ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

320 רפסמ

ס"שת ,תומש תשרפפ

ימע תא חלש

רלג בקעי ר"ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה
עיפומ (תיזנכשאה האירקה י"פע) התרטפהבו עובשה תשרפב
םתוצבקתהו הנושארה תולגהמ לארשי לש םתאיצי ןויער הנושארל
:הערפל ונבר השמ לש ותאירק .תויולגה ראשמ םג ץראב
םתאיצי תא התווילש המסיסל הכפה (א ה 'מש) "ימע תא חלש"
יבגל רבדה ןכ .וננמז דע תונושה תויולגהמ לארשי לש
ואבו" :עובשה תרטפהב (גי זכ) איבנה והיעשי לש ותאובנ
ןיב השרפתנש ,"םירצמ ץראב םיחדנהו רושא ץראב םידבאה
ןלהל .וננמז ןב תויולגה ץוביק תעפות תא תרשבמכ ראשה
תוחדינה תויולגה תחא - היפויתא יאצויל ונרמאמ תא שידקנ
.הב בלתשהלו ץראל תולעל היבשוי בר וכז הנממש

לארשי תשרומב םתובלתשהו םהיגחו םיפויתאה

,שפנ 70,000 לעמ הנומה ,"לארשי אתיב" תדע לש האצומ
(ה"משת) "השמ" םילודגה היילעה יעצבמ תובקעב הלדגש
,שבחל האב איה ןיינמ :לפרעב טול ,(א"נשת) "המלש"ו
םא ,סומלופה קספ אל הנורחאל דע .םש הבשייתה יתמו
ועיבה םירקוחהו ,םירגמ וא םידוהימ וז הדע לש הרוקמ
:ןלהלדכ ,ןיינעב תונוש תועד

המלש ידי לע וחלשנש ,לארשי ינב לש םיאצאצב רבודמ .א
,קלינמ םנבו אבש תכלמ תא תוולל ,שוכל םילשורימ ךלמה
.םידובאה םיטבשה תרשע לש םיאצאצ םהש וא
רחאל םירצמב וראשנש םידוהיה לש םיאצאצב רבודמ .ב
ידוהי לש םיאצאצ םהש וא ,ונבר השמ םע אצי םעה ברש
שבחל הירדנסכלאמ ורגיהש הלא לשו (הניטנפלא) ביי יאה
.ינשה תיבה ימיב
םהילא ,םייסיאהו םיקודצה ,םינורמושה יאצאצב רבודמ .ג
שבחל ואבוהש םייובש יאצאצו ברע םורדמ םידוהי ופרטצה
.(תישישהו תישימחה תואמב ןמיתב םידהייתמ לש הכלממ) רימיחמ
הרוצ וצמיא וא ורייגתהש ואגא יטבש לש םיאצאצ הלא .ד
.ימח ימש עזג ינב םהו ,תידוהי תד לש תדחוימ
,תידוהיה תדה תא םהילע ולביקש םישבח לש םיאצאצב רבודמ .ה
.םיירצונו םיילילא םיגהנמב קיזחהל וכישמה ךא

תא ורימה םיפויתא יפלאש עודי תישימחה החנהה יבגל
תילכלכה םתקוצמ תא ולצינש ,םירצונ םירנויסימ ץחלב םתד
תרמה .תישבחה הרבחל רודחל םיפויתא םתוא לש םנוצר תאו
ונוכו םידוהיכ וגהנ רתסב םלוא ,ץוח יפלכ קר התייה תדה
.(םירמומ םישלאפ) "הרומשלאפ" ןכל

,"םירז"ו "םירגהמ" "םילוג" ועמשמש ,"םישלאפ" יוניכה
[1]."לארשי אתיב" םתדעל וארק םה ןכלו ,םהילע אונש היה

,םיבותכהו םיאיבנה ירפסב ,השמ-תרותב םרוקמ םהיגהנמ תודוסי
,("קשמד-תירב"ו "ךונח רפס" ,"תולבויה רפס") םיינוציחה םירפסב
תפוקתב תונוש תותכב ושבגתנו ודרשש ,םימודק םיגהנמב ןכו
דומלתה ,הנשמה תא וריכה אל םה .ינשהו ןושארה תיבה
ועפשוה םהיגהנממ קלחב .תירבעה ןושלה תא אל ףאו ,הכלההו
םינברהמ ,םיארקהמ ,םינורמושהמ ,םיקודצהמ םיפויתאה
.םירצונהמ ףאו

םיגחה תעיבק ךרוצל .ויד רורב וניא םהלש הנשה חול
תייאר יפ-לע עבקנ חולה ךא ,ןסינמ םישדוחה תא ונמ םה
תא .לארשי יגח לש םינמזה תא םאות וניא ןכלו ,חריה
ורקח םהייח חרוא תאו רוזאל רוזאמ םינושה םהיגהנמ
ח"יכ םעטמ 1867 תנשב םלצא רקיבש ,יולה ףסוי ןחרזמה
.ץיבולטיפ בקעיו ןייטשפא םהרבא ,ילכשא ז"א ,("סנאילא")
םינש לבויכ ךשמבו ,1905-1904 םינשב שבחב רקיב ןורחאה
להקה תעד תא ררועלו םהיגהנמ תא רוקחל ,םרקבל ךישמה
.תודהיה קיחל םתרזחהל

,םתנומא ירקיעו םהיתומוצ ,םהידעומ ,םהיגח תא ראתנ ןלהל
תשלשב ליחתנו ,לארשי תרוסמב םתובלתשהו ץראל םתולע דע
:םילגרה

חבזמ לע חספ ןברק םהינהוכ וטחש (הקיספ) חספה גחב
ולכא יולצה רשבה תאו ,("דיגסמ") תסנכה תיבל ךומסה
,"רדס" אלל תאז לכ .םירצמ תאיצי לע רופיס ךות ,הלילב
.ןמוקיפאו םיציב ,תסורח ,רורמ ,תוסוכ עברא וא הדגה אלל
רחאל .םימי העבש ךשמב םוי םוי ופא (אטיק) תוצמה תא
םילכב ,םיצימחמ םניאש ,םיירט םילכאמ ולכא ץמחה רועיב
,'דעומה לוח' םהל ןיא .תויראש וריתוה אלו ,םידחוימ
.םימיה תעבש לכ םידבוע םה ןיא ךא

,ןוויסב ב"יב וגגח ,(רראמ לעב) ריצקה גח ,תועובשה גח תא
אלו ,חספ לש ןורחאה םויה ןמ תועובש העבש ורפסש ינפמ
"םירוכיבה גח" תא .ירבעה חולב גוהנכ ןושארה גחה תרחממ
יתימאה םירוכיבה ןמז לח זאש ינפמ ,ולסכב ב"יב וגגח
תלבק רכזל םג אוהו ,ףיסאה גח ארקנ הז גח .םצראב
.יניס רה לע הרותה

הנומש ךשמב לח "לצה גח" (תלצמ ,תלצמ לעב) תוכוסה גח
(תולחמ לעב) "תולוחמה גח" םג ארקנו ,ירשתב ו"ט-מ םימי
,הכוס ומיקה אל םיפויתאה .(תחשפת לעב) "החמשה גח"ו
םמוקמב) "םינימ העברא" ומייק אל ,הכוס היה םתיב יכ
."הרות תחמש" תא וגגח אלו ,(הפצרה לע םיצע-ילע ורזיפ

ירשת תליחתב דחא םוי גוחנ (הנשה שאר) "רפושה גח"
רפושב םיפויתאה וב ועקת אל ומשל דוגינבו ,(ןירסהת)
"יאקאראס ןהרב" םג םהיפב ארקנ הז גח .(םיארקל המודב)
הנשה תליחתכ בשחנ וניאש תורמל ,םישדחה רואמ - (הקרס)
תחירז" םג ארקנ הז גח .ןסינמ תונמל םיליחתמש ינפמ
רכזת"ו ,םיפותב םיפפותמש ינפמ ,"םיפותה גח"ו "רואה
לוכאלו המהב וב טוחשל וגהנ .קחצי-תדיקע רכזל - "םהרבא
.אתווצב

הרשעב לח ,(יארתסא) וירסרתסא הנוכמה םירופיכה םוי
,(ףסוי לעב) "ףסוי גח"ו "הייארה גח" אוהו ,ירשתב
,ויבא תא ףסוי האר ,םדיבש תרוסמה י"פע ,הז םויבש ינפמ
וליפא ,ברע דע ברעמ םימצ םלוכ .ונממ ודרפיה ירחא
,םוצב רוסאה ,תבשב לח הז גח םא םלוא .עבש ינב םידלי
,תולוחמבו העירכב םיללפתמ םלוכ .לכואהמ טעמ םימעוט קר םה
.םהיניבש תוריבעה לע והערמ שיא הליחמו החילס םישקבמו
,םירופיצה לכאמל םיתבה תוגגו עקרקה לע םיניערג םירזפמ םה
הליפתה רחאל .הלא ח"עב לש םמויקל םתגאד תא למסל ידכ
?"לארשי ינב םכמולש המ ,םולש"ב הז תא הז םה םיכרבמ


וב וללפתהו וב ודבע אל םה ;גח םויכ רמשנ שדוחה שאר
.תדחוימ הליפת

,םיקודצה ומכ ,הרומח הדפקהב "לארשי אתיב" י"ע הרמשנ תבשה
רפסב םיראובמ היגהנמו היתוכלה .םיארקהו םינורמושה
םהילע רסאנ .ינשה תיבה תפוקתב רבחתנש ,"תבנס הזזאת"
םח לכאמ לוכאל ,ורואמ תונהילו תבש דובכל רנ קילדהל
תיחדנ) הלימ-תירב ךורעל ,תושיא יסחי םייקלו ("ןימח")
טרפ) תיבה םוחתמ תאצל ,תושרל תושרמ איצוהל ,(א םויל
,רהנב גילפהל ,םר לוקב רבדל ,םימ בואשל ,(תסנכה תיבל
.תבש החוד וניא שפנ חוקיפ יכ ,הלוחב לפטלו םחליהל
תבש ,(תבנס אתגנל) תיעיבש תבש לכל שי תדחוימ השודק
םימיכשמ (םיסייקה) םינהוכה .דסח לש תבש איהש ,תותבשה
הליכאלו הרותל שדקומ םויהו ,םהירחא אב להקהו הליפתל
.אתווצב

ט"כב ,רופיכ םוי רחאל םוי 50 לחש (דגסה) דגיסה גח
היילעו םוצ םוי ;הדעל ידוחיי םוי וניה ,ןוושחרמב
הדעה ינבו םינהוכה .ןויצל םיפוסיכה תא למסמה ,לגרל
ארקנה) הרותה רפסב וארקו ,הובג רה לע ללפתהל וב ולע
דמעמ תא םיראתמה םיעטק (זעג ןושלב בותכהו "תירוא"
הימחנו ארזע ירפסבו ,(כ-טי םיקרפ) תומש רפסב יניס-רה
,םילשוריל לגרל םילוע היפויתא יאצוי ,ץראב .(י-ח םיקרפ)
.הילא םיפוסיכהו תירבה שודיח תא למסל ידכ

ומייק אל ,םירופו הכונח םיגחה תא וגגח אל םיפויתאה
אל ,םהישאר תא וסיכ אל ,הזוזמו ןיליפת ,תילט תווצמ
,דיגסמל םתסינכ ינפל םהילענ תא וצלחו ,בלחו רשבב ורהזנ
,םינקזהו םינהוכה דוחייב ,תומוצב וברה םה .םיארקל המודב
הרפכל ,ישימחו ינש ימיב ,עובשב םיימעפ ונעתה םבורו
וגהנ שדוח לכ לש ןורחא םוי לכב ,ןכ ומכ .הבושתלו
,הכישחה דעו רחשה תולעמ ומצ ,"ןטק רופיכ םוי" ןיעמכ וב
הדעה לכ המצ הזל ףסונ .םימלסומה ומכ ולכא הלילבו
,"דגיסה גח"ב ,םירופיכה םוי ללוכ ,םימי הרשע - ירשתב
,(םירופ תא םיגגוח םה ןיאש תורמל) "רתסא תינעת"ב
.באב 'ט ללוכ ,בא שדוח שארמ לחה - "םימיה תעשת"בו
,םוצל "לארשי אתיב" תדע הגהנ אל זומתב ז"יבו תבטב 'יב
.םוקמה גהנמ יפל םיפסונ תומוצ וגהנ םינוש תומוקמב ךא


הריתי תונדפקב לארשי אתיב ורמש הרהטהו האמוטה יניד תא
היאושינ ינפל הרענו התדינב השיא .םינורמושהו םיארקה ומכ
תכוס" ,הדינה-תיב הארקנש התקבב םימי העבש ודדובתה
הכוסב הדדובתה ,ןב הדליש תדלוי ."הללקה תכוס"ו "םדה
החפשמהשכ ,(ה-א בי 'קיו) םוי 80 - תב הדליש ימו ,םוי 40
אמט היה ,ורבוקו תמב עגונה .הייתשו לכוא ןהל תקפסמ
לעבו ירכנב עגונה .לבטו הנחמל ץוחמ ההש ,םימי העבש
לובטל ךכ לכ ובריה םה .לבטו דחא םוי אמט היה ,ירק
םוניכו ,םימה חיר יפל םוריכה םהינכשש דע ,תורהנב
עגית לא - "ןוקניטא") ,"םהמ ףדונ םימה חירש םישנא"
אלו ,ירכנ תפ ולכא אל םה .ירכנב ורהזנש םושמ (!יב
.הליבטבו םוצב וביוח הז לע םירבועהו ,חמק םהמ ונק
תקוניתה תאו ,ותדלוהל םיעבראה םויב ולבט קוניתה תא
ובשייתה ,תוליבטה יוביר לשב .התדילל םינומשה םויב
השיאמ רתוי ואשנ אל םירבגה .תורהנה דיל םיפויתאה
העבש תוחפל ,םידוד-ינב םע ןתחתהל אלש ודיפקהו ,תחא
.תורוד השימח וא

םהו לארשי ינידל ,ללכ ךרדב ,םימוד םהלש הטיחשה יניד
םיטוחשהו ,הרותה י"פע םירוהטה םייח ילעבמ רשב םילכוא
לושיבו םדה תאצוה רחאל לכאנ רשבה .םיסייקה ידי לע
.היילצ וא

םהשכ ,םינזחכ ושמישש םינהוכה ידי-לע ולהונ םהיתוליפת
םינהוכ םתוא .םהירחא רזוח להקהו לוקב עטק םירמוא
ןחרזמה .(םירתפד) םירומו םילהומ ,םיטחושכ םג ושמיש
."םישלפה תליפת רפס" תא םסריפ ,הדעה תא רקחש יולה ףסוי
ןיאו ,ונל תחא הנומא ,ונומכ םישלפה יכ" ,בתכ ותמדקהב
רשא ,םיגהנמבו םישעמב םא יכ ,םהיניבו וניניב תודפ
ויה םהלש תסנכה תיבב ."דבל םינורחאה תורודב םרוקמ
תרימשלו םינהוכל דעוימה ,"םישדוקה שדוק" :םירדח ינש
םהיתוליפת .הליפתה רדח ןכו ("תירוא"ה) הרותה רפס
,ןויצ תבישל ,הלואגל תושקב ,"לארשי עמש" :תוללוכ
[2] .לארשיל םאיביש חישמה תאיבו םילשורי ןיינב

תודסומבו רפס יתבב םהיתונבו םהינב בור םידמול םויכ
.ןליא-רב תטיסרבינואב ןכו ,"רעונה תיילע" לש םייתד
,תומוצהו םידעומה ,םיגחה תא םימייקמו םיללפתמ םה םבורב
לע ,םהידלי תעפשהב ,רותיו ךות ,תינברה הכלהב גוהנכ
.םיידוחייה םהיגהנמו םהיגח

ןכבו .םיפויתאה ןיבל וניניב היה הנש םייפלאכ לש קתנ
םידוהיה תורוקמה ?הזה חדינה טבשה םויק לע ונל עודי יתממ
ןתינ תיעישתה האמה ףוסב .הנש 1,500 -כ ךשמב "וקתש"
היסולדנאב רקיבש ,ינדה דדלא ידי לע םהילע יטנטוא רואית
,םהל רשיב ינדה דדלא .לבבבו סינותבש ןואריקב ,דרפסבש
,רשאו דג ,ילתפנ םיטבשה םע דחיש ,ןד טבשל ןב אוהש
,יאבצ חוכ תלעב ,תיאמצע תידוהי תוכלמב שפוחב םייח םה
תילארשיה המואהמ ודרפנש רחאל ,ןויטבמס רהנל רבעמ
.בתכבש הרותב קר ןכל םיריכמו ,ןושארה תיבה ןברוח ינפל
םהב רידחהו ,תופירטו הטיחש תוכלה לע םהל רסמ אוה
דע הדיחל בשחנ ינדה דדלא .םיטבשה תרשעב הנומאה תא
חמצ יבר .בויחב והוארש שיו ,והוללשש שי .הזה םויה
[3].וירבדל ןימאה (תיעישתה האמה) ןואג

וינבל םילשורימ חלשש תרגיאב בתכ ,ארריפמ והילא 'ר
ישנא לע ול רפיס ישלאפ ידוהי יכ ,1435-ב הילטיאב
םשב הלודג המוא םהיתוביבסו םמצעל םינודא םהש ,ומוקמ
:םיקסופהו דומלתה םהל ןיאו ,הרותה תא םהל שיו ,שבוח
םתצקמו ונתעדל םיטונ םתצקמ ,תווצמ המכב ונממ יתרקחו"
[4]."הכונח אל לבא ,רתסא תליגמ םהל שיו ,םיארקה תעדל םיטונ

תרגיא ורוניטרבמ ארי הידבוע 'ר םילשוריב בתכ 1488-ב
,םייובש םישלאפ םידוהי לע רפיס הבו ,הילטיאב ויבאל
:ודפנו םירצמל ואבוהו םידבעל ורכמנש


לבא ,טעמ םירוחש םהו ,םירצמב םהמ םיינש יתיאר ינאו
ירמוש ןה םא םהמ ןיחבהל ולכי אלו ,םיישוכ ינבכ אל
םיארנ םירבד תצק יכ ,םינברה תרות וא ,םיארקה תרות
םויב שא אצמנ אלש ורמאש המב םיארקה תרות םירמושכ
םהו ,םינברה תרות ירמושכ םיארנ םירבדה ראשבו ,תבשה
.ןד טבשל םיסחייתמש םירמוא


,ןויטבס רהנל רבעמו" :בתכ 1489 -ב ויחאל ובתכמבו
[5]."םיה לוחכ לארשי ינבמ םיבר

לע (1523-1517) םילשורימ בתכ אשוריפמ לארשי 'ר םג
,הדפנו הירדנסכלאב רכמנש ,ישוכ טעמכ ,יובש ידוהי
שיו ,םידוהי תובברו םיפלא המכ שי וצראבש ונל רפיס"ו
םיכומסה םירצונה םע המחלמ םוי לכב השעש לודג ךלמ םהל
'ר) םירצמ ידוהי לש דיגנהו ."סולינה דצב אוהו ,וילא
ידוהי ותיבב ןסכאתנ יכ" :ול רפיס (לאלוש ןהכה קחצי
ןיא םצראב יכ ,רמא יכ ...ישוכ ןושל ול התייהש ,דחא
טבש ,םיטבש 'ד שי וצראבשו הפ-לעבש הרותמ בתכב רפס
[6]."םירצונל םינכש םינש דועו רכששי ,ןועמש

בתכ ,1523-1521 ןיב םילשוריב רקיבש ,הלוסאב השמ 'ר
רכמנש ,שוכ ץראמ יובש ידוהי םע רבידש ויתועסמ רפסב
רמאו" םילשוריל אבו ,םירצמב ידוהיל םילאעמשי ידי-לע
[7]."ינש תיבמ םהמ שיו ,ןושאר תיבמ םהמ שיש

,(ז"טה האמב םירצמ יקסופ לודג ,ארמז ןב דוד 'ר) ז"בדרה
םהיטיגש תורמל ,לארשי ערזמ םהש םיפויתאה ןיינעב קספ
:תורזממ לע םידושח םה ןכלו ,הכלהה יפ לע םניא


ינפמו ,קפס אלב ןד טבשמ םה שוכ ץראמ םיאבה ולא לבא
.םיבותכה יטשפ םהל וספת ,הלבק ילעב םימכח םהיניב ויה אלש
וניתובר ירבדב םירקופ ויה אל םתוא םידמלמ ויה םא לבא
קודצ ירהש עדת .םייוגה ןיבל הבשנש קוניתכ יוהו ,ל"ז
.םתודפל הוצמו ,םדוק הלג ןד טבשו ,ויה ינש תיבב סותיבו
ןישודיק םהישודיק אמש ששוח ינא ןיסחוי ןינעל לבא
ןיטיג ביטב םיעדוי םניא ירהש ,ל"זח ןוקיתכ וניא םטיגו
[8].ןישודיקו


