ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

426 רפסמ

ב"סשת ,תומש תשרפ

ותלצהו השמ תדיל רופיס

יאקרב ריאי ר"ד

םילשוריידי-לע הערפ תריזגמ ותלצהו ונבר השמ לש ותדיל רופיס
.ב קרפ לש ותישארב ,םיקוספ הרשעב טוריפב ראותמ ותב
ןייצנ ןלהל .תונוש תולאש ררועמה תיסחי ךורא עטק והז
.םינשרפה ידי-לע ולעוהש תונורתפ עיצנו ןהמ תודחא

[1]ךליו" :הומת הארנ הרואכלש קוספב תחתופ רופיסה תדיחי
"ךליו" לעופה .(א ,ב) "יול תב תא חקיו ,יול תיבמ שיא
יתועמשמ עדימ ףיסומ וניא לוכיבכש םושמ ,רתוימ הארנ
הנשי הז גוסמ םילעפלש ל"זח ונודמיל רבכ ,ךא .ארוקל
תנתונש וז איהו ,תילולימה םתועמשמ לע תפסונ תועמשמ
.שרדמ לש וטושפ קמוע ,ונייהד [2].קמועה דממ תא קוספל


םהיניב ןושארה ,םישרפמ ינש תועצמאב ונירבד תא םיגדנ
:(ךוראה ושוריפב) ע"באר ןשלבה אוה
םלכו ,ויה םיבר יכ ,םיבשוי לארשי ויה תובר םירעב
.תאז התיה תרחא ריעב ילוא .ססמער ץרא וארקי

"ךליו" לעופל תדחוימ תועמשמ ןיא ע"באר תעדל ,רמולכ
התואמ התייה אל יולה תבש ונדמלל אב אוהו ,ונקוספב
המ :לאשי יאדווב ארוקה ךא ."יול תיבמ שיא" לש ריעה
ךחרוכ-לע ?םתה יל המ אכה יל המ יכו ךכב שי אתובר
השלוחב שח ןכא ן"במר .םירבדל תפסונ תועמשמ שפחמ התא
:החסנמ אוה ךכו ע"באר לש ושוריפב וז


א"רו .ותב תצע רחא ךלהש (ב ,בי הטוס) ורמא וניתובר
תאזו ,םיבשוי לארשי ויה תובר םירעב יכ רמא (ע"באר)
?הז בותכה ריכזיש ךרוצ המו .תרחא ריעב התיה השאה

דילוהל השא ול חקלו הערפ תרזגל ששח אלש רובעב יתעד לעו
תושעל זרדזמ לכב יכ רובעב ,ןכ בותכה רמא ,םינב הנממ
'רב) 'ההלב תא בכשיו ןבואר ךליו' :ןכ רמאי שדח ןינע
וכל' ;(ג ,א עשוה) 'םילבד תב רמג תא חקיו' ;(בכ ,הל
'ןושלב והכנו וכל' ;(זכ ,זל 'רב) 'םילאעמשיל ונרכמנו
הז ןכו ,(חי ,א 'שי) 'החכונו וכל' ;(חי ,חי 'רי)
.'יול תב תא חקיו' זרדזנ

תשרד תא לבקמו ,ע"באר לש ושוריפ תא השעמל החוד ן"במר
:(א"ע ,בי) הטוס תכסמב ל"זח

?'ךליו' והמ :(םלשה ס"קד יפל) אנזיב רב הדוהי יבר רמא
הארש ןויכ ,היה רודה לודג םרמע אנת ,ותב תצעב ךלהש
,ןהיתושנ תא ושרגו םלוכ ודמע ,ותשא תא שרג הערפ תרזג
רזג אל הערפ ,הערפ לשמ השק ךתרזג אבא :םירמ ול הרמא
הערפ ,תובקנה לעו םירכזה לע רזוג התאו םירכזה לע אלא
םלועבו הזה םלועב רזוג התאו הזה םלועב אלא רזג אל
.ןהיתושנ תא םלוכ וריזחהו ותשא תא ריזחהו םרמע ךלהו ,אבה

"ךליו" לעופה לש ונבומ תרבסהב איה ן"במר לש תפסותה
דועב .תושעל זרדזהש ימכ ,ןאכ ילאוטסקטנוקה ורשקהב
המימתה הנומאל יוטיבה תא ,הז לעופל סחיימ שרדמהש
שממיו םבהי תא וילע םיליטמה הלא תא בזכאי אלש ,'הב
ונביל אנ םישנ .ויתווצמ חוכמ האבה הרוהטה םתנווכ תא
היהש תורמל ,היבא לע העיפשמה איה םירמ שרדמבש הדבועל
איה ןכלו ,"שיא" ראותב קוספה והניכ ןכו רודה לודג
וילע הליצאמו רופיסה לכ ךרואל היחא תא הוולמש וז
.התנובתו התושיחנ ,התנומאמ

תא ,ולגרהכ ,שיגדמ תומש רפס לע ושוריפב וטוסאק ד"מ
,הז עטקב "דלי"ו "תב" םילמה תועיפומש םימעפה רפסמ
הלולכה הנושארה "תב"ה) םימעפ עבש תועיפומ ןהיתשש אצומו
רפסמה .(םדוקה קרפה לש ןורחאה 'ספב תאצמנ ,הז רפסמב
לוכי אוה הז הרקמבו ,יאחסונ רפסמ ,עודיכ ,אוה עבש
.(השמ) דליהו (םירמ) תבה ןיב קומעה רשקה לע םג דיעהל


:קוספה תועמשמל תרחא הרעשה הלעמ וטוסאק

תיבמ שיא ,טושפ שיאמש ונעידוהל בותכה ןווכתמ ןאכ
יול לש הדיחיה ותב רמולכ ,יול תב ,הטושפ השאמו ,יול
םיקולא םיקה ,םמש תא ןייצל ךרוצה ןמ ןיאש ,בקעי ןב
ושוריפ ןיא 'ןב דלתו השאה רהתו' טפשמהו .ומעל לאוג
ותריזג ימיב אקוודש קר אלא ,הנושארה םעפב הדליו התרהש
.רכז ןב הדליו התרה השא התואש ,רבדה הרק הערפ לש

תידוהיה הנומאב םיידוסיה םירבדה דחאל ןווכמ וטוסאק
הירוביגל םיסחיימה היגולותימה ירופיסל דוגינבש ,אוהו
תותדמ תיתוהמ הרוצב הנושבו ,םילא ינבו םילא לש דמעמ
,תישונא-לע הדיל םגיהנמו םלאוגל תוסחיימה ,תורחא
גיהנמה לש ןיטולחל תיעבטה ותדלוה תא שיגדמ ארקמה
,וסוחיימ תעבונ הניא ותלודג תאזמ הריתי .םעה לאוגו
רופיסה ךשמהב יוטיב ידיל תואבה תוישיאה ויתונוכתמ אלא
.םירבד שמוח ףוס דעו (ךליאו אי 'ספמ)

קר ריכזנ ,תולאש שמח השקמ ונקוספל ושוריפב לאנברבא
:ויתונורתפ תא איבנו תונושארה םייתשה תא

(םולשה וילע ונבר השמ) ה"ערמ םא התאר המ :'אה הלאשה
ינפמ םאה ,רואיל וכילשהלו אמוג תביתב הנב תא םושל
היהו וז התנקתב הליעוה המו ,וניפצה דוע הלכי אלש
הילע רזגנש המ לכ הידיב תושעל הנוצרב הרחב ןכ םא
המב המחנתה ,רואיל ותכילשה המצעב איהש ןויכ ערהמ
,ויה לבה לש ןימוחנתש קפס ןיא אמוג תביתב והתמשש
רואיה ךותב דליה תומי הביתה תא רואיה ךופהי םא יכ
אל איהו ךלמה תווצמכ רואיל והכילשי שיא החקי םאו
רשפא הז יכ ,הרקש ומכ והחקתו המש ךלת הערפ תבש העדי
?וילע הכמסנ ךיאו היה דאמ קוחר

