ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

דוסי ידומילמ

134 רפסמ

ו"נשת ,תועובשה גחו אשנ תשרפ

הרותל םיתע תעיבק

םדא לש ובויחמ קלחכ תובר םימעפ עיפומה גשומ איה הרותל םיתע תעיבק
תווצמ ןיינעב ם"במרה בתוכ ,לשמל ךכ .הרות דומלת תווצמ םויקב לארשימ
             :(ח"ה ,א"פ ,הרות דומלת) "הרות הנשמ"ב ת"ת

םלש ןיב רישע ןיב ינע ןיב הרות דומלתב בייח לארשימ שיא לכ
,וחוכ ששתש לודג ןקז היהש ןיב רוחב ןיב ןירוסי לעב ןיב ופוגב
לעב וליפא ,םיחתפה לע רזחמו הקדצה ןמ סנרפתמה ינע היה וליפא
הלילבו םויב הרות דומלתל ןמז  ול עובקל בייח ,םינבו השא
               .'הלילו םמוי וב תיגהו' :רמאנש

ירבדב אוה "הרות דומלתל ןמז ול עובקל" ם"במרה לש הז וחוסינל רוקמה
         :(א"ע ,אל ,תבש) ילבבה דומלתב םיאבומה ,אבר ארומאה

תתנו תאשנ :ול םירמוא ןידל םדא ןיסינכמש העשב ,אבר רמא
,העושיל תיפצ ,היברו הירפב תקסע ,הרותל םיתע תעבק ,הנומאב
              .רבד ךותמ רבד תנבה ,המכחב תלפלפ

,ומר ,ד"וי) ךורע ןחלושב םג הכלהל םתומלשב ואבוה ם"במרה לש וירבד
                            .(א ףיעס

םויב הרות דומילל בוצק ןמז דחייל השירדה הלוע ונממש ,הז גשומ לע
וז תרגסמב .םיבר םירבד ורמאנ וירדגו ותובישח ,ותועמשמ לע ,הלילבו
                      :תודוקנ שולשל סחייתנ                הרות המיע שיש הכאלמ .א

  :םוקמב י"שר רמוא - "הרותל םיתע תעבק" תבש תכסמב דומלתה ירבד לע,הרות ןיא ץרא ךרד ןיא םאש ,ץרא-ךרדב קסעתהל ךירצ םדאש יפל
 ץרא ךרדל םויה לכ ךשמי אלש ,בוצק רבד הרותל םיתע עובק ךרצוה

ויקסעבו ותכאלמב ךשמיהל םדאה לש ותייטנ רבדב י"שר לש ולא וירבד
םייח תמר החוורה ,הסנרפ לש תוביסמ ונמזמ רכינ קלח םהל שידקהלו
ודומלת תא ןיטולחל לטבל לולע אוה ךכ לשבש הדבועהו ,ולאב אצויכו
בתוכ ךכו ,הז ןיינעב םיקסופה וטקנש זוריזה תמינ תנבהל םימרות עובקה
                :('א ףיעס ,הנק ,ח"וא) ךורע ןחלושה

אוה םא ףא ונריבעי אלש ,עובק היהי תע ותואש ךירצו ,דומלל תע עבקיו"
:םש ,"הרורב הנשמ"ב ךכ לע ףיסוה "םייח ץפח"ה ."הברה חיורהל רובס
לכב עובק תע דחיל םדאה ךירצש אוה הרותל םיתע תעיבקב הנווכה אלא"
םילשהל לוכי היה אלש סנוא ול עריא םאו ,םעפ םושב ונריבעי אלש םוי
יוטיב ."....הלילב ונמילשיו בוח ומכ  וילע היהי םויב ולש תועיבקה
ואבוה) :"האלפהה" לעב ןואגה לש וירבדב אצמנ ליעל רומאה לכל הפי
ןושלמ איה "תעיבק" שוריפ יכ ,שריפש (ונק ןמיס ,ח"וא ,"הבושת ירעש"ב
ינלזג ושוריפש ,"אינלפ ןעבק" :(ב"ע ,וכ ה"ר ,ילבב) וניצמש ומכ לזג
דומלל תע הזמ לוזגל ול שי ,ויקסעב לודג דורט אוהש ימ ףאש" ,ינולפ
                             ."הרות


                      דומילה ןכות .ב

ם"במרה .םינושארה וקלחנ הרותה דומילל ונמז תא םדאה קלחי דציכ הלאשב
                              :עבק

לעבש הרותב שילשו ,בתכבש הרותב שילש ,ותדימל ןמז שלשל בייחו
,רבדמ רבד איצויו ותישארמ רבד תירחא ליכשיו ןיבי שילשו ,הפ
עדיש דע ,ןהב תשרדנ הרותהש תודימב ןיביו רבדל רבד המדיו
,ןהב אצויכו רתומהו רוסאה איצוי ךאיהו תודימה רקיע אוה ךאיה
     .ארמג ארקנה אוה הז ןינעו .העומשה יפמ דמלש םירבדמ

תא א"מרה איבה םהירחאו ,ע"ושב הכלהל וקספנ ם"במרה לש ולא וירבד
                        :םת וניבר לש ותעד

םדא ,ארמגו הנשמב ארקמב לולב אוהש ילבב דומלתבש םירמוא שיו
       .(ד ףיעס ומר ,ד"וי) לכה ליבשב ותבוח ידי אצוי

  :םיקסופב ואבוהש תוניינעמ תורעה רפסמ ףיסוהל יואר הז דומיל רדסל

יאנפ ול שי םא קר הרמאנ ,ארמג קר דומלל שיש םת וניבר לש ותעיבק .1
אל ,תועש 'ד וא 'ג קר םידמול םניאש םיתב ילעב ךנה לבא" דומלל לודג
העידי ושכריש תנמ לע םיקסופה ירפסב ודמלי אלא ,"דוחל ס"שב ודמלי
            .('ו ק"ס ,ומר ןמיס ,ד"וי ך"ש) השעמל הכלהב

"ודיב הכילה רכשו שרדמה תיבל ךלי ,דומלל עדוי וניאש ימ ףא .2
תכלל בייחש ,"הרורב הנשמה" לעב ףיסוהו ,('א ףיעס הנק ,ח"וא ,א"מר)
םוקמ לכמ ,םידמולש המ ןיבמ וניא וליפאו ,םידמולש םוקמל שרדמה תיבל
          .איה הווצמ - דומילה תעשב שרדמה תיבב תואצמיהה

ונמזמ קלח שידקי ללכ דומלל עדוי וניאש וא טעמ דומלל עדויש ימ .3
,לזג :ןוגכ ,ונתמו ואשמב הריבע דצ שי םא קודבל ידכ ,שרדמה תיבב
  .(י"ר תופסות םשב ,םש ,א"מר) ונממ שורפיו ,המודכו תיביר ,האנוא

                 הרותל םיתע תעיבקל יוארה ןמזה .ג

קלח לש הפדעה תאצמנ אל ,ונירבד תליחתב ואבוהש ע"ושהו ם"במרה ירבדב
,הרותל ויתותע תא עבקי םדאש יואר ובש ,הלילה וא םויה ןמ םיוסמ
בתוכ רחא םוקמב םלוא .דחא לכ לש תויורשפאב יולת רבדהש הארנכו
          :הליפתה ןמזל דומילה ןמז תא דימצהל שיש ,ע"ושה

...דומלל תע עבקיו שרדמה תיבל ךלי תסנכה תיבמ אציש רחא
                   (א ףיעס ,הנק ,ח"וא)

   :(א"ע דס ,תוכרב) ילבבה דומלתה רבדמ אוה המעטו וז הכלהל רוקמה

שרדמה תיבל סנכנו תסנכה תיבמ אצויה :אייח רב יול יבר רמא
ליח לא ליחמ וכלי' רמאנש הניכש ינפ לבקמו הכוז הרותב קסועו
                   .'ןויצב םיקלא לא הארי

דחוימ תסנכה תיב היה דומלתה ןמזבש ,"הרורב הנשמ"ה לעב ריבסהו
תיבב ללפתהל םכרד היהו ,דבלב הרותל דחוימ שרדמה תיבו ,דבלב הליפתל
םוקמ לכמ ,תושרדמ יתבב םיללפתמש וננמזב ףאו" :םש ףיסוהו .תסנכה
םיקסועה םישנאה םע רבחתהל ךלי הליפתה רחאד ,הז רבד ןכ םג ךייש
,"םידגמ ירפ"ב אבוה וז הכלהל  ףסונ םעט ."המודכו תוינשמב הרותב
לטבי אמש שוחל שי ,הרותה דומיל  ינפל ויקסעל םדוק ךלי םא ,ויפלו
                            .ותועיבק

ךירצ..." :הלילב דומילה לע םג רמאנ דומילל הליפתה ןיב רוביחה ןיינע
דבלמש ןוכנה ןמ ןכ לעו ,הלילבו םויב הרות דומלתל תע עובקל םדא
ידי םג אצי הזבש ,בירעמל החנמ ןיב םג עבקי תירחש תליפת רחאש תועיבק
         .(הנק ,ח"וא ,הכלה רואיב) "הלילב הרות דומיל תבוח

םהבש ,("יתרוכמ אטיל") בירק םהרבא לש וירבדמ איבנ םירבדה תמיתחבו
ןיבש העשב ,אטיל תודהי לש הייחב הרותה דומיל לע ףלאמ רואית יוצמ
                          :בירעמל החנמ

העשה לש הדוחיי תא תשגרה ,לודג ןיבו ןטק ןיב ,ידוהי בושי לכב
גהונב .בירעמל החנמ ןיב תעש - הלילה םע םויה תא תרשוקש
היה םנמא ךכו ,ומוי תדובעמ חור ףילחמ םדאש העשה יהוז ,םלועבש
,ןולגעהו ןעשה ,טייחהו רלדנסה .ןיאדוהי ןירבוג לצא םג רבדה
,ןפלדה ידוהיהו דימאה ידוהיה ,םיקסעה לעבו ריעזה ינוונחה
,םייחה ןמ תצק תונהיל וכלהו םהיתורצ וא םהיתודרט וחינה םלוכ
וא תסנכה תיבל ,אטישפ ?וכלה ןכיהל לבא .םימיענב העש איצוהל
םיפיעס ,בקעי ןיע יעטק ,תוינשמ קרפ ,ארמג ףד ...שרדמה תיבל
דחא לכ .תודיחיב וא רוביצב םילהת תרימא טושפ וא ,"םדא ייח"ב
תוינשמ תרבח ,ס"ש תרבח :הל ךייש אוהש הרבחה יפלו ותגרד יפל
אל - וקופיס לע אבו ול האיה תצבשמב ץבתשה דחאו דחא לכ...'וכו
םטושפ ,גונעתבו האנהבש קופיס םג םא יכ ,שפנ קופיס קר
                         ...םעמשמכ

יטושפו םייפכ יעגי םבור ,בירעמל החנמ ןיב לש םידוהיה ,ןכא
         .הלילה םע םויה תרישק ךרדב דדבל םע ויה ,םע

אלא ,ערה רציה ירחא רותל תושמשה ןיב ותיבמ אצי אל ידוהיה
אצי ןקורתהל אל ;ותעש זא האבש בוטה ורצי םע חיש קיתמהל אקוד
רעינ אוה .תינחור הליבט ןימ ול התיה וז העש .אלמתהל םא יכ
ותיב לא רזחו ,ותוימשגמ קלח ומצעמ קרפ ,םוי לש וקבא וילעמ
הפר ילואש ידוהיה חתמה .םשמ אצישמ רתוי המשנ לעב ,רתוי ינחור
יכ ,ברעה לא דריו לפתשנ אל םויה ,אצמנ .וב רבגו בש םויה ךשמב
ידוהיה הלע ברעה לא .לע יפלכ יוטיה ול ויה ,רבד לש וכופיה םא
                        .וב הלעתנו                   רפש המלש ברה

                      סופמקה בר

  עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה