ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

376 רפסמ

א"סשת ,תומש תשרפ

?םירצמב לארשי ינב ודבעתשנ עודמ

זועיבא לאכימ

ך"נתל הקלחמה
ןושארה וקלח .תומש רפס לש םייזכרמה ויניינעמ םה הלואגהו תולגה
,םירצמב לארשי ינב לש [1]ךשוממה םדובעש תא ראתמ (בי-א) רפסה לש
רופיסה .וצראמ לארשי תא חלשיש ידכב הערפ לע ותחינש תוכמה תאו
תינכתה תא המישגמה ,(גי) םירצממ האיציה רואיתב ואיש לא עיגמ
וינבש םהרבאל רמאנ םש .(וט 'רב) םירתבה ןיב תירבב הלחהש תיקולאה
,ןכאו .לודג רואל ואציו ולאגיי םה דובעשה תפוקת רחאלשו ,ודבעתשי
לארשי ןעמל 'ה לש ותוליעפ ןיב שרופמ רושיק ונשי "אראו" תשרפב
םתאיצי הוולמ וז תירבל םאתהבו ,(ט-ג ,ו 'מש) תובאה םע תירבה ןיבו
םיכלהמה לכש דועב ,םלוא [2].םילודג םיסנב םירצממ לארשי ינב לש
תרפסמ הרותה ןיאש ירה [3],(תובא תוכז) שרופמב םיקמונמ וללה
.תובר םינש ךשמב םירצמב לארשי ינב ודבעתשנ הליחתכלמ עודמ ונל
רפסב אלו תישארב רפסב אל םיאצומ ונא ןיא וז הלאשל תשרופמ הבושת
רחבמב ןויע תרזעב וז הלאש ררבל ןלהל ונירבדב הסננ ךכיפלו ,תומש
.היתורודל תידוהיה תונשרפבו ל"זח ישרדמ

תולגל םרוגכ םהרבא יאטח .א

הלאשה לע תונעל תוסנמה ,תועד שולש תואבומ (א"ע ,בל) םירדנ תכסמב
םהרבאל אטח סוחיי ,אוה ןהל ףתושמהו ,םירצמל לארשי ינב ולג עודמ
ואטחש רבס רזעלא 'ר םשב והבא 'ר .םירצמל וינב ולג ויטעבש וניבא
םיסחייתמ הלא םירבד ."םימכח ידימלתב [4]אירגנא השע"ש היה םהרבא לש
ויחא ןב טול תא ובש רשא םיכלמה תעבראב םהרבא לש ותמחלמ רופיסל
ירבדלש ,םימחול רשע-הנומשו תואמ שולש ותא חקל םהרבא .(די 'רב)
.והבא 'ר ותוא הנגמ ךכ לעו ,םימכח ידימלת ויה והבא 'ר

רמולכ ,"ה"בקה לש ויתודמ לע זירפהש" ךכב םהרבא אטח ,לאומש תעדל
תא שרייש 'ה תחטבהב קפקפ

[5].(ח וט ,"הנשריא יכ עדא המב") ןענכ ץרא


יל ןת" :םודס ךלמ תעצהל םהרבא לש ותמכסהב םגפ אצומ ןנחוי 'ר
סנכהלמ םדא ינב שירפהש" אוה םגפה .(אכ די) "ךל חק שכרהו שפנה
רתוול אלו םרייגל ךירצ היה םהרבא ,רמולכ ."הניכשה יפנכ תחת
.(םש י"שר האר) םהילע

.רוריבב רכינ ןנחוי 'ר ירבד לשו והבא 'ר ירבד לש ינשרדה םייפוא
קידצהלו םימכח ידימלתב הכימתה תא קזחל התייה והבא 'ר לש ותמגמ
[6].הרותה דומילל ונפתייש תנמ לע ,אבצהו םיסמה לועמ םרורחש תא
תיבויחה םתדמע עקר לע ,הארנה לככ ,שרפל שי ןנחוי 'ר ירבד תא
[7].ארקמ לש וטושפ םה ןיאו ,רויגה אשונב םימכחה ןמ קלח לש

לשמל ואר) םייניבה ימי ינשרפ בור לע םילבוקמ םניא לאומש ירבד
תחטבהב קפקפ ןכא םהרבאש העדה תא לבקנ םא םג .(ן"במרו ע"באר ,י"שר
.םירצמ תולגל תאז רשוק בותכה ןיאש ירה [8],'ה

אוצמל םיסנמה ,םירדנב ל"זח ירבד תובקעב דעוצ ושוריפב ן"במר
לש ואטח תא אצומ אוהש אלא ,םירצמ תולגל הביסה תא םהרבא ישעמב
הייח ןוכיסו םירצמל םהרבא לש ותדירי רופיס :רחא ןיינעב םהרבא
'רתכה' תרודהמ ,י בי 'רבל ושוריפב) וירבד הכו ,(בי 'רב) הרש לש
:(ןליא-רב 'נוא ,תישארב רפסל

תקדצה ותשא איבהש ,הגגשב לודג אטח אטח וניבא םהרבא יכ ,עדו
ליציש ויקלאב חוטבל ול היהו ,והוגרהי ןפ ודחפ ינפמ ןוע לושכמב
םירצמ ץראב תולגה וערז לע רזגנ הזה השעמה לעו …ותשא תאו ותוא
.הערפ דיב

אל םהרבא ,ותעדל [9].שריה ר"שר ידי-לע וחדנ ן"במר לש וירבד
ןורקיעה יפ-לע לעפ אוהו ,םימש ידיב הלצהל הכזיש תעדל היה לוכי
תבוטל לעפ םהרבאש רובס אוה ,ןכ ומכ ."סנה לע ןיכמוס ןיא" לש
:תונעט יתש דוע ףיסומ [10]לאנברבא .םירצמה ינפמ התוא וריתסהב הרש
,םפכב לווע אל לע ושנענ םהרבא ינבש אצוי הז שוריפ יפ-לע .א
ליבוהל ךירצ הזכ אטח עודמ רורב אל .ב ;שנענ אל ללכ ומצע םהרבאשו
תוקמונמ תורחאה תויולגהש דועב ,םירצמ תולג לש רומח הכ שנועל
תרוקיב הנשיש ,ן"במר ירבד תא לבקנ םא םג .הברהב תורומח תורבעב
דובעשה תרזג ןיבל הז השעמ ןיב רשקהש ירה ,הרש לעו םהרבא לע
ותטישל דבעושמ ן"במר לש ורבסהש הארנ .רקיעו ללכ רורב וניא םירצמל
תומוקמב םשיימ אוה התוא ,"םינבל ןמיס תובא השעמ"ש ,וישוריפב
תודלות לכ םילפוקמ הרותה ירופיסב היפלו ,תישארב רפסב םינוש
[11].דיתעבו הווהב לארשי םע

תולגל םרוגכ םירצמל הדיריה םרט לארשי ינב יאטח .ב

לארשי ינב לש םנוצרב רושק םירצמ תולגל םרוגה ,תרחא השיג יפל
התייה אל וז השיג ילעב לש םתעד ,הארנה לככ .םייוגב תוללובתהל
ושוריפב) לאנברבא תאז חסנמש יפכ ,וניבא םהרבאל אטח סוחיימ החונ
:(בר 'מע ,'רבל

יואר ןיא ,םדוק ןועו אטח לע םירצמ תולג היהש הדונ םאש ,רמואו
.ןועמ ול הלילח ,וניבא םהרבא קיחב והבשחנש

:הז רשקהב םייניבה ימי ינשרפו ל"זח ונמ םינוש םיאטח השולש

תירב ורפה ףסוי תמשכ" :רמאנ (ןאנש 'א 'דהמ) ח ,א הבר תומשב
ויהש הבהא ה"בקה ךפה ,ךכ ושעש ןוויכו…םירצמכ היהנ ורמא ,הלימ
ץראה תשוריש םהרבאל רמאנ זי 'רבב) "האנשל םתוא םיבהוא םיירצמה
תומשל ינועמש טוקליב רבסוה ךכל המודב .(הלימה תירב םויקב תינתומ
יתבו תוארטאית יתב ואלמתנש - 'םתוא ץראה אלמתו'" :(בסק זמר)
תולגש חינמ ,ליעל ונאבהש םישרדמה ומכ ,הז שרדמ ."ןהמ תואסקרק
תועמטיהב אטחה תא אוצמל הסנמ אוה ךכיפלו ,אטח לע שנוע איה םירצמ
.םייוגה ןיב


אטחה תא סחיימ ,םהרבאל אטח תסחיימה השיגה תא החדש ,לאנברבא .2
:םירצמ תולגל םרגש אטחה תא ףסוי תריכמב האורו ,בקעי לש וינבל
וקליש יואר היה ,םש דבע תויהל והורכמש ,ואטח םירצמבש יפלו"
הז םעט ."תובר םינש םערזו םהינבו םה המש םידבע ויהיו םירצמב
םירבדה תא ןשרדה רשקמ םשו ,זל קרפ רזעילא יברד יקרפב רבכ רכזנ
המשאה רשאכ ,(ו ב) "קידצ ףסכב םרכמ לע" :לארשיל סומע תחכות םע
.ףסוי תריכמכ תשרפתמ וז


.הרז הדובע היה לארשי ינב לש םאטח ,ונרופסו ק"דר תעדל .3
:גי וט 'רבל ושוריפב ונרופס בתוכ ךכו

וערזמ תורוד תצקל זא םידיתעה יונעהו דובעשה תורוק דיגה הז םעו
דחאהש ןמז לכש ,םיקידצה תורודב םהל הרק אל הז םנמא יכ ,םתולבסב
,םכרד תא וועה רשאכ הרק לבא ,דובעשה ליחתה אל - םייק םיטבשה ןמ
יצוקש שיא ,ילא עמשל ובא אלו יב ורמיו' :ורמואב איבנה דיעהש ומכ
יתמח ךפשל רמאו ,ובזע אל םירצמ ילולג תאו וכילשה אל םהיניע
.(ח כ 'חי) 'םירצמ ץרא ךותב םהב יפא תולכל םהילע

םירצמ דובעש תא תוארל הסנמה הפקשהה תא תוחדל שיש ,ונל הארנ
:םיאבה םימעטה ןמ ,לארשי םע לש ואטח לע שנועכ

םויק-יאב 'הל ואטח בקעי ינבש ךכל זמר לכ ןיא ,ארקמ לש וטושפ יפ-לע
תוארטאית"ל שרדמב תוסחייתהה .םירצמל םתדר םרטב יהשלכ הווצמ
הדמע עיבהל הארנה לככ האב איהו ,תיטסינורכנא איה "תואסקרק יתבו
ןאכ שי .ןשרדה לש וימיב םייוגה תוברתמ תוקחרתהה תובישח רבדב
,לארשי ץראל תיטסינלהה תוברתה לש התרידחל תודגנתה לש יוטיב
[12].םימורה ימיב הלימה לע תורזגל םג ילואו

לע םיחאה תא הנגמ הרותה םא םגש ,רמול שי לאנברבא ירבד דגנכ
ודבעתשנ הז השעמ ללגבש תראבמ איה ןיאש ירה ,ףסוי תריכמ השעמ
סומעב בותכה ןיבל ףסוי תריכמ ןיב רושיקה .םירצמל לארשי ינב
תיללכ החכותל וירבד תא ןווכמ סומע ןכש ,שרדה ךרד לע אוה ו ב
[13].והשלכ יפיצפס ערואמל סחייתמ אוה ןיאו ,ורבחל םדא ןיבש םיאטח לע

האיציה ןמ לחה קר ,םעה יאטח תא ראתמה ומואנ תא ליחתמ השמ םג
הרותה ירופיסמ רופיס ףאב ,ןכ לע רתי .(ז זט 'בד ואר) םירצממ
.םירצמב ול ואטחש לע םעה תא חיכוה 'הש ,רמאנ אל

.וינפל אלו ,םירצמב לארשי ינב לש םתוהש ןמזב אטחה תא ראתמ לאקזחי
דובעשה ךרוא תא קר הריבסמ לארשי לש םאטחל לאקזחי לש ותוסחייתה
[14].ותביס תא אל לבאםעה ךוניחל יעצמאכ םירצמ תולג .ג

רשאו ,שנוע איה םירצמ תולגש וחינה תומדוקה תושיגה יתשש דועב
,הסיפתה תעבומ רחא שרדמבש ירה ,ול םדקש אטחה תא שפחל שי ןכ לע
ךכו .יכוניח יעצמא םא יכ ,אטח לע שנוע רדגב םירצמ תולג ןיאש
:(ןאנש 'א 'דהמ) א ,א הבר תומשב רמאנ

