ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

238 רפסמ

ח"נשת ,תועובשה גחו רבדמב תשרפ

תורבידה תרשעב ןותחתה םעטהו ןוילעה םעטה

רפוע ףסוי ר"ד

ך"נתל הקלחמהםויה תשרפ תאירק תעב .גחה לש םיאישה דחא איה תועובשה גחב הרותה תאירק
ןנעו םיקרבו תולוק ונוימדב האור ,הרות ןתמ תיווח תא שדחמ םדא לכ שח
םיגהונה שי .הרובגה יפמ תורבידה תרשע תאו רפושה לוק תא עמושו רהה לע דבכ
.תדחוימ תיגיגח המיענב תורבידה תא םיארוקה שיו ,תורבידה תאירק תעב דומעל

,"ןוילעה םעט"ב תוארקנ תורבידה .דוחיי שי תורבידה תרשע לש ארקמה ימעטב םג
ןווג האירקל םיוושמה ,אשילתו רזפ ,לוגסו אקרז ןוגכ ,םימעט וב םיבורמש
תורבידה תרשע יקוספב שי הלאה םימעטה דבלמש ,האור שמוחב ןנובתמה .יגיגח
ריבסהל וסינ םירקוחו םינשרפ .("ןותחתה םעטה" םינוכמה) םירחא םימעט םג
ןודנו םהיתובקעב ךלנ ונא ףאו ,הרוקמ תאו םילופכה םימעטה תעפות רשפ תא
.העפותב

ילקיסומ ונניא תורבידה תרשעבש "ןוילעה םעט"ב דוחייה ,רבד לש ותמאל
הרשעל םיקלחנ תורבידה תרשע :תדחוימ םיקוספ תקולח וב תפקתשמ .ורקיעב
תרצוי תאזה הקולחה םצע .ומצע ינפב קוספכ ארקנ רבידו רביד לכו ,םיקוספ
.םילימ יתש וב שיש ,קוספ ארקמה לכב ןיא .ולוכ ארקמב ןפוד תאצוי העפות
'רב) "ררגב קחצי בשיו" ןוגכ ,םילימ שולש ינב םה רתויב םירצקה םיקוספה
השולש םיאב תורבידה תרשעב הנהו [1].(גכ ומ 'רב) "םישח ןד ינבו" ,(ו וכ
אל" ,"ףאנת אל" ,"חצרת אל" :םילימ יתש ןב אוה םהמ דחא לכש ,םיקוספ
תובית
50 ןב קוספ :תדחוימ העפות שי תורבידה לש ןושארה קלחב םג ."בנגת
(תומש רפסב "תבשה םוי תא רוכז") תובית
55 ןב קוספו ,("היהי אל" רביד)
םיכוראה םיקוספה םה ולא !(םירבד רפסב "תבשה םוי תא רומש") תובית
64 ןב וא
.ולוכ ארקמב רתויב

:םכרואב םיגירח םיקוספ אופא רצי ומצע ינפב קוספכ רביד לכ אורקל ןוצרה
ונרכזהש ,תוחפ םיחיכש םהש ,םימעטה יוביר .רתויב םיכוראו רתויב םירצק
.דחוימב םיכורא םיקוספ תרצויה ,תדחוימה םיקוספה תקולח לש האצות אוה םדוק
םיקוספל תורבידה תא תקלחמ ,"ןותחתה םעטה" הנוכמה ,םימעטה לש היינשה הטישה
םוי תא רוכז" רבידה תא תקלחמ איה .ארקמב ליגרש ומכ ינוניב ךרוא ילעב
,"ףאנת אל" ,"חצרת אל" תורבידה תעברא תא תפרצמו ,םיקוספ העבראל "תבשה
תאזה הטישה יפל םיקלחנ תורבידה תרשע .דחא קוספל "הנעת אל"ו "בנגת אל"
.םיקוספ רשע םינשל

