ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

219 רפסמ

ח"נשת ,תומש תשרפ

"דחא סרכב השש" - "...וצרשיו ורפ לארשי ינבו"

דנרא ןרהא ר"ד

דומלתל הקלחמה
ובריו וצרשיו ורפ לארשי ינבו" :רמאנ תומש רפס תליחתב
שרדנ הז קוספ .(ז א) "םתוא ץראה אלמתו ,דאמ דאמב ומצעיו
ןלהל .םירבוע תבורמ הדיל לע םילק םייונישב םיבר םישרדמב
:(ח א 'מש) הבר שרדממ טוטיצ

ורפ לארשי ינבו" רמאנש ,דחא סרכב השש הדלי תחאו תחא לכ
,םינש - 'ורפ' ביתכד ,רשע-םינש :רחא רבד ."'וגו וצרשיו
,םינש - 'ומצעיו' ,םינש - 'ובריו' ,םינש - 'וצרשיו'
.ב"י ירה ,םינש - 'םתוא ץראה אלמתו' ,םינש - 'דאמ דאמב'
,ברקע ירהש ,המתת לאו ,דחא סרכב השש םירמוא שי ,'ומצעיו'
.(םישש :אבר ארקיוב) םיעבש תדלוי ,םיצרשה ןמ איהש

לארשי ינב ןוירפ תא תוראתמה םילימה יוביר תא שרוד שרדמה
תלימ לש ןשרדה .תחא סרכב (רתוי וא) השיש לש הדילל עיגמו
("םישש" :תורחא תואחסונבו) "דחא סרכב השש" - "ומצעיו"
יובירבש המתל עדומ אוה ףא :רמולכ ."המתת לאו" :ףיסומ
תדלוי"ה ברקעה לא הנפ ,ונתעד חינהל ידכו ,הזה יוצמ יתלבה
ןיבל םדאה ןיבש יעבטה לדבהה ןמ תומלעתה ךות ,"םיעבש
,םירבוע תבורמ הדילל םיעיגמ ןדיד קוספה ישרדמ .םייחה-ילעב
.(אוביר םישיש ,םישיש ,הרש- םיתש) היתולופכ וא שש םרפסמש


"דחא סרכב השש"ל דוסיה

םייוטיבה רפסמ אוה שש רפסמל רוקמהש ,הלוע םינושה םישרדמהמ
האוושה ךותמו ,"וצרשיו" תלימ וא הייבר םיראתמה קוספבש
תומש רפס תליחתב קוספל רבעמש המוד ךא .םייח ילעב םיצרשל
קרפב לארשי םע עיגמ דציכ :תינשרפ היעב ל"זח ינפל הדמע
דבל םירבגה ילגר ףלא תואמ ששל שפנ םיעבשמ רצק הכ ןמז
תרוצב ךרד רוציק ןאכ היהש ,איה ליעלד םישרדמה תבושת ?ףטמ
[1].םירבוע תבורמ הדיל

ןורא תאלעה תעבש ,רפוסמ (בי-י ו) ב לאומש רפסב ,הנהו
םודא-דבוע תיבב ןוראה ההש ,דוד ריעל הדוהי ילעבמ 'ה
ןורא בשיו":םש רמאנכ .םודא-דבוע ךרבתנ ךכ לשבו ,יתגה
...םדא דבע תא 'ה ךרביו ,םישדח השלש יתגה םדא דבע תיב 'ה
."םיהל-אה ןורא רובעב

לעו ,שרופמב ראבמ ארקמה ןיא ?םודא-דבוע ךרבתנ הכרב המ
ומכ ,וכרב םינבב" :ארק י"ר לש ושוריפ הארנ טשפה ךרד
רבדה תא ושריפ םיארומאה ."(ןלהל האר) םימיה ירבדב בותכש
:רמאנ (ב"ע גס תוכרב) ילבבה דומלתב .םכרד יפ-לע

תומח וז :אדיבז רב הדוהי בר רמא ,וכרבש הכרב איה יאמ
,"ינימשה יתלועפ" רמאנש ,דחא סרכב השש השש ודליש היתולכ 'חו
המה ,םודא דבוע ינבמ הלא לכ ...םיהלא וכרב יכ" ביתכו
דבועל םינשו םישש הדובעל חכב ליח שיא םהיחאו םהינבו
.(ח-ד וכ א"יהד) "םודא

םימיה ירבד רפסב םיבותכה :(י"שר יפ לע) םירבדה רואיב
היעמש ,םינב םדא דבעלו" :םודא-דבועל םינב הנומש םינומ
."םיהל-א וכרב יכ ,ינימשה יתלעפ ,יעיבשה רכששי ...רוכבה
םהינבו המה ,םדא דבע ינבמ הלא לכ" :רמאנ (ח םש) ךשמהבו
,םינב הנומש ונל ירה ."םדא דבעל םינשו םישש ...םהיחאו
,ראבמ דומלתה .םודא-דבועל םיאצאצ םיינשו םישיש לוכה ךסבו
(דבוע תשא=) תומח :םיינשו םישישל הנומשמ םיעיגמ דציכ
,תחא סרכב השיש תחא לכ ודלי (הינב תושנ=) היתולכ הנומשו
םודא-דבוע ינב תנומש תפסותבו ,םידכנ העבראו םישימח ירה
םודא-דבוע ינב לש םירבועה תבורמ הדילה .םיינשו םישיש ירה
בר תעדל, איהו ,םיינשו םישישל הנומשמ רבעמה תא תראבמ
("...'ה ךרביו") לאומש ,םירפסב תרכזנה הכרבה ,הדוהי
רבדה רכזומ אלש ףא .("םיהל-א וכרב יכ") םימיה ירבדו
דציכ ,הלאשה הדמע הדוהי בר יניע דגנלש רורב ,דומלתב
השולש לש רצק ןמז ךשמב םיאצאצ םיינשו םישישב דבוע ךרבתנ
.ולצא ןוראה תוהש ךשמ אוה ,םישדוח

,םודא-דבוע תכרבל רחא רואיב ונשי (ביה דפ בי) ימלשוריה דומלתב
הכרבהש ,ילבבכ איה ימלשוריה תעד .עבטה ךרד לע אלש אוה ףא
רמואה ,ילבבל דוגינב ךא .תחא תבב םיבר םידלי תדילב התייה
תונויריהב רבודמה ,ימלשוריה תעדל ,םירבוע הבורמ ןויריה היהש
תא שרופמב ריכזמ ףא ימלשוריה [2].םימי העבש לש םיריהמ
השולש םודא-דבוע תיבב ןוראה תוהש לע ,ב לאומשב רומאה
ותוהש ךשמב תוריהמ תודיל- התייה הכרבה :רמולכ .םישדוח
[3].םודא-דבוע תיבב 'ה ןורא לש

.םודא-דבוע תיבב הישיש תדילל זמר ארקמב ונאצמ אל ,רומאכ
,תעבונ םודא-דבועל תוישיש תדיל רבדב הדוהי בר לש ותונשרפ
יטמיתמה בושיחהמו םימיה ירבדבו לאומשב םיקוספהמ ,הארנה יפכ
תינבתה העבקנ םודא-דבוע תכרבל שוריפבש ןכתיי .ליעלד
תינבתה הרבעוה םשמו ,יטמיתמ ןובשח בקע תחא סרכב השיש לש
רחואמ .םירצמב לארשי ינב יוביר תא ראתמה קוספה ישרדמל
(תינימשה האמב ךרענש) רזעילא 'רד יקרפב וז תינבת העיגה רתוי
.(דכ קרפ) הגלפה רוד לאו (בכ קרפב) לובמה רוד לא םג


תינברה תורפסב שרדמה

תובורמ תודיל ירקמ לע ל"זח ירבדל תינברה תורפסה סחי
םימודקה תורוקמל םימכחה ישוריפב יוטיב ידיל אב םירבוע
שי ,ל"זח ירבדל תויארל ונפש שי .העפותה תא םיריכזמה
שוריפ ושריפש שיו ,וזה תיעבט יתלבה העפותה רואיבל ונפש
.שרדמל שדח

שרדמה תא איבמ י"שרש הדבועה תובקעב :ל"זח ירבדל תויאר .א
תופסותה ילעב ודקמתה ,קוספל ושוריפב תחא סרכב השיש ודליש
ודלונש תוישישל ארקמב םיזמר תאיצמב הרותל םהישוריפב
הלימב וא קוספב םילימה רפסמב וזחאש שי :םירצמב וניתומאל
.קוספה תולימ לש הירטמיג ןוויכל ונפ םירחא ,"וצרשיו"
השש :הירטמיגב 'וצרשיו ורפ' " :םהמ דחא שרפמ לשמל ךכ
וצרשיו ורפ' הארנ בתוכה ילו .דאמד 'בו 'ב רסח דחא סרכב
[4]." 'דחא סרכב השש תדלי' :הירטמיגב 'ומצעיו ובריו
תא רבשל (אבר 'משב) ליעל ןשרדה הסינ העפותה םצעל סחיב
שרדמ וטטיצש ,תופסותה ילעב .םייח-ילעבל ותיינפב וננזוא
סנ ןכש ,העפותה םצעל וסחייתה אל ,םינוש םיחוסינב הז
ואר אל םהו ,וילא ל"זח תונשרפבו ארקמב היוצמ העפות אוה
.םיסנה ישרדמ תכרעמל ףסונ יסנ שרדמ ףוריצב ישוק