םהל םתוא ןתנ אלו ,לארשיל ה"בקה ןתנ תובוט תונתמ שלש אצומ תא
.אבה םלועה(ו) …לארשי ץראו …הרות :ןה ולאו ,ןירוסיי ידי לע אלא

היה רשאב יכ" :(זט הק 'התל ושוריפב) ם"יבלמה םירבדה תא ביחרהו
תולג היהו …ינוע רוכב םש םפרצל לזרבה רוכל הליחת ודרייש ךירצ
רהטל שקיב ה"בקה ,הז שוריפ יפ-לע ."ץראה תשורי לא הנכה םירצמ
ןיאש הרכהל םאיבהלו ,םירצמב "לזרבה רוכ" תועצמאב לארשי ינב תא
הברה חורטל שיש הנתמכ אלא ,וילאמ ןבומה רבדכ לארשי ץרא תא לבקל
.התלבק םשל

'מע ,ל"שת םילשורי ,תומש רפסב םישדח םינויע) ץיבוביל המחנ םג
שוריפמ הנוש אוהש אלא ,יכוניחה רסמ שי םירצמ דובעשלש הרובס (13
יהמו תודבע יהמ םרשבב םה ושיגריש" ,התעדל דובעשה תרטמ .ם"יבלמה
."ול ערל םדאב םדאה ןוטלשלו לזגלו סמחל ןותנ תויה והמו ,הלפשה
החמשה ,רגה תבהא תווצמב םירצמ דובעש לש ורוכזא אוה הירבדל סיסבה
:לשמל) דבעה יפלכ ןגוה סחיב תורושקה תווצמבו תבשב החונמהו םיגחב
;כ בכ 'מש :ןכו וט ה 'בד - "םירצמ ץראב תייה דבע יכ תרכזו"
.(וט-אי זט 'בד ;גמ הכ 'קיו ;ט גכ

וטושפ םה ןיאש הארנ ,שרדמה ירבדב ןומטה ינויערה רשועה ףא לע
תועצמאב םעה תא ךנחל איה םירצמב דובעשה תרטמש רבסהה לע .ארקמ לש
:(דר 'מע ,תישארבל ושוריפב) לאנברבא השקמ ,ותוסנלו ןירוסייה


םביטהל םתוסנל םתונע ןעמל רבדמב םכילוהש הרכז הרותה הנה יכ
םתוסנלו םתונעל םירצמב םלגהש םוקמ םושב הרכז אל לבא ,םתירחאב
.םתירחאב םביטהל

אל 'ה :ךופה אוה םירבדה רדסש הארנ .השק ץיבוביל לש הרבסה םג
יכרד ומע תא דמלמ אוה אלא ,יכוניח חקל ודמליש ידכ ומע תא דבעש
עודמ ןיבהל הצרייש ימ .דובעשה תובקעב רגה םעו דבעה םע תוגהנתה
תא ךירעהלו דבעה לא תנגוה הרוצב סחייתהל ,רגה תא בוהאל וילע
ןמעט עדיי זאו םירצמב ודובעש ימי תא רוכזי ,לארשי ץראב הבישיה
[15].הלא תווצמ לש ןתוהמו

המעט שרפתנ אלש הרזגכ םירצמ תולג .ד

שי ,םירצמב דובעשה תרזג תא ןיבהלו תוסנל תנמ לעש ,ונל הארנ
:םהרבאל חיטבה 'ה .וט תישארבב םירתבה ןיב תירב רופיסל רוזחל
"הנש תואמ עברא םתא ונעו םודבעו םהל אל ץראב ךערז היהי רג"
,םירצמב םהרבא לש וינב דובעשל קומינ ןיא 'ה לש וירבדב .(גי)
הקמנהה רדעהל הביסה .המעט שרפתנ אלש הרזגכ םנייפאל שיש הארנו
רחאל םעה הכזי הבש הבוטה אוה הז רופיסב רקיעהש ,הארנה לככ ,איה
רוכזל שי [16].(די - "לודג שכרב ואצי ןכ ירחאו") םירצממ האיציה
לבקמ וז תירבב :תיגיגח הריווא איה םירתבה ןיב תירבב הריוואהש
,םיליהתב הק רומזמב םג .ץראה תשוריו וערז יוביר רבדב תוחטבה םהרבא
לארשי תסינכל דעו םהרבאל החטבהה ןמל ,ומעל 'ה ידסח תא ראתמה
הרזגה םעט לע גוליד ונשי ובש ,המוד הנבמ םיאצומ ונא ,ןענכל
:הירחא האבש הבוטב תודקמתהו

