ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

445 רפסמ

ב"סשת ,אשנ תשרפ-תועובש

תיטסינימפה תיווזה ןמ תור תליגמב האירק

שמש לעי ר"ד

תודהיב השיאה רקחל ןוכמהו ך"נתל הקלחמה,תיתורפס הריצי לכל םג ומכ ,תור תליגמל סחייתהל ןתינ
תנייפאמה דסחה תנוכת :ןוגכ) תונושו תובר תויווזמ
לארשיב םירגה דמעמ ,תור תא דוחייבו ,הליגמה ירוביג תא
הליגמב קוסעל יתרחב הז רמאמב [1].(דוד תיב תלשוש וא
תריחב לע חרכהב עיפשת וז הטלחה .יטסינימפה טביהה ןמ
םהבש הלא תמועל ,ריאהל רחבא םתואש םיירופיסה םירמוחה
.תרחא תרגסמב רקחמל םייואר םהש םגה ,קוסעל אלש רחבא
ןאכ תגצומה תיטסינימפה האירקה יכ ,ריהבהל יוארה ןמ
יטסינימפה טביהה ןמ "הנוכנה"ו תידעלבה תורשפאה הניא
תופדעהו הריחבה תא תפקשמ אלא ,תור תליגמל תוסחייתהל
.הטמ המותחה לש


הליגמב םישנ לש ןתויזכרמ

המכמ יטסינימפה רקחה לש בלה תמושת תא הכשמ תור תליגמ
םיארקנש ארקמב םידיחיה םירפסה ינשמ דחאב רבודמ :תוביס
תפקשמ וז הדבועו ,(רתסא תליגמ אוה ינשה) השיא םש לע
יתש ,ללכב .הליגמה תרוביג תור לש התויה תא ןבומכ
ןדצל .ימענו תור המבה תמדק תא הליגמב תוספות םישנ
(די-ד ,א) הפרע םישנ לש תוינשמ תויומד םג םיאצומ ונא
ןהירבדב תופקשמה ,(זי-די ,ד ;טי ,א) םחל תיב תושנו
,הנושארה םעפב ,הערל יוניש) ימענ לש הבצמב לחש יונישה תא
דלונש ןבל םש תוקינעמ ףאו ,(היינשה םעפב הבוטל יונישו
תורכזומ היתוננוכמו המואה תוהמא ןכ ומכ .זעובלו תורל
לא האבה השאה תא 'ה ןתי" :זעובל םעהו םינקזה ירבדב
...לארשי תיב תא םהיתש ונב רשא ,האלכו לחרכ ךתיב
ערזה ןמ הדוהיל רמת הדלי רשא ץרפ תיבכ ךתיב יהיו
.(בי-אי ,ד) "תאזה הרענה ןמ ךל 'ה ןתי רשא

יזכרמה םוקמה לע זמרמ וניא הליגמה תא חתופה קוספה
תיבמ שיא" תלועפב תחתופ הליגמה .םישנל הב ןתנייש
םה ותשיאו וינבש ,אוה ררועתמה םשורהו ,"הדוהי םחל
רוביג היהי ךלמילאש הייפיצה םלוא .ולש םיחפסנ קר
ותומ לע חוודמ רופיסה ירהש ,ךשמהב דימ הדבתמ הליגמה
ללוגה תא םתוס ,ןוילכו ןולחמ ,םינבה ינש תומ .(ג ,א)
.הליגמה ירוביג ויהי םה אמש - םיארוקה תויפיצ לע םג
:תוירירעו תונמלא םישנ שולש תורתונ תירופיסה המבה לע
[2].תורו הפרע ,היתולכ יתשו ימענ

יתשל הווש דמעמ ןתינ די קוספ לש הנושארה תיצחמה דע
;םחל תיבל הבשה ימענל ףרטצהל תונווכתמ ןהיתש :תולכה
תושקעתמו ,ןמא תיבל הנבושתש התרצפה עמשמל תוכוב ןהיתש
םיעבצב ןהל תרייצמ איהש רחאלו ,התוא תוולל ךישמהל
תא ןהיתש תואשונ ,הדצל ןהל הכחמה דיתעה תא םירדוק
הנחבה תרצונ ךשמהב דימ םלוא .(אדי ,א) תוכובו ןלוק
,א) "הב הקבד תורו ,התומחל הפרע קשתו" :ןהיתש ןיב
הלגמה ,תיבויח תומדכ תראותמ הפרעש ןיבהל בושח .(בדי
תעמוש איה רשאכ םלוא .התומח יפלכ עצוממל לעמ תונמאנ
הבשו ,ול תינענ איה ימענ יפמ עקוב ןויגיהה לוק תא
,הפרע לש תיביטמרונ-תיבויחה התומד עקר לע .המא תיבל
.תור לש תידוחיי-תיבויחה התומד תורקי רואב הריאמ
התומחל םינומא תרמוש איה ןויגיהה בייחמש המל דוגינב
.הבזועל תברסמו


םישנ יתש ןיב תוירדילוס

ךשמש יזכרמה אשונל יתוא האיבמ תור לש וז תוגהנתה
ןיבש דחוימה רשקה יטסינימפה רקחה לש בלה תמושת תא
דחו המישרמ תונמאנ תרהצהב .ימענו תור ,םישנה יתש
התוא אינהל היתונויסינ לכש ימענל תור הריהבמ ,תיעמשמ
ינילת רשאבו ,ךלא יכלת רשא לא" :אוושל ויהי המע תכללמ
םשו ,תומא יתומת רשאב .יהל-א ךיהל-או ימע ךמע ,ןילא
"ךניבו יניב דירפי תומה יכ ...יל 'ה השעי הכ .רבקא
לש ותנש איה הניל ,ץיבוקז ריעמש יפכ .(זי-זט ,א)
גי ,טי פוש ;בכ ,בל 'רב) ולשמ תיב ול ןיאש ,דדונה
,םידמלמ תור לש םירדוקהו םישוחנה הירבד ןכלו .(דועו
תננוכתמ אלא ,ימענ דצל תוגונעת ייחל הפצמ איה ןיאש
עיתרהל ידכ ךכב ןיא םלוא .ישוקו רוסחמ ייחל תישפנ
םישקה םייחב המע קולחלו ימענ לא ףרטצהל התנווכמ התוא
[3].ןהל םיפצמה

.ינושל יוטיב םג שי ימענל תור ןיבש רשקבש דוחייל
ימענל תור לש הסחי ןויצל ק"בד שרושב רפסמה לש שומישה
:דכ ,ב 'רבב רמאנל זמור (די ,א "הב הקבד תורו")
רשבל ויהו ,ותשאב קבדו ומאו ויבא תא שיא בזעי ןכ לע"
תא תבזועה איה השיא םא יכ ,רבג אל ןאכ םלוא ."דחא
ןב לש ומאב םא יכ ,גוז ןבב אל הקבדו ,המא תאו היבא
דסוממ ןיאושינ רשק ךרוצל אלו ,התומחב ,רטפנש הגוז
שומישה .השיאל השיא ןיבש תונמאנו הווחא לש רשק םא יכ
תור לש הסחי ןויצל םחל תיב תושנ ירבדב ב"הא שרושב
ךל הבוט איה רשא ,ותדלי ךתבהא רשא ךתלכ יכ" ימענל
ובש ארקמב דיחיה הרקמה אוה (וט ,ד) "םינב העבשמ
.השיאל השיא לש הבהא סחי רואיתל ב"הא שרוש שמשמ

איה .ארקמב הילאמ תנבומ הניא םישנ ןיב תוירדילוס
,תודליימה יתש לש הצימאה ןתוליעפב ,תומש רפס תליחתב היוצמ
דלונה ןב לכ תימהל הערפ לש תעשפנה ותדוקפל תוברסמה
הלועפה ףותישב ;(אכ-וט ,א) םתוא תוליצמ ןהו ,תוירבעל
תבו ותוחא ,ומא לש השמ קוניתה תלצהל םישנ שולש לש
תרישב יוטיב הל ןתינ ןכ ומכו ;(י-א ,ב 'מש) הערפ לש
'פוש) התוא תכרבמו לעי תא הרובד תללהמ הבש ,הרובד
שגפמ ןיא (ד קרפ) הזורפה תרגסמב יכ םא ,(זכ-דכ ,ה
רשאכ ,ארקמב םירחא םירקמב .םישנה יתש ןיב יתלילע
תושגר ןועט אוה ,םישנ יתש ןיב יתלילע שגפמ םייקתמ
;רגהו הרש :ןוגכ ,תויתורחתו תורירמ ,תוניוע ,האנק לש
.הנינפו הנח ;לחרו האל

יתש ןיב םיסחי לש רחא םגד ןכ םא הביצמ תור תליגמ
[4]:סדרפ הנליא הריעמש יפכ ,םישנ

הנוכתה חרכהב הניא תוביריש הריהבמ ימענב תור לש התוקבד
דעומה גוסהמ םיסחיב וליפא ,םישנ ןיב םיסחיב תטלשה
,התרצל השא ןיבש םיסחי ונינפל ןיא םנמא ןאכ .טקילפנוקל
הלכל תומח ןיבש םיסחיה ,םייטילנאוכיספ םיחנומב ךא
םג .הנב לש ןושארה הבהאה אשומ אלה איה םאה .םימוד
המרדה המת אל "ינוציח טקייבוא" ןבה ול אשונ רשאכ
רבדה שוריפ רופיסבש םישנה תניחבמ .תינושארה תילפידאה
ךכמ האצותכ .דחא רבגב קלחתהל ןהילע וב ןידע בצמ אוה
דע חותמ ,עודיכ ,תויהל הלכהו תומחה ןיב רשקה לולע
תוניוע שוחל טלחהב הלולע ,התוא "חנז" הנבש ,םאה .באכ
הרותב הלכה וליאו ,המוקמ תא הספתש הריעצה השאה לא
רערעל ןויסינב הלעב לצא הדמעמ תא חיטבהלו תוסנל הלולע
.תמדוקה השאה תעפשה תא

םיחותמ םיסחי ארקמב םיריכמ ונאש ,תרמואו הכישממ סדרפ
ןתינו ,(דודו לואש ;בקעיו ןבל) םינתחל םינתוח ןיב
,תורחת יסחי הלכל תומח ןיב םיליבקמ םיסחי ראתל היה
םלוא .ומצע ארקמה לש היצנבנוקה יפל ,תוניועו חתמ
אלו הבהא אשומ איה תומחה תרחא ךרדב הרחב תור תליגמ
[5].תוניועל רוקמ


היצנבנוקהמ הרורב הגירח הלגתמ זעוב תור ימענ שלושמב
םיסחי ךותמ דחא רבג לע תומחלנ םישנ יתש הבש תיארקמה
םיוסמ ןבומבו ,הנחו הנינפ ,לחרו האל) תוניועו חתמ לש
ןיבש רשקה תא תמזויה וז איה ימענ .(רגהו הרש םג
הלילב זעוב םע גוהנל דציכ התלכ תא הכירדמו ,זעובל תור
תור לש התבוטש םושמ תאז השוע איה .(ד-ב ,ג) ןרוגב
,יתב" :הירבד חתפב הריהבמ איהש יפכ ,היניע דגנל תדמוע
תינענ תור .(א ,ג) "ךל בטיי רשא חונמ ךל שקבא אלה
הל םירשפאמ זעוב םע םיאושינהש םושמ ,התומחל תומלשב
רומיש תא םג אלא ,ןולחמ ,"תמה םש תא םיקהל" קר אל
ילאידיאה דמעומה אוה זעוב .ימענ ןיבו הניבש רשקה
,התומח לע םג םא יכ הילע קר אל "ויפנכ תא שורפל"
[6].ימענ לש החפשמ בורקו לאוג ותויה לשב

תורוה"ב םג יוטיב ידיל אב םישנה יתש ןיבש הלועפה ףותיש
םנב אוה דבוע .הפוס תארקל הליגמה תראתמש "תפתושמה
ותוא המשה וז איה ימענ ךא ,תורו זעוב לש יגולויבה
ףא םחל תיב תושנו ,(זט ,ד) תנמואכ ול תשמשמו הקיחב
אל ידכ יכ הארנ .(זי ,ד) "ימענל ןב דלי" תוריהצמ
ימענ ,םישנה יתשמ תחא ףא תפתושמה תורוהה םשורב םוגפל
תונכשה אלא ,ומש תא דלונה ךרל הקינעמ הניא ,תורו
[7].ומש תא ול תוקינעמה ןה

