ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

334 רפסמ

ס"שת ,ינימש תשרפ

תובית לש ןייצח

ךבצרמ ילע 'פורפ

בשחמה יעדמלו הקיטמתמל הקלחמה:רמאנ (א"ע ,ל) ןישודיקב


תויתואה לכ םירפוס ויהש ,םירפוס םינושאר וארקנ ךכיפל
ןייצח (במ אי 'יו) ןוחגד ו"או :םירמוא ויהש ,הרותבש
ןייצח (זט י 'יו) שרד שרד ,הרות רפס לש תויתוא לש
.םיקוספ לש (גל י 'יו) חלגתהו תובית לש


םילימה ,תויתואה תא רופסנ םא ירהש ,ןבומ וניא הז רמאמ
םילימה רפסמ ,לשמל .תורחא תואצות לבקנ ,םיקוספהו
,39,990 תוביתב הרותה לש ויצח אצמנ ,79,980 אוה הרותבש
תליחתמ 40,922 -ו 40,921 םילימה ןה "שרד שרד" וליאו
.תישארב

עיבשמ ןורתפ אלל לבא ,וז היגוס רוריבב וקסע םיבר
לש תורוקמ [1]ורפסב איבה תוילגרמ ןבואר ברה .ןוצר
.םירחא םיבר תורוקמ ןכו ,ןואג יאה ברו ינועמש טוקלי
טרופמ ןויד שי ןכו ,היעבב קסוע [2]יורטנרהא ברה םג
ורמאמל הנפמ אוה םש [3].רשכ 'מ ברה לש המלש הרות שמוחב
ףסוי קחצי 'ר יפמ םירבד טטצמה [4],ןמרוק םהרבא לש
הרותה לש תויתואהו םילימה ,םיקוספה לכ תא רפסש ,רבליז
תייעבל קר סחייתנ ןלהל .וררועתהש תויעבל תונורתפ אצמו
.םילימה תריפס

,הרותה תובית לש עצמא "שרד שרד" ןיא ,רבליז 'ר תעדל
("םהרבא םהרבא" :ןוגכ) תולופכ םילימ לש עצמא ןה אלא
,הלאכ תולופכ םילימ 77 שיש בתוכ אוה .הרותב תורכזומה
תולופכ םילמ 38 רמאל ,39-ה דמצה אוה "שרד שרד"-ו
."שרד שרד" רחאל תולופכ םילמ 38-ו ,"שרד שרד" דע
ךל" םידמצה תא ובשיח אל ל"זח יכ ,ףיסוה רבליז 'ר
,ולפכוה םנמאש (הכ וט 'מש) "םש םש" ןכו (א בי 'רב) "ךל
.םינווכמ ל"זח ירבדש אצוי ךכו ,דחא שרושמ םניא לבא
תפסותב [5]ךבצרמ דוד לש ורמאמב םג םיעיפומ ולא םירבד
.הרותה עצמא יבושיח תובישחל םיפי םירבסה

ותוא םע הרותב תולופכה םילימה רפסמש ררבתמ ,ןפוא לכב
.המלשה המישרה הנהו ,89 אלא 77 וניא שרוש


