ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

291 רפסמ

ט"נשת ,ךל חלש תשרפ

'ןנילזא הבשחמ רתב' - תיציצבש םיטוח הנומש

לגיפש זעב

דומלתל הקלחמהושוריפב י"שר .תיציצ תווצמב תמייסמ ,חלש תשרפ ,ונתשרפ
ודוסי'מ קיתעמ ,וז השרפ יקוספל וישוריפ רחא ,הרותל
םיזמר המכ קיתעמ אוה ראשה ןיבו [1]'ןשרדה השמ יבר לש
,אמ וט 'מב) אוה םהבש ןורחאה .תיציצה ינידל םיכיישה
םימי הנומש דגנכ ,הבש םיטוח הנומשו" :(תלכת ליתפ ה"ד
".םיה לע הריש ורמאש דע םירצממ ואצישמ ,לארשי והשש

,(ז"טו ו"ט תואמ ,היכרות ימכחמ ,ם"ארה=) יחרזמ והילא 'ר
םירתוס ,ןשרדה מ"ר םשב ,ולא וירבד יכ ,(םש) י"שר לע השקה
בתכ ךכו .חלשב תשרפב ףוס םי תעירק יבגל בתכש המ תא
:(ה די 'מש) םש י"שר

ועיגהש ןויכו ,םהמע חלש ןירוטקיא - םירצמ ךלמל דגויו
,םירצמל ןירזוח ןניאש וארו בושלו ךליל ועבקש םימי תשלשל
,םהירחא ופדר יששבו ישימחב .יעיברה םויב הערפל ודיגהו ואב
יעיבש םוי אוהו ,הריש ורמא תירחשב ,םיל ודרי יעיבש לילו
.יעיבשה םויב הרישה ןירוק ונא ןכל ,חספ לש

תאיציל יעיבשה םויב התייה ףוס םי תעירק ,ןאכ י"שר ירבדל
ומשב ,ליעל וירבדל דוגינב ,הריש לארשי ורמא זאו ,םירצמ
םירבדה הלא" :ם"ארה רמא ,הז ישוק לשב .ןשרדה השמ 'ר לש
הילו ,ןשרדה השמ 'ר ירבד םה (חלש תשרפב) הפ םירומאה
."היל אריבס אל (י"שרל=)

,רשפא םא ,בטומ ,'ןנישפמ אל אתגולפ ישופא'ו ליאוה ,ןכא
,תקולחמ ןהיניב היהת אלש ןפואב תוטישהו תורוסמה תא בשייל
םודקה יאנתה שרדמב םרוקמ 'חלש'ב תשרפב י"שר ירבדש טרפבו
ירבד תא בשייל היהי רתוי חונו ,[ה"פ] 'הבר םלוע רדס'
[2].הז שרדמ םע ןשרדה מ"ר

ןשרדה מ"ר ירבד יכ [3],םירובס י"שר ישרפממ םיבר ,םנמאו
ןיא :םבושיי ףרות הזו ,י"שר ירבד םע דחא הנקב םילוע
שרופמכ ,ןסינב ו"ט רקובב התיה םירצמ תאיציש ךכ לע ןיררוע
םי תעירקש ,העיבקה תלבוקמ םג [4].(ג גל 'מב) הרותב
תשרפב י"שר ירבדכ ,ןסינב א"כב ,יעיבש לילב התייה ףוס
,ירחאש רקובבו [5],םיישרדמה תורוקמה ןמ הלועכו ,חלשב
תשרפבש אלא .םיה תריש הרמאנ ,חספ לש יעיבש לש ורקובב
ךכ םושמו ,ןסינב ד"י ,חספה ברעמ םימיה םינמנ 'חלש'
,ןשרדה מ"ר לש ונובשחל ינימשה םויה יכ ,אצמנ .הנומשל ולע
.לבוקמה ןובשחב ומכ םירצמ תאיציל יעיבשה םצעב אוה

