ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

165 רפסמ

ח"נשת ,ורתי תשרפ

םיעורו םיגיהנמ לע

זועיבא לאכימ

ך"נתל הקלחמהרבדמה רחא ורתי ןאצ תא הער השמש ,רפוסמ עובשה תשרפב
םימ תאצוהב םג זומר השמ לצא הייערה ןיינע .(א ג 'מש)
דחוימב הארו ,די-א כ 'מב) םיאמצה לארשי ינבל עלסה ןמ
עשוהי תכימס רופיסב רקיעבו ,("הדעה תא תיקשהו" יוטיבה
ןאצכ 'ה תדע היהת אלו" :זי זכ רבדמבב רמאנש יפכ ,גיהנמל
."הער םהל ןיא רשא

היעשיב ומכ העורכ שוריפב השמ בשחנ רתוי םירחואמה תורודב
."ןרהאו השמ דיב ךמע ןאצכ תיחנ" :אכ זע 'התבו בי גס

םיפסונ םייארקמ םירופיסב םג הייערה ביטומ ךשמנ השממ
רקבה ירחא אב"ש רפוסמ לואש לע .םיאיבנו םיכלמב םירושקה
תליחתב ןאצ העור היה דודו (ךליאו ה אי א"מש) "הדשה ןמ
'ה רמוא םג ךכו .וט זי ;טי זט א"משב רפוסמש יפכ ,וכרד
עשילא ;"ןאצה רחאמ הונה ןמ ךיתחקל ינא" :ח ז ב"משב דודל
והילא לש ושרויל הנמתנש ינפל רקב ידמצ רשע-םינש שרח
"ןאצה ירחאמ 'ה ינחקיו" רמוא סומעו ,(אכ-טי טי א"למ)
.(וט ז 'מע)

הערמבש ,רבסומ (106-105 'מע ןאנש 'דהמ) ב ,ב הבר תומשב
ייחב דחוימ דיקפתל רחבייש יואר םדאה םאה ,'ה ןחוב ןאצ
:םעה

הערמב ?ונחוב אוה המבו .(ה אי 'הת) 'ןחבי קידצ 'ה'
..................
רחביו') רמאנש ,הפי העור ואצמו ןאצב דודל קדב .ןאצ
..................
היה .(ע חע ,םש) 'ןאצ תואלכממ והחקיו (ודבע דודב
..................
ידכ תוערל הלחת םינטקה איצומ היהו םילודגה ענומ
..................
איצומ היה ךכ רחאו (ךר בשע=) הכרה םינטקה ועריש
..................
ךכ-רחאו תינוניבה בשע ועריש ידכ ,תוערל הלחת םינטקה
..................
חסונ) הדשה בשע םילכוא ויהיש ידכ םירוחבה איצומ
..................
תוערל עדוי אוהש ימ :ה"בקה רמוא ,(השקה בשע :רחא
..................
אוה אדה .ימעב העריו אבי ,וחכ יפל שיא ןאצה תא
..................
בקעיב תוערל ואיבה תולע רחאמ :(אע הע םילהת) ביתכד
..................
.'ומע
..................

תוריסמו ,ודיקפתל רוסמו ןמאנ השמ היה המכ דע ריהבמ הז שרדמ
לארשי תא ותגהנה ימיב םג ותוא ונייפאש תונוכת ןה תונמאנו
.רבדמבו םירצמב

ותועמשמ לע דמוע וט ז סומעל ושוריפב לאנברבא קחצי ןוד םג
:לארשי יגיהנמ לצא הייערה ביטומ לש