טיעמהל ולדתשה תילנויצר השיג ילעב םימכח :העפותה רואיב .ב
א"ר בתכ ךכ .ןויגיהה ךרדב ןתינש המכ דע ראבלו םיסנב
'וצרשיו' תלמ ילוא" :(ז א ,ךוראה שוריפה ,תומש) ארזע ןבא
הדליש םינב 'ד יתיאר ינאו .רתויו םימואת םהישנ ודליש זמר
.תחא ןטבב ועיגי העבש דע םעט םינתונ םיאפורהו .תחא השא
תלימב השקתנ ,תחא סרכב השיש לע שרדמה תא ריכהש ,ארזע ןבא
םדא המוד המב - םייחה-לעב ץרשה תא הריכזמה ,"וצרשיו"
וזכ ,המוצע תוברתהל הנווכהש ראיב ךכ םושמ ?םייח-לעבל
,וימיבש תואיצמהמ איבמ אוה הז שוריפל היאר .םיצרש לש
יגולוליפ שוריפ הליחת איבמ אוה ,רמולכ ."יתיאר ינא"
,תואיצמהמ ךכל היאר איבמ כ"חאו ,שרדמל אתכמסא הווהמה
.ארקמה תונשרפב וכרדכ

האמה ףוסב היליטסק ימכחמ ,טוטומ לאומש 'ר ,וינשרפמ דחא
תחא סרכב םישיש וא השיש תדיל לע שרדמה תא איבמ ד"י-ה
ילדוב-דרופסקוא י"תכ) תומש רפסל "תוקומע הלגמ" ושוריפב
:וראבמ ןכמ רחאלו ,(ב"ע 1 ,
16754 'ס ,286

םירשע הדליש השא הארש ,יזאר לא הירכז ידי לע דיעה רבכו
םישש דחא סרכב הליפהש השא הארשו ,םעפ לכב השמח ,םינב
אל רשאו .עבטה תואלפמ הזו ,םדא תרוצב תורייוצמ תורוצ
.והובשחי רזל ,םהירבדב הז האריו ,תואיצמה עבט עדי אלו האר
,'וצרשיו ורפ' 'מוא 'ותכש וארו ,עבטה חכ ועדי רשאב ל"ז םהו
ומצעיו ובריו הרותב תרכזנש תחא הירפב ןכ 'מאנ אלש המ
.עבטה תגלפה םוקמ דע םתגלפה ונימשה ,'כו

ובא ,תיעישתה האמה ןב יברעה אפורה תא טטצמ טוטומ ש"ר
םירקמ ינש לע רפסמה [5],יזאר-לא הירכז ןב דמחומ רכב
םירשע הדליש השיא לע רפוסמ ןושארב :םירבוע תבורמ הדיל לש
לש הרקמ שי םא :רמולכ ,ויח םלוכו ,תוישימח עבראב םינב
ינשה הרקמב .תחא סרכב השיש לש הרקמ םג ןכתיי ,היישימח
"תורוצ םישש" ןטבב השיאל ויהש הדבועה םצע ךא ,הלפה התייה
.םישיש לש ןויריה וליפא אוצמל ןתינ רבד לש ודוסיבש ,תדמלמ
סרכב םישיש לע רבדמה ,ליעל שרדמל אתכמסאכ אב הז הרקמ
עבטה תואיצמ תא ריכמ וניאש ימ קר ,טוטומ ש"ר תעדל .תחא
וארשכו ,"עבטה חכ" תא ועדי ל"זח ךא .ל"זח ירבד לע םמותשמ
- "'וגו וצרשיו ורפ" - יוביר ילעופ רפסמ טקונ קוספהש
הפי לאומש 'ר .עבטבש הדלוהה תורשפא תולובגב והושריפ
תומש שרדמ לע "ראות הפי" ושוריפב (ז"ט-ה האמה) יזנכשא
עריאש היה אלפה לבא" :ףיסומו טוטומ ש"ר ירבד תא איבמ אבר
הדיל לש תורשפא לע םידמלמ הלאה םירקמה רמולכ ."םלוכל ןכ
תא סנ ללכמ םיאיצומ םה ןיא ןיידע ךא ,היישישכ הבורמ
.לארשי ינב לצא העפותה תוחיכש

דע םעט םינתונ םיאפורהו" :ארזע ןבא ירבד ףוס רשפ המ
,םיאפור תודע איבמ אוהש ןכתיי ?"תחא ןטבב ועיגי העבש
םירבוע העבשל רבעמ לש ןויריה (םהל עודי אל וא) ןכתיי אלש
הלודגה םירבוע תבורמ הדילה ,ינרדומה האופרה םלועב .דחיב
ןכתייה ,ךכ םא [6].השיש לש איה םייח ורתונ םירבועהש רתויב
ןויריהב ודלונ םייניבה ימי לש םיעורגה םייאופרה םיאנתבש
ארזע ןבא הארש המ ןיב רעפה ףא ?ונימיב רשאמ רתוי דחא
.הנושמ תצק ,םיאפורה םיריכזמש הייעיבשל ("םינב 'ד")
תודע אלא ,תיתואיצמ תודע םניא םיאפורה ירבדש ,אופא הארנ
,תיטרואית :םירמוא םיאפורה .השיא לש הנטב הנבמ תא תראתמה
ומשב תאבומה תרוסמ .םירבוע העבש דע תאשל הלוכי השיא-ןטב
רוקמ תא תראבמ תופסותה ילעבמ המכ ידי לע ארזע ןבא לש
,סילג י"ר) ךכ םירצמב תוישישה תדיל לע שרדמב שש רפסמה
:(ט 'מע ,תומש ,םלשה תופסות

רכזל 'ג ,השאב םירדח 'זד ארזע ןבא 'יפ עירזת 'פב ןמקלו
.סוניגורדנאו םוטמוטל עצמאב 'או לאמשב הביקנל 'גו ןימיב
סוניגורדנא אלו םוטמוט אל ודילוה אל ,ויה הכרבד ןויכו
.'הו 'ז אלו דחא סרכב 'ו רמא ךכל ,םירדח 'ו וראשנו

שוריפ יוצמ אל עירזת תשרפל ונידיבש ארזע ןבא שוריפב
םה-םה הלא םירבד יכ ,רמול קוחר הז ןיא ,םוקמ לכמ ךא ,הז
,םינכ ונירבד םא ."תחא ןטבב ועיגי העבש דע" טפשמה תבחרה
עדימו ,הייעיבר - האר אוהש תואיצמהמ הרקמ איבמ ארזע ןבא
[7].השיאה ןטב לש ימוטאנאה הנבמה לע ונמז ןב יאופר

ראבל אוה ףא הסינ ,ט"יה האמה ןב יקלטיאה ןשרפה ,ל"דש
ששכ" (זל בי 'מש) קוספל ושוריפמ עטק ירה ,ל"זח ירבד תא
:"ףטמ דבל םירבגה ילגר ףלא תואמ

סרכב השיש תודלוי ויהש :(בי אב אתליכמ) ורמא ל"זר הנהו
םיברמ סולינ ימימ יכ ,םינומדקה םירפוסה ודיעה ןכו ,דחא
,בורה לע םימואת תודלוי תוירצמה םישנהשו ,היברו הירפ
ילואו ;(הקנס ,סוינילפ וטסירא) דחא סרכב םינשמ רתוי םגו
רפסב ןוליפ בתכש ומכ ,הדלוהה יובירל הביס התיה הלימה םג
.הלימה

החיכש התייה םירצמב יכ ,םינומדק םימכח תודע איבמ ל"דש
אוה .ךכל םימרוגה סולינה ימ תמחמ םירבועה יוביר תעפות
.ןוליפ ירבד ךמס לע ,הלימה תלועפל רבדה תא רשקל עיצמ םג

הנווכה ןיאש ,בתוכ סיורפ 'י רקוחה :שרדמל שדח שוריפ .ג
ותנעט ססבמ אוה ףא .תחא סרכב השיש שממ םירצמב ודלונש
תואיצמבש ,בתוכה וטסירא תא טטצמ אוה :יעדמה עדיה לע
םג .רתוי אלו םירבוע השימח לש איה םירבוע תבורמ הדיל
,ותעדל .לבוקמכ אלש שרדמה ירבד תא ראבמ ,ןדמ י"ר ,ירומ
אלא ,יוצמ הז ןיא ירהש ,תוישיש ודליש םישנ לע רבודמ אל
.היתונש לכ ךשמב םידלי השיש הדלי (סרכ לכ) םא לכש הנווכה
הדלי השקה דובעשה תורמלש ,רתסנ סנ היה םירצמב יובירה סנ
[8].הפוקתה לכ ךרואל םידלי השיש השיא לכתונמאב שרדמה

