ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

דוסי ידומילמ

134 רפסמ

ו"נשת ,תועובשה גחו אשנ תשרפ

הכולמל דוד לש וכרד

דקמתהל יואר ,לארשי ךלמ דוד קלתסנו דלונ ובש ,תועובשה גח תארקל
האלמו השק ךרד תאז התייה .תוכלמל דוד לש וכרדב ודמעש םיטנמלאב
לואש רשאכ הרעמב :לואש ,וביוא ול ןמדזנ םימעפ יתשב .ורובע תונויסנ
ואבצו לואש לע םיקולא תמדרת הלפנ רשאכו ,(דכ א"מש) וילגר ךסהל אב
:ורמאש וישנא תצעל תותפתהל אל דודמ שרדנ בר ירסומ ץמאמ .(וכ ,םש)
אצי םיעשרמ" :זירכהלו (ח וכ ,םש) "ךידיב ךביוא תא םויה םיהולא רגס"
,םש( ילמרכה לבנ םע תירקתה םג .(גי  דכ ,םש) "ךב היהת אל ידיו עשר
לע דודל לומגל לבנ לש ובוריס לע .דוד רובע ןויסנ תניחבב התייה (הכ
הכו דוד יביואל םיהולא השעי הכ" :ברחב דוד אצי ,רבדמב ונאצ תרימש
.בכ הכ ,םש) "ריקב ןיתשמ רקובה דע ול רשא לכמ ריאשא םא ףיסוי
ליגיבא קר .(תרחא ןיוצ םא אלא ,הכ קרפל םיסחייתמ הז רמאמב תורוקמה
הל הדוה דוד םנמאו ,םימד תוכיפש עונמלו וסעכ תא ךכשל החילצה התמכחב
                              .ךכ לע

תא הלת בותכה ?דודל ילילשה וסחיל עינמה היה המו ,ילמרכה לבנ היה ימ
דחא ."םיללעמ ערו השק שיאהו" .לבנ לש ותעשרב דודל לבנ לש וסחי
שיא"כ ותוא הגיצה ותשא ליגיבא םג ."לעילב שיא" לבנב האר םירענהמ
ולא םישק םייוטיבב קפתסה אל בותכה ."ומע הלבנו ומש לבנ" רשא "לעילב
לע ,תויושחרתהה רואית ךות ,ונדמלמ אלא ,לבנ לש ויפוא לע עיבצהל ידכ
לבנ ןאצ לע הנגה לע הרומת  הנותמ ןושלב שקיב דוד .הברה ותונצמק
וליפהש םידודג דצמ םהה םימיב תלבוקמ התייה הארנכש העיבת ,רבדמב
תא אנ הנת" :םתנגהל הרומת ועבתו רבדמה לובגב רפסה יבושיי לע םתתיח
ביגה דוד לש הלא םיבידא םירבד לע ."דודל ךנבלו ךידבעל ךדי אצמת רשא
יתחקלו" :רמואו ףיסומ לבנ .וכלמב דרומה דוד דגנכ םיטוב םירבדב לבנ
אל רשא םישנאל יתתנו יזזגל יתחבט רשא יתחבט תאו ימימ תאו ימחל תא
דודב לבנ תעיגפ תא הלת בותכה יכ ,םידמל ונאצמנ ."המה הזמ יא יתעדי
עור יכ הרויש הממ הזו" :ג"בלרה ירבדכ ,ובל תוישקבו לבנ לש ותונצמקב
דודל לבנ ןיב תקולחמה לכ וליאכ ,(אי הכ ,םש) "תוליכה ןינעב היה לבנ
תא יתרמש רקשל ךא" :לבנ ןאצ לע הנגה רובע שרד דוד רשא הרומתב הדקמתה
                        ."רבדמב הזל רשא לכ

םע דחא הנקב הלוע וניא לבנ לש ותועשר רבדב הז קומינש הארנ םלוא
לבנ לש ובל תוישק .דודל לואש ןיב קבאמב םינדה םימדוקה םיקרפב רפוסמה
ןיבש ףירחה יטילופה קבאמב ןדה יללכה טסקטנוקל ץוחמ ,הרואכל ,תדמוע
בותכה ריכזמ לבנ לש ויפוא רואית ךות .דועו תאז .תילג חצנמ ןיבל ךלמה
ואצומל המ .(ג ,םש( "יבלכ אוהו םיללעמ ערו השק שיאהו" .ואצומ תא
,(תודוצמהו ק"דר ,י"שר שוריפכ) בלכ תיבל ךייש אוהש ,לבנ לש יתחפשמה
ויתונוכתב אלא לבנ לש ואצומב וא וסוחייב ןד קוספה ןיא ירה ?ויפואלו
התיה ותוירזכא בורל" יכ ג"בלרה שריפ ךכ םושמ הארנכ .ליגיבא תונוכתבו
אלו םלצא םאובב םהל וחבניו םנימ ינב םיאנושש ,םיבלכה תנוכתכ ותנוכת
םגרת ןכו ."רבד םלכאממ ערגי אלש י"פעאו תיבב אצמנהמ לוכאל םוחיני
      .ק"דר לש ןורחאה ושוריפ ןכו ."בלכה עבטכ ועבטש" : םיעבשה

