ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

283 רפסמ

ט"נשת ינימש תשרפ

הקירפא ןופצ תודהי ברקב הבראה תליכא

רמע רהז ר"ד

(סוז ןיטרמ ש"ע) לארשי-ץרא ידומילל הקלחמהירק=) אל רשא עברא לע ךלהה ףועה ץרש לכמ ולכאת הז תא ךא"
.(אכ אי 'קיו) ץראה לע ןהב רתנל וילגרל לעממ םיערכ (ול


אי 'קיו) םימיוסמ םיבגח ינימ לוכאל הריתה הרותה
.םירשכל םיבשחנ תרוסמו םינמיס יפ לע רשא (בכ-אכ
חיכש היה הברא לוכאל גהונהש ,הלוע ל"זח תורוקממ
קלח ברקב קר קזחוה םינורחאה תורודב םלוא ,דואמ
ידוהי לצא רקיעב יוצמ הז גהנמ .לארשי תוליהקמ ןטק
רשכה הבראה תא ולכאש ,םהיתוזוחמו םהיגלפל ןמית
[1].לארשי-ץראב םג

לוכאל וגהנ הקירפא-ןופצ ידוהי ברקב םגש ,עודי תוחפ
תירוטסיהה תודעה .תרוסמו םינמיס יפ-לע רשכ הברא
האמב ןארוד חמצ 'ר לש ותבושת בגא תרכזנ הנושארה
:האבה הלאשל ,הרשע-שמחה

ןיאש םוקמב רבדמב םיוגה םתוא ופסאש םיבגח תלאש
ןירכומו םיחולמ םתוא ואיביו םתוא ולשביו ללכ ידוהי םש
םירוסא ויה םא ינעידוהו ינודא ךלאשא .קושב םתוא
םיבגח םתוא לע ל"צ ןיאו םלושיבו םיוג תפיסא םושמ
ימיבו .ןלועיג םושמ םהלש תורידקב םיוגה םתוא ולשביש
םתוא ןילכוא להקהמ רעזמ טעמ היה וננקזו ונינומדק
אלו ,תורידקב םילשובמה 'יפאו ,ריתהש ימ אבש דע
םתוא ןילכוא םעה בור ,הזה ןמזה דע ותארוה הטשפ
םירוסא םה םא ינבישת ינודא ;ריתמה לע וכמסו אייסרפב
[2].םירתומ וא


תוכמתסה ידכ ךות ,וז הלאשל הבחרהב בישה ןארוד חמצ 'ר
דיעה רשא ,(1310-1235) תרדא ןב המלש 'ר ירבד לע
[3].םיבגח לוכאל ותפוקתב וגהנ דרפסב תומוקמ הברהב םגש
חמצ 'ר לש ודכנ ףיסוה רתוי תרחואמ הפוקתב תוהגהב
תליכא תרוסמש ,דומלל ןתינ םהמש וירבד לע םיטרפ
:הקירפא-ןופצב םינוש תוזוחמו תוצראב תלבוקמ התייה םיבגח
[4].וקורמו הירי'גלא ,סינות ,(ילופירט) בולב

,(1743-1696) ל"ז רטע ןב םייח ברה לש ותקיספ רתויב תמסרופמ
וריע ידוהי לע ותפוקתב רסאש ,וקורמבש ילאס דילי
,םיבר וענמנ ,תאז הקיספ רחאל [5].םיבגחה תא לוכאל
העיפשה לעופבש תורמל .םיבגחה תא לוכאל ,ותודע יפ לע
,הקירפא ןופצב םירוזאהמ קלחב קר הארנכ וז הקיספ
רושקה לכב ךרד ןויצל הכפהו הלא תולובגמ התעפשה הגרח
ןב םייח 'ר לש ותקיספ .םיבגחה תורשכ תרוסמ אשונל
סומלופ הרציו לארשי תוצופת לכל טעמכ העיגה רטע
.הל םידגנתמה ןיבו םיבגח תליכאב םידדצמה ןיב לודג