והמצעיו דאמ ומע תא רפיו .םח ץראב רג בקעיו םירצמ לארשי אביו
ושדק רבד תא רכז יכ …וידבעב לכנתהל ומע אנשל םבל ךפה .וירצמ
תוצרא םהל ןתיו .ויריחב תא הנרב ןוששב ומע אצויו …ודבע םהרבא תא
.ושריי םימאל למעו םיוג

.םירצמב לארשי ינב לש םדובעש ךשמל ןמז ינויצ רפסמ םימייק [1]
ל"זח תרוסמ יפלו ,הנש 430 - מ בי 'מש יפל ;הנש 400 -וט 'רב יפל
תועדה םוכיסל .(דכ-בכ א הבר םלוע רדס ;א"ע בל םירדנ) הנש 210 -
םירצמ תאיצי" ,שיבגלא 'ד :ואר םירצמ תאיצי לש הנמז אשונב תונושה
.105-96 'מע ,(ד"נשת) 5 ,גח ירקחמ ,"ירצמה דועיתה יארב
לארשי ברקב 'הב הנומאה דודיע :תוילכת רפסמ םירצמ תאיצי סנל [2]
ותוביוחמ תשגדה ;(אל ,חי םיקוספ די 'מש לשמל ואר) םלועה תומואו
ו ;מ-בל ד 'בד לשמל) ויתווצמ םייקלו 'הל ןמאנ תויהל םעה לש
תילכתו תועמשמ שי הירוטסיהלש חקלה דומיל ;(המ ז-ו הק 'הת ;כ
םתדירי :םירצמל וניתובא ודרי םניחל אל .שארמ התוא הפוצ 'הש
רופיסל ךפה םירצמ תאיצי רופיס .תללוכה תיקולאה תינכתהמ קלח איה
תאיציב ומכ ועשווי םהש ,רתוי םירחואמה תורודה לכל הווקת וב שיש
אשונב בחרנ ןוידל .(ח-ז גכ 'רי ;גי ו 'פוש לשמל ואר) םירצמ
םילשורי ,2התולשלתשהב םירצמ תאיצי תרוסמ ,םטשנויל א"ש :ואר
.24-17 'מע ,ז"משת
תויולג ,שרופמב תקמונמ הניאש ,םירצמ תולגל דוגינבש ,ןייצל שי [3]
תוכיפשו תוירע יוליג ,הרז הדובע יאטחב תוקמונמ לבבו רושא
.בכ 'חיו אכ ב"למ ;זי ב"למ :לשמל ואר .םימד
,angareia תינוויה הלימהמ אוה "הירגנא / אירגנא" הלימה לש הרוקמ [4]
M. ואר .ויבשות תא ןוטלשה בייחמ הבש ,הייפכ תדובע השוריפש
Jastrow, A Dictionary of the Targumim, The Talmud Babli and
אירגנא השע" יוטיבה .The Yerushalmi…, Philadelphia 1903, p. 81
.(א"ע ,י הטוס) הדוהי ךלמ אסא לע םג רמאנ "םימכח ידימלתב
תולגה שנועל ("עדא המב") םהרבא לש ואטח רשקנ םיפסונ םישרדמב [5]
תומש ואר ."הדימ דגנכ הדימ" לש ןורקיעה תועצמאב ("עדת עדי")
ואר הז ןורקיע לע .גי םישודק אמוחנת ;אי הבר ארקיו ;בכ ,ה הבר
.70-64 'מע ,ד"ישת םילשורי ,הדגאה יכרד ,ןמינייה 'י
,ו"משת םילשורי ,תועדו תונומא יקרפ - ל"זח ,ךברוא א"א :ואר [6]
.569-546 'מע
"ןרחב ושע רשא שפנה תאו" קוספה שרדנ (אכ ,טל) הבר תישארבב [7]
רויגל ל"זח סחי לע ."םישנאה תא רייגמ היה"ש םהרבא לע (ה בי 'רב)
דחאל בשחנ ןנחוי 'ר .492-480 'מע ,(6 הרעה ,ליעל) ךברוא ואר
.רויגה תא ודדועש םימכחה
,(א"נשת םילשורי ,תלצבח 'מ תרודהמ) תישארבל ץפחה שרדמ ואר [8]
ובלב םדא רומשי םלועל" :די קרפ ,הבר והילא רדס ןכו ,לק 'מע
,םינושארה וניתובאמ דמלו אצ .לקה אטח וליפאו אטח ידיל אובי אלש
."'עדא המב' םהרבא רבידש ,לק רבד ליבשב אלא ,םירצמל ודרי אלש
לארשי :וירמאמ תפוסא ךותב ,"םירתבה ןיב תירב") רוצילא י"ר תעדל
,ס"שת ןג-תמר ,םייתוגהו םיירוטסיה ,םייפרגואיג םירקחמ - ארקמהו
ןווכתה 'ה םא ההת אוהו ,ערזה אשונב קר םהרבא קפקפ ,(44-35 'מע
.לאנברבאו ן"במר ,י"שר םיכלוה הז ןוויכב .שממ לש ערזל וא ילמס ערזל
,(ראיורב יכדרמ ברה :םגרת) תישארב רפסל שוריפ ,שריה ר"שר [9]
ותטיש" ,שירפ 'ע לש ורמאמ דוע וארו .רתא לע ,ז"כשת םילשורי
,"תישארב רפסל ושוריפ יפ לע תובאה יאטח תייגוסב שריה ר"שר לש
,ותארוהבו ארקמב םיכרד ,(םיכרוע) ןייטשרייופ 'שו דנרא 'מ :ךותב
.197-181 'מע ,ז"נשת ןג-תמר
,ד"כשת םילשורי ,תישארב ,הרותה לע שוריפ ,לאנברבא קחצי ןוד [10]
.גר 'מע
אשונב .וט ,גל ;ד ,בל ;בכ-כ ,וכ ;ו ,בי 'רבל וישוריפ ואר [11]
,ןויצ ,"ן"במרה לש תיגולופיטה ותונשרפ" ,ןייטשנקנופ 'ע :ואר הז
תומוקמבש ןיינעמ .(53-48 'מע דוחייב) 59-35 'מע ,(ם"שת) המ
ומכ ,"סנה לע ןיכמוס ןיא" לש ללכה תא ומצעב םשיימ ן"במר םירחא
.(די-גי 'מב) םילגרמה תשרפב
(הריפסל 117) סונאירדה ימיב הלימה לע תורזגהש םירובסה שי [12]
רב דרמ לש ויתוביס" ,רה ד"מ ואר .אבכוכ רב דרמל םרוגה ויה
.11-1 'מע ,(ח"לשת) אמ ,ןויצ ,"אבכוכ
,שוריפה ךרכ ,סומע רפס ,סייו 'מ ואר סומעב בותכה שוריפל [13]
םיראותמ…עשפה ישוע" :סייו בתוכ םש 49 'מעב .50-49 'מע ,ב"נשת םילשורי
."טשפומו יללכ ןפואב קר
,"תינחורה תולגהו כ לאקזחי" ,גרבנירג 'מ האר כ לאקזחי לע [14]
,ד"כשת םילשורי ,(ארקמה רקחל הרבחה) ןוירוג ןב רפס ,דודל זע
.442-433 'מע
ביבא-לת ,הדובעה לא ארקמה סחי - 'ךיפכ עיגי' ,שירפ 'ע םג ואר [15]
.77 'מע ,ט"נשת
המוקמ" ,תימא 'י ;7 'מע ,םש ,2 הרעה ליעל ,םטשנויל ואר [16]
,(ךרוע) רמייהנפוא 'ב :ךותב ,"םימיה ירבד רפסב םירצמ תאיצי לש
.146 'מע ,ב"משת ביבא לת ,(ץנירג מ"יל ןורכיז רפס) ב ,הדועת