םהרבא ןיבו תור ןיב הלבקה

הווג ירוחאמ ךילשהל התונוכנו ימענב תור לש התוקבד
םייתחפשמו םיימואל ,םייתד - םימדוקה הירשק לכ תא
יחבש .םהרבא ,המואה יבא ןיבו הניב הלבקה הדימעמ
תינושלו תינכת הניחבמ הלבקהה תא םיששאמ זעוב יפב תור
[8]:דחאכ(אי ,ב תור) זעוב יפב תור חבש <== (א ,בי 'רב) םהרבאל 'ה וצ

תעדי אל רשא םע לא יכלתו <== ךל ךל
ץראו <== ךצראמ
ךתדלומ <== ךתדלוממו
ךמאו ךיבא יבזעתו <== ךיבא תיבמו
תעדי אל רשא םע לא יכלתו <== ךארא רשא ץראה לא

:ינורקע ינוש ןבומכ םייק ינכתהו ינושלה ןוימדה דצל
וליאו ,שרופמ יקולא וצל תונעיה ךותמ ורבעמ קתינ םהרבא
םהרבאל חיטבה 'ה [9];הבל וצל תונעיה ךותמ תאז התשע תור
תא הריהזה ימענש דועב ,וצה תא אלמי םא ריהזמ דיתע
.הילא הוולתת םא הקלח תנמ היהיש רדוק דיתע ינפמ תור
תור תא וליאו ,םינימאמה לודג תא םיאור ונא םהרבאב
.םינמאנהו םיבהואה תלודגכ תוארל שי

רמתכ דוחייבו ,"האלכו לחרכ"

לא האבה השאה תא 'ה ןתי" זעובל םעהו םינקזה תכרב
...לארשי תיב תא םהיתש ונב רשא ,האלכו לחרכ ךתיב
ערזה ןמ הדוהיל רמת הדלי רשא ץרפ תיבכ ךתיב יהיו
הדימעמ ,(בי-אי ,ד) "תאזה הרענה ןמ ךל 'ה ןתי רשא
תוישנ תויומד ןיבו (ימענ עלבומבו) תור ןיב תולבקה
תישארב רפסמ

.רמת - הדוהי טבש םאו ,האלו לחר המואה תוהמא

רפסל ץוחמ ףא תובר םימעפ םירכזומ המואה תובאש דועב
[10],תיקולאה הכרבה לש תויכשמהה תא שיגדהל ידכ ,תישארב
תוהמאה רכז תא ארקמה הלעמ הב הדיחיה םעפה יהוז"
ןמ
[11]."הווהב לארשי תיב 'תיינב'ל לדומ גיצהל ידכ רבעה

ףסוי ינב תכרב לש ישנ לוגיס" איה הכרבה לש התליחת
םלוא [12]."'השנמכו םירפאכ םיהל-א ךמשי' :כ ,חמ 'רבב
,תחאה השיאה - תורש הכרבב תמיוסמ תורז שי יכ הארנ
תא ,האלו לחר םישנ יתש ונבש יפכ זעוב תיב תא הנבת
תיינב תא יכ שיגדהל הליגמה תאצומ םעט המ .לארשי תיב
הנעט ןיבש רשקה המו ,תוהמאה יתשל סחייל שי לארשי תיב
?תור הרקמל וז

עלבומב תללוככ הכרבה תא שרפנ םא ,רתפית תורזהש יל הארנ
,לארשי תיב תא ןהיתש ונב האלו לחרש יפכ :ימענ תא
,ךכל ףסונב .זעוב תיב תא ןהיתש ונבי ימענו תור ךכ
,ןהיסחיש ,האלו לחר לע תישארבמ רופיסל ןוקית וז הכרבב שי
ןאכ הכרבה .םינייוע ףאו םיחותמ ויה ,רכזוה רבכש יפכ
ותוא ,תויחאה יתש ןיב הלועפ ףותישו הינומרה תרצוי
[13].תישארבמ רופיסה לש "ילידיא בותכש" סדרפ הנכמ

