמגוד אופא איבנ ןלהל
רתוי הרימחמ תיתקיספ תוינידמ ה"יארה לש ותטיקנ אוהו
,תואמגודה ןמ תחא לכב .א"וזחה לש וזמ תיעיבש יניינעב
ןכמ רחאלו ,םומדקש םיקסופ ןושלב הליחת הרקיע תצמות
ה"יארה לשו הזמ א"וזחה לש תונושה םהיתוערכה וניוצ
טעמכ - םנושל הטטוצ הלא לכב .יתאוושה ןפואב ,הזמ
ואריי םירבדהש תנמ לע תאזו ,הרוקמב איהש תומכ - דימת
ירבד ופסונ םיתעל .תונשרפ אלבו םדי תחתמ ואציש תומכ
םהירבד רשאכ תאזו ,הנה תחאו הנה תחא ,םיפסונ םיקסופ
ירבד תמגודכ) הרומאה הסיפתה ירקיע תא םייתעבש םידדחמ
.(תיעיבשל םיסנכנה תישיש תוקרי ןיינעב ,ל"צז א"זשרגה
יוניש) א"וזחה ירבד תאבהב ייד היה םיתעל ,ןכ-ומכ
ירבד ןכש ,ה"יארהמ האבומל קקזיהל אלב (םיערז רוזחמ
םורעש אלש דע ,םתלוקב תכל יקיחרמ הכ םניה א"וזחה
םיבר ךכ לע ודמע רבכש יפכו ,והומדקש םיקסופה רתי לכ
[3].םיבוטותונליא תרימז :אהרותה ןמ הקול וניא" :ב ,א לבויו הטימש תוכלה ם"במר
,הריצבה לע וא הריצקה לעו הרימזה לע וא העירזה לע אלא
."תונליאה ראש דחאו םרכה דחאו

ןליאה תתירכו רומיז" :ד ,ד תיעיבש בוט םוי תופסות
ם"במרה כ"שמכ תונליאה ראשב ןיב םרכב ןיב אתיירואדמ
."הטימש 'לה שירב

ראשל םרכ ןיב קוליח ןיא :ד ,ערוז תכאלמ ,לט ילגא
.אתיירואדמ וניה םלוכ רומיזו ,תונליא

.תונליאה לכב םגו םרכב םג תכייש הרימז :חכש ,ךוניח תחנמ

(כ ,זי םש םג הארו) די ,טי תיעיבש ,א"וזחה יפ לע
:ןלהל רוקמב ןכ אל .ךכ רבס אוה ףאש הארנ

,םיקספו תובושת ;א ,וכ ;וט ,אכ ;תיעיבש שיא ןוזח
אוה תונליאה ראש לכ רומיזד ראובמ י"שרפלד ןויכ" :חכ
חכומ ,ךורעה כ"כו ש"רה תעד ןכו ,ןנברדמ ןהש תודלותהמ
שיו ,ןנברדמ אוה - ןפגמ ץוח - תונליא ראש םוזיגד
[4]."ןניטקנ יכהו ,ם"במרה תעד םג ןכ ןווכל

רבדב ןייצ אל :םש ,ם"במרה לע ,ץראה תבש ,קוק ה"יארה
'הריכמה רתיה' ירחא קר קחודב ריתהו ,הליקמ העד לכ
[5].ירכנ י"ע קרותיעיבשל םיסנכנה תישיש תוקרי :בץראה איצותש לכ" :ג-א ,ד לבויו הטימש תוכלה ם"במר
,תיעיבש םדוקמ הב לפנש ערזה ןמ ןיב ,תיעיבש הנשב
וארקנ םהינשו ושעו ורזחו םדוקמ ורצקנש םירקיעה ןמ ןיב
ןהל ןיאו ןהיליאמ ולעש תוקריהו םיבשעה ןמ ןיב ,חיפס
ץראה תבש התיהו רמאנש הרותה ןמ ולכאל רתומ לכה ,ערז
ןירוסא םיחיפסה לכ ויהיש םירפוס ירבדמו ...הלכאל םכל
ךלי אלש ,הריבע ירבוע ינפמ םהילע ורזג המלו ,הליכאב
,רתסב והדש ךותב הנג ינוערזו תוינטקו האובת ערזיו
לכ ורסא ךכיפל ,ןה םיחיפס רמאיו םהמ לכאי חמצישכו
תוריפמ ןילכוא ןיאש תדמל אה .תיעיבשב םיחמוצה םיחיפסה
םתוא ןיערוז ןיאש םיבשעהו תונליאה תוריפ אלא תיעיבש
אצויכ לכו םיטושה ןיזובריהו םגיפה ןוגכ םדאה בור
ינימו תונגב םערוזל םדאה בור ךרדש תוקריה לבא ,ןהב
ןיכמ-ןטקלמהו ,םהירבדמ רוסא ןהמ חמוצה לכ תוינטקו האובת
."תודרמ תכמ ותוא

