ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

288 רפסמ

ט"נשת ,תועובשה גחו רבדמב תשרפ

תורודלו ותעשל יניס רה דמעמ

ץכ ןורהא ברה

הרותל ההובגה ןוכמהשרפל דציכ וטבחתה ,לאעמשי 'רו אביקע 'ר ,םיאנתה ילודג
םעה לכו" :יניס רה דמעמ תא םיראתמה ארקמה יקוספ תא
[1]."ןשע רהה תאו רפשה לוק תאו םדיפלה תאו תלוקה תא םיאר
ןיאור" :לאעמשי 'ר לש ומשב שרפמ לאעמשי 'רד אתליכמה לעב
ןיאור" [3]:שרפמ אביקע 'ר ךא [2],"עמשנה ןיעמושו הארנה
ןיאור" :וירבד תא אביקע 'ר ריבסמו ,"הארנה ןיעמושו
ןפואב ."תוחולה לע בצחנו הרובגה יפמ אצוי שא לש רבד
לוק" [4]:םיליהתב קוספה תא ןיבהל אביקע 'ר תעדל שי ,הז
,אביקע 'ר תעדלש ,ונתוא תדמלמ אתליכמה ."שא תובהל בצח 'ה
בצוחש לוק היה ואר םהש המו ,תולוקה תא ושחו םעה ואר
רואית תתל שקבמש רמאמ אבומ אתקיספב .שאה תובהלב תוחולב
וינפל אצוי זורכה היהו ,תאצל שקבמה 'ה רבד לש יזיפ
רובידה ינפלמ םכמצע וקלס" :שאה תוציחמ ינפלמ רמואו
ןיקלסמ שא לש םיכאלמה ויה דימו ,םכתא ףורשיו אצי אלש
השק היהש רוביד לש ושא ינפמ ןמצע ןיקלסמ תויחהו ןמצע
אסכ תחת לש שאמ אלא םניא םיכאלמהש ,םיכאלמ לש םשאמ
שודקה לש ושאמ אלא התיה אל רוביד לש ושא לבא ,דובכה
[5]."ומל תד שא ונימימ" קוספה רמוא ךכש ,אוה ךורב

.הנש םייפלא םלועל ומדק םירבד העבש" [6]:ףיסומ םיליהת שרדמ לעב
,הלעמ לש שדקמה תיבהו ,הבושתו ,םנהיגו ,ןדע ןגו ,דובכ אסכו ,הרותה
תחנומו ,הנבל שא לע הרוחש שאב ?הבותכ הרותה התיה הנאו .חישמ םשו
ןקותמ דובכה אסכו ,דובכה אסכ לע בשוי ה"בקהו ,ה"בקה לש וכרב לע
ובוש תזרכמ לוק תבו… ,תויחה ישאר לעש עיקרה לע ה"בקה לש ודסחב
."םדא ינב

קיחרהל רתויב חרט וב ,םיכובנ הרומ רפסב רקיעב ,ם"במרה
תמאתהש ירחאש ,שיגדמ ,ךרבתי ארובהמ תושממו המשגה לכ
ינב לצא תואיצמכ 'ה תואיצמ ןיאש יתימאה ליכשמה לצא
,םדאה ינב לצא תודחאה תנבומש יפכ ותודחא ןיאו ,םדא
ולכי םהש לוקה אוה יניס רה דמעמב ועמש םהש לוקה םג
ןושאר קלח) 'ה לש ולוק אוהש וילע רמולו ותוא סחייל
ולוקש ,ם"במרה עבק רפסה לש ינשה וקלחב ולאו .(ה"ס קרפ
תובבלב עיבטהל אלא דעונ אל יניס רה דמעמב 'ה לש ארבנה
ףקותה .םלכשב ןכל םדוק וגישה לארשיש ,תותימאה ןתוא תא
ואצמיהו הלענה ולכש היה ומצע ונבר השמ לצא הרותה הלביקש
לצא הרותה הלביקש ףקותה ולאו ,'הל תינחור הברקב דימת
ם"במרה .יקולאה לוקה יומיד םע לודגה הארמה היה ןומהה
ותנבהבו ולכשב םילשיש ,ליכשמה ןמ דחוימב ,םדאה ןמ עבות
רשפאה תדימב גישיש תנמ לע ,תילאוטקלטניאה ותומלש תא
[7].ותודחאו 'ה תואיצמ לש הלענה ילכשה ףקותה תא