הארנש ומכ ןאצ יעור םלוכ ויגיהנמו לארשי יעורש יפלו
................
המוד איהה תונמאה תויהל הזו ,דודמו השממו תובאה ןמ
................
.םעה תגהנהל
.................לאקזחיבו הימריב םג עיפומ םיעורל םיגיהנמה לש יומידה
אלש םיגיהנמ ראתל ידכ העורה יומידב םישמתשמ הלא םיאיבנ
הדוהי יכלמ תא םישאמ והימרי .םדיקפת תא יוארכ ומייק
העורל 'ה תא המדמו (ןאצל המודמה) םעה תצפהל ומרגש ךכב
גכ 'רי) םינמאנ םיעור םהל םיקיו ץופנה םעה תא ץבקיש
ומלעתה רשא לארשי יעור לע לאקזחי אבנמ ,ךכל המודב .(ד-א
הניצופתו" לש בצמל ומרגו םתוא וחינזהו םעה לש ולבסמ
'ה הערי ,איבנה חיטבמ ,דיתעב .(ה דל 'חי) "הער ילבמ
לארשי תא ץבקי ,רמולכ , (די ,םש) "בוט הערמב" םעה תא
.תולגה ןמ

,םיעורה ינש ןיב היגולאנאה דחוימב הלודג יכ הארנ םלוא
.םימיה ירבד רפסב רבכ הליחתמ וז היגולאנא .דודו השמ
'חנ ;א גל 'בד) "םיקלאה שיא" םינוכמ דוד ןהו השמ ןה
םעה תא וגיהנה דוד ןהו השמ ןה ;(די ח ב"הד ;ול דכ :בי
תונכהה ;(אי ב א"למ ;ז דל ;ב אל 'בד ;ז ז 'מש) הנש םיעברא
תמקהב השמ לש תונכהה תא תוריכזמ שדקמה תיב תיינבל דוד לש
.(ךליאו אי חכ א"הדל טכ-ד הל 'מש הוושה) ןכשמה

רמאנ ךכו ,ל"זח ישרדמב םג םיאצומ ונא וז הקיזל םידה
:(3 'מע ,רבוב 'דהמ) ב ,א םיליהת שרדמבוהז םיכלמבש חבושמה ...השמ הז םיאיבנבש חבושמה
................
איצוה השמ .דוד השע השמ השעש המ לכ אצומ תא .דוד
................
.תויולג דובעשמ לארשי תא איצוה דודו םירצממ לארשי תא
................
...ויביבס לכ המחלמ השע דודו גועו ןוחיסב המחלמ השע השמ
................
לארשי לע ךלמ דודו ...הדוהי לעו לארשי לע*ךלמ השמ
................
לארשיל ערק דודו םיה תא לארשיל ערק השמ .הדוהי לעו
................
לארשיל הרות ישמוח השימח ןתנ השמ ...תורהנה תא
................
.לארשיל םיליהתבש םירפס השימח ןתנ דודו
................ושרדמ .השמ לש ותגרדב דוד תא דימעהל איה ןאכ ןשרדה תמגמ
םימיה ירבד רפסב רבכ םהיניב תרצונה היגולאנאה לע ססובמ
.ךרדה ךשמהב םינמאנ םיעורו ,םכרד תישארב םיעור םתויה לעו
םיבותכב םיזמר אוצמל ןשרדה ינפב ךרדה החותפ ךליאו ןאכמ
.תופסונ ןוימד תודוקנל

ינורדנסכלאה ןוליפ ירבדל רוקמה תא וויה הלא ןיעמ םישרדמש ןכתיי *
.ויתוכילהו וביט תוכזב ודיקפתל 'ה ידי לע רחבנ רשא ,ךלמ היה השמש
הביסהש הארנכ .דוד תיב תוכלמ תא ללכ ריכזמ וניא ןוליפ יכ ןיינעמ
ודיקפת רקיעש ,לארשיב ךלמה לש סופיט-בא השמב האר ןוליפש ,איה ךכל
םילשורי ,דוד תוכלמו לואש תוכלמ ,יקסמרבא 'ש ךכ לע האר .תוטפושב רושק
םיאבומ הבו ,םש 26-25 'מעב 35 הרעה האר ,תאז תמועל .14 'מע ,ז"לשת
לש ותומד לע ףיקמ ןוידל .ךלמ תויהלמ השמ החדנ םהיפלו ל"זח ישרדמ
:האר תיארקמה תורפסב השמ

W. A. Meeks, The Prophet-King, Leiden 1967.
עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה