תועובש

ךרוא
-----
ףד
---
הנש
----
רבחמ
----
אשונ
----
12.3k 288 ט"נשת ץכ ןורהא ברה תורודלו ותעשל יניס רה דמעמ
11.6k 238 ח"נשת רפוע ףסוי ר"ד ןותחתה םעטהו ןוילעה םעטה
תורבידה תרשעב
8.0k 134 ו"נשת רפש המלש ברה הרותל םיתע תעיבק
8.8k 134 ו"נשת יזינג םייח 'פורפ הכולמל דוד לש וכרד
9.2k 134 ו"נשת רהוצ לעי ותשאו חונמ
.ןאכ ץחל ,ףצרב וז השרפ לש םירמאמה לכ תגצהל


סופמקה בר תכשל תודהיה יעדמל  הטלוקפה

יעובש ףד

עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב תודהיב דוסי  ידומילל הדיחיה

ןליא-רב תטיסרבינואב עדימו בושקתל זכרמה תווצ ידי-לע טנרטניאב רואל אצוי

ןליא-רב תטיסרבינואל תורומש תויוכזה לכ ©


[home] [search] [index] [email
directory] [mail us]