ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

283 רפסמ

ט"נשת ינימש תשרפ

רוהטה ףועה ינמיס

ירס ןורי

תיברעל הקלחמה
המהבה ןידב ומכ אלש [1].הליכאב םירוסאה תופוע לש המישר תרכזנ ונתשרפב
;רוהטה ףועה ינמיס תא הרותה הטריפ אל רוהטה בגחהו רוהטה גדה ,הרוהטה
:ו ג ןילוח הנשמב הנושארל ואבוה ולא


אל ףועה ינמיסו ,הרותה ןמ ורמאנ היחו המהב ינמיס
ול שיש לכו .אמט ,סרוד ףוע לכ םימכח ורמא .ורמאנ
.רוהט ,ףלקנ ןבקרוקו ,קפזו ,הרתי עבצא


:השע תווצמ רוהטה ףועה ינמיסב קוסיעב האר ם"במרה
רוהט הזו אמט הז רמולו תופועב ןודל וניוטצנש הזו"
הכירצ התייה הרותה ג"סר תעדל [2]."השע תוצמ איה
ינמיס ואבוהש ךרדכ ,רוהטה ףועה ינמיס תא ונל תתל
חוכב ןיאש ינפמ ,םירוהטה םיבגחהו םיגדה ,תומהבה
ינמיסש ןאכמו .ללכ ןמיסה תעיבקל ונאיבהל הרבסה
לע ואבוהש הלא םהו ,העומשה יפמ ורסמנ רוהטה ףועה
[4].הריקחב וגשוה ףועה ינמיסש רבס ם"במרה [3].ל"זח ידי

תורשכה ינמיס "תאצמה" תא הלת יארקה ילע ןב תפי
םוגרתה תרוסמ לע םיכמוס םניאש ךכב ,םיינברה לש
םיכירצ ויה אל ,םתרוסמב םיחוטב ויה ול ירהש - םהלש
,ךכ לע םיינברה תא ףקת תפי [5].הרהט ינמיס םתואל
,םיארקכ תרוסמ םדיב ןיאש תודוהל םינכומ םניא לוכיבכש
:הרהויו ימצע דובכ ךותמ


אנא ישלא יפ ןולוקי ןא ןורי אל ןאל םוקלא [6]ןכיל
היפ ןולוקי הופרעי י'דלא ישלא ןאכ ולו הפרענ אל
ץל'כאו חלצא ןאכ האנלה'ג דקו אנע בה'ד דק באב א'דה
ןא ןופנאיו ישלא יפ ןוטב'כתי ןא ןמ םהניד יפ םהל
דלק ןמפ הנולה'גי םהנא םהתייערו םה'דימאלתל רה'טי
הבלאטמ ןמ םלסי אלו האנלק אמכ המלע ח'צפ ילואה ל'תמל
םירחא) ורמאי אלש תנמ לע (וללה) םישנאה לבא =] [7].הללא
.'ותוא םיעדוי ונא ןיא' :(הזה) רבדה יבגל םירמוא םהש (םהילע
הזה ןיינעה' :ותוא םיעדוי םניאש רבדה יבגל םירמוא ויה ולו
רתוי ןוכנו יואר היה - 'ותוא םיעדוי ונא ןיאו ונתאמ חכשנ
םהידימלתל תואריהל ידכמ םיריהי תויהלו רבדב ששגל רשאמ םתדל
םישנא תובקעב ךלוהש ימו .ותוא םיעדוי םניאש םתיערמ ןאצלו
[.'ה שנועמ לצניי אלו ,ונרמאש יפכ ,ולש עדיה תא שייבמ הלאכ


ותוגהנתה לע םיססובמה תורשכ ינמיסל ודגנתה םיארקה
,םיאמט םע ןכש" :דומלתב אבוהש ללכה ןוגכ ,ףועה לש
'ר תרמימו ,(א"ע ,הס ןילוח) "רוהט םירוהט םע אמט
ינפמ אלא ברוע לצא ריזרז ךלה םניחל אל" םש רזעילא
:םיינברה חוגינ םשל האבוה "ונימ אוהש


רוזרזלא רורמ ולע'גפ ריטלא קאל'כאב ןורבתעי םהאנד'גו
ילע לדי א'דה לכו המירחת ילע הלילד בארגלא ילא
ושע ןכלו ףועה לש ותוגהנתהמ ודמל םהש ונאצמ=] [8].טאב'כ
לע דיעמ הז לכו ותוא רוסאל היאר ברועה לא ריזרזה תכילה תא
[.לובלב