ךל רמשה קר" :השמ ידי לע לארשי םיווצמ [8]םירבד רפסב
ןפו ךיניע ואר רשא םירבדה תא חכשת ןפ דאמ ךשפנ רמשו
.ךינב ינבלו ךינבל םתעדוהו ,ךייח ימי לכ ךבבלמ ורוסי
ושוריפב ,ן"במרה ."ברחב ךיקלא 'ה ינפל תדמע רשא םוי
םיקוספמ דמול ,ם"במרה לש תווצמה רפסל ויתוגשהבו הרותל
:ףיסומו ,יניס רה דמעמ תא חוכשל אלש השעת אל תווצמ הלא

הרות ירבדה ויה םאש .דאמ הלודג תאזה הוצמב תלעותהו
תותואב התמאתנ ותאובנש פ"עא ,דבלב השמ יפמ ונילא םיאב
הרותה ןמ ךפהב וניוציו … איבנ ונברקב םוקי םא ,םיתפומבו
עיגמשכ לבא ,םישנאה בלב קפס סנכי ,תפומ וא תוא ונל ןתנו
ןיא תואורה וניניעו ,ונינזאל הרובגה יפמ הרותה ונילא
םגו" םש רמאש והז …קפסמ לכו קלוח לכ שיחכנ ,יעצמא םש
.(ט טי 'מש) "םלועל ונימאי ךב

םכמע 'ה רבד םינפב םינפ" [9]:הרותה הדיעמ םירבדה ךשמהב
דיגהל איהה תעב םכיניבו 'ה ןיב דמע יכנא .שאה ךותמ רהב
רה דמעמבש ,ירזוכה לעב רמוא ךכ לע ."'ה רבד תא םכל
'ה רבד תעימש ידכ דע האובנה תגרדמל לארשי ועיגה יניס
.'םינפב םינפ'

םיניינעב ירזוכל ם"במרה ןיב תועדה יקוליח תורמל ,השעמל
וניניעש" [10]:ם"במרה שיגדמ ,לארשיב האובנל םיעגונה
לא שגנ השמ אוהו ,םידיפלהו תולוקהו שאה ,רז אלו ואר
רומא ךל השמ השמ :םיעמוש ונאו ,וילא רבדמ לוקהו לפרעה
.'םכמע 'ה רבד םינפב םינפ' ,רמוא אוה ןכו ,ךכו ךכ ןהל
רבד הלאה םירבדה תא" [11]:הרותה הפיסומ הז רואית לע
:ומגרת סולקנואו ,"ףסי אלו לודג לוק םכלהק לכ לא 'ה
יכ" :סולקנואה ירבדל י"שר ראיבו .קספ אלו ,"ףסי אלו"
:ינש רואיב י"שר ףיסוה דועו ,"םלועל םייקו קזח ולוק
."יבמופ ותואב תוארהל ףיסוה אל"

איה 'ףסי אל' תועמשמש ,סולקנואה לעב לש לודגה שודיחה
רמא ,התעדל דוע ףסי אלו" [12]:דומלתב יוצמ 'קספ אל'
אל בוש העדיש ןויכ …ימא רב לאומש ברד הומח אבס לאומש
,יניס רה דמעמ תא הרותה ןמ היארל איבהו ,"הנממ קספ
'ףסי אל'ש ,דמל אוהש כ"א רורב .'ףסי אלו' רמאנ םש םגש
םייקתמו ,םלועל קספ אל הז לוקש ,ושוריפ יניס רה דמעמב
לצא רמאנש ,'התעדל דוע ףסי אל' םגש שדיח ןכ לע .דימת
םג היוצמ המוד ןושל .הנממ קספ אלש ועמשמ ,רמתו הדוהי
ימכח [13]."ןימלעל יעובמ קספ אלד" :ןנחתאו תשרפל רהוזב
ןתניהל הקספ אל הרותהש ,הז שודיחב דמלל ושקיב לארשי
ןתמ םויכ ותוארל שי םויו םוי לכ אלא ,הרות ןתמ םויב
תניתנ ךשמה אוה ,הרותב קיתו דימלת שדחמש המו ,הרות
.שדחמ הרותה

וניבר השמ אוה דיתע" [14]:רמוא היה ןילרקמ ןרהא יבר
לבקלו רהטל אבה ,דחאו דחא לכ םע רודו רוד לכב רבדל
לעבו ."רודו רוד לכב השמד אתוטשפתא יכ ,הרותה וילע
[15]:רמאו שרד אטפאמ לישעה םהרבא 'ר "לארשי בהוא"ה

וליאכ עגרו תע לכב דימת ויניעב היהיש םדאה ךירצ יכ
רבע ךייש םדאב יכ .הרותה תא לבקל יניס רהב דמוע אוה
הרות ןתונ אוה םויו םוי לכב ,ךרבתי 'ה לצא לבא דיתעו
ךירצ דומלל רפס הזיא חתופ םדאשכ ןכ לעו ,לארשי ומעל
יפמ הרותה תא לביק אוה וליאכו ,יניס רה דמעמ רוכזל זא
הרותה הנתינש ומכ האריו המיא ידיל ז"יע אב זאו ,הרובגה
טי 'מש) "הנחמב רשא םעה לכ דרחיו" רמאנש עיזבו תתרב
.(זט

:"ףסי אלו לודג לוק" קוספה לע בתכ ץיברוה יולה היעשי 'ר

אוה ףיסוה אל ,תמא םהינש י"שרב םישוריפ ינשהו ,סומכ דוס ןינעה הזב שי
יכ ,אוהה לוקהמ קספ אל ןנברד תווצמה םגש ושוריפש ,קספ אל םג ךא ,תווצמ
רבדה היה יכ ,לעופה לא חכה ןמ םיבר י"ע אציש דע ,חכב אוהה לוקב לולכ אוה
לכבש תומשנה תוגרדמ יפלו ,םתוכיאו םתוהמ יפלו םינותחתה תוררועתה יפל יולת
אל .ונמזב לעופל אציו ,ןוילעה חכה ררועל םימכחה ופיסוה זאו ,רודו רוד
ראבא דוע …יניס רהב ודמעש םתמשנו ןוילע תעד ונוויכ קר ,םימכח ושדיחש ו"ח
השמ ימיב ,תוטשפתמה תורמוחה רודו רוד לכב םיאור ונחנא הנה ,םצעב ןינעה
הזיאל תונקת הזיא ףיסוה םנמא ,יניסמ לביקש המ קר רסאנ אל םולשה וילע וניבר
רתויב ןינעהו …וישרודו רודו רוד לכבש םיאנתהו םיאיבנה כ"חאו ,הארש ךרוצ
.שחנ ונכשי רדג ץרופהו םירדגל רתויב ךירצ שחנה תמהוז תוטשפתה שיש

