ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

241 רפסמ

ח"נשת ,ךל חלש תשרפ

עשוהי ילגרמ תמועל השמ ילגרמ

רדיק יכדרמ ר"ד

שידחה ןיעידומה יארב ארקמה ןמ לוגיר תוישרפ

לארשי םע טקנש תונושארה תולועפהש ,םידמל ונא עשוהי רפסמו הרותהמ
יתש :ןיעידומ תולועפ ויה - ולש דעיה ץרא - ןענכ ץראל רישי סחיב
רבעמ עשוהי חלשש וזו ,ןראפ רבדממ ונבר השמ חלשש וז ,תוחלשמ
ןולשיכ הלחנ הנושארה תחלשמה תחילשש ,קפס ןיא .יחרזמה ןדריה
לכ ןדבאב ,רבדמב רתוימ עסמ לש םינש הנומשו םישולשב אטבתהש ,ברוצ
ליל - באב העשתה ליל - "אוהה הלילה" תעיבקו ,םירצממ םיאצויה רוד
חלשש לוגירה תחלשמש ,לוכ ןיעל רורב ינש דצמ .תורודל הייכב
.הלודג החלצה הלחנ ,תבשה תרטפהב תראותמה ,עשוהי
,רידא ןולשיכל השמ חלשש תחלשמה תא וכפהש םימרוגה ויה ,ןכ םא ,המ
?עשוהי חלשש תחלשמה הלחנש החלצהה דוסיב ודמעש םיביכרמה םהמו
.ונירבד תא שידקנ וז הלאשל
:םימרוג רפסמב וזמ וז ולדבנ תוחלשמה יתש

המישמה חוכ חולשמל הביסה .א
ילא ןוברקתו" :ץראל םילגרמ חולשל וב הקחדש הביסה תא ראתמ השמ
ובישיו ,ץראה תא ונל ורפחיו ,ונינפל םישנא החלשנ :ורמאתו ,םכלכ
בטייו .ןהילא אבנ רשא םירעה תאו ,הב הלענ רשא ךרדה תא ,רבד ונתא
א 'בד) "טבשל דחא שיא ,םישנא רשע -םינש םכמ חקאו ,רבדה יניעב
היזופניא" שפיח ולוכ ("םכלכ ילא ןוברקתו") םעה :רמולכ ,(גכ-בכ
לכ הבר אל ךרדהש תורמל ,ןראפ רבדממ ךרדב ךישמהל "היצביטומ לש
ןיעידומ תמישמ :םעה לש ןהו השמ לש ןה התייה וז הדוקנב תועטה .ךכ
וא רוביצ לש ישפנ ךרוצמ אלו ,תיעצבמ הלועפ יכרוצמ רזגיהל הרומא
עובנל הרומא - ימינפ יגולוכיספ ביכרמכ - היצביטומ .םידיחי לש
תשגרהו ןוחטיב ,הווקת ,ךוניח ,הנומא ןוגכ ,תוימינפ תושוחתמ
.המצע
ןיעידומ) מ"למ תגשה םשל םילגרמה תא חלש ,תאז תמועל ,עשוהי
הדבועהמ םידמל ונא תאז .םעל היצביטומ ןתמ םשל אלו (עצבמל
םישנא םינש םיטשה ןמ ןונ ןב עשוהי חלשיו" :תיאשח התייה םתוחילשש
.(א ב 'הי) ".ואר.. וכל :רמאל שרח

תתל אלא ,םייעצבמ םיכרצ לשב הרגוש אל השמ לש ותחלשמ :הנקסמ
ןכלו ,עדימ ףוסאל הדעונ עשוהי תחלשמ .הלשכנ ןכלו ,םעל היצביטומ
.החילצה