הליכאב ןירוסא תוינטקהו האובתה" :בי-י ,םש ם"במר
.תיעיבש תשודקב ןתוא ןילכוא ןליאה תוריפו ,םיחיפס םושמ
וערזש ירצמה לופו ןימשמושהו םיגרפהו ןחודהו זרואה
םדוק םירפ רמגנ םא ,ירפ רמג רחא ןהב ןיכלוה ערזל
ורמגנ םאו ,תישש תוריפכ תיעיבשב ןירתומ ולא ירה ה"ר
םושמ םירוסא ולא ירה ה"ר םדוק ושירשהש פ"עא ה"ר רחא
ירה תיעיבשב טקלנו ליאוה ...ותטיקל תעשב קריה .םיחיפס
."תיעיבש תוריפכ אוה

תיעיבש יחיפס אתשהד ,הומתל שיו" :א ,ט תיעיבש ש"ר
ירבדמד ודומ ןנבר 'יפאו ,הליכאב אתיירואדמ םירוסא ע"רל
...הליכאב ירשד ןחכשא תוינשמ המכבו ,יריסא אהימ םירפוס
,תיעיבש תרות םהב שיש המו ,תיעיבש ברע לשב והלוכד ל"צו
לבא ,הטיקל רתב ןנילזא קריבד ,תיעיבשב םיטקלנש יפל
'וכו לכאנ המ ביתכדמ ןל אקפנד ,ןיחיפס רוסיא ןינעל
תישישב לדגש קרי לבא ,תיעיבשב ןניעב לודיג תליחתד עמשמ
האובתבד ג"עא ,ירקמ תישיש יחיפס והנה ,תיעיבשב ףיסוהו
הרוסא תישישב שילש האיבה אל םא ,שילש רתב הנידד יאדו
."תיעיבש יחיפס םושמ

םלודיג לכד תישישב ואציש םיחיפס" :םש תיעיבש ,ש"אר
ואציש םתוא אלא הרות הרסא אלד ,םירתומ תיעיבשב היה
."תיעיבשב

םילדגה םה םירוסאה ולאה ןיחיפסהו" :ה ,הכ ארקיו ן"במר
ןכו ,תיעיבשב שילש האיבהש לכ האובתב ,רוסאה ןמזב
ירבדל הרותה ןמ ןירוסא ,תיעיבשב וחמצש לכ תוקריה
ץוח םירפוס ירבדמ ןירוסא םימכח ירבדלו ,אביקע יבר
.הלעמל ונבתכש ימלשוריב וריכזהש תודש ןתואב םילועה ןמ
םושמ ןהב שי ,תיעיבשב וטקלנו תיששב וחמצש תוקריה לבא
רועיבלו הרוחסלו תונברקלו דספהל היניד לכל תיעיבש תשודק
הטיקל רחא םיכלוה ונאש ינפמ ,תיששב ירמגל ולדגש פ"עאו
םיחיפס םושמ םהב ןיא לבא ,תיעיבשל ןיב רשעמל ןיב קריב
ופיסוה וליפאו ,וחמצ תיששב ירהש תיעיבש יחיפס םניאש
."םיחיפס ןיד םהב ןיא תיעיבשב

תעדל תיעיבשב רמגנש קרי" :זי ,ט תיעיבש שיא ןוזח
ןיחיפס םושמ ןירתומ ש"ר תעדלו ,ןיחיפס םושמ רוסא ם"במר
,(םהילע ךומסל שי ןנברדב אוהש ןויכו ,ן"במרה ד"כו)
וטקלנו תיששב ורמגנ ...תיעיבש תשודקב ןה אמלע ילוכלו
תשודקב םישודקו ע"וכל ןיחיפס רוסיא םהב ןיא תיעיבשב
."תיעיבש