יתועמשמ ןפואב העיפשה רטע ןב םייח 'ר לש ותקיספ
.היסינותב תלבוקמ התייהש הבראה תליכא תרוסמ לע םג
ותעד תא ולביקש ,היקסופ לע העיפשה איה קויד רתיל
ןורהא 'ר חלשש תרגיא ךותמ רבתסמ הז רבד .ןיררוע אלל
והילא דוד 'רל (1766=ו"כקת תנשב רטפנ) הבר'גמ ץרפ
תראתמ וז תרגיא .היסינות םורדבש הצפק ריעהמ 'גא'גח
ידיב עבקנש ,הברא לוכאל רוסיאה תא תפלאמ הרוצב
[6].אסוסו הבר'ג ,סינות ;םינושה היזכרמב היסינות יקסופ

קלח ומכ ,תרוסמ םהל התייהש הלא יבגלש ,ןייצל יואר
'ר לש ותקיספ ,ןמית ידוהיו הקירפא ןופצ ידוהימ
ידוהי לכ ,עודיכ .ץעורל םהל התייה רטע ןב םייח
,השדחה תעל דע םירשכה םיבגחה תליכא גהנמב וזחא ןמית
.ישממ ףקות לכ הל היה אל רטע ןב םייח 'ר לש ותקיספו
דגנכ תופירחב ואציש ןמית ינברמ ויה ,תאז תורמל
זעל תאצוהו רגת תאירק םושמ הב היה ןכש ,וז הקיספ
רתוי םיבושח [7].תורוד ירודמ הב וזחאש תרוסמה לע
ןב םייח 'רה לש ותקיספ דגנכ תודגנתהה ייוליג םה
ירומ .הקירפא ןופצ לש הרותה ילודג יפמ ואציש רטע
םיחסונמה םיקספב רטע ןב םייח 'ר דגנכ ואצי וללה הכלהה
רערעל םיסנמ םהש ךות ,םתופירחב ןפוד אצוי ןפואב
םידגנתמה ישארמ דחא .תחאל תחא וינועיט תא טטומלו
,וגודריב יכדרמ היחתפ ברה היה רטע ןב םייח 'רה תקיספל
ןורחאה שילשב הקירפא ןופצ תודהי לש םיקסופה יבושחמ
ירבד תא רתוס וגודריב ברה .הרשע-הנומשה האמה לש
:םפוסו וירבד תישאר תא קר איבנ ןאכו ,רטע ןב םייח 'ר


.םלוכלו םרסואל תונעט שיש רכזנה ברה ירבדב יתיאר
תא ונילע תונשל יאדכ םהב ןיאו ,לקנ ןובנל הבושת
םידוקפה לע םידמועה ,ישישק ןנבר יפמ לבוקמו עודיה
םינובנו םימכח םהירחא םהינב םגו ,רודו רוד לכבו
םיזחוא ,ףצפצמ ןיאו הפ הצופ ןיא םינטקו םילודג
...רומג רתיה םהב קיזחהל ,םהידיב םהיתובא השעמ
אהב רבד ףוס ...וירבדב הז ןימאהלמ הלילח הלילח
[8].םה םירימג םירתומ וללה םיבגחד אנתיחנ אהב אנקילס


לש ותקיספ תא הלביקש ,היסינות תודהימ דבל ,ןכאו
ךישמה הירי'גלאבו וקורמבש ירה ,רטע ןב םייח 'ר
םישימחה תונשל דע הברא לוכאל םידוהיהמ רכינ קלח
םינמיהמ םיטנמרופניא תורשע לואשיתמ .םירשעה האמה לש
יזוכיר לכב טעמכ םיבגח ולכא הירי'גלא םורדבש ,הלוע
לארשי-ץראל םתיילע ןמז דע ,(היאדרג ריעב לשמל) םידוהיה
אוהשכ םיברעהמ הנקנ היה הבראה .(תפרצל םתריגה וא)
,ןוגיט :תונוש תורוצב הליכאל ןקתוהו ,םיקשב יח
םישמתשמו ותוא םישביימ ויה םישנאהמ קלח .לושיבו היילצ
םלכאל וגהנ םירבגהמ םיבר .הנשה לכ ךשמב הליכאל וב
.'היחאמ'ה ומכ רכשמ הקשמ םע םהב גנעתהלו