רשא הז היה ,תוארקה דסיימ ,ןנע אקווד יכ ןיוצי
רוהט ףוע תוגהנתהמ רוהטה ףועה ינמיסתא דומלל הסינ
ורתוה וללה ירהש ,הנויה ינבו םירותה - תועדה לכל
רוהטה ףועה" ;םה ןנע ןתנש םינמיסה .שדקמב הברקהל
ףקתוה ןנע [9]."ויחורפא ליכאמו התושו םימה ףאוש
[10],ג"סר םשארבו ,ולש אתגולפ ינב ,םיינברה ידי לע ןה
להס ,ינאסקרק ,ילע ןב תפי :םיארק ידי לע תיבמ ןהו
[11].םירחאו חילצמ ןב

ל"זח ונתנש תורשכה ינמיסל ושחכתה רשא םיארקכ אלש
תורשכה ינמיס תא לבקלמ םינורמושה וענמנ אל ,תופועב
ובא [12].ל"זח תרוסמ לע םינומא םניאש ףא ,םיינברה
[14]:'ךאבטלא באתכ' ורוביחב ךכל סחייתמ [13]ירוצלא ןסחלא


תאמאלע 'תאל'ת יהפ הרהאטלא רויטלא יפ המאלעלא אמאו
ה'דה עומ'גמ הדיאז עבצאו רשקנת הצנאקו הלצוחלא
החאבאלא ךל'ד יה (!)םיאלע ךל'ד יה (!)םיאלע ה'תל'תלא
י'דלא ץא'כשאלא יפ אהתלמ'ג עאמת'גא ךל'ד ילע לילדלא
רופצהו םינויה ינבו םירתלא םהו ןיבארקלא יפ םהצת'כא
היסנ'גלא תחת ל'כאד ןאכ םיאלעלא ה'דה יפ םהכראש אמ לכפ
ןמ האוס אמ החאבא ילע לילד ץנלאב סנ'גלא החאבאו
ןמיסל רשא =] [15].הרכ'ד ץנלא ןמ'צתי םל ןממ סנ'ג
ןבקרוק ,קפז :םינמיס השולש םהירה םירוהטה תופועה לש (תורשכה)
םה - םינמיסה םתוא םה םינמיסה תשולש לכ - הריתי עבצאו ףלקנ
ודחוי רשא תופועב םלוכ תוצבקה איה ךכל היארה .םיריתמה םה
תא םהל שיש לכו .רופיצהו םינויה ינב ,םירותה :םהו תונברוקל
היאר איה בותכב ןימה תרתהו ,הזה ןימב םילולכ וללה םינמיסה
[.בותכה וריכזה אלש ןימ - ותלוז תא ריתהל


ויפואו לכאנה ףועה תונוכת ןיבש רשקה לע דמע ג"סר
:ותוא לכואה םדאה לש


,תושירפה ןמ וב שיש לכ אלא וינפל בירקהל 'ה הוצ אלש רמול ונל שיו
ינרפצו םיבינ ול שיש לכ לבא ,ךכ אוהש לכ אלא הליכאל רתוה אל ןכו
[14],םיעבטומ םה יכ וב ובייחתנש שנועכ אל ,והחדו וקיחרה ףרוטו תוירזכאו ףרט
קחורמהו ,תושירפה ןמ וב שיש לכ אוה רחבנהש ונל דמלל ידכ ןכ השעש אלא
םינתואתה תא לישמה רבכו [17],ןתואתו ירזכא לכ אוה םדא ינבמ יוחדהו
האדיו הלעי רשנכ הנה" רמאש ומכ םיסרודה תופועל םדא ינבמ םיעשרהו
קחרמ יוג ךילע 'ה אשי" דוע רמאו ,(בכ טמ 'רי) "הרצב לע ויפנכ שרפיו
םיפנכ הנהלו" דוע רמאנו ,(טמ חכ 'בד) "רשנה האדי רשאכ ,ץראה הצקמ
[18].(ט ה 'כז) "הדיסחה יפנככ


םיססובמה ,תודהיב םימייק םניאש ,תורשכ ינמיס םיעודי םאלסיאה תדב םג
וניאו חירסמ ורשב ןיא דוע לע הליכאב רתומ ףוע .ףועה לש ויתונוכת לע
וניאו סרוד וניא דוע לכ ןכו ,(המודכו תוליבנ ,האוצ) סואמ ןוזממ ןוזינ
הוויצש וא ,םלסאה איבנ ידי לע שרופמב ותליכא הרסאנ ןכ םא אלא ,יסרא
[19].הגרהל