תונמל שי םוקמ המ ,תישאר .רוריב ןועט ןיידע הז בושיי
רבד לש ותימאלשכ ,ןסינב ד"ימ םירצממ לארשי תאיצי תא
הנומש" :אוה ןשרדה מ"ר ןושל ירה ,דועו .ו"טב אלא ואצי אל
,"םיה לע הריש ורמאש דע םירצממ ואצישמ ,לארשי והשש םימי
,הנומשל ולעי ךכו ,חספה ברעמ םימיה תא הנמנ םא ףאו
!?"םירצממ ואצישמ" םילימה תא הז םוי לע רמול ןתינ ךאיה


עיצהל הארנ [6],י"שר ישרפמ הז ןיינעב ובתכ רשאל ףסונ
רשאכ :התמצעו החוכ ,םדאה תבשחמל סחיב ןיינעמ דוסי ןאכ
,םיוסמ ןמזב וא םוקמב םינותנ ויתובשחמו םדאה ירוהרה
[7].לוכיבכ םש אצמנ אוה תאז לכב ,םש ופוג ןיא לעופבש ףא
ליל אוה בורקה הלילה יכ לארשי ועדיו ליאוה ,הז י"פע
האיציב םשאר היה ברעה ןמ רבכ ,(בי 'מש האר) םתלואג
זא ויה רבכ ,לוכיבכ .םתבשחמ הנותנ התייה םשו ,םירצממ
םויה תא םג לילכהל ןתינ ,ךכ םושמו ,'ץוחב תחא לגר םע'
!האיציה ימי םע הזה

,ופוג יפל קר אל עבקנו דדמנ םדאה לש ומוקמ יכ ,הז דוסי
אבומה ,אבה רוקמה תא ונל ריאהל יושע ,ותבשחמ יפל םג אלא
זט 'בד) הרותב רמאנ 'האר' תשרפב .תיאנתה תורפסה ןמ
שדחב יכ ,ךיקלא 'הל חספ תישעו ביבאה שדח תא רומש" :(א
ירפסב רמאנ ךכ לע ."הליל םירצממ ךיקולא 'ה ךאיצוה ביבאה
אלא ואצי אל אלהו ,ואצי הלילב יכו" :[חכק 'סיפ] האר
."הלילב ולאגנש דמלמ אלא ,חספה תרחממ רמאנש ,םויב

הרותל ושוריפב ןה ,י"שר י"ע השרפתנ וז תיליל הלואג
הערפש ךכב ,(א"ע ,ט תוכרב) דומלתל ושוריפב ןהו (םש 'בד)
:(אל בי 'מש) בותככ ,הלילב םירצממ תאצל תושרה תא ןתנ
םג ימע ךותמ ואצ ומוק רמאיו הליל ןרהאלו השמל ארקיו"
."לארשי ינב םג םתא

רבדה בשחנו ,הלילב תאצל תושרה הנתינש ףא ,השק ןיידעו
דציכו ,רקובב אלא לארשי ואצי אל ,רבד ףוס ,הלילב ולאגנש
יכ ,המוד - ?"הליל ... ךאיצוה" :תוצרחנ קוספה עבוק
האיציבו ,םיאצוי םמצע תא ואר רבכ םחור יניעבו ליאוה
ףוגה ררגנ ,ואצי אל ןיידע לעופבש ףא ,םתבשחמ התייה
ןפואב .םירצמ תאיצי תשחרתמ רבכ ונינפלו ,'שארה' רחא
[8].דבלב האציה תושר ןתמ לע ףא "ךאיצוה" רמול ןתינ ,הז

