ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

232 רפסמ

ח"נשת ,ינימש תשרפ

םיצרשבש תמשנתה

ירס ןורי

תיברעל הקלחמה



,הליכאב ורסאנש םייחה ילעב הנושארל ורכזנ ינימש תשרפב
םייח לעב .םהב אצויכו םיצרש ,תופוע ,תומהב ,תויח םהבו
ףועכ הנושארה םעפב :תמשנתה אוהו ,םיימעפ רכזנ דבלב דחא
תמשנתב דקמתנ ונא .(ל םש) ץרשכ תפסונ םעפו ,(חי אי 'קיו)
,ארקמל םינשרפה ןושאר ,(ג"סר) ןואג הידעס בר .םיצרשבש
(ג"ביר) חאנ'ג ןבא הנוי 'ר םג סרג ךכ [1].ץרבמסלא :םגרת
םשה .ןכ השע ג"סר תובקעבש ריבס םלוא [2],ץרב םאסלא -
.הייגהה לשב שבתשנש הארנו ,ץרבא םאס אוה ירוקמה יברעה
ההוזמ םויכ .ערוצמ ,יסרא :אוה תיברעב ץרבא םאס שוריפ
ורוקמ תיממש םשה םגש םירעשמ [3].(
Gecko) תיממשה םע הז ץרש
לשב ולא תונוכת הל וסחיי םינומדקה .לער ונייהד ,םסב
תרוסמב .תונוש תודגא ומקרנ הביבסו ,החודה תינוציחה התרוצ
ידיב שאה ןשבכל וניבא םהרבא ךלשוהשכש ,רפוסמ תימלסומה
תיממשה דועב ,וינפמ שאה תא תובכמ תויחה לכ ויה ,דורמנ
תשריח תויהל הכפהו השנענ ךכ םושמ .ורבעל התוא תחפונ
םהילע הווצמו ,םימלסומה לע הליכאב הרוסא איה ;תערוצמו
[4].הנושארה הכמב יוצר הגרוהל

לעב דיחיה לחוזה התויה תאפמ ירשפא תיממשכ תמשנתה יוהיז
,יאפוטמונוא אוה
Gecko יזעולה המש יכ ןעטנ .םיחתופמ לוק ירתימ
.העימשמ איהש לוקה יוקיח ונייהד

ןנובתמה לע בסומכ המש תא שריפ (ע"באר) ארזע ןבא םהרבא 'ר
:הנושמה התרוצ לשב תולעפתה תררועמש ,רמול הצור ,אקווד הב
[5]."םיצרשב אצמנ םשה הז םג ,םושי והאור לכ תמשנתה"

ףאו ,םיעודי םיצרשה תנומש ןיא ע"באר תטישל יכ ןיוצי
לכונ אל הנומשה הלא םג" :םמש תא ראבלמ ענמנ אל ןכ יפ לע
[6]."הלבק ירבדמ םא יכ תופועה םג תמאב םתעדל

ידי לע האבוה ,תמשנתה ןיינעב ג"סרכ רבס ג"בירש ףא לע
תמאות הניאש ,ול תסחוימה הסולג סאפמ ןאנד ןבא הידעס
:(םישרושה רפס=) 'לוצאלא באתכ'ב בתכש תא

ליקו ראבנוטלא ןחנ אהימסנ יתלא יהו ספאנתלא הרי'תכ הביוד .............................
הרוכ'דמלא תושאלא יהו ןאריפלא הסורע הל לאקי דל'כלא הבשי
.............................
[7].הנשמלא יפ
.............................

םיארוק ונאש הז אוהו ,םשנתהל הברמה םייח לעב=] ............................
,דלוחל המוד אוהש םירמוא שיו [8],"ראבנוט" ול
............................
אוהו [9],(םירבכעה תלכ=) "ןאריפלא הסורע" ארקנה
............................
[10].הנשמב רכזנה "תושא"ה
............................