לקהל 'ט 'יסו 'ז 'יסב כ"שמב" :ה ,גכ תיעיבש שיא ןוזח
ףוס ...ם"במרה לע םיקלוחה םיקסופה לע ךומסל ןנברדב
םיכלוהש תוכלהה ראשכ ץראב תויולתה תווצמ ןידש רבד
."ןילוקשב ףא לקהל םירפוס לשבו אתיירואדב םיקסופה בור רתב

רמואש ימ שיו ;[ם"במר] :ג ,ד ץראה תבש ,קוק ה"יארה
.[ש"ר] רמואש ימ שיו ;[ן"במר]

*

ןיחיפס רוסיא ןיא" :והימ ה"ד ג ,ט תיעיבש ,שיא ןוזח ]
אלש המ לבא הברה םאו טעמ םא תיעיבשב חמוצש ימב אלא
ןודל ךייש אלו ללכ ןיחיפס םשב וניא תיעיבשב ללכ חמצ
."ללכ ןיחיפס וניאש הטיקל רתב ליזימל וב

םירבד יפל ,םינפ לכ לעו" :בי ,ד ץראה תבש ,קוק ה"יארה
לע ,ותטיקל רחא קריב םיכלוהש ,הז ללכ רמאנ אל ולא
[."תיעיבש תשודק םצע לע םא יכ ,ןיחיפס רוסיא

*

,ןדיספהלו ןרקעל רוסא" והזו ה"ד ג ,ט תיעיבש ,שיא ןוזח
,תורשעמה תנועל ועיגה אל ןיידע ןילעהש ל"רד הארנ
."וצצוקל רתומ - תורשעמה תנועל ועיגה רבכ םאש

חמצ םאש םירמוא שיו" :טי ,ד ץראה תבש ,קוק ה"יארה
,תיעיבש יחיפס םושמ ורסאנ ,תיעיבשב ןכ םג [ףולה]
."ןדבאמ אוה ותריקעבש ינפמ ןרקועל רוסאו

:אי-י ,תופסוה ,תיעיבש - ץרא ינדעמ ,ךבריוא ז"שרגה ]
תורשעמה תנועל תוחפל ועיגה םא קר ,תוריפ םילדגמש תוקריב
םילדגמש תוקריב קרו ;ןיחיפס רוסיא םהב ןיא ,תיעיבש םדוק
.תיששב החימצב יד ,םילע

הכלה הרוה א"וזחה :אי ,םש ,ץרא ינדעמב ,אנהכ 'ק ברה
[[6].ןיחיפס רוסיא םהב ןיא תיששב ושירשה םא ףאש ,השעמל

יריפ ימקוא :גןיחלשה תיב ןיקשמ" :י-ח ,א לבויו הטימש תוכלה ם"במר
תונליאה הדש ןכו ,רתויב האמצש העירזה הדש איהו תיעיבשב
ןיכשומ ,האס תיבל רשעמ רתי הזמ הז ןיקחורמ ויה םא
םאו ,הדשה לכ תא וקשי אל לבא ,ןליאל ןליאמ םימה תא
הדשה לכ ןיקשמ ,האס תיבל רשע הזל הז ןיברוקמ ויה
תיעיבשב םימב ותוא ןיציברמ ןבלה רפע ןכו ,ןליבשב
,םינפגל תויגוע ןישועו .ודספי אלש תונליאה ליבשב
.םימ םיעקנה תא ןיאלממו הליחתכ םימה תמא תא ןישועו
החלמ ץראה השעת הקשי אל םאש ,הלא לכ וריתה המ ינפמו
אצויכו ולאה םירבדה רוסיאו ליאוהו ,הבש ץע לכ תומיו
הרותה ןמ רוסא ןיאש ,ולא לע ורזג אל םהירבדמ םהב
."ונראיבש ומכ םהלש תודלות יתשו תובא ינש ןתוא אלא

םלועלד מ"רה תעדד רשפאו" :ד ,זט תיעיבש שיא ןוזח ]
תוריפ לודיגב לדתשהל ןיאש ,תוריפ םושמ תיעיבשב וריתה אל
ונייה ,הצברהו ןיחלשה תיב וריתהד אהו ,תיעיבש הנשב
איצוהל 'יואר ץראה אהתש ונייה ...תונליאהו ץראה דספית אלש
[."איצוהלמ ץראה דספית אלש ...לקלקתת אלו

השעתו' ונבר בתכד אהד הארנו" :די ,אכ תיעיבש שיא ןוזח
הנווכה ןיא ,(י"ה ,א"פ) 'הבש ץע לכ תומיו החלמ ץראה
אלו וז הנשב תומי אלא ,םלועל ירפ השעת אלו ץעה שביתד
'חרפי םימ חירמ ,ועזג ץראב תומי' וניצמו ,ויתוריפ לישבי
םעט אוה ,'החלמ ץראה השעית' כ"שמו ,(ט-ח,די בויא)
הנשל ץראה דספה ןאכ ןיא לבא ,'ץע לכ תומיו' בתכש המל
תוריפה לכ ודספי תיעיבשה תנשב ונבר תנווכ יאדו ...האבה
."תונליאה דספה ורמאי תוריפה דספה לעו

םיצוקה תא ץוקל אוהש םינווכמ ןיא ןכו" :ה ,א ץראה תבש
לכל רוסא הזו .תוריפה תא םיקיזמה ,ןליאה ןמ םיאצויה
ימקואל איהש הדובע תושעל רתומש םירמואהל וליפאש ,תועדה
,ןליאה תא דימעהל אקוד והז ,ןליאה ףוגב וליפא ,אנליא
איהש הדובע לבא ,הטימשה רחאל ותדובעל יואר 'יהיש
תוריפה ךרוצל אוהש המש ,הרוסא םלועל תוריפה ךרוצל
הקלסו ,לכל תיעיבש תוריפ תא הריקפהש הרות העיקפה
הדובע תושעל רוסא םידבאנ םהשכ וליפאו ,םהמ םילעבה די
ךרוצלו ,רוסא םלועל תוריפה ךרוצל אוה םאו ...םליבשב
ירשד הארנ ימקואלו ,רוסא ייורבאל אוה םא ןליאה ףוג
."שממ ןליאה ףוגב וז הדובע ןיאש ,ע"וכד אבילאטרפב םיגורתא ,ללכב אוצי :דץראהמ תיעיבש תוריפ ...ןיאיצומ ןיא" :ה ,ו תיעיבש הנשמ
."ץראל הצוחל

,ל"וחל ואציש תיעיבש תוריפ" :א ,ה תיעיבש אתפסות
ןאיבמ ,רמוא רזעלא ןב ש"ר .יבר ירבד ןמוקמב ןרעבמ
."ץראב ןרעבמו ץראל

הצוחל לארשי ץראמ ואציש תוריפ ,ר"ת" :ב ,בנ םיחספ
,רמוא רזעלא ןב ןועמש 'ר .ןהש םוקמ לכב ןירעבתמ ,ץראל
."ורעבתיו ןמוקמל ורזחי

ןיא תיעיבש תוריפ" :גי ,ה לבויו הטימש 'לה ,ם"במר
."אירוסל וליפאו ץראל הצוחל ץראהמ ןתוא ןיאיצומ

םירעבתמ ץראל הצוחל ואציש ץראה תוריפו" :בי ,ז םש ם"במר
."םוקמל םוקממ םריבעי אלו םמוקמב

םיגורתאה תא ןיחלוש םא" :ו ,י תיעיבש ,שיא ןוזח ]
,ל"וחל תיעיבש תוריפ ןיאיצומ ןיא םושמ הזב שי ,ל"וחל
ורכמ םא כ"שכו ,םהב ןיאצויו ןירסאנ תוריפה ןיא מ"מ
[."ירכנל ןהיסדרפ

,גכש 'מע ,םלשה םינימה תעברא רפסב אבומ - שיא ןוזח
:י"תכמ

הוצמ םויקל (רמושמ יתלבו) בכרומ יתלב גורתא חלשל"
תעדה ,חולשמה רדעהב הוצמה לטוביש קפתסהל שיש םוקמב
."ריתהל הטונ

שיש םוקמ" :ינוציק הרקמב רבדה רתוה ןאכש אוה ןוכנ)
הארנ השעמל ךא ,"חולשמה רדעהב הוצמה לטוביש קפתסהל
(."הוצמ ךרוצ" רבדה תויה םצעל רתיהכ ונבוה וירבדש


:אנק ןמיס ,אתרגאד אניירק רפסב תאבומ ותעד ,שיא ןוזח


רחא ףכיתש ןפואב הוצמ ךרוצל [ל"וחל] חולשל ליקה"
."רועיבה ןמז םדוק ותוא ולכאיו ותוא ונגטי תוכוס

ונב) רגולק ןימינב םהרבא ברה לא ,ופ ןמיס ,ןהכ טפשמ
,גורתאה ןינעבו" :(המלש ךל ףלאה לעב ,רגולק ש"רגה לש
םג אוהש 'יש ג"רדה בבל ץפחכ תואלמל יל א"אש יל רצ
לשו ,םיבכרומ תקזחב םלוכ םה םייוגה לש יכ ,יבבל ץפח
שפנ ייחו קחדה ינפמ םירחאל ליקמ ינאש פ"עא לארשי
קסע יל ןיא ימצעל ינאשכ מ"מ ,העקפהה לע ךומסל ,שממ
טרפבו ,ל"וחל םאיצוהל קסעתא ךיאו ,ו"ח תיעיבש תוריפב
...ןינעה רקיעב ארמוחל תוטנל 'יתעדל 'יתיזחש ,רמד 'יבגל
."א"אש רבד אוה דוחיב ז"ע ידצמ קסע

ללכה לע םנמא" :ףיסוה דוע ,המיתחה רחא ,בתכמה ילושב)
([7]."העקפהה י"ע תוטישפב ריתהל יתעד ולוכ

רימחמ ...םירחאל ינא ליקמש פ"עא" :בלש ,היארה תורגא
תוריפ תאצוה ןינעב ללכ קוסע תויהל אלש ימצע לע ינא
."אתש אה י"רא

ןיב אוה ירקיעה קוליחה ,הז אשונבש ,שיגדהל ךירצ ןכא
ומצע אוהש בתכ ה"יארה .תירוביצ הגהנהל תישיא הגהנה
ךא (ןיינעב 'רימחמ' בתוכמהש םג המו) הזל קקזיי אל
רמאנ אל א"וזחה לע ףא [8].ש"ייע ,םירחוסל תאז רסא אל
,לילעב הרומ םירבדה ןונגס ,תאז םע .ומצעב תאז השעש
.תגיוסמ אלו תיללכ הערכה וז ודידלשםיערז רוזחמ יוניש :הןירוסא ןיחפסה לכ יאני יבר רמד" :א ,ה ב"ב ימלשורי
הדשבו םרכ הדשב רינ הדשבו רוב הדשב םילועה ןמ ץוח
הנקתמ יעב וד רינ הדשב ,הילע חגשמ אלד רוב הדשב .ערז
םיבשעה תא שורחי יכה ואלבו והדש ןקותיש הצור) הילקח
וניאש ערז הדשב ,ומרכ תא רוסאל אלש םרכ הדשב ,(הנממ
ןהב הצור רמאת םאו ,(ןידיספמ םיבשעהש יפל) ןהב הצור
."וינפל ןיחנומו ןירוקע וליאכ

הדשב םילועה םיחיפס" :ד ,ד לבויו הטימש תוכלה ם"במר
,הליכאב ןירתומ ערז הדשבו םרכ הדשבו רינ הדשבו רוב
תומוקמ ערוז םדא ןיאש יפל םהילע ורזג אל המ ינפמו
אוה הצור רינ הדשו ,םשל הנפנ םדא ןיא רוב הדש ,ולא
ןיחיפסה ערז הדשו ,ומרכ רסוא וניא םרכ הדשו ,הנוקיתב
םוקמ לכב רתומ תיעיבש לש ןבתה ןכו ,התוא ןידיספמ
'וכו םילועה םיחיפס" :ד"בארה תגשה] ."וילע ורזג אלו
םיחיפס רוסיא וילע ורזג אל א"א .וילע ורזג אל דע
תושעל אלשו רוסא הדבאל הב שי יאדו תיעיבש תשודק לבא
[."הרוחס הב

הניאש ונייה אכהד רוב הדש" :א ,י תיעיבש שיא ןוזח ]
ףרותה םוקמב איהש הב שיש םישק םיאנת ינפמ ללכ תערזנ
,התדובעב הבורמ חרוט שיש וא ,ןירמתשמ היתוריפ ןיאו
הב שיש תוביסה ןמ ב"ויכו בושיה ןמ הקוחר איהש וא
[."העירזל תדמוע הניאש

תחא הנש תערזנה הדשד הארנ" :ב ,בכ תיעיבש שיא ןוזח
ףרוחב הרוב התוא ןיחינמ תרחא הנשבו ףרוחב לדגה האובת
ףרוחב ןילועה ןיחיפס תוינטק ינימ ץיקב התוא ןיערוזו
הדשו רוב הדש ןידכ ,ןיחיפס םושמ ןירתומ ,האובתה ןמ
תיעיבש לש הנשה שאר ינפל הוערז םא םג ז"פלו ...רינ
האובתה ,הילע םיברעה וטשפיו הרוב החינהל וצר אלש ינפמ
הערזש ןויכ רמול ןיאו ,ןיחיפס םושמ תרתומ הלידגה
ןמזב ערז אלש ןויכ ,העירז הדש איהש ותעד הליג ירה
הרקיע לכו ישניא ידבעדכ יוה אל וז העירזו ,העירזה
אחינ אל יאדו תיעיבש רוסיא אלולו תיעיבש תרימש םושמ
ןיאו רוב הדש ןידמ הז ליבשב תאצי אל ,וז העירזב היל
היה אל כ"אד ןה ןיחיפס רמאיו ערזי אמלד הריזג ןאכ
האובתה והימו ,ףרוחב אלו ץיקב ערוז היהו והדש דיספמ
."תיעיבש תשודקב השודק

העומשה יפמ" :הסר 'מע ,היתווצמו ץראה ,גרבדלוג ה"א ברה
ירמוש םיצוביקל השעמל הכלה ונבר הרוה ןכאש םיעדוי ונא
יונישב ל"נכ עורזל ,הריכמה רתיהב םישמתשמ םניאש הרות
הטימשה תנש תארקל היה הזש ףא ,האובתה ןמ תונהילו רוזחמ
ילב תיעיבשה תרימש התיה העירזה לש קומינהשכ ,ב"ישת
."חטשה לע םיברעה תטישפ לש ששח לכ

*

:םתישארכ ,רבד תירחאםדאה ינבל דמלל ויתרבח אל הזה רוביחה :רבחמה רמא"
(תויהל יואר רשא) תא םריכזהל אלא ,ועדי אל רשא תא
אצמת אל יכ .לודג םוסרפ םלצא םסרופמו רבכ םהל עודי
(תויהל םירומא) םדאה ינב בורש םירבד אלא ירבד בורב
לכל היולג םתימאש ...ללכ םהב םיקפתסמ אלו םתוא םיעדוי
יפ-לע) "הבר החכשהו דואמ יוצמ םהמ םלעהה (יכ םא)
.(םירשי תליסמל ל"חמר תמדקה