ומוקמ' תא עובקל םדאה תבשחמב חוכ שיש ,הז דוסיש ןכתיי
:(א"ע ,הע) תובותכב ידומלתה רוקמה ןמ םג הלוע ,'יתימאה
'ןוילע הננוכי אוהו ,הב דלי שיאו שיא רמאי ןויצלו'"
:יול ןב עשוהי 'רד הירב רב אשיימ ר"א - (ה זפ 'הת)
דחא" :םש י"שרבו ."התוארל הפצמה דחאו הב דלונה דחא
הב דלונה דחא ,שירד אק אריתי שיא שיא - 'וכ הב דלונה
א"שרהמהו ."הלצא והואיביו ,הינבמ ארקי התוארל הפצמה דחאו
דלונ וניאש םגש" :דוע ראבל ףיסוה [םש תודגא ישודח]
."התוארל הפצמש ןויכ ,הב דלונ וליאכ המש לע ארקנ ,הב


תא םיעבוקה םה ,ויתובשחמו ותייפיצ ,םדאה ירוהרהש ירה
[9]!ןויצ ןבל בשחיי הלוגב דלונה ףא ,םהידי לעו ,ומוקמ
בביח"ש ,דבלב י"אל סחיב אלא הניא וז הלעמש רשפא ,םנמא
אמוחנת) רמא הילעו ,(ה ,א ,הבר תור) "התאיב תא ה"בקה
תעיבקש רשפאו ."לכה ןמ רתוי י"א ילע הביבח" :(ו ,יעסמ
יכ ,(א"ע ,מ 'ודיק) תרחא העיבק לע תססבתמ ןאכ דומלתה
.השעמל ה"בקה הפרצמ הבוט הבשחמ

םוקמה תעיבקב 'ןנילזא הבשחמ רתב' יכ ,הזה דוסיה תא
ןהכה תדובע םויסל תסחייתמה ,הנשמב םג ןגעל ןתינ ,ןמזהו
:(ד"מ ז"פ ,אמוי) תרפסמ הנשמה .םירופיכה םויב לודגה
."שדוקה ןמ םולשב אציש העשב ,ויבהואל השוע היה בוט םויו"

וז הדועסו [10],הדועס אלא וניא הז 'בוט םוי' ,הנהו
לכבו [11];ותרחמל וא פ"כהוי יאצומב אלא תכרענ התייה אל
,אלא [12]?המ ינפמ ."אציש העשב" איה הנשמה ןושל ,תאז
,ג"הכה לש ותחמש התייה הבר ,םולשב אציש העשבו ליאוה
,"אציש העשב" ,זא רבכ לוכיבכו ,הז בוט םויב רהרה םתסה ןמ
!ליחתה אוה

[13],םינורחאה ולאש רשאל ,ףסונ רואיב ונידיב הלע ,התעמ
ב"ע ,ח) תוכרבב םיאבומה ,יתפדמ בר רב אייח ירבדל סחיב
'ברעב שדחל העשתב םכיתשפנ תא םתינעו' ביתכ" :(נ"שו
!ןינעתמ הרשעב אלהו ?ןינעתמ העשתב יכו ,(בל גכ 'קיו)
בותכה וילע הלעמ - יעישתב התושהו לכואה לכ :ךל רמול אלא
המ ינפמ ,התייה םתהימת ."ירישעו יעישת הנעתמ וליאכ
,םירופיכה םוי ברעב התשמבו לכאמב תוברה לש הז ןיינע
הליכא ןושלב אלו ,"םתינעו" - יוניע ןושלב הרותב רמאנ
?שקבתמה ןושלה אוהש ,הייתשו

ברעב הייתשהו הליכאהו ליאוה יכ ,ראבל ןתינ רומאה רואל
[14],םוצה תארקל ורישכהלו םדאה תא ןיכהל ודעונ םירופיכה םוי
תעשב רקיעבו ,הז םויב וירוהרהו םדאה תובשחמש ןוויכו
רדג' הז םוי לבקמ ,ברקתמה םוצה ביבס םיבבוס ,ותליכא
[15]!בשחית םוצל הזכש םויב הליכאה ףאש ,ךכ ידכ דע ,'םוצ לש
,יוניע ןושלב הז םויב הליכאה לע הרותה הדמיל ,ךכ םושמ
[16].םוצ םוי לע רכש אוה תאז הליכאה רכש ןכלו