ה"זרה ."ןותחתה םעטה"ו "ןוילעה םעטה" תומשל םינורחא ועיצה םיבר םירבסה
המ תניחבב" אוה ןוילעה םעטהש ,שריפ ('הליפת ירעש' לעב אנעה ןמלז 'ר)
רמאש תניחבב" - ןותחתה םעטהו ,"לכה לע ןוילע אוהש ,השמל ה"בקה רמאש
אוהש ,םש לע ךכ ארקנ ןוילעה םעטהש ,ועיצה םירחא ."הטמל לארשיל השמ
לעממ םימשרנ וימעטמ םיברש וא ,"תוקזח תולוקו תוהובג תוניגנמ" ללוכ
"ןוילעה םעטה" םייוניכה יכ ,רמול שי הלאה םירבסהה לכ דגנכ םלוא .תויתואל
ת"ושב אוה ורכזנ ובש ןושארה רוקמה .תיסחי םירחואמ םה "ןותחתה םעטה"ו
תוטיש יתש תונוכמ הרוסמה תורפסב .(ו ןמיס) ז"טה האמה ןמ 'ןימינב תאשמ'
םעטה' םויכ הנוכמה ,'ןושארה םעטה' =) אמדק אמעט :םירחא תומשב המעטהה
.('ןוילעה םעטה' אוהו ,''ינשה םעטה') אנינת אמעטו ('ןותחתה

,רוריבב הלוע ארקמל תילבבה הרוסמה תורעהמ ?הקולחה תוטיש יתש לש ןרוקמ המ
לכב טרפל תגהונ תילבבה הרוסמה .תורבידה יפל הקולחה תטיש הגהנ לבבב יכ
יכנא" :שרופמב תנייצמ איהו קוספו קוספ לכב הנושארה הלימה תא ארקמה
אל ...פ"ר - היהי-אל ...[םותס אקספו קוספ שאר=] 'תס 'סיפו פ"ר - ייי
"'תס 'סיפ פ"ר - דבכ ...'ס 'סיפו פ"ר - רומש ...'ס 'סיפו פ"ר - אשת
לבב ישנא .(
254 'מע ,ג ,הרוסמה ,גרובצניג) תורבידה תרשע לכב האלה ךכו
םימעט ינמיס וניקתה ףאו ,םהיפבש הניגנהו האירקה תרוסמ יפל ארקמב וארק
םיעטק המכ ודרש ריהק תזינגב .םתרוסמ תא םיפקשמה םידחוימ דוקינ ינמיסו
ומוגרת אב קוספ לכ רחאו ,תורבידה תרשע תא םיקיזחמה םיילבב די-יבתכ לש
.ומצע ינפב קוספל םש בשחנ תורבידה ןמ דחא לכ .תימראל

ןנחתאו תשרפ לשו (ןמיס בדנוי ,
72 = בע) ורתי תשרפ לש םיקוספה ירפסמ םג
הלאה תושרפה ףוסב םישמוחה בורבו דיה-יבתכב םיאבה (ןמיס טלפ ,
119 = טיק)
םעטבכ רשע םינשל אלו) םיקוספ הרשעל תורבידה לש הקולחה תטישל םימיאתמ
ונימיב ומכ יתנש-דח רוזחמב הרותה תא אורקל לבבב וגהנ ,עודיכ .(ןותחתה
םירפסמה רוקמש ןאכמ הארנו ,(לארשי ץראב גהנש יתנש-תלתה גהנמל דוגינב)
יפ לע ךלוה הרוסמב םיקוספ לש רחא ןיינמ ,תאז תמועל .לבבב אוה הלאה
םיקוספה רפסמ תא הרוסמה תמשור הרותה ירפסמ רפס לכ ףוסב .ןותחתה םעטה
םימיאתמ הלאה םירפסמה .
955 - םירבד רפסו 1209 - תומש רפס :רפסה ותואבש
העפותל רבסהה ןאכמ .לארשי ץראב הארנכ ונתינ םהו ,ןותחתה םעטל אקווד
םיאתמ וניא םהמ דחא לכב רפסה יקוספ םוכס :םירבדו תומש ירפסב הרזומ
ללוכה רפסמה :הטושפ הביסה .ובש עובשה-תושרפ לכ לש םיקוספה ירפסמ םוכיסל
.ןוילעה םעטה יפל ךלוה השרפו השרפ לכב רפסמה וליאו ,ןותחתה םעטה יפל אוה