הרקיש סנ לע תכמוסה דבכוי תוגהנתה לע המת לאנברבא
םצעב ירהו .רואיל ותכלשה תריזגמ לצני הנב ויטעבשו
תוריבסה ירהש ,וצה עוציב ךילהת תא תזרזמ איה השעמה
,הכומנ - הריעז אמוג תביתב רואיב ותייהש תעב קזניי אלש
וקיזחהל ךישמהל הפידעה אל עודמ - ןניקסע םיסנב םאו
?וילע לוחת אל הריזגהש סנה לע ךומסלו התיבב

:םאה שפנל הבר תושיגר לע הדיעמ ותבושת

(רמול הצור) ל"ר 'רואיה תפש לע ףוסב םשתו' בותכה רמאו
תפש לע לדגה ףוסו הנק םוקמ אוהו ףוסב הביתה המשש
התארש יפל ... הזה לעופה תושעל תקדצה הרחב הנהו ...
ןיאו ,יאדוב הראוצב תומה היה התיבב דליה תויהב יכ
ותניפצהש הממ הנכס התיה התיב לכלו הילא םגו ,תוממ רמ דוע
היה התיבמ ותוא האיצוהב םנמא .ךלמה תוצמ הרבעש יפל
,םלעה אוה ימ ןב עדוי אל יכ ,רשפא תומה ןמ לצנהה
הזלו...והותימי אל קפסה לעו ירצמ וא ירבע אוה םא
.תירשפאה החקלו תיחרכהה תומה הבזע

םירבועל לקיש ידכ רואיה תפשל ךומס הביתה המשש 'בה הבסהו
לומחיו ןנוח שיא והאצמיו וננחל 'ה הכחי ילוא ,השפותל
אוהה םוקמב ומושל תקדצה הרחב םגש קפס ןיאו ...וילע
ותתימ היהת אל ,הנב תומי פ"כע םאש איהו תישילש הבסל
דגנמ הל בשתו ךלתו' :הנב לע רגה הרמאש ומכו היניעל
''וגו דליה תומב הארא לא הרמא יכ ,תשק יוחטמכ קחרה
איהו 'ד הבס הזב רעשל לכונ םגו ... (זט ,אכ 'רב)
אהיש הנב לע הרזג הרזגנ ילואש התמכחב התאר תקדצהש
,ןפואה הזב המש וכילשהל הלדתשה ןכלו ,רואיל ךלשומ
ינפמו ופא ןורחמ בושי םיקולאהו ותרזג וילע רובעתש ידכ
.ול השעי המ תעדל קוחרמ ותוחא בצתתו הז

השרפ הבר תומשמ שרדמה תא לאנברבא איבמ וירבד ךשמהב
תודיתעה יאורש ידכ רואי ךלשוה השמש רפוסמ םש .'א
והושפחי אלו ,לסוח רבכ לארשי לש םעישומש ובשחי םיירצמה
.רתוי

,תוילנויצר תובושת שולש ןיב ,אופא ןאכ ןיחבמ לאנברבא
הינשה ותלאש .שרדהו רתסנה םוחתל תוכיישה םייתש ןיבל
:איה

ךיאו תוכלמה תיבב ה"ערמ תא לדגל הערפ תב הבשח ךיא
ולאונ הככיאו... הימכחו םירצמ יצעוי בל וילע ונתנ אל
ירבעה רענל ול המ :ורמא אלו הערפ יצעוי ימכח ןעוצ ירש
?ץרא יצעויו םיכלמ םע הכולמה יסיסכטב לדגתהל הזה