[16]:קחצי 'ר ןשרדה רמוא האלפומ השרד

ןכש ,יניס רהמ ולבק רודו רוד לכב תואבנתהל םידיתע םיאיבנהש המ קחצי ר"א
ונניא רשא תאו… םויה דמוע ונמע הפ ונשי רשא תא יכ' :לארשיל םהל רמוא השמ
ונמע' אלא ןאכ ביתכ ןיא 'םויה דמוע ונמע' ,(די טכ 'בד) 'םויה ונמע הפ
,הדימע םהב הרמאנ אלש שממ םהב ןיאש תוארבהל תודיתעה תומשנה ולא ,'םויה
'ה רבד אשמ" : א"הכו ,ולש תא לבק דחאו דחא לכ העש התואב ויה אלש פ"עאש
,'יכאלמ דיב' אלא רמאנ אל 'יכאלמ ימיב' ,( א א 'אלמ) "יכאלמ דיב לארשי לא
,תואבנתהל תושר ול הנתנ אל העש התוא דעו יניס רהמ ודיב האובנה התיה רבכש
הנתנש םוימ היעשי רמא ,(זט חמ 'שי) "ינא םש התויה תעמ" :רמא היעשי ןכו
,וחורו ינחלש םיקלא התעו אלא ,תאזה האובנה תא יתלבקו יתייה םש יניסב הרות
,ןתאובנ יניסמ ולבק דבלב םיאיבנה לכ אלו ,תואבנתהל תושר ול ןתינ אל וישכע דע
א"הכו ,יניסמ ולש תא לבק דחאו דחא לכ רודו רוד לכב םידמועה םימכחה ףא אלא
."ףסי אלו לודג לוק" םכלהק לכ לא 'ה רבד הלאה םירבדה תא :(טי ה 'בד)

תא אוה ףא ראיבש ,קחצי 'ר לש וז תינכפהמ השרדש המוד
םירבד קר הניא ,דומלתה שוריפכו ,קספ אלכ "ףסי אל" קוספה
לודגה רשועה לכש ,ונדמלל אב ןשרדה .הצילמה תראפתל םהש
םרוקמ םהיתורודל לארשי ימכח לש המכחהו הרותה ירבד לש
.יניס רה דמעמ לש הניכש יוליגב

האורה הליגרה ןיעה יבגלש ,לשה עשוהי םהרבא 'ר ףיסוהו
םנמא ;ורקיעמ ךרפומו הזה ןויערה רזומ ,תויחטשבו רבלמ
ויניעש המל רבעמ ףא ומלועב םדאל ול שיש עדויה ,בחרה בלה
אירלקפסאב תואיצמה דוס תא םיאורה הלאב טעובהו ,תואור
ארב ארובהש םשכש ,ןיבהל םג לוכי ,הרגשה לש תפלוסמה
ותרות תא הליג ךכ ,דחא ערואמבו דחא רמאמב םלועה תא
.דחא דמעמבו דחא רמאמב

,םינוש םיגהנמ ועבקנ יניס רה דמעמ לש ותלודג תעפשהב
וניבר השמ ידי לע הנותנה הרותה לכ" [17]:עבק ם"במרה ךא
ינבו' ןיב שרפה ןיאו …הרובגה יפמ הלוכ איהש םולשה וילע
לאבטיהמ ותשא םשו' ,(ו י 'רב) 'ןענכו טופו םירצמו שוכ םח
ןיבו (בי םש) 'שגלפ התיה ענמתו' ,(טל ול םש) 'דרטמ תב
."המימת 'ה תרות לכהו… ,(ו ה 'בד) 'ךיהלא 'ה יכנא'
תורבדה תרשע תאירק תעב דומעל גהנמהש ,ם"במרה עירכה כ"עו
בושחל ואוביש ,הנומאה דספהל םרוגו םינימה יכרדמ אוה
יוארו ,דאמ השק הזו התצק לע התצק ןורתי הזב שיש ,הרותב
ירה תאז .הערה הנומאה תאזל םיאיבמה םיחתפה לכ םותסל
םיאשונש תלדבנ תואיצמ איה הרותהש ,אביקע 'ר לש ותטיש
התשודקש ,הטמל הב םינתונו םיאשונש םשכ הלעמל הב םינתונו
קוספה תא רוכזל שי הדומילבו ,רועיש ול ןיאש רבד אוה
תדמע רשא םוי ,ךינב ינבלו ךינבל םתעדוהו" [18]:םירבדב
."ברחב ךיקלא 'ה ינפל

התשודק לע ןויערל יוטיב אוה ףא ןתונ ( ב זמר עשוהיל) ינועמש טוקליה לעב
:הרותה לש הדיחאה