הדלי רשא ץרפ תיבכ ךתיב יהיו" םעהו םינקזה תכרב ךשמה
"תאזה הרענה ןמ ךל 'ה ןתי רשא ערזה ןמ הדוהיל רמת
תלכ ,רמתל תור ןיב רופיסה הנובש היגולנאה תא קזחמ
םישנה יתש לש תוישיאה תוביסנה [14].(חל 'רב) הדוהי
;ילארשיל ואשינש תוירכונ םישנ ןהיתש :אילפהל תומוד
ןשיאמ םידלי ןהל ודלונ אלש םושמו ,תונמלאתמ ןהיתש
תונמלאה יתש ;החפשמה תויכשמה לש היעב תרצונ ,תמש
הנתינ אל רמת תונביהל הווקת אלל בצמב ןמצע תואצומ
םירומאש םילאוג שי ןהיתש לצא ;םבי ןיא תורלו הלשל
לאוגהו ,רמת לש הרקמב ןנוא םילאוג םניא ךא לואגל
םלוא ;תור לש הרקמב ,לואגל ברסמה "ינומלא ינולפ"ה
יפל אלש הלואגלו םובייל םייתשה תוכוז רבד לש ופוסב
הכוז תורו הימח י"ע םובייל הכוז רמת יארקמה קוחה
תורבגתמ ןהיתש ;רטפנש השיא לש החפשמ בורק י"ע הלואגל
ךופהיש רבגה יותיפ תועצמאב החפשמה ךשמה תייעב לע
.דוד תיב תא ונב ןהיתש - ףוסבלו ;ןלאוגל

תיתפומ תומד לאכ רמת לא םעהו םינקזה םיסחייתמ םתכרבב
התשעש גירחה דעצל רשכה םינתונ םה ךכבו ,יוקיחל היוארה
המרמב ךורכ היהש דעצ ,הדוהי תיב תא תונבל ידכ רמת
אלב .בטיה יאדווב וריכה ותואש השעמ ,הדוהי יותיפבו
יותיפה השעמל רשכה םג םהירבדב לפוקמ ךכל ונווכתיש
ימינפה ןויגיהה יפלש ,השעמ - ןרוגב זעוב תא תור לש
התשעש גירחה השעמה תוכזב .והוריכה אל ,רופיסה לש
התשעש גירחה השעמה תוכזבו ,הדוהי תיב תא התנב איה רמת
.הדוהי טבשמ ואצומש ,ךלמה דוד תיב תא התנב איה תורEdward L. Greenstein, :לצא ואר וז הנעטל המגדה [1]
"Reading Strategies and the Story of Ruth", in
Alice Bach (ed.), Women in the Hebrew Bible, New
.York 1999, pp. 211-231
וושה םיארוקה לצא ררועתמה תויפיצה ךילהתל רשאב [2]
Phyllis Trible, "A Human Comedy: The Book of Ruth",
in K.R.R. Gros Louis and J.S. Ackerman (eds.),
Literary Interpretations of Biblical Narratives,
.vol. II, Nashville 1982, pp. 161-190, 314-317 (162-164)

,1990 ביבא-לת ,(לארשיל ארקמ) תור ,ץיבוקז ריאי [3]
.61 'מע
לכימ תילגנאמ המגרת ,הוח יפל האירבה ,סדרפ הנליא [4]
.82 'מע ,1996 א"ת ,ןופלא
.םש [5]
.83 'מע ,םש [6]
.84 'מע ,םש [7]
.76 'מע ,(ליעל 3 הרעה) ץיבוקז ,לשמל ,ואר [8]
.םש ,ץיבוקז [9]
,חי א"למ ;י, ו 'בד ;וט ;ו ,ג 'מש ,לשמל ,ואר [10]
.וכ ,גל 'רי ;גכ ,גי ב"למ ;ול
.79 'מע ,(ליעל 4 הרעה) סדרפ [11]
'מע ,םש םג וארו .9 'מע ,(ליעל 3 הרעה) ץיבוקז [12]
.110
האיבמ (91-90) סדרפ .79 'מע ,(ליעל 4 הרעה) סדרפ [13]
,("ןנחוי יבר" ה"ד ,דכ תותחיתפ) הבר הכיא שרדמ תא םג
האלו לחר רופיס לש ילידיא בותכשל תכל תקיחרמ המגודכ
םינמיסה תא האלל הרסמ לחר שרדמה יפל .תישארב רפסב
הרתתסה ףאו ,התוחאב התפלחה תא עונמל ידכ בקעי םע העבקש
ידכ ,הלוקב בקעיל התנעו ,הטימל תחתמ תולולכה לילב
עונמל ידכ המצע הבירקה לחר ,רמולכ .המרמב ןיחבי אלש
.התוחאמ הלודג השוב
Athalya Brenner, The Israelite Woman :ונייע [14]
Social Role and Literary Type in Biblical Narrative,
.Sheffield 1985, pp. 106-108