םהירויאל תונויער לוטיל שדוקה תורפס ירייאמ לש םכרד
םג אוה ןכ .שרדמה םלועמ םג אלא ,יארקמה רופיסהמ קר אל
תדגה תארקנה ,ו"טה האמה ףוסמ הדגהב .ןדיד שרדמה יבגל
םצעב תדלוי תיארנ ,(
986 'ס) 91 גרובמה י"כ ,םינוקרדה
הדיל םילטומ וימדוק תשמח דועב ,ישישה דליה תא התדיל
ונשי (ט"סש ,האיצנו) ינורפזה לארשי לש הדגהבו .הפצרה לע
"...הברי ןפ ול המכחתנ הבה ...רמאנש המכ ברו" עטקל רויא
םיזחאנה ,םהיתודימב םיווש םהש ,הידלי תשש םע םא ראתמה
ישילש רויא .הידדמ םיקנויו הקיחב םיבשוי םהמ םיינש .הב
180/54 לארשי ןואיזומ - םילשורי י"תכב אצמנ השיש תדיל לש
תומש רפס ונכותש ,(
12 ףד ,34700 'ס ,1686=) ו"מת תנשמ
השיא םיאור ונא הז י"תכב .םירויצו תיסרפב בותכה םיזורחב
ןימכ הדצלו (הדילה רעצמ ילוא) הידיב השאר תא הקיזחמ
.הידלי תא םינייצמה ,םילוגיע השישתורעה

127 ,תובש ןולע ,"םירצמב לארשי םע לש ותוברתה סנ" ,רנלפ 'א האר .1
לש רשק ףד ,''םתבא תיב ישאר הלא'' ,ןדמ י"ר ;
119-101 'מע ,ן"שת)
.א"נשת תבט ,
267 'לג ,תובש ןולאב ןויצע רה תבישי
ילבב לע םיניע הפי) ןילעי י"אר בתוכ ימלשוריב תראותמה הכרבה לע .2
."דחא סרכב [השש רשאמ=] הששמ רתוי עבטה ךרדל ץוח אוהו" :(תוכרב
םילשורי ,הלואג ישרדמ ,לאומש ןבא 'י ךותב) 'חישמ יקרפ' שרדמ .3
סרכב השיש תדיל לע ילבבה ירבד תא בלשמ (
343 'מע ,ד"ישת ביבא לת -
לארשימ דחא לכ םידיתעו" :םיריהמ תונויריה רבדב ימלשוריה ירבד םע דחא
?תויהל הז רבד רשפא :רמאיו יוג ךלאשי םאו ...םוי לכב םינב םידילומ
היתולכ הנומשו ותומח ודליש ,יתגה םודא דבועמ דמלו אצ ,עשר :ול רומא
."דחא סרכב השש השש ,םישדוח השולשב םינב םינשו םישש
םילשורי ,תופסותה ילעב ישוריפ רצוא - םלשה תופסות ,סילג 'י :ךותב .4
.י 'מע ,ז"משת
:דיעהש ,(ןקזה סוינילפ םג וירחאו) וטסירא אוה וירבד רוקמ יכ הארנ .5
םבורו ,הדיל לכב השימח הדלי איה תודיל עבראב ,םירשע הדלי תחא השא
.החלצהב ולדג
.הנושארה הייעיבשה תדיל לע םלועה רשבתנ הלא תורוש תביתכ תעב םנמא .6
,
1987 םילשורי ,םייניבה ימיב היגולותימו היגמ ,עדמ ,יאקרב 'ר האר .7
.46 ,42-41 'מע
J. Preuss, Biblical and Talmudic Medicine (F. Rosner trans.), New .8
רפסמ' ,רניבא ש"ר םג האר .1 'עה ליעל ,ןדמ י"ר ;
York 1983. p. 393
האר ןיינעה לכל .6-1 'מע ,(ד"נשת) 110 ,םינהכ ירוטע ,'םירצמ יאצוי
5 ,דבב ,'תידוהיה תונמאבו לארשי תורפסב םירבוע יוביר' ,ירמאמ םג
.
41-5 'מע ,(ז"נשת)עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה