ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

376 רפסמ

א"סשת ,תומש תשרפ

לארשי ינב דחא דחאל וטקלת םתאו …אוהה םויב היהו"

"רושא ץראב םידבאה ואבו …

(גי-בי זכ והיעשי ,תומש תרטפהמ)

לארשי ברקב התובלתשהו ודוהמ "לארשי-ינב" תדע תיילע

רלג בקעי ר"ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה
םייח ודוהמ ולעש "לארשי-ינב" תדע ינבמ ףלא םיעבראכ
"םיני'צוקה" תדע ,רתויב הלודגה התייה וז הדע .ונתנידמב םויכ
ןגראתהל הלחהש "םידדגבה" תדע וליאו ,הנממ הנטק -
יתש .רתויב הנטקה איה ,דבלב הנש םייתאמכ ינפל ודוהב
.הנממ תוקיתע תונושארה תודעה

,1952 תנשמ לארשיל תולעל ולחה "לארשי-ינב"מ 6000 - כ
םתיילע תא ולחה םידדגב תואמו "םיני'צוק" םייפלאכו
[1].םיעבשהו םישישה תונשב תולעל וכישמהו ,1953 תנשב

?ודוהב ובשייתה יתמו "לארשי-ינב" לש םאצומ המ

,ןירותסמ תפוטע הקיתע הדע לש דירש איה "לארשיינב" תליהק
אלפ-חרואב .םלועה ידוהימ הנש םיפלאכ ךשמב תקתונמ התייהש
המצע ךותב התורגתסהל תודוה ,וזה הדעה הדרש סנ ךרדבו
םביבסמשכ ,"בשחתי אל םיוגבו ,ןכשי דדבל םע" תניחבב
ולחה וז הדע ישנא .םימלסומו םידניה ינוילימ תואמ
םייתאמכ ינפל לארשי תרות לאו םלועה ידוהי לא עדוותהל
,םידדגבה ,םיני'צוקה םידוהיה לש םתעפשהל תודוה ,הנש
,םינזחו םיטחוש ,םירומ םהילא ואיבהש ,םינמיתהו םיסרפה
.הרותלו לארשי תשרומל םוברקו

םיכמסמ ןיאש ינפמ לפרעב טול "לארשי-ינב" לש םרבע
תיבד דוד 'ר .םרבע תדיחל הנעמ אוצמל השקו ,םיירוטסיה
:ודוהב ורוקיב רחאל ,1831 ב בתכ תפצמ ללההיה רשפא-יא םלוא ,םאצומ רוקמ לע רוקחל הברה יתיסנ
אלא םיבותכ תודלות םהל ןיא רשאב ,ןמאנ רוקמל עיגהל
.הבותכ יתלב איה םגו ,תרוסמ

:םאצומ לע םירקוחה תועד תוקולח םויה דע

רסאנמלש ידי לע ולגוהש ,םיטבשה תרשע לש םיאצאצ םה .א
ונוכ םה .(אי-ט חי ב"למ) ס"הפל 722 תנשב רושא ךלמ
ודרפנש ינפמו ,לארשי תכלמממ םרוקמ לשב "לארשי-ינב"
םינעוטה שי .ץופנ היה אל דוע "ידוהי" םשהש תעב המואה ןמ
םימלסומה וטלשש תעב םמצעל ולגיס "לארשי-ינב" יוניכה תאש
םימלסומה םוצלאי ,םידוהי וארקיי םאש ששח ךותמ ,ודוהב
םיפויתאה םג ירהו [2] .דבאי םשוכר םגו םתד תא רימהל
תרשע יאצאצמ םה ףא םתנעטל יכ ,"לארשי אתיב" ונוכ
[3].םיטבשה

סוכויטנא לש ונוטלש תעב לארשי-ץרא תא ושטנ םהיתובא .ב
,רבג ןויצע ךרד ודוהל ועיגהו ,ס"הפל175 תנשב סנפיפא
[4].ץאוסו תליא

רחאל וא ינשה תיבה ןברוח ינפל י"אמ וחרב םהיתובא .ג
[5].שדקמה תיב תא סוטיט בירחהש

סרפו ברע ,ןמיתמ ,לארשי-ץראמ ואציש םיטילפמ םאצומ .ד
האמבו הנושארה האמב ודוהל ועיגהו ,דמש-תוריזג לשב
,הריפסה רחאל תיעיבשה האמהו תישישה האמב וא ,היינשה
דיל ,יברעמה ףוחב סונייקואב ופרטנ םהיתוניפס םלוא
קר םייחב ורתונ .ועבט םלוכ טעמכו ,יבמובו ןאקנוק
[6].םישנ עבשו םירבג העבש

,םידניהו םידוהי ןיב תבורעת יאושינמ םיאצאצ םה .ה
היסורב המייקתה םתנידמש םירזכמ וא ,ורייגתהש םידוהמ וא
[7].הרשע-תחאה האמה דעו תינימשה האמה ןמ

.תודעותמו תוססובמ ןניאו תולפרועמ ל"נה תורעשהה לכ
עסונהמ וז הדע לש המויק לע תועידי ונל שי ב"יה האמב קר
ןתנוהי 'רל תרגיא בתכש ,ם"במרהמ ןכו הלדוטמ ןימינב
תא ןייצו ,םלועב הרותה דומיל בצמ לע לינולמ ןהכה
ןניא ודוהבש םידוהיה לבא" :ודוה ידוהי לש דוריה םבצמ
םיתבוש ןהש אלא ,תדה ןמ םהל ןיאו ,בתכבש הרותה ןיעדוי
[8]."הנומשל ןילומינו (תבשב)

ודוהל םאוב דע ,םהילע תועידי ונל ןיא וז הפוקת רחאל
ולעפש םיזגוטרופהו םידנלוהה םידוהיהו םיפוריאה לש
.ז"יה האמב תויחרזמ-ודוההו תוידנלוהה תורבחב

תואסרג תומייקו לפרעב טול ןי'צוק ידוהי לש םאצומ םג
:םאצומ רבדב תונוש

תפוקתב ודוהל ועיגהש וא ,רושא ילוגמ םיאצאצ םה .א
.לבב תולג

ועיגהש וא ,ינשה תיבה ןברוח תעב ודוהל ועיגה םה .ב
.תיעיברה האמב הקרויממ וא ןמיתמ

ודוהל ואבש ,"םינאדאר" ונוכש םידוהי םירחוסמ םרוקמ .ג
ועיגה ז"ט-ה האמה תישארב .הריפסל ףלא תנשב רחסמ תרטמל
זא רבכ ואצמו ,לגוטרופמו דרפסמ םישרוגמ םידוהי םשל
.חוכיו היה אל םתודהי לעש ,ןי'צוקב תובר תוליהק

,יבחר ךורב דוד ,(יבהר) יבחר דוד - תוליהקה יגיהנמ
ידכ תובר ולמע ,ינמיתה יבערש המלש 'רו יבחר לאקזחי
ואיבה ,לארשיו השמ תדל ודוהב "לארשי-ינב" תא ברקל
םהיריעצו םהידלי תא ודמליש םירומ ןכו הרות ירפס םהל
.םהל ומיקהש רפס-יתבב

הנש 1,900 תאלמ ודוהב ןי'צוק ידוהי וגגח 1968 תנשב
[9].תיני'צוקה הליהקה םויקל

םייפלאכ ךשמב "לארשי-ינב" לש םתודידבו םקותינ ללגב
וחכש םה ,תילילאו תירכנ הביבסב םייורש םתויהב ,הנש
,תאז תורמל .הרותה תווצמ בור תאו תירבעה הפשה תא
אל ,דחי םמע ודעס אל ,ץראה-ייוג םע וברעתה אל םה
תא ורכז םה .םהיתואקשמ תא ותש אלו םהילכאמ תא ומעט
,םיגחבו תבשב והורמאו ,"לארשי עמש" לש ןושארה קוספה
םופרש אלו ,םהיתמ תא ורבק םג םה .תונותחבו הלימ-תירבב
.םידוהה םהינכש וגהנש יפכ

.תבשה םוי לע "לארשי ינב"ל ויה םילפרועמ תונורכיז
םתסנרפ התייהש םינמשה תריצעמ רקיעבו ,םתכאלממ ותבש םה
ןמשה ירצוע" םהינכש ידי לע ונוכ םה ךכ לשב .תירקיעה
ומצ םה ."ישישה םוי לש ןמשה תג יכרוד"ו "תבשה ירמוש
ישובל םהיתבב םינופס ויהו ,ברע דע ברעמ םירופיכה םויב
.םירודיסו הליפת-ירפס ,הליפת-יתב םהל ויה אל יכ ,ןבל
תיבה ןברוח רכזל ,הילדג םוצבו באב העשתב םג ומצ םה
ךשמב ץמח לוכאל רוסאש קר ועדי םה חספה גח לע .ןושארה
"הכונח" תא וריכה אל םה ."רדס" וכרע אל םלוא ,םימי העבש
,הכלהה ירפסו דומלתה ,הנשמה לע ועמש אל ,"םירופ"ו
,הארנכ ,ולגש ינפמ ,תוזוזמו ןיליפת ,תילט לע ועדי אלו
.ןושאר תיב תפוקתב

הצילח ,םוביי ,ןישודיקו הפוח וכרע אל "לארשי ינב"
תאז תורמל .דבלב תעבטב םהיתושנ תא ושדיקו ,ןיטיגו
ךשמב םהילעבמ תושורפ ויהו ,הדינ לע םהיתושנ ורמש
.ןהיתבב וצחרתה אלא ,הווקמב ולבט אל ןה םלוא ,םימי העבש
.הרותב ורסאנ אלש הלאל וליפא ,םיבורקל ואשינ אל םה
,היבא תיבל הריזחה ,ותשאב רבד תוורע אצמש םתדעמ רבג
.רחא רבגל האשינ אלו הימי ףוס דע הנמלאכ הראשנ איהו

אלש םירקמ איצוהל ,תחא השיאמ רתוי ואשנ אל םירבגה
ןמלא םאו ,תונמלא ואשנ אל םיריעצ .םידלי םהל היה
לש בתכב םתמכסה תא לבקל ךירצ היה אוה ,הנמלא אשנ
ויהש ינפמ ,םיוולו םינהוכ םהיניב ויה אל .תמה יחא
ומכ ונמ םה םישדוחה תא .לארשי תכלמממ ,םיטבשה תרשעמ
.הנבלה דלומ יפל ,ודוה ישנא

.תינדפק התייה "לארשי-ינב" תדע ברקב םילכאמה לע הרימשה
תולבנ ,םיפרוט תופועו תויח ,ריזח רשב ולכא אל םה
,(תולוגנרת דחוימב) תופועו םיזע ,םישבכ רשב אלא ,תופרטו
ןיחבהל ועדיו ,רשבה תא וחילמה םה .דבלב םתטיחשמ קרו
ילעב םיגד קר ולכא ןבומכו ,םיאמטו םירוהט םיגד ןיב
.תשקשקו ריפנס

תומשב וארקנו םהיתומש תא וניש אל םג "לארשי ינב"
תומש .תידוהה הפשל םתמאתה ךות ,לארשי-יטבשו תובאה
הלימה תפסותב ,םהירפכ תומשמ םיבכרומ ויה םהיתוחפשמ
רפכהמ) ראקלאט ;(םייהק רפכמ) ראקמייהק ומכ ,"ראק"
,םוניהיגבו ןדע ןגב ,שנועבו רכשב ונימאה םה .(לאט
תאיבב ונימאה ןכו ,םיתמה תייחתבו שפנה תוראשיהב
[10].םילשוריל םלוכ ולעיש תנמ לע םלאגיש חישמה

:תוצובק יתש ויה םיני'צוקה תדעב ומכ ,"לארשי-ינב" תדעב
,םינומדקה םינושארה םיבשייתמה יאצאצ םהש ,"םינבל"ה
,"םירוחש"הו ;"םיסחוימ"ה םהו ,לארשי-ץראמ ועיגהש
ופרטצהש ,תוירכנה וא תורויגה ינבמ ויהש ,"םיסחוימ אל"ה
.לבגומ היה תוצובקה יתש ןיב עגמה .תבורעת יאושינמ הדעל
אל ,תסנכה תיבב םיירוחאה םילספסב ובשי "םירוחש"ה
ונמזוה אל ,םיללפתמה ןיינמל ונמנ אל ,הרותל ולעוה
.םמע ונתחתה אלו "םינבל"ה יתבל

ונא "םירוחש"ה ןיבל ןי'צוקב "םינבל"ה ןיב םיסחיה לע
םירצמ לש לודגה קסופל םשמ החלשנש הלאש ךותמ םיעמוש
ועריאש םיכוסכס תובקעב ,ארמז ןב דוד יבר ,ז"טה האמב
100 זא ונמ "םינבל"ה .םיתב ילעב 900 התנמש הליהקב
ז"בדרה לש ותבושת .תוחפשמ 800 "םירוחש"הו תוחפשמ
:התייה

,לארשי להקב אובל ("םירוחשה") הזה לודגה להקה תא ריתהל
לכב םיגהנתמ םהש ןוויכו .תקולחמהו האנשה םהמ ריסהלו
."םידבע" םתוא אורקל רוסא ,לארשיכ תווצמה

תטקשהל לעפ ךכו ,תוריג םשל ולבטיש םהמ שרד ז"בדרה
הלאש התוא ."םיררחושמ" םארוקל שקיב ןכ ומכ .תובירמה
,ז"בדרה לש ודימלתל תודחא םינש רחאל הליהקה יסנרפ וחלש
[11].וברכ קספ אוה ףאו ,םירצמב קסופ ,ורטשק בקעי יבר

םתודהי לע םיקסופו םינבר ,םיחילשו םיעסונ לש תויודע
"לארשי-ינב" לש

האמב הליחתב הררועתה "לארשי-ינב" לש םתודהי תייעב
,לארשי ץראמ םיחילשו םינבר ,םיעסונ םלצא ורקיבשכ ט"יה
.םינמאנו םימלש םידוהיכ םדמעמ תא ורשיאש

א"צקת תנשב ודוהב רקיבש ,תפצמ ללה תיבד דוד 'ר ,עסונה
םתעפשהב םלצא הלחש תיתדה תוררועתהה תא טילבה ,(1831)
ןושלו תודהי םודמילש ,ןמיתו הרצב ,דדגבמ םידוהיה לש
[12].תירבע

ןימינב ףסוי ןב לארשי עסונה ודוהב רקיב 1849 תנשב
ןיא"ש רסמו ,הינמורבש ונאיציטלאפמ (ינשה ןימיניב)
םייפלאכ הנומה) "לארשי-ינב"ה טבש יכ ,ילצא קפס לכ
לכב דואמ ורהזי ,םירומג םידוהי םהש דבלמ (תוחפשמ
םייח ילעב רשבמ םילכוא םניאו ,הטיחשל םיגהונה םינידה
[13]."השמ תרותב ורסאנ רשא


תוחילשב 1858 ץיקב ודוהב רקיבש ,ריפס בקעי 'ר ,עסונה
תודהיב םתוקבד תא חבשל ןייצ ,םילשוריב םישורפה ללוכ
תורמל) הביבסהו אנופמ ,ייבמובמ "לארשי ינב" 15,000 לש
תרמהל םחידהל םירצונה םירנויסימה לש םהיתונויסינ
:ףיסוהו ,(םייפסכ םייותיפ תעצה ךות ,םתד

תרבח ינפל תאזה ץראה ירעש וחתפנ זאמ ,הנש םיעבשכ הזמ
ואב זאמ .ייבמאב תאזה ריעב תבשל וקיזחה …םינאטירבה
הרצבו תדגב ריעמ םירחא םירחוס םידוהי הזיא םג הנה
ושע המהו ...הרות ירפס םהל ואיבה ...ץראה תא רוחסל
ולביק םהו … לארשיו השמ תד םהל ודמלו תסנכה תיב םהל
םהל שיו ,םהל ורוי רשא לככ ...תושעלו רומשל םהילע
םלוכ ,םהיטחושו םהינזחו םהידמלמו ,םינטקל רפס-יתב
[14].הלאה םידוהיל שפנו בל לכב םיברקתמו ןמיתו תדגב ישנאמ

םהרבא ברה םילשורי תוחילשב ייבמובב רקיב 1869 תנשב
תא ותוארב .תפצמ ובע לאומש ברה לש ונב ,ובע םייח
,"לארשי-ינב" יפלכ םידדגבה םידוהיה דצמ לוזלזה סחי
ומייקש תורמל ,"הרותל םולעה אלו ןיינמל םופריצ אלש"
לוועה לע תוחמל ויבא תא ררועו םחיכוה ,תווצמה לכ תא
תרגיא ורגיש םיזנכשאהו םידרפסה תפצ ימכח ןכאו .הזה
,םירישעה ןושש ינבל - םידדגבה ישארל (1869) ל"רת ירשתב
:ךכ םהל וצעייו

ךכ ידי לעש ,ןויזב םהל םורגלו םקחרל רוסאש יאדווב
לדתשהלו םברקל הבר הווצמ ,אברדא אלא ...םרוסל ורזחי
םהה םירעב טרפבו …הב וכלי רשא ךרדב םתורוהל םהמע
הלילח ,(םיטירבה םירנויסמה) םיתיסמה םיאצמנ םש רשא
וכליו ,המימת 'ה תרות ובזעיש םימרוגה םתא ויהת הלילחו
.לבהה ירחא

,תפצמ םיזנכשאה םימכחה תרגיא םג הפרוצ וז תרגיאל
םסינכהלו … םירשה ומוק" :םידדגבה ישארל ובתכ רתיה ןיבו
םידבואה ואבו :בותכש ארקמ םייקל ,הניכשה יפנכ תחת
תוסחל םיבר עונמל םכל הלילחו …םיחדינהו רושא ץראמ
םתורקלו הרשעל םפרצל םכילע הוצמ …וניקלא יפנכ לצב
הירבטב םידרפסה םימכחה לש תישילש תרגיא ."הרות רפסל
הב ףאו ,(1869) ל"רת ןושחב םידדגבה םיסנרפל החלשנ
:"לארשי-ינב" תא ברקל השקב

םיאצמנה ,םידובאה "לארשי-ינב" םע לש ןלדוגב …ונעמש
תרותב םמצע סינכהל םקשחו םתוואת דימת יכ …ודוה ירעב
החכתשנ םינש תואמ המכמ םתולג תבסמ יכ …לארשיו השמ
…םקחרל אלו םברקלו לדתשהל הוצמה םכילעו … םהמ הרותה
[15].וינפל ותלועפו ותא ורכש הנה …תובר תושפנ םייקמה

תונש ףוסב בוש הררועתה "לארשי-ינב" לש םתודהי תייעב
םתטילק רשאכ ,התמקה רחאל ןכו הנידמה םוק ברעו םיעבראה
ורימחהש םינבר ויה .םיישקב הלקתנ ודוהמ םילועה לש
ולאכ ויהו ,םמע ןותיחה תא רוסאל ושרדו ,םניינעב
\.םירומג םידוהי םהש וקספו ,ולקהש

ולסכב ו"כב בישה ,לאיזוע יח צ"ב ברה ,ןויצל ןושארה
:יבמובב יבתנע לאפר ברל ד"שת

ערז עזגמ םה ,םהילע ארקנ "לארשי-ינב" םשש םידוהיה
עזגמ רטוח םה "לארשי ינב" וז תכש …תודהיה לש שדוק
הרות לוע םהילעמ וקרפש ,םיארקכ םנודל ןיאו לארשי םע
םהילעמ וקרפ םנוצרמ אל הלא לבא .הפ לעבש …תווצמו
תוצראב םתולג תביסמ הרות םהמ החכתשנש ,הלא תווצמו הרות
םינותנו המואה ירוזפ לכמ םידדובו םיקתונמ ,תוקוחר
[16].הרמו השק תולג ךותב

תבטמ ותבושתב ןודינב בישה ,גוצרה יולה א"י ישארה ברה
,יתעד תוינעל הארנ יתילעהש המ רואל ןכ לע" :ד"שת
קיזחמה (י"נב) איהה תכה ןב םע ןותיחה רוסאל ןיאש
ינידל עגונה לכב רשכ ידוהיכ גהנתמו הרומג תודהיב
(ד"ישת ןוושחב ד"כמ) היינש הבושתב ."לארשי ישדקו
לארשי עזגמ םה ,ודוהבש לארשי-ינב תכהש יל ררבתנ" :קספ
[17]."קפס םוש ילב