."ןותחתה םעטה" תטיש הארנכ איה לארשי ץראב הגהנש תירוקמה הקולחה תטיש
,תינרבט הטיש איה ונלש םירפסב האבה "ןוילעה םעטה" לש םימעטה תטיש םג םנמא
ץראל העיגה וז הטישש הארנ םלוא .םיינרבטה ארקמה ימעטב תשמתשמ איה ירהש
ונתינש תומשב רכינ הז רבד .תילבב העפשהב ילוא ,רתוי רחואמ בלשב לארשי
ילעב םיקוספל תקלחמה ,תירוקמה הטישה .המעטהה תוטיש יתשל הירבט תרוסמב
,תורבידה יפ לע תקלחמה 'השדח'ה הטישה וליאו ;'אמדק אמעט' תארקנ ,ליגר לדוג
קדקודמ חותינמ םג הלוע וז הטיש לש יסחיה הרוחיא .'אנינת אמעט' היורק
םעטה' לש ואצומ :"רוכז" רבידבו "ךל היהי אל" רבידב םימעטה תקולח לש
םישרדנה םייונישה וב וסנכוהש אלא ,ןותחתה םעטה ןמ הלאה תורבידב 'ןוילעה
.ומצעל קוספכ הב ארקנ רביד לכש ,תילבבה הקולחה תטישל ומיאתהל ידכ

הבוצ םרא רתכב םשארבו ,הרוסמה ילעב לש ך"נתה לש םיקיתעה דיה-יבתכב
.םימעטה לש תוטישה יתש ואבוה ,רשא ןב ןורהא םסרופמה הרוסמה לעב לש
תא םימשור םה :םיימעפ תורבידה תרשע תא םיקיתעמ םניא הלאה דיה-יבתכ
םימעטב יקב תויהל שרדנ ארוקה !תויתואה ןתוא יבג לע םימעטה תוטיש יתש
,םיאיקב ויה םיארוקה לכ אל .וזמ וז תוטישה יתש תא יוארכ ןיחבהל תעדל ידכ
קוספב דחוימב ,תוטישה ןיב בוברע לש םישוביש תורודה ךשמב ורצונ ןכ לעו
ארקמה תורודהממ קלחל םג ורדח הלאה םישובישה .תורבידה תרשע לש החיתפה
אוה תורודהמ המכב אבה דואמ טלוב שוביש .םיארוקה תא םויה םג תושמשמה
!דחא קוספב תותחנתא יתש
:דיה-יבתכבש קיודמה חסונה יפ לע ,ןושארה קוספה לש וחסונ תא הפ איבנ
:ןוילעה םעטה
[קוספ ףוס] םידבע תיבמ םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא [אתחנתא] ךיהלא 'ה יכנא
:ןותחתה םעטה
[אתחנתא] םידבע תיבמ םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא [ףקז] ךיהלא 'ה יכנא
.................
[קוספ ףוס] ינפ לע םירחא םיהלא ךל היהי אל
.................

םייוניש ררוג תוטישה יתש ןיב םיקוספה תקולחב ינושה יכ ,ונרמא ליעל
תועונתה דוקינב - םיפסונ םייוניש םימרוג הלא םייוניש .ארקמה ימעטב
:לשמל .דוקינה ןיבו םימעטה ןיב קודה רשק שי ירהש - הפרהו שגדה ןמיסבו
ןוילעה םעטב חתפב הדוקנ ן"ונה - "ינפ לע םירחא םיהלא ךל היהי אל" קוספב
םעטב השוגדו ןותחתה םעטב הפר ו"יתה "חצרת אל"ב ;ןותחתה םעטב ץמקבו
קר םישגרומ השוגדו הפר ו"ית ןיבו ץמקו חתפ ןיב הלא םייוניש .ןוילעה
קר שגרומ (םויה ץופנה) ידרפסה אטבמב .ינמיתה אטבמבו יזנכשאה אטבמב
םעטב הפרו ןותחתה םעטב השוגד "ךתכאלמ-לכ" תוביתב ף"כה - דחא יוניש
.ןוילעה

תוליהק .תורבידה תרשע תא אורקל םעט הזיאב םינורחאה תורודב תוליהקה וקלחנ
ןותחתה םעטהש ורמאש שיו) ןוילעה םעטב אורקל ללכ ךרדב וגהנ םידרפסה
תולידבמ םיזנכשאה תוליהק .(רוביצל אלו ארוקה דיחיה לש ושומישל ןתינ
תשרפב) עובשה תשרפב תורבידה תא םיארוק רשאכ :םינושה האירקה ידעומ ןיב
םיארוק תועובשה גחב וליאו ,ןותחתה םעטב םיארוק (ןנחתאו תשרפבו ורתי
רפסל ינוקזחה שוריפב ג"יה האמב הנושארל רכזנ הזה גהנמה .ןוילעה םעטב
:ונושל הזו ,תומש

הרות ןתמ תמגוד אוהש ,תרצעבש דמלל ,תוניגנ יתש תורבדה בורב שי
.......................
'רוכז' תרבד לכו 'ךל היהי אל' תרבד לכ ןירוק ,תורבדה ןנימגרתמו
.......................
הרבד ןהמ דחא לכש ,דחא קוספ ןהמ תחא לכ תושעל תולודגה תוניגנב
.......................
'הנעת אל' 'בונגת אל' 'ףאנת אל' 'חצרת אל' תורבדו .המצעל תחא
.......................
שדוחב לבא .תורבד 'ד םהש םיקוספ 'ד תושעל תונטקה תוניגנב ןירוק
.......................
'ךל היהי אל' ןירוק ,הנשה תותבש ראשכ ורתי תשרפב ןירוקשכ טבש
.......................
תורבדו ,םיקוספ 'ד ןהמ תחא לכמ תושעל תונטקה תוניגנב 'רוכז'ו
.......................
תולודגה תוניגנב ןירוק 'הנעת אל' 'בונגת אל' 'ףאנת אל' 'חצרת אל'
.......................
ץוח תובית יתשמ קוספ ארקמה לכב וניצמ אלש יפל ,דחא קוספ ןתושעל
.......................
.הלעמל 'יפש ומכ אקוד תועובשבו ,ולאמ
.......................

תורבידה לש םוגרתה גהנמ תא וריכזהב ,הז גהנמל ירשפא רבסהל זמור ינוקזחה
:הנשב םיימעפ הרותה תאירק תא םגרתל היה םודקה זנכשא גהנמ .תועובשה גחב
.("םאו" ה"ד א"ע דכ הליגמל תופסות האר) תועובשה גחבו חספ לש יעיבשב
'דהמ ,ירטיו רוזחמ האר) םינוש םיטויפב הוולו םישרדמב בלושמ היה םוגרתה
.ונימיב םג רמאנה "ןילמ תומדקא" טויפה םהל דירשו ,(
344-305 'מע ,ץיברוה
תורבידה יפל יונב ,ןתנויל סחוימה םוגרתל בורקה ,תורבידה תרשעל םוגרתה
האירק ןבומכ איה הז דמעמל המיאתמה האירקה .העובק המדקה רביד לכל םידקמו
.ןוילעה םעטב האירק רמולכ ,ומצע ינפב רביד לכ לש


:תורעה

ינב םירידנ םיקוספ אצמנ זאו ,תחא הלימ לאכ תופקומ םילימל תסחייתמ תרוסמה ,תאז םע .1
.(אי וכ 'מב ;גכ ומ 'רב) תובית יתש
םילשורי ,ארקמה לש לבוקמה חסונהו הבוצ םרא רתכ ,ראיורב 'מ :הבחרהלו ןויעל תורוקמ תמישר
תורודה יארב תורבידה תרשע ,'תורבידלו םיקוספל תורבידה תרשע תקולח' ,ראיורב 'מ ;ז"לשת
םיכרד שולש לע טרופמ ןויד םש הארו) 254-223 'מע ,ו"משת םילשורי ,(לגס צ"ב תכירעב)
;(תומותסה תוישרפה תקולחבו ןותחתה םעטב ,ןוילעה םעטב תופקתשמה תורבידה תרשע ןיינמל
טקל) ק-הע 'מע ,א"משתה םילשורי ,שדוקה יבתכ ד"כ לכ לש ארקמה ימעט ,דלפניו יולה י"ש
.(תורוקמ