ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

דוסי ידומילמ

134 רפסמ

ו"נשת ,תועובשה גחו אשנ תשרפ

ו ת ש א ו  ח ו נ מ

ותדלוהבו ,ותשאו חונמ לש הדילה תרושב רופיסב תקסוע אשנ תשרפ תרטפה
ריאת הז רופיס לש הדומצ האירק .(גי קרפ ,םיטפוש רפס) ןושמש םנב לש
                 .וירוביג תא בטיה ריכהל וניניע תא

דיימ ךא ,"חונמ ומשו ינדה תחפשממ הערצמ דחא שיא יהיו"ב חתופ רופיסה
חונמ ז קוספ דעו ג קוספמ ."הדלי אלו הרקע ותשאו" :ותשא לא רבוע
קר היינפ ונושלבו ,הדבל השאה לא הלגתמ 'ה ךאלמ .ללכ רכזומ ונניא
לאו אנ ירמשה התעו ,ןב תדליו תירהו ,תדלי אלו הרקע תא אנ הנה" :הילא
תא ךאלמה ראתמ ךשמהב ."ןב תדליו הרה ךנה יכ ...ילכאת לאו ...יתשת
                .הל דלונה ןבה לש ודועיי תאו ויקוח

לש ויתוארוה תא תטרפמו ,תולגתהה לע הלעבל תרפסמ תשגרנה השאה
      .תרזוח תולגתה שקבמו 'ה לא חונמ ללפתמ ,הבוגתב .'ה-ךאלמ

'ספ) התוא ריכזמ ונניא אוה .ותשאמ ותומלעתה תטלוב חונמ לש ותליפתב
.ךאלמה תא 'ה חלש ימל ריכזמ וניא - "תחלש רשא םיקלאה שיא 'ה יב" :(ח
ומצע תא סינכמ אוה ."דלויה רענל השענ המ ונרויו ונילא דוע אנ אובי"
תא ךפוהו ,"'ה יב" :תשגרנה ותעובשב שרופמב ומצע תא ריכזמ ,רופיסל
,"תדליו תירהו" :השאה לא ךאלמה  ירבדב םיימעפ עיפומה יביטקאה לעופה
לש תשרופמה התרכזה ךירצמ ונניאש ,יביספ לעופל ,"תדליו הרה ךנה יכ"
                       ."דלויה רענל" :השאה

םיאצומ ונא ל"זח ירבדב ?תינש עיפוי ךאלמהש חונמ שקבמ ללכב עודמ
                           :(ה ,י ר"מב)

םישנהו ,השאה ןמ יתעמש ןאכ דע :חונמ ול רמא .ךירבד אובי התע"
'ךירבד אובי התע' לבא ,ןהירבד לע ךומסל ןיאו הארוה תונב ןניא
הפליח אמש ,הירבדב ןימאמ יניאש  ,עומשל הצור ינא ךיפמ -
                ."הריתוה וא התחיפ וא הירבדב

וירבד םיפירחמ םה ,ךכמ רתויו .ותשאב לוזליז חונמ ירבדב םיעמוש ל"זח
תונב ןניא םישנהו" :םישנה ללכ יפלכ "תיטסינבוש" השיגכ ותשיג םראתב
תיתרוקיב הדמע תעבומ ט קוספב  ."...הירבד לע ךומסל ןיאו ,הארוה
הפצמ "חונמ לוקב םיקלאה עמשיו" :םילמה תאירק םע .חונמ יפלכ תינוריאו
ךאלמ אביו" :ךשמהב עיפומש יפכ  אלו ,ומצע חונמ לא תולגתהל ארוקה
                       ."השאה לא דוע םיקלאה

ןיא השיא חונמו ,הדשב תבשוי איה"ש בותכה שיגדמ ,תאזב יד אל םאו
שקיב רשא ,חונמ לש תושרופמה ויתולימל דוגינב תדמוע וז השגדה ."המע
אב הנווכבו ,םיירקמ םניא םירבדהש םשורה לבקתמ ךכ .םהינשל תולגתה
                         .דבלב הילא ךאלמה

רענה טפשמ היהי המ ךירבד אובי התע" :(בי 'ספ) ולשב ךישממ חונמו
לש הלא ויתולימבש בל םישל שי ...תויואר םינזא ךועמשי התע ."והשעמו
הנממ םלעתמ אוה .ותשא לש היתובוחלו הדיקפתל תוסחייתה ללכ ןיא חונמ
                              .ירמגל

לש הרורב הפדעה לע רתויב הברה תוריהבב העיבצמה הבוגת חונמ לבקמ הפו
לא יתרמא רשא לכמ ,חונמ לא 'ה ךאלמ רמאיו" :(גי 'ספ) וינפ לע ותשא
                           ."רמשת השאה

סחיב ךאלמה ןיבו חונמ ןיב יומסה חוכיוה תא בטיה ןיבהל תנמ לע
           :הלבטב םירבדה תא הארנ ,חונמ תשא לש התוישיאל

    +----------+-----------+----------+-----------+----------+
    |     |   ירבד |   חווד |   תושקב |  תבושת |
    |     |   ךאלמה |   השאה |   חונמ |  ךאלמה |
    +----------+-----------+----------+-----------+----------+
    |  תרושב |   תירהו | הרה ךנה |      |     |
    |   ןבה |   תדליו |  תדליו |      |     |
    |     |    :ןב |    ןב |      |     |
    +----------+-----------+----------+-----------+----------+
    |  תובוח |   התעו | לא התעו |      | רשא לכמ |
    |   השאה |   ירמשה |   יתשת |      |  יתרמא |
    |     |  לאו אנ |   ןיי |      | השאה לא |
    |     |   יתשת |   רכשו |      |  :רמשת |
    |     |    ןיי |   לאו |      | רשא לכמ |
    |     |   רכשו |  ילכאת |      |   אצי |
    |     |    לאו | האמט לכ |      |   ןפגמ |
    |     |   ילכאת |     |      | אל ןייה |
    |     |  :אמט לכ |     |      |   לכאת |
    |     |      |     |      |   ןייו |
    |     |      |     |      | לא רכשו |
    |     |      |     |      | לכו תשת |
    |     |      |     |      | לא האמט |
    |     |      |     |      | לכ לכאת |
    |     |      |     |      |   רשא |
    |     |      |     |      |  היתיוצ |
    |     |      |     |      |  :רמשת |
    +----------+-----------+----------+-----------+----------+
    |  תובוח |  הרומו | ריזנ יכ |  ונרויו |     |
    |   ןבה | הלעי אל |  םיהלא |  השענ המ |     |
    |     | ושאר לע |   היהי |   רענל |     |
    |     | ריזנ יכ | ןמ רענה |  :דלויה |     |
    |     |  םיהלא | דע ןטבה |  אבי התע |     |
    |     |   היהי |   םוי |   ךירבד |     |
    |     | ןמ רענה |  :ותומ |  היהי המ |     |
    |     |   ןטבה |     |   טפשמ |     |
    |     |      |     |   רענה |     |
    |     |      |     |  :והשעמו |     |
    +----------+-----------+----------+-----------+----------+
    |   דועי |   אוהו |     |      |     |
    |   ןבה |    לחי |     |      |     |
    |     |  עישוהל |     |      |     |
    |     |    תא |     |      |     |
    |     |   לארשי |     |      |     |
    |     |    דימ |     |      |     |
    |     |  :םיתשלפ |     |      |     |
    +----------+-----------+----------+-----------+----------+
חונמ תשאו ,הנושארה ותולגתהב ךאלמה :תואבה תודבועל בל םישל שי
,תאז תמועל ,חונמ .חטבומה ןבל םגו השאל םג םיסחייתמ הלעבל החווידב
השאה ןמ םלעתמ ,ךאלמל ויתולאשב םגו ,תרזוח תולגתה שקבמ אוה רשאכ םג
ארוק .דבלב השאל וירבדב ךאלמה סחייתמ ךכל הבוגתכ .ןבה לע קר רבדמו
ירוחאמ רתתסמה רסמה תא איטחי  ,הלא "תרושקתב םייוקיל" הארי אל רשא
םלעתמ חונמ .חונמ תשא לע ךאלמה ןיבו חונמ ןיב יומסה חוכיוה :תורושה
                .וינפ לע ותוא חיכומ 'ה ךאלמ .ותשאמ