רואל ףקות הנשמ תלבקמ לאנברבא לש ותלאשש קפס ןיא
חתפתו" :דליה לש ואצומ תא הריכה הערפ תבש הדבועה
:רמאתו וילע למחתו ,הכב רענ-הנהו ,דליה-תא והארתו
תא הרמת איהש ןכתי ךיא .(ו ,ב) "הז םירבעה ידלימ
ורושיא תא לבקת דועו ,תנגפומ הרוצב ךלמה היבא יפ
!?ונומראב לדגי ירבעה דליהש ךכל

ואר דבלב התמאו הערפ תבש ךכב הלאשה לע הנוע לאנברבא
תותרשמהו תוולמה ראשמ דוסב רבדה תא ורמשו דליה תא
תודוהל שי ."והשעמו רענה טפשמ היה המ ךלמל עדונ אלו"
ןיבהל השק ירהש ,הבושתהמ רתוי הבוט תיארנ הלאשה יכ
לכ ךשמבו הערפ תיבב םינש ךשמב לדג השמ דליה דציכ
תותרשמה לכ ףאו ,וב ולקתנ אל ויצעוי לכו ךלמה םינש ןתוא
תולגתהל בייח היה השמ לש ותואצמיה רבדש ,ךלמה תב לש
?דוסב רבדה תא רומשל וחילצה ,אוהש-לכ בלשב ןהל

,אראו רבוב אמוחנת) [3]שרדמה תובקעב ךלוה י"שר ןכאו
הרוצב אי 'ספב "השמ לדגיו" םילימה תא שרפמו ,(זי
:האבה

הדוהי יבר רמא ,(י 'ספ ליעל) 'דליה לדגיו' :ביתכ אלהו
הערפ והנמש ,הלודגל ינשהו המוקל ןושארה :יאעלא יברב
.ותיב לע

:המוד ךרדב שרפמ ן"במרה ףא


לדגש ,'דליה לדגיו' רמא הלחתמ יכ ,שיאל היהו לדגש
הערפ תבל והתאיבה זאו ,ותוא הלמגל ךירצ היה אלש דע
לדג ןכ ירחאו ,בציתי םיכלמ ינפל יכ ,ןבל הל היהו
.תעד שיאל היהו

קלח ךכב ואר ן"במרו י"שר ויתובקעבו שרדמהש קפס ןיא
(ךוראה ושוריפב) ע"באר .ולוכ רופיסה תא ףפואש סנהמ
ותרשכהמ קלחכ ה"בקהמ ןווכמב השענ רבדהש תורשפא הלעמ
:(ג 'ספ) לארשי לש םגיהנמ תויהל השמ לש

ילוא .תולילע ונכתנ דבל ולו ,ודוסב דומעל לכוי ימו
הגרדמ לע ושפנ תויהל תוכלמה תיבב השמ לדגיש הז 'ה בבס
הליגרו הלפש היהת אלו ,תוליגרהו דומילה ךרדב הנוילעה
לדג היה וליא יכ ,רחא רבד דועו...םידבע תיבב תויהל
יכ ,ונממ םיארי ויה אל ,וירוענמ והוריכיו ויחא ןיב
.םהמ דחאכ והובשחי

העפותה תא ונממ עונמל ידכ רבדב התייה 'ה די ,רמולכ
תויהל ורישכהל ידכו ,אסיג-דחמ "וריעב איבנ ןיא" לש
.אסיג ךדיאמ םאיבצמו לארשי לש םלאוג


.רמאמה לעב לש ןה תואבומב תושגדהה לכ [1]
;"הניד אצתו" :ה"ד ,א ,דל 'רב :י"שר ,אמגודל האר [2]
,דכ 'קיו ;"ויחא תאמ הדוהי דריו" :ה"ד ,א ,חל םש
. "תילארשי השא ןב אציו" :ה"ד ,י
ותוא תקבחמ התיה הערפ תב ,ח תומשל אמוחנתה יפל [3]
ויפוי םושמ ןומראהמ ותוא האיצוה אלו ותוא תקשנמו
ושאר לעמ ורתכ לטונ אוהו ,וקשנמו וקבחמ הערפ היהו"
.ול תושעל דיתעש ומכ וכילשמו