ינבו הליעק ינב לש םסחי הליחת ןוחבל ונילע ולא תולאשב םינד ונאש דע
םהב ךיו" .םליצהו הליעק תודש לע ולעש םיתשלפב םחלנ דוד .דודל ףיז
לואש רשאכ םלוא .(ה גכ ,םש) "הליעק יבשוי תא דוד עשיו הלודג הכמ
והוריגסי הליעק ינבש ששחמ ,חורבל דוד ץלאנ ריעה לע רוצמ םישל ןנוכתה
םליצה דודש לע הליעק ינב לש הבוטה תרכה ןכיה .'ה רבדכ ,לואש ידיל
תונמאנה ןכיה ,ןכ לע רתי ?תונרגה  תא םיסוש ויה רשא םיתשלפ ידימ
.הדוהי טבשל סחייתה הליעק ינב ומכ דוד ירה ?הדוהי ינב לש תיטבשה
םא ?ינימיה שיק ןב לואש ידיל וריגסהל םינכומ ריעה ישנא ויה עודמ
ינב לש םהישעמ רתויב םיהומת ,הליעק יבשוי תוגהנתה תא ריבסהל ןתינ
ןכש ,דוד תא וריגסי אל םא ,לואש ידימ תישממ הנכס הפקשנ הליעקל .ףיז
םעה לכ תא לואש עמשיו" :בותככ בר אבצ םע ריעה לע הלע לואש
גכ ,םש) דבלב שיא תואמ שש אלא ויה אל דודל דועב ,"הליעק תדרל המחלמל
םנוצרמ םה ,ךפיהל .ואבצ לואשמ הנכס לכ הפקשנ אל םיפיזל ךא .(גי ,ח
קחרמ ,ןימינב עבג דע רבדמה לובג לעש ףיזמ םיחילש וחלש םתמזיבו בוטה
,ךכמ רתוי ."השרוחב תודצמב ונמע רתתסמ דוד" יכ לואשל עידוהל ידכ ,בר
.(כ-טי ,םש) "ךלמה דיב וריגסה ונלו" ,לואש ידיב וריגסהל ועיצה ףא םה
תוגהנתהב ףתושמ וק ןכ םא שי ?םטבש ינבמ דחא לע ףיז ינב ונישלה עודמ
     .רבסה ךירצמה ,(םיוסמ ןוויגב יכ םא) ףיז יבשויו הליעק ינב

השולש ויה הדוהי ןב ץרפ ןב ןורצחל יכ ,בותכ םימיה ירבדב ונאצמ
ןב ןושחנ אצי ,בלכ יחא ,םרמ (ט ב ב"הד) יבולכו םר ,לאימחרי :םינב
(החפשמ התואל סחייתה ישי ןב דוד םג .רבדמב הדוהי טבש אישנ ,בדנימע
תוכזב ,רבדמב תיטננימודה הצובקה ויה םר  ינב דועב .(וט-י ב ,םש
שארב דמע בלכ .ותיבו בלכ ידיל  הגהנהה הרבע ץראה שוביכ םע ,ןושחנ
לאינתע ,ויחא ןב .היתונבו ןורבח תא לביקו עשוהי לא הדוהי ינב תחלשמ
ינושארמ היה לאינתעו .הדכלש רחאל רפס תירק תא בלכמ לביק ,זנק ןב
.(אי-ט ג ,וט-י א 'פוש ;טי-גי וט ;וט-ו ,די ,'והי) לארשיב םיטפושה
יכ ,חינהל ריבס ,לואש דגנ קבאמב אציו םר תחפשממ ישי ןב דוד םק רשאכ
ינב .הדוהיב םנוטלש לע הרחתהש רחא הפי ןיעב וישעמ תא ואר אל בלכ ינב
,רחא טבש ןב ותויה ףא לע דוד תענכהב לואשל עייסל ףא ויה םינכומ בלכ
וברס בלכ ינבש רבתסמ .תוגיהנמל ותפיאשב ןכוסמ דוד היה םהיניעב יכ
           .הדוהיב תטלשה החפשמכ םדמעמ לע ישי ןבל רתוול

הליעקו ןועמ ,ףיז יכ ,תדמלמ םימיה ירבדב תיגולואינגה המישרה תקידב
;המ ב ,םש :ןועמ ;זט ד ,במ ב א"הד :ףיז) בלכ לש וינב ינבו וינבמ ויה
ינב .דוד יפלכ םתוגהנתהל הביסה תאז יכ ,הארנ .(טי ד ,םש :הליעק
תושיחנו ןוצר לכ וליג אל םג ךא ,לואש לש רוצמה ןמ םנמא וששח הליעק
ךייתשה דודש ןוויכמ ,םיתשלפ דימ םעישוהש תורמל ,וישנאו דוד לע ןגהל
וחלש רשא םיפיזה לש םהישעמ תא  ךכ תוארל שי יאדווב .הביריה החפשמל
סופתל ויה םינכומ ףאו ,םתביבסב רתתסמ דוד יכ לואשל עידוהל םיקחרממ
                       .לואשל ורסומלו ותוא

ןועממ היה לבנ .דודל ילמרכה לבנ לש וסחי רבדב ונתייעבל התע בושנ
זמרב קפתסה אל בותכה ךא .בלכ ערזמ היהש ,(א הכ ,א"מש "ןועמב שיאו")
תיבמ ותויה ןויצ ."יבלכ אוהו" שוריפב ובתכב וז הדבוע טילבה אלא הז
תא ריבסהל ידכ אלא ,ויתובא תלשוש תא ,ואצומ תא תונמל ידכ אב אל בלכ
ןוויכמ "םיללעמ ערו השק שיא"  אוה .ותוגהנתה תא ,דודל וסחי תביס
תא ןיבהל לכונ תאז תיתלומח-ןיב תובירי רואל קר תמאבו ."יבלכ אוה"ש
דוד ישנא לש תועונצה םהיתושירד לע .דוד תבוגת תאו לבנ לש ותוגהנתה
שיא םיצרפתמה םידבע ובר םויה ,ישי ןב ימו דוד ימ" :תופירחב לבנ ביגה
אלא ,בל עור םתס אל ףאו תונצמק תאז ןיא .(י ,םש ("וינודא ינפמ
דרומכ ,חרוב דבעכ וגיצהלו דוד תא ליפשהל ןוצר ,תיטילופ תובירי
הברסב ותחפשמ לש התודגנתה תא אטיב ,בלכ ינבמ דחאכ  ,לבנ .וכלמב
לבנ .הקיתשב רובעל דוד הצר אל הז ןובלע לע .ישי ןב לש ודרמב ךומתל
ףא .(ב"ע די ,הליגמ ,ילבב) דוד םשב ארמגה תרמוא "אוה תוכלמב דרומ"
ותמחלמ תלאש יכ ,ןיבהל ןתינ ,דוד תמח תא ךכשל התסינש ,ליגיבא ירבדמ
תא הקידצה איה .דודל לבנ ןיב חוכיווה לש יזכרמה ריצה איה לואשב
םדא םקיו" ,לואש תא התניגו ,"םחלנ ינודא 'ה תומחלמ יכ" :הרמאב וקבאמ
                     .(טכ-חכ הכ ,א"מש) "ךפדרל

לש יטילופה עקרה רואל ןיבהל שי לבנ לש ותוגהנתה תא ,רבד לש וללכ
טבשב תובושחה תוחפשמה ויב ,םייק ,הארנכ ,היהש קבאמ רואלו הפוקתה
החפשמה בלכ ינב ויהנ ,רבדמב טבשה שארב ודמע םר ינב דועב .הדוהי
הלקתנ תוגיהנמה תא סופתל דוד  לש ותפיאש .שוביכה רחא הגיהנמה
םיפיזהו הליעק ינב תונוכנב אצמל ןתינ ךכ לע םיזמר .בלכ תיב תודגנתהב
לבנ ןיב תושגנתהב האישל העיגה תאז תיתלומח-ןיב תובירי .לואשל ורסמל
רבסהכ בותכה ףיסוה ןכ לע ,רבכמ עודי הז קבאמ היה ארקמה יניעב .דודל
ינבש יאדוול בורק ."יבלכ אוהו" םילימה תא לבנ לש הטובה ותוגהנתהל
                    .הנווכה תא בטיה וניבה רודה

יולגב עיפוהל דוד לש ויסוסיה תא ןיבהל לכונ ילוא ,ליעל רומאה רואל
,'הב דוד לאש "?הדוהי ירע תחאב הלעאה" .לואש תומ רחא ףא ,הדוהי ירעב
:הילאמ תנבומה הבושתה תא לבקל ידכ ,"הלעא הנא" ,תפסונ הלאשל קקזנו
רתויב תנבומהו תיעבטה הריחבה התייה ןורבח יכ .(א ב ,ב"מש( "הנורבח"
לכמ הרחבנ איה ,םירעב תוקיתעה ןמ התייה ןורבח .הדוהיב ןוטלשה זכרמל
םייולה ירע ןיב הנושאר תינמנו ץראה  םורדב טלקמ ריע שמשל הדוהי ירע
כ 'והי ;בכ ג"י 'דמב ,"םירצמ ןעוצ ינפל התנבנ םינש עבש") .הדוהיבש
לכ עדי אל ,ןורבחל הכומסה םחל תיבב דלונש דוד יכו .(גי-אי אכ ,ז
איהש ןוויכמ ילוא ?ןורבחב דימ רחב אלו דוד ססה ןכ םא עודמ ?תאז
ול הרוה 'ה רשאכ קר .םש לבקתי דציכ חוטב היה אל דודו בלכל הנתינ
יכ ,ול ררבתה זא קר ,ותכלממ תריב תא םש םיקהלו הנורבח תולעל שוריפב
         .ותוגיהנמ תא םהילע בלכ ינב ףא ולביק לואש תומ םע            יזינג םייח 'פורפ

         תיללכ הירוטסיהל הקלחמה