המישמה חוכ תוויצו שויא ילוקיש .ב
אוה ,ויטבשל םעה תעד לע ולבקתי םילגרמה ירבדש הצר השמש ןוויכמ
"םהב אישנ לכ" אלא ,שיא םתס אלו ,טבש לכמ שיא המישמה חוכל הנימ
הרורב אלשכ .יטבש חתפמ יפל םייטילופ םייונימ ,רמולכ ,(ב גי 'מב)
םינ"מק סרוק הזיאו ,ןיעידומ תומישמל "םהב אישנ לכ" לש ותמאתה
,תיעוצקמ-תיניינע תיניעידומ השיגל ונממ תופצל השק ,םייס אוה
םינמזב םג םייעוצקמ םידיקפתל םייטילופ םייונימ םיארנש יפכ קוידב
...םירחא
;הנופי ןב בלכ תאו ןהכה רזעלא ןב סחנפ תא עשוהי חלש ,שרדמה י"פע
,(ז הכ 'מב) וברחב שמתשהל ביטימה ,םסרופמ יאנק ,םחול ןושארה
רורב רשאו ,ןושארה רויסה זאמ יניעידומ ןויסינ לעבכ ינשהו
סחניפב תפסונ תונוכת .ויתובשחמלו ויתועדל ףתוש אוהש ,עשוהיל
תונוכת ולא םגו ,תוגיהנמל תטלחומה םתונמאנו םתונמיהמ ןה בלכו
.ןיעידומ תמישמל םישנא תוויצב תובושח

.יטילופ אלו יעוצקמ תויהל בייח לוגיר תמישמל תוויצה :הנקסמ
.ןולשיכל םשרמ אוה יעוצקמ דיקפתל יטילופ יונימ

המישמה חוכ לש ולדוג .ג
רשע-םינש (ליעל וניוצש תוירוביצ תוביסמ) התנמ השמ לש ותחלשמ
לא ץראה יבשוי בל תמושת תא בסה יאדווב רשא ,יידמל בר רפסמ ,שיא
.רבדמה ןמ םהילא תברקתמה הנכסה תא םהל תולגל לולעו ,תחלשמה
תמישמל ילאמיטפוא רפסמ - םישנא ינש הנממ ,תאז תמועל ,עשוהי
.תדקוממ ןיעידומ

בל תמושת תא ךושמת הנותנ הביבסב לבוקמה ןמ הלודג הצובק :הנקסמ
.התוליעפ תוהמל רשקב דשח ררועל הלולעו הייסולכואה

("הדש ןוחטיב") תויאשח לומ םוסרפ .ד
,המישמה דוסב היה לארשי םע לכ - "םכלכ ילא ןוברקתו" :רפסמ השמ
ןוויכמ קרש ךכ ידכ דע ,תחלשמה ןיינעב לוקה תא ךילוה םימשה ףועו
םבל ונתנ אל םה ,םהיתמ תרובקב קסעתהל ץראה יבשותל םרג ה"בקהש
,([בל גי 'מב] "היבשוי תלכא ץרא" ה"ד י"שר האר) המישמה חוכל
יעבט ןפואב .([גל םש] "םהיניעב ונייה ןכו") םתוא וליגש תורמל
םייולג ותמישמו אוהשכ ,תוישפוחב לועפל לוכי ןיעידומ שיא ןיא
.לוכל םיעודיו
אלל ,יאשחבו דוסב רמולכ ,שרח םישנאה תא חלוש ותמועל עשוהי
,םאוב לע וחירי ךלמל עדונ תאז תורמלו ,םימוסרפ אללו תופלדה
.םתמישמ תא לכיסש טעמכו

אוה עורג הדש ןוחטיב .החלצהל יאנת אוה בוט "הדש ןוחטיב" :הנקסמ
.ןולשיכל םשרמ

ח"יצה .ה
ןויצ") ח"יצב היה ןיעידומה תוחלשמ יתש ןיב ףסונ לודג לדבה
ח"יצ תכירעב .ןתאיצי םרט ןהיתשל רסמנש ךירדתבו ("תובושח תועידי
:תוטיש יתש שי
חוכל ריאשמה ,קיודמ אלו דקוממ אל ,בחרנ ,יללכ ח"יצ - א
ןיעידומ יחטש לע סרפתמ הז ח"יצ ."תיטרפ המזי"ל בר בחרמ המישמה
.דועו םירע ,לארומ ,הלכלכ ,םירוציב ,ביוא ,עקרק :םינוש
המישמה חוכ תא ליבומה ,דקוממו קיודמ ,טרופמ ח"יצ - ב
תא תולכל המישמה חוכמ ענומו ,ול קוקז דקפמהש עדימה לא קוידב
.ץוחנ יתלב עדימ לע וצרמו ונמז
שורדה קיודמה עדימה תא הטלחהה לבקמל איבי המישמ חוכש - יוכיסה
רשאמ היינשה הטישב ךורע ןיאל לודג - תיעצבמ תינכת תכירע םשל ול
.הנושארב
ולע" :ונממ בחרנו יללכ ח"יצ רוציל ןתינ אלש טעמכ - השמ לש ח"יצה
רההו חיחצהו םמושה בגנה .(זי גי 'מב) "רהה תא םתילעו ,בגנב הז
,ביואה יזוכירב ,עקרקה ינפב הזמ הז םינוש הרופהו בשוימה
.םהלש תויטסיגולהו תויטקטה תויורשפאבו םהב םייוצמה ןיסולכואב
.הזמ הז תילכתב הנוש תיעצבמ תינכת םיבייחמ ןכלו
?הנממ םיקלח ?ץראה לכ :(עקרק ףיעס) "איה המ ץראה תא םתיארו"
.רורב אל - ?קלח הזיא
םיממעה תעבשמ םע הזיאל : (ביוא ףיעס) "הילע בשויה םעה תאו"
?הלאשה תסחייתמ
לע דומעל תלוכי שי םיכרדב רבועה רייסל יכו :"הפרה אוה קזחה"
?ולש םוי-םויה ייח תא יחו ותמדא לע בשויה םע לש תיאבצה ותמצע
וא םייטסיטטס םינותנל השיג הז רייסל שי םאה :"בר םא אוה טעמה"
?םיבשות םשרמל
דעונש עדימ :(עקרק ףיעסל רזח) "הער םא איה הבוטה ץראה המו"
.יפיצפס עצבמל רשאמ רתוי היצביטומל
:לכאמ תונליא - "לכימד ןינליא" :ןתנוי שרפמ :"ןיא םא ץע הב שיה"
.אבצ תנזה לש םייטסיגול םיכרצו היצביטומב ךרוצ לש בוריע
,תונוש רקחמ תוחלשמ לש בר רפסמ בייח הזכ יללכ ח"יצל אלמ הנעמ
,בר קפס ךא ,לארשי ץרא לע הנושארה הידפולקיצנאה תא דחי ובתכיש
.והשלכ יאבצ עצבמב שומיש הבש עדימב תושעל היהי ןתינ םא
"וחירי תאו ץראה תא ואר וכל" :רחא ןפואב הארנ עשוהי לש ח"יצה
דקממ עשוהי :("טרפה ןיעכ אלא ןד התא יא - טרפו ללכ") (א ב 'הי)
.וילע ומחלייש לארשי ץראב ןושארה דעיה :דבלב דחא דעיב וילגרמ תא
תומכב יטנוולרה עדימה זוכיר ידיל איבת דבלב דעיב תודקמתהה
.קרפה לעש תחאה תיעצבמה תינכתל תלעות איביש ןפואב ,תיברמה

דקוממ תויהל ךירצ - ןיעידומה שיא לש ולגרל רנה - ח"יצה :הנקסמ
.טשפומו יללכ אלו ,רדגומו

חוכה ידיקפת תרדגה .ו
ןיעידומ תדובע :ןיעידומב קסועה לכל עודיה תא רמאנו םידקנ הז םרוגל
רקחמ ףוגו ףוסיא ףוג :םיפוג יגוס ינש י"ע ףתושמב עצבתהל תבייח הנימא
תא ןווכמה - רקחמהו ,םינותנו תועידי םיפסוא ףוסיאה יפוג .הכרעהו
םינותנהו תועידיה תא חתנמו זכרמ ,תומישמ תבצה י"ע ףוסיאה תדובע
רמוחו תונקסמ וילא עיגמה םלגה רמוחמ קיסמ - ףוסיאה יפוג לכמ םיעיגמה
וב רשא ביואה לש ןפה תא קר תוארל לולע יפוסיא םרוג .דבועמ ןיעידומ
אוהש תורמל ,הפיקמו תללוכ הנומת תוארל ול השק ןכלו ,החמתמו קסוע אוה
ןיבו ןותנ ןיב ןיחבהל ידכ קופיאו תורגב חתפל ףוסיאה שיא לע ."חטשב"
,םינותנ .תורבתסה ןיבו העידי ןיב ,הכרעה ןיבו הדבוע ןיב ,הנקסמ
דקפומ - תויורבתסהו תוכרעה ,תונקסמ ;ףוסיאה איבמ - תועידיו תודבוע
.רקחמה ןהילע
"םתוא תואצומה לכ לא ול ורפסיו ,ןונ ןב עשוהי לא ואביו" :עשוהי ימיב
,םינותנה תא ועימשהש רחאל קרו ,םינותנ לע ססובמה ריקחת - (גכ ב 'הי)
:עשוהי לא ורמאיו" :םינותנהמ דרפנבו ,םתכרעה תא םיפסואה ול םיעימשמ
ב םש) "ונינפמ ץראה יבשוי לכ וגמנ םגו ,ץראה לכ תא ונידיב 'ה ןתנ יכ
יבשוי לכש ןוכנ הז ןיא :יפוסיאה םרוגה תועט תרכינ הז קוספב .(דכ
הנגה ברק ומחלנ יעה יבשות ,םריע תא ורגס וחירי יבשות .וגומנ ץראה
.לארשי ינב לע תמכחותמ האנוהב ומירעה ןועבג יבשותו ,יידמל חלצומ
םיאשונ לע תונעל םישרדנ םהש השגרה ךותמ ולעפ השמ חלשש תחלשמה ישנא
וניניעב יהנו" ,"היבשוי תלכא ץרא"-ב ונע ןכלו ,הכרעהב םירושקה
הנקסמה ףוסבו ,םעה לא םירייסה לש ישפנה םבצמ תרבעה - "םיבגחכ
.(אל גי 'מב) "ונממ אוה קזח יכ םעה לא תולעל לכונ אל" :תשקבתמה

קר בשחתהל ותייטנ לשב דואמ ןכוסמ ךירעמ אוה יפוסיאה םרוגה :הנקסמ
.םירחא םימרוגמ עיגמה עדימה ראשמ םלעתהלו ,האור אוהש הנומתהמ קלחב
השמ רשא הדרפה ,הכרעהל ףוסיאה ןיב דירפהל בייח ללכושמ ןיעידומ ןוגרא
.התשרב לופיל אל עדי עשוהיו ,התובישחל עדומ היה אל

ןיעידומה ח"וד לע םיבתוכמה .ז
ינב תדע לכ לאו ןרהא לאו השמ לא ואביו וכליו" םירייסה ורזח השמ ימיב
םילגרמה תמועל ;(וכ גי 'מב) "הדעה לכ תאו רבד םתוא ובישיו ...לארשי
ןב עשוהי לא ואביו ...םישנאה ינש ובשיו" :רמאנ םהילעש עשוהי חלשש
.(גכ ב 'הי) "םתוא תואצומה לכ תא ול ורפסיו ,ןונ
םהירדח ירדח ךותב ןוידל דמוע םישק םיאצממ ליכמה ןיעידומ ח"וד רשאכ
תטיקנו השקה בצמל תמלוה תוכרעיה ונממ תעבונ ,םיכמסומה םימרוגה לש
ירוביצ ןוידו ןויעל ףשחנה השק ח"וד ,תאז תמועל .ונממ םישרדנה םידעצה
הקימנידב תרבגומה ,תיללכ הקינאפל :דבלב דחא רבדל כ"דב םורגי
הצע סכטל ןויסינ לכ קתשתו ,תיתילכת הבישח לכ םולבת רשא ,תיתצובק
טלתשהש הקינאפה בצמ .הערה ינפ תא םדקל ידכ םישרדנה םידעצה תא טוקנלו
וצר קלח ,המיירצמ בושל וצר קלח :הטילש ןדבאל איבה השמ ימיב םעה לע
ללכ עשוהי .םינוא רסוח תשגרה לשב וכבו ובשייתה םיברו ,הקזחב תולעל
.הלבקתהש היצמרופניאב לופיטב רודימה בקע ,הז בצמל עיגה אל

ונניאו ,תוטלחה ילבקמ יניעל קרו ךא רסמיהל בייח ןיעידומ ח"וד :הנקסמ
.ירוביצ ןוידל אשונ

תורוקמ בוליש .ח
:דבלב - יתוזחה ןיעידומה - (visual intelligence) "טניזיו"ה לע ךמתסה השמ
בלשל וילגרמ תא החנמ עשוהי ותמועל .(חי גי 'מב) "ץראה תא םתיארו"
'הי)– "וחירי תאו ץראה תא ואר וכל" :תוחפל תויפוסיא תוידמ יתשמ עדימ
communication ) "טנימוק" - יתרושקת ףוסיא םג ךא ,"טניזיו" ,(א ב
- שרח" :דוד תדוצמ שרפמו ,(םש) "שרח םילגרמ םישנא םינש" :(intelligence
חורה בצמ תא תולגל ןתינ דציכו ;"םבבל סמנ םא תוירבה תובשחמ םישפחמ
?םישנאה ירבדל הנזאה תועצמאב אל םא ירוביצה
י"ע ךמתנה ,עדימ לש םלש גצמ ללכל ףוסיאה תויונכוס בוליש - הנקסמ
.וילע תונשרפבו עדימב תויועט ענומ ,תונושה תויונכוסה

תומאב ןימוי תוקיתע לוגיר תוישרפ יתש דודמל וניסנ ולא תורושב :םויסל
,המישמל ותוויצו א"כ רותיא ,םילגרמה תחילשל הביסה :וננמז תונב הדימ
,רקחמהמ ףוסיאה תדרפה ,יניעידומה ח"יצה ,הדש ןוחטיב ,חוכה לדוג
תודוקנ לע ונדמע אל .ןיעידומב קוסיעה תויבמופו ףוסיא תויונכוס בוליש
אובל םעה לש ותייטנו ,'הב השמ ירייס לש םנוחטיב רסוח ומכ תוינומיא
ונחלש אלא ,ודבע השמו 'ה דגנ ("תונויסינ") תונעמבו תונעטב ,תונולתב
ינפל וכרד תליחתב ידוהיה ןיעידומה תא ווילש תויעבל יטסינרדומ טבמ
ןיעידומה תדובע תא הוולמ ןיידע ןקלחש ןכתיי רשא תויעב ,םינש 3300-כ
.ונימיב
ךירדי ,םיניזאמה ינזוא תא חתפי ,םיפוצה יניע תא 'ה חקפיש ןוצר יהי
דחי םלוכ וחילצי ןעמל ,םיכירעמה תובשחמ תא ןווכיו םירייסה ילגר תא
ףקוזה ,םילפונ ךמוסה לש ועויסבו ותרזעב ,םתרמשמ לע שדוקה תכאלמב
.םימלענ חנעפמהו םיפופכ
רדיק יכדרמ ר"ד
תיברעל הקלחמה