אלו שדחל הז רמאמ אב אל :בתוכה רמא ןנד ןודנב ףא
ישבשמ יפ רוכסל ,ןהש תומכ תודבוע גיצהל קר אלא ,םולכ
דובכ ןתילו םימכח לש םתומד הכלהכ ריאהל ,היפלסמו תמא
ה"יארה היה לקמ אל ,התעמ רומא [9].הידמוללו הרותל רקיו
לועו הקיספ .תיעיבש תוכלהב א"וזחה היה רימחמ אלו
אבילא םהיתוערכהל ואיבהש םה ,םמכש לע לטוהש הארוה
תווצמו הרות תרמוש תובשייתה ןוניכל הייפיצה .אתכלהד
תויועמשמה יתש לע ,םהישעמב םהינש תא הכירדהש איה ,הכלהכ
לש שדוחמה המומיקבש הכרבה תייאר ןה :ךכב תומולגה
לש הכלהכ ןתרימש ןהו ,לארשי ץראב תידוהי תובשייתה
,תומגמה יתש ןיבש םירעפ .ץראב תויולתה תווצמ לולכמ
םא םגש תוערכהל םתוא ואיבה ,ארד רשכיא אל דוע לכ
תובשייתה :תחא אלא התייה אל ןתילכת לכ ,תונוש ויה םעפ אל
.ווש הזבו ;התכלהכ.הרות ןתמ גח לגרל ,םידמולל שגומ הז רמאמ *
אב פיטואירטסה לש קהבומ יוטיב ,רמול יצמיתשכל [1]
ורמאמב בתכ רשא ,גרבלא 'ש 'רה לש וירבדב יוטיב ידיל
ה"כשת תבט-ולסכ ,ונלגד ,"הטמ לשו הלעמ לש םילשורי"
יתייה קרב ינב תא" יכ ,(ד"כשת ולסכ ,ג ,חל סדרפה =)
תשפחמ קרב-ינב ... !תורמוחה םלוע :םילימ יתשב רידגמ
ןוזחה לש ותעפשה תחת יחש ךרבא ...תולוק אלו תורמוח
,תרסואה העדה תא םש שפחי ,ךורע ןחלשה דיל ובשייתהב ,שיא
הוודחב ץמוא ףא הז ינבר רואית ."רתוי הדיפקמה ,הרימחמה
ידי-לע ,רקחמה םלועב תוגייתסה תמינ לכ אלבו הריתי
,"תיתדה הנצקההו 'קושה' לדומ" ורמאמב ,ןמדירפ 'מ 'פורפ
,ן"שת תובוחר (ךרוע ,אנהכ 'מ) ,הרומתו תרוסמ ילבחב
יעבדכ יוצמה לכ ,רבד לש ותימאל ,םלואו .112-91 'מע
ןמ אלו הפוג הנממ ןוזינו ,המצע שיא ןוזחה תנשמ לצא
תיקלח איה וזכ הרימא המכ דע עדוי ,'היתודוא עודיה'
,ףסונ יוטיב .רתוי הברה תבכרומ הנומתה ןכש ,רתויב
לצא האר ,'לקימה' קוק ברל סחיב ,תוחפ אל יפיטואירטס
'מע ,א"סשת םילשורי ,היפרגויבוטואמ םיקרפ ,גרוב 'י
הייטנהו יתדה ךוניחה ץבוקב ,הז ןינעל דוע הארו .36
.ו"נשת ביבא לת ,(םיכרוע) ןיקלז 'או דנרא 'מ ,רימחהל

לצא האר ,םיינשה ןיב ינרותה רושימב םיסחיה לע [2]
'מע ,א"נשת האורה רפכ ,ה"יארה הדשב ,הירנ צ"מר
,ס"שת םילשורי ,היאר יבתוכמ ירפסב הארו ;248-233
.אמ 'מע
ירקיעל םיפרטצמה ,הרהבה תופסותו םיינשמ ןיכומית [3]
.םיעבורמ םיירגוסב ןלהל ואבוי ,םירבדה
זי 'מע ,ד ,ןויעו רקח ,אנהכ 'ק ברה לצא הארו [4]
.חצ 'מע ,הכלהה רואל ,ןיוז י"שר ;ךליאו
סרטנוק ,םש ;ח ,ח ;א ,ג ;כ ,א ץראה תבש הארו [5]
בכקת ,ב - היארה תורגא ;זס ,ןהכ טפשמ ;אי ,ןורחא
.אנליא ימקואל הרימז :הנקת ןכו
וליפא ,םיבר םינוידו םיקופקפ ,הז ןינעב דוע הארו [6]
נ-טמ 'יס ,המלש תחנמ - ומצע א"וזחה לש ותטישו ותעדב
,ץראה תכרב 'סב 'יעו ;ז-ו 'יס ,א - השמ תעושי ת"ושבו
.2 הרעה 27 'מעו 20-19 'מע ,לאונמע י"רל
,םירחא י"ע ןיבו ומצע י"ע ןיב הנחבהה יכ הארנ [7]
.ש"ייע ,הרוחס ןיינעל ,גי ,ה א"הבשב וירבד י"פע תרבסומ
תרוצו הריכמה ךרדל סחיב ,זפ ןמיס ,ןהכ טפשמב ע"עו
.העלבהה
תשודק תגהנה תייגוסב ה"יארה תעד לש יללכה הניינעל [8]
,טרפב 'הריכמה רתיה' תוריפ ,ללכב םירכנ תוריפב תיעיבש
רתיה' תוריפבו םירכנ תוריפב תיעיבש תשודק" :ירמאמ האר
רייא-ןסינ ,דק יניס ,"ל"צז קוק ה"יארה ןרמ תטיש - 'הריכמה
.חכ-זט 'מע ,ט"משת
,אנהכ ברד אתקיספ ;בכר הוצמ ,ךוניחה רפס הארו [9]
.םילקש