ןתינ ,החוכו םדאה תבשחמ תודוא ,ןאכ עצומה ןויערה חורב
יבר תודוא רופיסל סחיב תובישיב תכלהמה הישוק בשייל
(א"ע ,גס - ב"ע ,בס) תובותכ תכסמב .לחר ותשאו אביקע
םיתש דמלי םתנותח רחאש ,ותשא ומע התשעש יאנתה לע רפוסמ
.שרדמה תיבב םינש הרשע

יתייא ,אתא יכ" :ותרזח לע רפוסמ ךכו ,יאנתה תא םייק ע"ר
רמאקד אבס אוההל היעמש .ידימלת יפלא ירס ירת הידהב
ידידל יא :היל הרמא .םייח תונמלא תרבדמ אק המכ דע :הל
,אנדיבע אק תושרב :רמא .ינירחא ינש ירס ירת ביתי ,תייצ
:םוגרת] ."בר יבב ינירחא ינש ירס ירת ביתיו ליזא רדה
.םידימלת ףלא רשע םינש ומיע איבה ,(ותיבל) אב רשאכ
:(ותשאל) הל רמאש ןקז ותואל עמש (ותיבל ברקתה רשאכ)
.םייחב ךלעבש תורמל תאזו ,הנמלאכ תגהנתמ תא המכ דע
.תופסונ םינש הרשע םיתש בשי ,(ילעב) עמשי יל םא :ול הרמא
םיתש בשיו ךלהו רזח ,השוע ינא תושרב :(ומצעל ע"ר) רמא
[.שרדמה תיבב תופסונ םינש הרשע

,קדקדל ןתינ "ביתיו ליזא רדה ... רמא" דומלתה ןושלמ
.שרדמה תיבל רזח ,ותשא ירבד תא ע"ר עמשש רחאל דימ יכ
,תיבב היה אל תופוצר םינש ב"י ירה ,םילאושה שי ךכ לעו
לוכיו ,ותיב תלד דע עיגה רבכ ,הנהו ,ותשא תא האר אלו
ע"ר אופא ענמנ עודמ ,ותשא תא חמשלו המינפ סנכיהל היה
[17]?רצק ןמזל ולו ,סנכיהלמ

שיש ,ע"ר עמשש עגרב יכ ,ח"ת ידוהימ םעפ יתעמש ךכ לע
רבכ אוה' ,םינש הרשע םיתש דוע דומלל ותשאמ תושר ול
!תיבה י"ע 'םש היה אל

דמע ןיידעש ףא :רומאה דוסיה תא בוש םישיחממ ולא םירבד
דומללו בושל רתיהה תא עמשש ןוויכ ,זז אלו ותיב די לע ע"ר
לוכיבכ ,הבישיל בושל ותעדב רמג דימו ,ותשא יפמ אצוי
,הבישיב אוהש רחאמו .הבישיב אצמנ רבכ אוהו ,ומוקמ הנתשנ
.ותיבל סנכנ אל המ ינפמ ,תושקהל םוקמ ןיא רבכ

י"ע םג עבטנ ,רוקמל רוקממ ןאכ והונזרח רשא ,הז דוסי
[18]:ומשמ אבומ הז ןושלב .ט"שעבה אוה ,תודיסחה תעונת דסיימ
!"ולוכ אוה םש ,הבשחמב בשוח םדאש םוקמב יכ"

,םדאה תבשחמ לע לועפל תיציצ תווצמ לש הניינע ,עודיכ
ונתשרפב בותככ ,ןמושייו הרותה תווצמ םויק לע וריכזהלו
םתישעו 'ה תוצמ לכ תא םתרכזו ותא םתיארו" :(טל וט)
."יתוצמ לכ תא םתישעו ורכזת ןעמל" :(מ) ךשמהבו ,"םתא