ףוסיאב ז"ישת תנשב לחוה ,לדג לארשי-ינבמ םילועה רפסמשכ
,ןויצל ןושארהו ,םהילע ובתכנש ןיד יקספו ירוטסיה רמוח
היגוסב ןודל הנידמב הכלהה יקסופ לא הנפ ,םיסנ קחצי ברה
םינברל םיסנ ברה בוש הנפ א"כשתב .םתעד תא עיבהלו וז
גח-ורסאב .םיקמונמ םיכורא םיקספ םהילע ובתכ םהו ,םיפסונ
םיעדונ םיקסופ הרשע םיסנ ברה סניכ ב"כשת תוכוס לש
,היאדה הידבוע ,בישילא ש"י םינברה םהיניב ,דחוימ ןוידל
הסנוכ ב"כשת ןוושחב 'חב .ילארשי לואשו גרבנרהא מ"י
רתומש ,ערכוה ןוידו ןויע רחאלו ,תישארה תונברה תצעומ
רוסאל דוסי לכ ןיאו ,ודוהמ "לארשי-ינב" םע אשניהלםייקל ןיאושינה ימשור םינברה לע םלוא ,םמיע םיאושינ
וררועתישכו ,תישארה תונברה תויחנה יפל ,םימיאתמ םירוריב
ירוזאה ןידה תיב ינפב רבדה תא ואיבי ,תוקפס םלצא
.בורקה

תוטלחה תא ולביק לארשי ינבר לש םניינמ בור ,ןכאו
ולקתנ הדעה ינבש םירקמ ויה תאז םע .תונברה תצעומ
םינבר ונומ הז ךרוצל .רימחהל ושקיבש םינבר דצמ םיישקב
תעב הרקמ לכ אבוה םהילאש ,םיירוזא ןיאושינ ימשור
ראוניב 9 - ב לארשי תסנכב םג הנודינ וז היעב .ךרוצה
ןוידב ,גיטפהרו חרז ר"ד תותדה רש בישה הילעו 1963
לכל םידוהי םה לארשי ינב"ש ,1964 יאמב 13 ב ךרענש
."רבד

דגנכ תוזרכ תפנהו בער תותיבשו תבש-תותיבש תובקעב
השיגפ ,זאד הנידמה אישנ ,רזש ןמלז םזי ,תישארה תונברה
הדעה גיצנו גיטפהרו רשהו םיסנ ברה תופתתשהב ותכשלב
אישנה בתכ (1964) ד"כשת א"נמב ד"כב .ןושמש ןושמש
םידוהי םה לארשי-ינב"ש ,"לארשי-ינב" לש הלועפה דעוול
ירדסב הילפא לכו ישוק לכ ןיאו ,"השעמלו הכלהל רבד לכל
ןיבל םניבו ,םמצע ןיבל םניב ,הדעה ינב ןיב ןיאושינה
הקדצה לכ ןיא"ש העדוה םסרפ גיטפהרו ר"ד .תורחא תודע
העידוהו הזירכה תישארה תונברה יכו 'לארשי-ינב' תתיבשל
[18]."רבד לכל םידוהי םה לארשי-ינבש ,הדעו םע לבק

לקמה ולש ןידה קספב עודיה ,הינתנמ שולש םייח דוד ברה
תוששחה לכ תא הכוראה ותבושתב החד ,םיפויתאל עגונב
רתי םע םהיאושינ ורסאנ םייטעבשו ,הדעה יבגל ויהש
:קספו םידוהיה

ךחדנ היהי םא' תויולג ץובק לע ואבינ ונאיבנ רשאכ
הכימ תאובנו ,'ץראה לא ךאיבהו ךצבקי םשמ םימשה הצקב
החדנהו העלצה הפסא 'ה םאנ אוהה םויב' (ז-ו ד) איבנה
םוצע יוגל האלהנהו תיראשל העלצה תא יתמשו …הצבקא
אלש יאדו ,'םלוע דעו התעמ ןויצ רהב םהילע 'ה ךלמו
תודע םתושעל ידכ לארשי תא תולעהל םתאובנב ונווכתה
םניח תאנשל םורגלו םתיא םיאושינה תא רוסאלו תוחדינ
העורו תחא החפשמו דחא יוג םתושעל אלא ,םיחא בירו
[19].היהי םלוכל דחא
ףסוי הידבוע םיישארה םינברה וחלש ב"משת טבשב 'זב
תויחנה ץראב םיאושינה ימשור םינברה לכל ןרוג המלשו
.ודוהמ "לארשי-ינב" וניחאל םיאושינ תכירעל

טבשב 'יב טלחומו יפוס ןיד-קספ םסרפ ףסוי הידבוע ברה
"לארשי-ינב" תדע ינברלו רקלט דוד ברל וחלשו (1998) ח"נשת
םניה הדעה ינבש הדעו םע לבק רשאמה ,הדעה ידבוכמלו
דחא לכל אשניהלו להקב אובל םירתומו םירשכ םידוהי
:תוקידבו םירוריב אללו קופקפ אלל ונמע ינבמ

"לארשי ינב" תדע יכ ,הרות תעד הזב ריהבהל ינירה םכינפל
םירתומו ,רבד לכל םירשכ םידוהי םניה ,ודוה יאצוי
אלל ,לארשיו השמ תדכ לארשי לכ םע אשנילו להקב אובל
הווצמו .םירוריבו תוקידבב ךרוצ לכ אללו קופקפ לכ
תרימשל ,םיינרותה ךוניחה תודסומל םברקלו םהב קבדיל הבר
הרות-ידומלת םיינרותה ךוניחה תודסומל םלבקלו תווצמהו הרותה
םיבהואו רוהט בלו תובוט תודמב ונוחינ םלוכש ,תובישיו
יאשונלו הרותה ימכח לכל תבשק ןזוא םיטמו ,הרותל ברקתהל
[20].הילגד

,הנש האממ רתוי הב ונדש ,הבואכה הייעבה הרתפנ ךכ
,ונצראב האלמ תובלתשה םיבלתשמ "לארשי-ינב" וניחאו
תאובנ םהב המייקתה .ונתשרומבו ,לארשי תודע ללכ ךותב
סנ אשנו" :תויולגה ץוביק לע (בי אי) והיעשי איבנה
תופנכ עבראמ ץבקי הדוהי תוצפנו לארשי יחדנ ףסאו םיוגל
."ץראה,הנומידב ,עבש-ראבב ובשייתה "לארשי-ינב" ינושאר [1]
ןי'צוק ילוע רפסמ םכתסה 1970 דע .הנומש-תירקבו םחוריב
,ןויצ-תליסמ ,םיטבנ םיבשומב וזכרתהש ,שפנ 4000 -ב
לובגב לבוי-רפכו םילשורי רודזורפב ,רזעיבאו זועת
.ןופצה
'מע ,1866 קיל ,א"ח ,ריפס ןבא ,ריפס יולה בקעי [2]
יעסמ רפס ,ןימינב ףסוי ןב לארשי ;(ריפס ןבא ןלהל) טמ
,לארשי-ינב ;(ןימינב לארשי ןלהל) 61 ,59 'מע ,לארשי
,א"ח ,םאצומ תלאשו םניד רוריבל תורוקמו הכלה יקספ
ןלהל) ולר ,לר ,חכר ,עק-טסק ,גי 'מע ,ב"כשת םילשורי
,המק "ודוהב לארשי ינב תדע" ,ןבואר הקבר ;(לארשי-ינב
ןלהל) 455-454 'מע ,ט"שת םילשורי ,ל"קק לש הנש רפס
.(ןבואר הקבר
םתובלתשהו םהיגחו םיפויתאה ,'ימע תא חלש'" ,רלג בקעי [3]
תטיסרבינוא ,(320 'סמ) תומש תשרפל יעובש ףד ,"לארשי תשרומב
.ס"שת ,ןליא-רב
,ןייטשדלוג רדנסכלא ;טכר ,אכר ,חכר 'מע ,םש ,לארשי-ינב [4]
,תונורכז ירבדל ףסאמ ,תומושר ,"ודוהב לארשי-ינב"
,(יקצינבר/קילאיב תכירעב) ו ךרכ ,לארשיב רולקלופלו היפרגונתאל
.(ןייטשדלוג 'א ןלהל) 61 'מע ,1930 א"ת
.הכר ,פק ,עק 'מע ,םש ,לארשי-ינב [5]
,םש ,ריפס ןבא ;חכר ,וכר-הכר ,וטר 'מע ,םש ,םש [6]
.דמ-גמ 'מע
.עק מע ,םש ,םש [7]
םימודא הלעמ ,(תליש קחצי תכירעב) ם"במרה תורגיא [8]
,רמייהטרוו השמ םג הארו ;ט"נקת 'מע ,ח"משת םילשורי
,(ךיראת אלל) םילשורי ,ודוהבש םידוהיהו םיארקה תודוא
םילשורי (טוהנירג תרודהמ) הלדוטמ ןימינב תועסמ ;6-5 'מע
,ןבואר הקבר ;הכ-דכ 'מע ,(1905 טרופקנרפ) ,ז"כשת
.457-455 'מע ,םש
ידוהי ,"ןי'צוק ידוהי תדע" ,ןוסנ'וג .ק הרברב [9]
הכרע) ,"םידדגב" ,"םיני'צוק" ,"לארשי-ינב" ,ודוה
,ןבואר הקבר ,30-23 'מע ,ה"נשת םילשורי ,(קפלס הרפע
.60-59 'מע ,םש ,ןייטשלוג רדנסכלא 457-454 'מע ,םש
,ןימינב לארשי ;טמ ומ-דמ 'מע ,םש ,ריפס ןבא [10]
,גכ ,אכ-כ ,גי 'מע ,םש ,לארשי-ינב ;62-61 'מע ,םש
.זמר ,מר זלר ,בלר ,טר, אפק ,בעק-אעק ,טסק ,דע ,מ
ףסוי ןב לארשי ;טס-חנ ,זמ 'מע ,םש ,ריפס ןבא [11]
םיסחיה" ,ארויג-רב ילתפנ ;65-61 'מע ,םש ,ןימינב
רפס ,תונופס ,"ןי'גוקב םירוחשהו םינבלה םידוהיה ןיב
,ז"ישת ,חרזמב לארשי תוליהק רקחל הנש רפס ,ןושאר
,ג"שת םילשורי ,בקעי ילהאב ,ףסא החמש ;ומר-המר 'מע
ונרוויל ,בקעי ילהא ת"וש רפס ,ורטשק בקעי ;255-254 'מע
.אנק-נק 'מע ,טצ-'ס ,ג"מקת
.טסק 'מע ,םש ,לארשי-ינב [12]
.63 ,61 'מע ,םש ,ןימינב לארשי [13]
לועפל םהיתונווכ תורמל;חמ ,ומ 'מע ,םש ,ריפס ןבא [14]
ילסקודראפ ןפואב ,"לארשי-ינב" לש םתד תרמה ןעמל
תרבודמה ןושלל ך"נתו הליפת ירפס םוגרתב םהל ועייס םה
"לארשי-ינב" :457-456 'מע ,םש ,ןבואר הקבר :האר .םהיניב
.חצק ,ופק 'מע ,םש
,יניס ,"ודוהב לארשי ץרא יחולש" ,ירעי םהרבא [15]
.חמש-דמש 'מע ,י"שת ,זכ-וכ םיכרכ ,13 הנש
,לאיזוע יטפשמ ת"וש ;הכ-גכ 'מע ,םש ,"לארשי-ינב" [16]
,1977 םילשורי ,לאיזוע יקספ ;בל 'ס ,רזעה ןבא ,ב"ח
םיקספ ,גוצרה יולה קיזייא קחצי ברה ;גצש בצש 'מע
,וט ס ,ו"נשת םילשורי רזעה ןבא יניד ,ו ךרכ ,םיבתכו
.אס-דנ 'מע
:גס-בס 'מע ,םש ,ע"הא ,גוצרה יולה א"י ברה ת"וש [17]
.ול ,בל 'מע ,םש ,לארשי ינב
םיכמסמ ,לארשי ינב ;ז-ג 'מע םש ,"לארשי-ינב" [18]
לעב תויודע ;13-3 'מע ,ד"כשת תותדה דרשמ ,םימוכיסו
ונב ,יבמובב 1955 ב דלונ ,(הלמר) דוה םהרבא לש הפ
ברה ;ןליא-רב תטיסרבינואב ןרפס ,קאקואגנ ןורהא לש
.1962 ודוה דילי ,דודשאב הדעה ןב ,דודשא ,רקלט דוד
.טיר-טצק 'מע ,1977 םילשורי,ת"וש ,ימע ינב [19]
.הזה ןידה קספ תא יל רסמש ,רקלט ברל הדות [20]