.וכ א 'רב ,שמרה שמרה .1
.טכ א 'רב ,ערז ערז .2
.טכ א 'רב ,ערז ערז .3
.ט ו 'רב ,חנ חנ .4
.ב ז 'רב ,העבש העבש .5
.ג ז 'רב ,העבש העבש .6
.ט ז 'רב ,םינש םינש .7
.די ז 'רב ,שמרה שמרה .8
.וט ז 'רב ,םינש םינש .9
.טי ז 'רב ,דאמ דאמ .10
.אכ ז 'רב ,ץרשה ץרשה .11
.זי ח 'רב ,שמרה שמרה .12
.י אי 'רב ,םש םש .13
.זכ אי 'רב ,חרת חרת .14
.י די 'רב ,תראב תראב .15
.חי כ 'רב ,רצע רצע .16
.אי בכ 'רב ,םהרבא םהרבא .17
.טי הכ 'רב ,םהרבא םהרבא .18
.ל הכ 'רב ,םדאה םדאה .19
.ל זכ 'רב ,אצי אצי .20
.גמ ל 'רב ,דאמ דאמ .21
.זי בל 'רב ,רצע רצע .22
.אל ול 'רב ,ךלמ ךלמ .23
.גל זל 'רב ,ףרט ףרט .24
.י טל 'רב ,םוי םוי .25
.ג גמ 'רב ,דעה דעה .26
.די גמ 'רב ,יתלכש יתלכש .27
.חכ דמ 'רב ,ףרט ףרט .28
.ב ומ 'רב ,בקעי בקעי .29
.טי ב 'מש ,הלד הלד .30
.ד ג 'מש ,השמ השמ .31
.זי-זט ז 'מש ,הכ הכ .32
.י ח 'מש ,םרמח םרמח .33
.א וט 'מש ,האג האג .34
.אכ וט 'מש ,האג האג .35
.ה זט 'מש ,םוי םוי .36
.אכ זט 'מש ,רקבב רקבב .37
.ל גכ 'מש ,טעמ טעמ .38
.ז ל 'מש ,רקבב רקבב .39
.ו דל 'מש ,'ה 'ה .40
.ג ול 'מש ,רקבב רקבב .41
.ד ול 'מש ,שיא שיא .42
.טי ה 'יו ,םשא םשא .43
.ה ו 'יו ,רקבב רקבב .44
.זט י 'יו ,שרד שרד .45
.אמ אי 'יו ,ץרשה ץרשה .46
.במ אי 'יו ,ץרשה ץרשה .47
.גמ אי 'יו ,ץרשה ץרשה .48
.חל גי 'יו ,תרהב תרהב .49
.ב וט 'יו ,שיא שיא .50
.ג זי 'יו ,שיא שיא .51
.ח זי 'יו ,שיא שיא .52
.י זי 'יו ,רגה רגה .53
.גי זי 'יו ,רגה רגה .54
.ו חי 'יו ,שיא שיא .55
.דל טי 'יו ,רגה רגה .56
.ב כ 'יו ,שיא שיא .57
.ב כ 'יו ,רגה רגה .58
.ט כ 'יו ,שיא שיא .59
.ד בכ 'יו ,שיא שיא .60
.חי בכ 'יו ,שיא שיא .61
.וט דכ 'יו ,שיא שיא .62
.ד א 'דמב ,שיא שיא .63
.דמ א 'דמב ,שיא שיא .64
.ט ג 'דמב ,םנותנ םנותנ .65
.זמ ג 'דמב ,תשמח תשמח .66
.טי ד 'דמב ,שיא שיא .67
.טמ ד 'דמב ,שיא שיא .68
.בי ה 'דמב ,שיא שיא .69
.בכ ה 'דמב ,ןמא ןמא .70
.ופ ז 'דמב ,הרשע הרשע .71
.זט ח 'דמב ,םינתנ םינתנ .72
.י ט 'דמב ,שיא שיא .73
.די בי 'דמב ,קרי קרי .74
.ז די 'דמב ,דאמ דאמ .75
.דל די 'דמב ,םוי םוי .76
.זי זי 'דמב ,הטמ הטמ .77
.חכ זי 'דמב ,ברקה ברקה .78
.אכ חכ 'דמב ,ןורשע ןורשע .79
.טכ חכ 'דמב ,ןורשע ןורשע .80
.י טכ 'דמב ,ןורשע ןורשע .81
.וכ הל 'דמב ,אצי אצי .82
.זכ ב 'בד ,ךרדב ךרדב .83
.בכ ז 'בד ,טעמ טעמ .84
.בכ די 'בד ,הנש הנש .85
.כ זט 'בד ,קדצ קדצ .86
.גמ חכ 'בד ,הלעמ הלעמ .87
.גמ חכ 'בד ,הטמ הטמ .88
.טל בל 'בד ,ינא ינא .89


,"שרד שרד" דע תולופכ םילימ 44 שיש הלוע וז המישרמ
תולופכה תוביתה ."שרד שרד" רחאל תולופכ םילימ 44-ו
'סמ רמולכ ,הלאה םילימה תיצחמ קוידב ןה "שרד שרד"
.45

רפסמ אוה םילופכה םידמצה רפסמש ןוויכ ,ףיסוהל רשפא
ןבומו ,עצמאב שממ אוה "שרד שרד" ןכל ,(89) יגוז יא
."ןאכמ שרדו ןאכמ שרד" :ל"זח ורמא עודמ

תוריפסב םירפוסה תרטמ יכ ,רוכזל שי .תישעמ הנורחא הרעהו
התייה תוישרפהו םיקוספה ,םילימה ,תויתואה לש תונושה
תוטיש תתל וצר םה .בתכבש הרותה קוידו תודחא לע רומשל
ןכאש קודבל ידכ הרותה ירפס יקיזחמ לכל תוטושפ הקידב
שקבל ישעמ הז ןיא .הרותב תופסות ןיאו ,רבד חכשנ אל
תוטושפ תוקידב ועיצה םה ןכלו ,םילימ 80,000 רופסל םדאמ
ןיינמ ןיינעב םג .תואדווב תוחכומ אל יכ םא ,רתוי הברה
(במ אי 'יו) 'ןוחג' לש ו תואה ,הרותב תויתואה תיצחמ
ןיב תיעצמאה תואה אלא ,הרותה לש תיעצמאה תואה הניא
,(אעיטק תוא ,תיתבר תוא ,אריעז תוא) תודחוימה תויתואה
. הרותה לכב הלאכ 17 קר שיו

ותוא םע תולופכה םילימה עצמאב אצמנה "שרד שרד" גוזה
!הלוכ הרותה לכב קיידלו שורדל ונל שיש ונל זמור ,שרושםילשורי ,קוק ברה דסומ תאצוה ,הרוסמהו ארקמה [1]
.ד"כשת
.ל"זח ירבדב םינויע ורפסב [2]
.ט"פר-ו"פר דומע ,ח"כ ךרכ [3]
ןויליג ,ב"י הנש ,ה"לשת זומת ,ןיתעמשב םסרופ ורמאמ [4]
.9-3 'מע ,43
'מע ,ן"שת הפיח ,הרות תבהא תליהק לש לבויה רפס [5]
.267-261