תיציצב הב שי תינויחו הצוחנ תרוכזת קר אל יכ ,התע ררבתנ
םדאה תבשחמ תודוא ףלאמ דומיל םגש רשפא אלא ,התייארבו
השמ 'ר לש ודוסי יפל ,הבש םיטוח הנומשב לפוקמ החוכו
.ןשרדה:תורעה

הנושארה תיצחמב ,סנאבורפ ימכחמ היה ןשרדה השמ 'ר .1
.א"יה האמה לש

,ןשרדה מ"ר ירבד ולא יכ ,םירובס םימכחה בורש ףא .2
,(םש רבדמב) ,בקעי תלחנ ורפסב קינלס י"ר םתמועל רובס
,ששוקמה תשרפ תוכימס יבגל קר ורמאנ ןשרדה מ"ר ירבדש
.י"שר לש םניה תיציצה יזמרו ,ןכל םדוק ומייתסה רבכו
ןיאש ,אופא רורבו ,ומצע לע י"שרמ איה הריתסה ,וירבדל
.ם"ארה בושיילםוקמ

ורוביחב יולה טארקב א"ר ;חל וט 'מב ,ייחב וניבר :האר .3
,הירא רוג ,ל"רהמה ;םש רבדמב ,(י"שר לע) ןורכזה רפס
גרובנלייא ב"יר ;םש ,השמ ליאוה ורוביחב תמ מ"ר ;םש
,בקעי תלחנ ורוביחב קינלס י"ר ;םש ,ךרדל הדיצ ורוביחב
ורוביחב ודראפ ד"ר ;םש ,םימכח יתפש ורוביחב סב ש"ר ;םש
,אנעה מ"ר ,הז ןיינעב שרפל לידגה ,ןכא .םש ,דודל ליכשמ
,ד"כקת ,םדרטסמא ,(פ"ש הדגה לע) יכדרמ תדגא ורוביחב
ברעמ ,ןסינב ד"ימ םימיה תא הנומ י"שר ףא יכ ,ב"ע ח ףד
,דחא םויכ ד"י תא הנומ ןשרדה מ"רש דועב ,אלא !חספה
םושמ תאז .דחא םויכ י"שר םתוא הנומ ,ינש םויכ ו"ט תאו
'הת) ויתודוא רומאכ ,םוי רואכ ריאה ןסינב ו"ט לילש
,אלק ,המורת רהוז :האר] "ריאי םויכ הלילו" :(בי טלק
,ו"ט לילב םייתסה אל חספה ברע לש ומוי יכ ,אצמנו .[א"ע
ןסינב ו"ט תאו ד"י תא תונמל שי ןכל .ז"ט ליל דרישמ אלא
.'אתכירא אמוי'כ

.בי קרפ ,תומשב םיקוספה ןמ הלוע ןכו .4

ותוא ..." :ב"ע ,בי הטוס םג הארו .ה"פ ,םלוע רדס .5
הריש רמול דיתעש ימ ... היה ןסינב דחאו םירשע םויה
."הז םויב םיה לע

,חספה ברע תא תונמל שי עודמ ,ןושארה ישוקל סחיב .6
הליל' םישדוקב יכ ,(3 הרעה ליעל) י"שר ישרפממ הברה ובתכ
תונמל שי ןכל .(א"ע ,גפ ןילוח) וינפלש 'םויה רחא ךלוה
ליל ,וירחאש הלילה תאו ,ד"י םוי ,חספה תטיחש םוי תא
האיציה ימי תא ןשרדה מ"ר הנומ ךכ םושמ .דחא םויכ ,ו"ט
םיבשחנ וירחאש הלילהו םויהש ,הזכ רשא ןיינמבו ,חספה ברעמ
.האיציל ינימשה םויב התייה םיה תריש ,הממיל