,"אוה 'ה ךאלמ יכ חונמ עדי זא" :םילמב םייתסמה ,אכ 'ספ דעו וט 'ספמ
:הדועסל ותוא ןימזמ אוה לוכ םדוק .ךאלמה לש ותוהז תא חונמ קדוב
הפ םגש בל םישל ארוקה לע ."םיזע ידג ךינפל השענו ךתוא אנ הרצענ"
...הרצענ" :םיבר ןושלב תרמאנה ,חונמ  לש ונושל ןיב המאתה-יא הנשי
חונמל ,דיחי ףוגב תרמאנה ,(זט 'ספ) ךאלמה לש ותבושת תמועל ,"השענו
                 ."ךמחלב לכא אל ינרצעת םא" :דבלב

ןב והימ הלחתהב רבכ הניבה רשא ,ותשא ןיבו חונמ ןיב ןיחבמ ךאלמה
                              .החיש

החכותב ךאלמה י"ע תינענ "ךמש ימ" :(זי 'ספ) ךשמהב חונמ לש ותלאש
לש שגרנה החוויד תא חכשנ לא ."יאלפ אוהו ימשל לאשת הז המל" :הרישי
           :תרמוא איה וב רשא ,(ו 'ספ) קרפה הליחתב השאה

עמשת השיגר ןזוא ."יל דיגה אל ומש תאו ,אוה הזמ יא והיתליאש אלו"
תונקפסב הל בישקמה ,הלעב לש ויתולאשל תובושת חונמ תשא לש הירבדב
תאו ךאלמה תעפוה תא התלבקב הברה התומימת לע הל ריעמהו ,קופקיפבו
ומשל לאוש ,ותשאכ אל רשא ,חונמ תא ךאלמה חיכומ הפ .הקידב אלל ותרושב
                            .ךאלמה לש

   .(כ ,טי 'ספ) "םיאור ותשאו חונמו" :טפשמה עיפומ םיימעפ ,ךשמהב

ןושלב תרמאנה ,האצותה ןיבו טפשמב םיברה ןושל ןיב המאתה ןיא הפ םג
קר לבא ,ואר םהינש .(אכ 'ספ) "אוה 'ה ךאלמ יכ חונמ עדי זא" :דיחי
           .'ה ךאלמב רבודמ ןכאש וז החכוהל קוקז היה חונמ

ןב השאה דלתו" :ןורחא דרוקאב םייתסמ ותשאלו חונמל תולגתהה רופיס
תורקע תדיקפ ירופיסב םג םנמא .רכזומ וניא חונמ ."ןושמש ומש תא ארקתו
;בכ ,ל 'רב) הדבל תדלויה השאה תרכזומ ובש םויס םיאצומ ונא םירחא
םש תארוקה וז איה םאה םהב רשא הדילה ירופיס םה םיברו ,(זי ,ד ב"למ
א"מש ;הל ,םש םש ;גל ,םש םש ;בל ,טכ םש ;זל ,טי םש ;הכ ,ד 'רב) הנבל
םויס ףרצל שי ןאכ ךא ,(דועו ;זט ,ז םש ;ט ,ד א"הד ;אכ ,ד םש ;כ ,א
ינפ לע חונמ תשא לש התפדעהל ףסונ ןמסכ ותוארלו ,ולוכ רופיסל הז
     .תומלעתהו לוזליז היפלכ עיבמה הלעבל הנורחא החכותלו ,הלעב

                      רהוצ לעי

              ך"נתל הקלחמה