לש הנקנק לע ההת דומלתה ."אתושא" :סולקנוא םגרת הז שוריפל המודב
[11]."םייניע הל ןיאש הירב :הדוהי ר"א ?תושיא יאמ" :וז תושא

המודו ,ץ"ירוש א"בלק איה תמשנת" :חי אי ארקיוב י"שר שוריפ םג ךכ
הל ןיאו ,הל המוד איה םיצרשב הרומאה תמשנתו ,הלילב חרופה רבכעל
[12].א"פלט הל ןירוקו ,םייניע

דלוח - ץרשבו (Chiroptera) ףלטע - ףועה תמשנתב האר י"שר
.(
Spalax)

,תמשנתה התהוז םלצאש אלא ,םיארקה לש הזל י"שר שוריפ ןיב עיתפמ ןוימד םייק
ילע ןב תפי בתכ ךכו .טאוטו וא ףאש'כ ,שאפ'כ - ףלטעכ ,ץרשה ןהו ףועה ןה
:ינימש תשרפל ושוריפב

רוכ'דמלא והו ףאש'כלא וה תמשנתלא ןא ליק דקו ............................
ןאויחלא א'דה ןאו תמשנתהו הלוקב םיצרשלא יפ
............................
ל'כדיו אמהב ריטי ןיחאנ'ג הל ןאל ריאטלא יפ ל'כדי
............................
הדאלוא ע'צרי והו ןאנסא הל ןאל םיצרש הנומש יפ
............................
[13].םיצרשלא עיבאצא הבשת עיבאצא הלו םיצרשלא ל'תמ
............................

ןיב רכזנ אוהו ,ףלטעה איה תמשנתה יכ רמאנ=]
............................
הזה םייחה לעבש ףא ,"תמשנתהו" :רמאנש ,םיצרשה
............................
ןהבש ,םייפנכ ול שיש םושמ ,תופועה ןיב ללכנ
............................
םושמ ,'םיצרש הנומש' ןיב ללכנ אוהו .ףע אוה
............................
ומכ ויתודלו תא קינימ אוהשו ,םייניש ול שיש
............................
תועבצאל תומודה תועבצא ול שיש ינפמו ,םיצרשה
............................
.[םיצרשה
............................

,תיממשה :םידחא םייוהיז םיצרשבש תמשנתל יכ
,תעדל וניארה
.ףלטעהו דלוחה





:תורעה

.םיינמיתה דיה יבתכ תחסונ ךכ .1

:ןלהל) 464 'מע ,1875 דרופסקוא ,רואביונ תרודהמ ,םישרושה רפס .2
.(םישרושה ,ג"ביר

!התיממס הקנאה תא אקווד םגרת הרותל ינורמושה ימראה םוגרתה .3

.68 'מע ,4 ,ןאויחלא באתכ ,'טחא'גלא רחב ןבא ורמע ןאמ'תע ובא .4

.חי אי 'קיול ושוריפ .5

גייתסה םש ,אי ב 'רבל ושוריפ הוושהו ,טכ אי 'יול ושוריפב ךכ .6
םג םיזחוא וז העדב ,בגא .ארקמל ומוגרתב ג"סר לש יוהיזה תורוסממ
.םיארקה

.796 'מע ,םישרושה ,ג"ביר .7

בנד :הארנה יפכ ,תיסרפה ןמ הרוקמש 'ראנבט' הלימה שוביש ילוא .8
ד'גמ האר ,למגה תיילאל ונוימד םוש לע רמול הצור ,(למגה בנז=) הרב
,1995 תוריב ,טיחמלא סומאק ,ידאבאזוריפלא בוקעי ןבא דמחמ ןידלא
.389 'מע

,ימלשוריה םוחנת האר .םירבכעה יניממ והובשח רבכעל ונוימד םושמ ילוא .9
.45 'מע ,א ,ונאדילוט 'ב ברה תרודהמ ,יפאכלא דשרמלא

.ב"ע ו ןטק דעומ ,ילבב האר .דומלתב םא יכ הנשמב הרכזנ אל .10

םש .11

אלא ,ינוקזחה ךלה י"שר תובקעב .
talpa :ךכ םגרת הטאגלווה םג .12
.ע"באר שוריפ םע י"שר יוהיז תא ביכרה אוהש

םהרבא ןב דוד :הוושה .די-יבתכב אלא ,סופדב יוצמ וניא הז ושוריפ .13
.387-386 'מע ,ב ,זוקס תרודהמ ,'טאפלאלא עמא'ג באתכ ,יסאפלא