ימיב ןסינ ד"י תא בישחהל ןתינ דציכ ,ינשה ישוקל רשאב
הנתינ הלילבו ליאוה יכ ,רומאל ךשמהב ,ובתכש ויה ,האיציה
התוא תליחתמ רבכ תושרה הנתינש ,אופא בשחנ ,תאצל תושרה
.םישדוקל םלוהה ןיינמה יפל ,חספה ברעמ ונייהו ,הממי
.(ןלהל דוע ךכ לע הארו) חספה ברעב הלחה האיציה יכ אצמנ
ןמז לחהש ,חספ ברע לש םויה תוצחמ יכ ,ובתכש ויה דוע
םושמו ,תירצמה תוהולאה תושרמ לארשי ואצי ,חספה תטיחש
תורח םגו .תינחורה םתורח תליחת תא זא רבכ תוארל שי ,ךכ
םהיהולא תא ויה םיאור םיירצמה ירהש ,ןאכ התייה תיזיפ
םתטילש תא ודביאש עמשמ ,רבד םישוע אלו ,לארשי י"ע םיטחשנ
.לארשי לע

'דהמ ,ד"ה א"פ ,האפ אתפסות) תיאנתה העיבקה העודי .7
"הפרצמ אוה ךורב םוקמה הבוט הבשחמ" :(41 'מע ,ןמרביל
הבשחמל םיסחייתמ ונניא ךשמהבו ןאכ ונירבדב .(השעמל)
הנשמה הבשחמב םידקמתמ אלא ,היישעל תבשחנהו תפרטצמה
.ונמזו םדאה לש ומוקמ תא

אלא ,הז ןוויכב ךלה ןשרדה מ"ר םג ,ליעל ונירבדל .8
.חספה ברעל 'הבשחמב האיציה' תא םידקה אוהש

רומאש תא ףסונ ןפואב ראבל ןתינ ,וללה םירבדה חורב .9
םירמואב יתחמש דודל תולעמה ריש" :(ב-א בכק) םילהתב
."םלשורי ךירעשב ונילגר ויה תודמוע ;ךלנ 'ה תיב יל
קוספל ינשה קוספה לש ותוכייש לע םינורחא והמת רבכו
,אכלמד אקנפשוג ורוביחב ,יטניסרק פ"ר :לשמל האר) .ןושארה
,עיצהל ןתינ .(זט תוא ,ב"ע טיק ףד ,א"כרת ,ונרוויל
תננכותמ הכילה לע בלה תחמשבו 'ךלנ 'ה תיב' הרימאב יד יכ
ךירעשב ונילגר ויה תודמוע'ל רבכ בשחי רבדהש ידכ ,וז
.'םילשורי

.םש לארשי תראפת ,ץישפל י"ר :האר .10

.םש ,יריאמה מ"ר ;םש אמוי ,לינולמ ןהכה י"ר :האר.11

.הנוש חסונה הנשמה לש םימודקה חסונה ידעב ,תמאבו .12
אציש ויבהוא לכל השע בוט םוי" :אוה חסונה ,ןמפוק י"תכב
םיפסונ די יבתכב םייק "םולשב אציש" הז חסונ ."םולשב
.חסונה אוה ךכ ימלשוריב םגו ןכנימ י"תכב םג .הנשמה לש
ןייצל אל הנשמה תנווכש יפל ,ישוק לכ ןיא הז חסונ י"פע
תדובע 'לה ,ם"במר :האר) בוט םויה תביס תא אלא ,ןמז
אציש העשב" אוה חסונה ,היצנו ס"שב ,לבא .(ד"פס ,פ"כהוי
השוע היה אל ירהו ,קדקדל םוקמ שי הז חסונב ."םולשב
ןמעט ,וללה םיחסונה ינש לע .אציש העשב זא התשמו הדועס
,שטיוואבוילמ ןוסרואינש מ"מרל ,תוחיש יטוקל :םג האר ,ןניינעו
'מע ,ארקיו ,[ג ךרכ ,ח רפס] ,בל קלח ,ג"נשת ,ןילקורב
.111-106

,ח"וא ,תוכלמ שובל ורוביחב ,הפי מ"ר :לשמל האר .13
ח"ר ;םש ח"וא ,בהז ירוט ורוביחב יולה ד"ר ;ד"רת 'יס
,ח"לצ ורוביחב אדנל י"ר ;םש שדח ירפ ורוביחב ,הוליס יד
,םש ח"וא ,המלש תמכח ורוביחב ,רגולק ש"ר ;םש תוכרב
.דועו

,םינושארה ןמ הברה לצא פ"כהוי ברעב הליכאה הספתנ ךכ .14
אמוי ,ש"אר ;ב"ע ט ש"הר ,א"בטיר ;םש תוכרב ,י"שר :האר
,םיגהנמ ,ל"ירהמ רפס ;ד"רת 'יס ,ח"וא רוט ;בכ תוא ,ח"פ
.ז תוא ,חיש 'מע ,פ"כהוי ברע 'לה ,רציפש 'דהמ

םדאה תא 'תומקממ' םוצה לע תובשחמהש ,רמול ונתנווכ .15
ברעב הייתשהו הליכאהמ האנההש ,ךכל תומרוג םגו ,םוצב
.'םוצ לש םעט' רבכ הב שיו ליאוה ,תטעמתמו תמגפנ פ"כהוי
אוהש אלא ,קסנ'זילמ ךלמילא 'ר םשב םג אבומ ,הז ןיעכ
,ןובאיתה תא םדאה דבאמ ,וארומו פ"כהוי תשודק לשב יכ ,שיגדה
טוקלי :ומשמ האר .יוניעל ול תייהנ פ"כהוי ברעב ותליכאו
,םילשורי ,םלהליו י"נרל ,(םינתיאה חרי לע) םידעומה תורוא
,(םידעומו תוליגמ לע) ז ךרכ ,הרות ירוטיע ;זמ 'מע ,א"נשת
.43 'מע ,א"נשת ,םילשורי ,גרבנירג י"ארל

הייתשהו הליכאה רכש המ ינפמ ,רחא ישוק בשוימ הזבו .16
.הליכא לע רכש אלו ,יוניע לע רכש אוה םירופיכה םוי ברעב

סנכנ ע"ר היה ול יכ ,אוה ץיבלאומש ח"ר לש וצורית .17
םיתש דמלש בשחנ היהו ,ודומיל ףצר תא עטוק היה ,ותיבל
דומילבו ,ןכמ רחאל םינש הרשע םיתש דועו ,זא דע םינש הרשע
!עבראו םירשע ןניא הרשע םיתש דועו הרשע םיתש ,הרות
ח"רגה ןרמל ןורכזה רפס ךותב ,'בלו חמ' ,ןמסורג ר"ר :האר
,בצ-אצ 'מע ,םשו .בצ 'מע ,ם"שת ,םילשורי ,ל"צז ץיבלאומש
רבדל תוהתשהבש הנכסה תודוא ,ומשמ ףסונ ץורית עיפומ
,ץיבלאומש ח"רל ,רסומ תוחיש םג הז ןיינעב הארו ,הווצמ
.גנ 'מע ,זט רמאמ ,א"לשת

,םירפס המכמ ט"שעבה ןמ םיטוקיל אוהו) בוט םש רתכ .18
,(ה"נקת ,םש ,ב"חו ,ד"נקת ,אוקלוזב הנושארל ספדנ א"ח
,ב"ח ,םשו .ונ תוא ,א"ח ,ד"לשת ,ןילקורב ,תשדוחמ 'דהמ
."ולוכ אוה םש תעגמ םדא לש הבשחמהש םוקמ" :הרע תוא
,ב"ב ,םיובנירג נ"רל ,םירחבנ םימגתפ טוקליב ,ונרודבו
ותבשחמ םשש םוקמב" :הז ןונגסב אבומ ,הפק 'מע ,ו"משת
!"הבשחמה רקיעה יכ ,ולוכ אצמנ אוה םש ,םדאה לש