:תורעה

.(די 'בד) 'האר' תשרפב םילק םייונישב תינש האבוה וז המישר .1

,חפאק 'י ברה 'דהמ ,ןומימ ןב השמ וניברל תווצמה רפס .2
קוספה לע ירפסה שרדמ םג עמשמ ךכ .דלק-גלק 'מע ,ד"נשת םילשורי
.(כ די 'בד) "ולכאת רוהט ףוע לכ"

םילשורי ,הרותה לע ןואג הידעס וניבר ישוריפ ,חפאק 'י .3
.4 הרעה ,גכק-בכק 'מע ,ד"משת

,גלק 'מע ,תווצמה רפס ,ם"במר האר .'ארקתסאלאב' :תיברעב .4
תוקחתה' :יברעה חנומה תא חפאק ברה רידהמה ריבסמ םש .21 הרעה
ףתושמה תא אוצמל ידכ ויטרפו ויללכ לכל םיוסמ רבד ירחא הביקעו
.'וידחאו ויטרפ ןיבש לידבמהו

.ב150 'מע ,I57 ,ץיבוקריפ ףסוא Yevr. Arab. גרוברטפ .טס .5
ימואלה םירפסה תיב דילש די-יבתכ ימולצתל ןוכמב 53845 'סמ טרס)
.(םילשוריב

תיברעה ןושלה קודקד ,ואלב 'י האר ,'ןכל' לש הזה ביתכה לע .6
.19 'מע ,ם"שת םילשורי ,םייניבה ימי לש תידוהיה

ע"באר הלעה הז ןיעמ ןועיט ,בגא .ב151 'מע ,5 הרעה ליעל .7
.אי ב 'רבל ג"סר יפלכ

א110 'מע ,I1989 ,ץיבוקריפ ףסוא , Yevr. Arab. גרוברטפ .טס .8
ימואלה םירפסה דילש די-יבתכ ימולצתל ןוכמב 56803 'סמ טרס)
.(םילשוריב

,רעקסניפ 'ש לצא ואבוה אישנה ןנע לש תווצמה רפס ךותמ םיעטק .9
.דועו ,162 'מע ,ך"רת הניו ,תוינומדק יטוקיל

.3 הרעה ליעל .10

.די-יבתכב ןיידע םייוצמ םבורב םיארקה םינשרפה .11

ןהכ) םכשב אבוה האמט הציב ןיד םג ןכש ירקמ וניא רבדה .12
תאו' :רמאנש ,אמט - אמטה ןמ אצויה לכ" :ב14 'מע ,8 (לודג
תרדוכש לכ" הרוהט הציב יבגל ךכו .(ב"ע ,דס ןילוח) "'הנעיה תב
.(א"ע ,דס ןילוח) "דח דחא השארו דכ דחא השאר ,תלוגלגעו

.הרשע-םיתשה האמה לש הנושארה תיצחמה דע הרשע-תחאה האמה ףוסב לעפ .13
חסונל יברעה םוגרתה ,הדאחש 'ח האר ויתודוא םיפסונ םיטרפ
רוביח ,א ,תיתרוקיב הרודהמל אובמ - םינורמושה לש הרותה
.109 'מע ,1977 םילשורי ,היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל

.29 'מע ,הדאחש האר הז רוביח לע .14

,תיברע תואב הז רוביח בתכנ רוקמב .א15 'מע ,12 הרעה ליעל .15
.ינורמושה בתכב ואבוהש הרותה ןמ םיטוטיצה טעמל

.םעבט אוה ךכש רמול הצור .16

םלועל סרודה ףוע לכש" :גי אי 'יול ן"במרה שוריפל הוושה .17
רוחשו ותוירזכאל םמוחמ ומדש ינפמ והתקיחרה הרותה יכ ,אמט
."בלב תוירזכא ןתונו ,תרוחרחש הבורש הרירמה דילומו ,סגו

.4 הרעה ,גכק 'מע ,3 הרעה ליעל .18

,ירבכלא ןאויחלא האיח ,ירימדלא יסומ ןבא דמחמ ןידלא לאמכ .19
.166 'מע ,1994 תוריב ,1