,םידוהיכ םיפויתאב הרכהל סיסב הוויה ז"בדרה לש הכלהה קספ
יאנתב ,םתודהיל ףקות ןתמב ונרוד יקסופ וססבתה וילעו
דע םירתונ ויה םה ,הז קספ אלמלא .ארמוחל רויג לש
םיבש אלו ,לארשיל םילוע ויה אלו ,שבחב םתודידבב םויה
.תינברה תודהיה קיחל

ףלחש לככ ורהבתהו וכלה םיפויתאה לש םמויק לע תויודעה
עסמב ט"יה האמה עצמאב חתפ ריפס בקעי עסונה .ןמזה
,250,000 -כ םרפסמש ורפסב ןייצו ,םתלצהל תוררועתה
,רמייהסדליה לאירזע 'ר היה םיררועמה שארב [9].םיינע םבורו
םלועב תידוהיה תוגיהנמל הנפ 1864 -ב .טדטשנזיא לש הבר
הרזע םהל שיגהלו םירנויסימה ינרופיצמ םתלצהל םתריהל
.םתויחהל תעה אבו ,ונרשבו וניחא םהש עבק אוה .הפוחד
[10]

,הפוריאמ םינבר 43 ורגיש ,(1906) ז"סרת ןוושחרמב
לע הבושתכ) ,םיפויתאל תרגיא םירצמו תפצ ,םילשורי
,(השקה םבצמ תא הראיתש ,1905 -מ הדעה ינהוכ תרגיא
:תויולג ץוביקל הווקת םהב חיפהלו םתנומאב םקזחל הרטמב


ץראב םיבשויה ,בקעיו קחצי ,םהרבא ינב וניחא םכל םולש
ונימחר ורמכנו ונבל המה ... םכבתכמ תא ונארקבו ...שבח
!וניחא וצמאו וקזח ...םתא ונרשבו ונמצע יכ ,םכילע
הדפ רשא וניתובא יקלא יכ ,םכבבל ךרי לאו וארית לא
םימיל םג םכתא שוטי אלו בוזעי אל ,... ונתואו םכתא
שיחהל ונחוכב רשא לכ תא השענ םכיחא ונחנאו ...םיאבה
ץבקיו ... 'ה םוי אובב תוארל ונלוכ הכזנו ...םכל הרזע
הנירב וריע ןויצל ונאיביו ץראה תופנכ עבראמ ונתוא
[11].םלוע תחמשב ושדקמ תיב םילשורילו


םיבורקכ םובישחהש ,םישלאפב הניינעתה תיארקה הדעה
גרוברטפ יארק םהילא ונפ (1895) ו"נרת ולסכב .םתנומאל
םימייקמ םהש תווצמה לע תולאש 18 הללכש ,תרגיאב היסורבש
םירקב םיארקה תפיסאב .םינברה ןיבו םהיניב םילדבהה לעו
אל תינכתה םלוא ,םיחילש םהילא רגשל טלחוה 1897 -ב
[12].לעופל האצי

םתודהיל סחיב תועד שולש ושבגתה םלועהו ץראה ינבר ברקב
:םיפויתאה לש

םידוהי םהש ןעט ,שולש דוד ברה םשארבו ,ןטק טועימ (א
.ןיאושינה תורשכ ןיינעל םג
השמ ברה םהיניב ,םירימחמכ םיבשחנה ,םיעדונ םינבר (ב
;םידוהיכ םיפויתאה לש םסוחייב קפס שיש ונעט ,ןייטשנייפ
םירסומו ,םידוהיכ םמצע תא םיבשוח םהש רחאמ ,םוקמ לכמ
םהילעו ,םברקל שיו ,םליצהל םיבייוחמ ,םתודהי לע םשפנ
םישפות םהלש ןיאושינהש ינפמ תאז ,ארמוחל רויג רובעל
.הרות ןיד יפל םניא םהלש ןישוריגה םלוא ,הכלהה יפל

והדזהש ףסוי הידבוע ברה םשארבו ,םיליקמה םינברה בור (ג
ךא ,םידוהי תקזחב םיפויתאה תא ואר ,ז"בדרה קספ םע
ןכמ רחאל םלוא ,ארמוחל רויגב םתוא ובייח ,קפסה לשב
ףסוי הידבוע ברה בישה ג"לשת רדאב .הז בויח לע ורתיו
:הידבוע יגח ,םיפויתאה לש םגיצנ תלאשל


לארשי יטבש יאצאצ םה םישלפהש הנקסמ ידיל יתאב ןכל
םילודגה םיקסופה לש םתקיספל םאתהב ,שוכל ומירדהש
ינא םגו …16 -ה האמה ינב ,ש"קירהמ ודימלתו ז"בדרה
…םהיניינעב בטיה יתשרדו יתרקח ,לארשי יטבשב ריעצה
םתיילע שיחהלו ,תוללובתהמו העימטמ םליצהל יתטלחהו
,ונצרא ןינבב םפתשלו השודקה ונתרות חורב םכנחלו ,הצרא
.םלובגל םינב ובשו


תונברב ףסוי הידבוע ברה םע ןהיכש ,ןרוג המלש ברה םג
,םישימחה תונשב .ותעדל ףרטצה ,1983 1973 ןיב תישארה
תונש דעו ,היתב-רפכל םיפויתאה ינושאר לש םאוב םע
םלוא .ארמוחל רויג םהמ םיפלא תששכ וריוג ,םינומשה
רויגה קספמ ועגפנש םינוש םימרוג די לע ותסוהש רחאל
35 ךשמב התיבשו תונגפה ךות ,תודגנתה וליגו ,ארמוחל
,ג"לשתב ותקיספמ ףסוי ברה וב רזח ,1985 ץיקב םימי
םידוהיכ םתרכה לע רמולכ ,'אלוקל רויג' לע טילחהו
,קותינ לש הידגרט הענמנ ךכב .רויג לש השעמ לכ אלל
יכדרמו אריפש םהרבא םיישארה םינברה םג .הדיריו תוקולחמ
קפתסהלו ,םרויגב לקהל ה"משת ןוושחרמב וטילחה והילא
תדע לש הרקמב ומכ .תווצמ לוע תלבקו הכרב אלל הליבטב
תא םהיבגל ולטיב םישישה תונשבש ,ודוהמ "לארשי ינב"
יאצוי לש םתייעב םג הרתפנ ךכ [13],תוליבגמה תויחנהה
ורשפא הלא םירותיו .הליבטה לע ףא םהל ורתיוו ,היפויתא
המייקתהו [14],ונתנידמב לארשי תרוסמב םתובלתשה תא
תא תונקל תינש 'ה ףיסוי ,אוהה םויב היהו" :האובנה
םליעמו שוכמו סורתפמו םירצממו רושאמ ראשי רשא ומע ראש
יחדנ ףסאו םיוגל סנ אשנו .םיה ייאמו תמחמו רענשמו
'שי) "ץראה תופנכ עבראמ ץבקי הדוהי תוצפנו לארשי
.(בי-אי אי
,יבצ ןב 'י :ךכ לע תורפסה לש דבלב גציימ םגדמ [1]
,ילכשא ז"א ;298-289 'מע ,ו"כשת םילשורי ,לארשי יחדנ
;(םישלפה רפס ,ןלהל) 5-1 'מע ,ג"לשת םילשורי ,םישלפה רפס
הכלהה רואל שבח ידוהי ןב גהנמהו הכלהה" ,ילכשא ז"א
,ןלהל) 56-31 'מע ,(ו"צרת) 'ז ץיברת ,"תיארקהו תינברה
,היפויתא תודהי ,ידלאנירוק לאכימ ;(גהנמהו הכלהה
;(ידלאנירוק ,ןלהל) 10-6 'מע ,ו"משת םילשורי ,תרוסמו תוהז
םעהו היפויתא ידוהי ,שוכ ירהנל רבעמ ,ןמדלו םחנמ
,ןמדלו ,ןלהל) 254-252 'מע ,ט"משת לארשי ,ידוהיה
.(שוכ ירהנל רבעמ
'י,ןונבלה :ןייע שבחב יולה ףסוי לש ועסמ רואית לע [2]
'ב ;ח"כרת א"מב ז"י ;ח"כרת ולסכ ח"ר ;ז"כרת רדאב
;ח"כרת לולא 'ב דיגמה ;ט"כרת הבר אנעשוה ;ח"כרת לולאב
תישוכמ ךרענ םישלפה תוליפת רפס ;ט"כרת רייאב ח"י
,ם"יבלמה .ו"לרת זיראפ ,יולה ףסוי ידי-לע תירבעל
ןהיכש תעב ,טשרקובמ יולה ףסוי ידרפסה הרומה תא ריכהש
לצא וילע ץילמה (1864-1858) הליהקה לש ישארה הברכ
ויתועידי תוכזב ,שבחל תוחילשל יוארכ ח"יכ יגיהנמ
טשרקובב םידוהי תלצה לשבו תוישבחה תונושלב תוברה
המה שוכב תשאלפה יכ" :קספ ףאו ,ןויסימה ינרופיצמ
שיא המש חולשל תאזה תעב ונילע הבוח יכו לארשי ערזמ
,היינש הנש ,6 ,ןונבלה) "וניתובא תדל םניבהלו םבישהל
עסמ ,ץיבולטיפ בקעי :האר ןכ ומכ .(ה"כרת רדאב ט"י
;179-177 ,132 ,87-83 ,54 'מע ,1959 א"ת ,םישלפה לא
,(ו"צרת) 'ז ץיברת ,םישלפה לש תורעושמה תוכלהה ,ל"נה
,70-59 ,47-30 'מע ,םישלפה רפס ;379-378 ,375-373 'מע
ידוהי ,ןמדלו .מ ;133-121 'מע ,גהנמהו הכלהה ;177-83
;47-32 'מע ,1985 םילשורי ,"לארשי אתיב" תדע ,היפויתא
ףסוי ברה :האר םהייח יווהו םהיגהנמ לע תופסונ תויודע
;4/10/1985 ;18/2/1985 :הפוצה ,הידבוע 'חו יאדרי 'א ,הנדה
.הברה דועו ,26/11/1997
א"ח ,תימלסומה דרפסב םידוהיה תורוק ,רותשא 'א [3]
גרובסערפ ,ינדה דדלא ,ןייטשפע םהרבא ;102-95 'מע ,םש
.דועו ,א"נרת
'מע ,1971 ג"ר ,לארשי ץרא תורגיא ,ירעי םהרבא [4]
.88
.141-140 ,133 'מע ,םש ,ירעי [5]
.175 'מע ,םש ,ירעי [6]
'מע ,1976 ג"ר ,לארשי ץרא תועסמ ,ירעי םהרבא [7]
.162
ת"וש הוושה ;'ה 'ס ,ד"רת ונרוביל ,דוד ירבד ת"וש [8]
ש"קירהמ םג הארו ,ה 'ס ,ז"ח ,םש ;טיר ,'ס ,ד"ח ,ז"בדר
,םחל ךרע :ובר תובקעב ךכ קסופה ,(ורטשק בקעי יבר)
.ד"סר ;ח"נק 'ס ,העד הרוי ךורע ןחלושל תוהגה
.טכ 'מע ,1866 קיל ,א"ח ,ריפס ןבא [9]
תרזעל ברעמה ידוהי ןיב תוררועתהה" ,באילא יכדרמ [10]
.76-61 'מע ,(ו"כשת) הל ץיברת ,"םישאלאפה
.170-169 'מע ,םש ,םישלפה לא עסמ ,ץיבולטיפ בקעי [11]
.169-168 'מע ,םש ,שוכ ירהנל רבעמ ,ןמדלו 'מ [12]
ףופא האצומש ,ייבמובב תידוהי הדע ,"לארשי ינב" [13]
ודוה תודהי םע רשק םהל היה אל -18ה האמל דע .תודגא
לבבמו ןי'צוקמ םידוהי םהל ורזע -19ה האמב .םלועהו
.שפנ 24,000 ונמ םה -1947ב .תדו ךוניח תודסומ םיקהל
,ןאקנוקהמ םידוהיה :ןייע .לארשיל הלע לודגה םבור
,לארשי ינב ;א"משת א"ת ,תוצופתה תיב ,ודוהב לארשי תדע
,א"ח ,םאצומ תלאשו םניד רוריבל תורוקמו הכלה יקספ
.ב"כשת םילשורי ,לארשיל תישארה תונברה
הידבוע ברה לש הפיקמהו הכוראה ותבושתב ןייע [14]
,ה"נשת םילשורי ,ינימש קלח ,רמוא עיבי ורפסב ףסוי
הווהבו רבעב לארשי ימכח לש םהיתועד תא תראתמה ,א"י 'ס
להקב אובל ןירתומש קספ אוה םש .היפויתא ילוע יניינעב
,שולש דוד םייח ברה :האר ןכ ומכ .רויג םוש אלל לארשי
.ו"ט 'ס ,םילשורי ,ימע ינב