יזוכירבש ירה ,הרהס רבדמ םע ולבגש םיבושייה תמועל
,ןיטנטסנוקב ידוהיה זכרמב ומכ ,םיינופצ רתויה םידוהיה
הבראה .םינורחאה תורודב הברא לוכאל גוהנ היה אל
רבכ םידוהיה ויבשותלו ,הלא תומוקמב חיכש היה אל
.תרוסמ התייה אל

התייה אל וקורמבש ירה ,היסינותו הירי'גלאל דוגינב
ויה .דבלב םורדה רוזאל תלבגומ םיבגחה תליכא תרוסמ
ולכא הידוהימ קלחש ונייהד ,'תוברועמ' תוליהק הברה
ומכ ,םורדה רוזאב .םלכאלמ ענמנ רחא קלחו םיבגח
ידי-לע הכרבב לבקתהש ינויח ןוזמ הבראה היה ,שכארמב
תרוצבו בער לש תופוקתש ,ךכמ עבנ הז רבד .םיבשותה
רשבה לש וריחמש הדבועהמ ןכו ,רוזאה תא תופוכת ודקפ
.רקי היה

רשאכ ,ירמגל טעמכ הקספנ הקירפא ןופצב הבראה תליכא
וקורמב לשממה יגיצנ ורגימ םישישהו םישימחה תונשב
םרגש םימוצעה םיקזנה לשב הבראה תא ןיטולחל טעמכ
םיבגחה תליכא תעפות ןיטולחל המלענ ךכ לשב .תואלקחל
םימלסומהו םידוהיה ידי לע ,תונורחאה םינשב ,וקורמב
.דחאכ

םיבגחה תליכא גהנמ לע ףסונ ןיינעמ עדימ ודיב שיש ימ
,מ"חל בותכל ןמזומ ,םירחא תומוקמב וא הקירפא ןופצב
.לארשי תרוסמב הבראה תליכא אשונב ףיקמ רקחמ ךרועש:תורעה

,חפאק 'י :האר ,ןמיתב הברא תליכא לע רתויב טרופמה רואיתה .1
תורוקמ םוכיס ;221-218 'מע ,1987 םילשורי ,ןמית תוכילה
,"ונימל הבראה תא ולכאת םהמ הלא תא" ,ינאמיג 'א :האר ,רצק
'מע ,ח"נשת ביבא-לת ,עובשה תשרפ לע ןליאה תורפמ :ךותב
.321-320

ןיכי רפס ,ןארוד ןועמש ןב המלש 'ר ינב חמצ 'רו ןועמש 'ר .2
.םש ,היגמה ירבדו דס ןמיס ,א ,1781 ונרוויל ,זעבו

ישודיח ;ןושאר רעש ,ישילש תיב ,ךוראה תיבה תרות ,א"בשרה .3
.א"ע הס ןילוח תכסמל א"בשרה

,היגמה ירבדב דס ןמיס ,א ,(2 הרעה ,ליעל) זעובו ןיכי ת"וש .4
.םש

ארקיול םייחה רוא שוריפבו א ןמיס ,הפ ד"וי ,ראות ירפ :האר .5
.אכ אי

.ה ןמיס ,ד"ויל ,םולש יזנג ,ינועמש 'ש :האר .6

('גאתה לע) 'ןושל אפרמ' ושורפב חרוק איחי ברה :לשמל האר .7
,םימכח ירבד ת"וש ,יולה קחצי םולש ברה ;אכ אי ארקיול
.בפ-טע 'מע ,אי הלאש ,ב"לשת םילשורי

.גי ןמיס ,העד הרויל םיפוצ תפונ ת"וש .8