םהב שי תוריפה לכ אלא ?הנאתל הרות הלשמנ המל ,רחא רבד
,םינצרח םהב שי םיבנע ,םיניערג םהב שי םירמת ,תלוספ
ךכ - לוכאל הפי הלכ הנאת לבא ,ןיפילק םהב שי םינומר
אוה קר רבד אל יכ' רמאנש ,תלוספ םהב ןיא הרות ירבד
.(זמ בל 'בד) 'םכמ

םישרפתמ וז חורב .ןטקל לודג רבד ןיב ,לפטל רקיע ןיב הרותב לידבהל כ"א ןיא
,(ב בל 'בד) "יתרמא לטכ לזת יחקל רטמכ ףרעי" :וניזאה תרישב השמ לש וירבד
:הדוהי ןב יתסוד יבר י"ע

התאש ףוסל ,רובב םימה םיסנוכש ךרדכ הרות ירבד תסנכ םא
."ךרובמ םימ התש" ,(וט ה 'שמ) רמאנש ךתנשמ תא האורו הכוז
םיחיש תורובב רטמ םיסנוכש ךרדכ הרות ירבד תסנכ םאו
ה ילשמ) רמאנש ,םירחא הקשמו לזנמ התאש ףוסל ,תורעמו
וצופי" (זט ה 'שמ) רמואו ,"ךראב ךותמ םילזונו" (וט
[19]."הצוח ךיתונייעמ

ףוריצב דחוימב תררבתמ םימ תפיט לכ לש התובישחש יפכ
ירבד לש המלשה םתועמשמ תררבתמ םג ךכ ,דחי תופיטה לכ
.ללוכה םפוריצב הרותה

:תורעה

.וט כ תומש .1
.'םעה לכו' ה"ד ,ט השרפ ורתי ,לאעמשי 'רד אתליכמ .2
.לאעמשי 'רד אתליכמב םש .3
.ז טכ םיליהת .4
.'רחא' ה"ד ג"ל השרפ (םולש שיא 'דהמ) יתבר אתקיספ .5
.'שונא בשת' ה"ד ,צ רומזמ (רבוב 'דהמ) םיליהת שרדמ .6
ם"במרה ,רגניול בקעי לש ורפסב האר ם"במרה לש ותטישב בחרנ ןויד .7
.48-39 'מע ,ן"שת ם-י ,ףוסוליפו קסופכ
,לוועש ברה 'דהמ ,הרותה לע םש ן"במרה שוריפב .י-ט םיקוספ ד קרפ .8
הוצמ ףוס תווצמה רפסל תוגשהל וירבד הוושהו .ךל רמשה ה"ד ,א"סש 'מע
.ב"מ השעת אל
.ד ה םירבד .9
.'א הכלה 'ח קרפ הרותה ידוסי תוכלה ,הרות הנשמ רפסב ם"במרה .10
.טי ה םירבד .11
הקסיפ רבדמב ירפסב םירבדל רומג דוגינב אוהו ,ב"ע י ,הטוס ילבב .12
.התעו ה"ד ,אי הקסיפ אטוז ירפסהו ,'ןיא' ה"ד חפ
.א"ע א"סר ףד ןנחתאו תשרפ םירבדל רהוז .13
.218 דומע ןילרק ןרהא 'רל ןרהא תיב .14
ןייעו .אצת תשרפ אטפאמ לשה עשוהי םהרבא 'רל לארשי בהוא .15
לודג לוק' קרפב ג קלח לשה עשוהי םהרבאל םימשה ןמ הרות רפסב
.38-36 'מע ,'ףסי אלו
ןמיס ורתי תשרפ אמוחנת שרדמ ,חכ השרפ הנליו 'דהמ הבר תומש .16
.אי
דומע ,םש ,לשה לש ותרעה ןייעו .קלח קרפ הנשמה שוריפל ותמדקהב .17
.2 הרעה 39
.י-ט ד םירבד .18
'רחא רבד' ה"ד ,ו"ש הקסיפ ,םירבד ירפס .19