ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

178 רפסמ

ז"נשת ,שדוחה תבש ,ינימש תשרפ

הנבלה שודיקו שדוחה שודיק - "םכל הזה שדחה"

לגיפש זעב

דומלתל הקלחמה
רמאנ ךכ .שדוחה שודיק תווצמ לע לארשי ווטצנ ,םירצממ האיציה ברע
שדחה :רמאל םירצמ ץראב ןרהאו השמ לא 'ה רמאיו" :[ב-א בי 'מש]
:םירבד לש םטושפ ."הנשה ישדחל םכל אוה ןושאר ,םישדח שאר םכל הזה
י"פע] ןסינ שדוח אוהש ,םמיע רביד ובש ,הזה שדוחה יכ הוויצ ה"בקה
ןאכמו .םישדוחה ןיינמב ןושאר היהי ,[א"ע ז הנשה שאר ;םש אב אתליכמ
.האלה ןכו ,ישילש ןויס ,ינש רייאש

תווצמ הרמאנ ןאכ יכ ,תודמלמו ל"זח תורוסמ תופיסומ ,וז השירד דצל
ה"בקה והארה" :[םש תומש ,י"שר ןושל ;םש אב אתליכמ] שדוחה שודיק
דוע ."שדוח שאר ךל היהי שדחתמ חריהשכ :ול רמאו השודיחב הנבל השמל
הארמב ,השמל ה"בקה ול הארה" :[א"ע כ ש"הר ;םש י"בשרד אתליכמ] ורמא
יכ ,עבק ה"בקה ,רמולכ ."שדקו האר הזכ :ול רמאו הנבל תומד ,האובנה
ייד ןיא לבא [1].דלומה - חריה לש ותושדחתה םע ליחתמ ירבעה שדוחה
ךמס לעו ,דלומה תא תוארל שי ,"שדקו האר" אלא ,שדחתמ חריהש הדבועב
.שדוחה תא שדקל שי וז הייאר

השמל רמא ה"בקה .שדוחה תא שדקל יאשר השודיחב הנבלה תא האורה לכ אל
בכ ש"הר] תודמלמ ל"זח תורוסמו ,"םישדח שאר םכל הזה שדחה" :ןרהאו
דמועה לכלו ,ןרהאו השמ 'םכל' ,רמולכ ."םכל הרוסמ אהת וז תודע" :[א"ע
הווצמ איה דלומה תייאר י"פע שדוחה שודיקש ,אצמנ .םכמוקמב םכירחא
,ךליאו ןרהאו השממ םנמאו .לארשיבש הנוילעה תיתכלהה תוכמסל הרוסמה
רוסמ ימ ידיב ,תויודעו תועידי ונידיב ורמתשנ אל ,ארקמה תפוקת לכבו
תויודעהו םירואיתה לבא [2],שדוחה שודיק תווצמ המיוק דציכו ,רבדה היה
,םידמלמ ןכא [3]דומלתהו הנשמה תפוקתמו ינש תיב ימי יהלשמ ורמתשנש
ץראבש לודגה ןיד תיב ידיב התייה םישדוחה תעיבק תוכמס ,וז הפוקתב יכ
תא ןקית האישנ הדוהי 'ר ןב ללה 'ר רשא דע ,םירבדה ויה ךכו .לארשי
םישדוחהו ,שדוחה שודיק תווצמ הלטב זאמו [4],נ"הפסל 359 תנשב חולה
םירקוחה ןמ שי ,תאז םע .שארמ םיעודי תונורקעו םיללכ יפל עבקיהל ולחה
שודיק"ב שדוחה שודיק תווצמל רומישו רכז םימכח ושע יכ [5],םירובסה
."הנבלה תכרב" וא "הנבל

[6]םירפוס תכסמב ונאצמ ,וז הרבס לש הקוזיחל ואבוהש תונושה תויארה ןמ
שודיקב רמול שיש םירבדה תודוא ,(340 'מע ,רעגיה 'דהמ ,ב"ה כ"פ)
עגונ יניאו ךדגנכ דקור ינאש םשכ ,םימעפ שולש רמואו ..." :הנבלה
התמיא םהילע לופת .יב ועגי אל ינקיזהל ידגנכ םירחא ודקרי םא ךכ ,ךב
."בוט בלב ותיבל ךליו ,םולש םימעפ 'ג וריבחל רמואו...ערפמלו ,דחפו
לופת" קוספה תא םירמוא עודמ ?ונוקיזי אל םירחאש וז הליפת רשפ המ
?ערפמל םג הז קוספ םירמוא םעט המו ?"דחפו התמיא םהילע

[7],תיעיברהו תישילשה תואמב ,םיארומאה תפוקתבש ונא םיעדוי יכ ,וראיב םתרבסל
תירצונה היסנכה ישאר .םיטעמ אל םיישק ךותמ המיוק שדוחה שודיק תווצמ
עוגפלו שבשל תירשפא ךרד לכב וסינו ןידה תיב ימכח לע םיישק ומירעה
םיינכט םיישקל ףסונ תאז ,וימכח תוכמסבו לארשי םע לש םידעומה ירדסב
ונכיס רשא ,התביבסבו י"אב ויהש תומחלמהו תודירמה תובקעב ,םינוש
םיחולש תאיציל ומכ ןידה תיבל םידע תעגה לע ודיבכהו םיכרדה יכלוה תא
הארנכ יכ ,םירקוח ונעט הז דוסי לע [8].ויתוטלחה תא םסרפל ידכ ד"היבמ
תכסמב תורכזנה ,ולא תוליפת ורמאנ שדוחה שודיק דמעמב םימי םתואב רבכ
ןקתנשכו ,םיקיצמהו םיביואה ןמ םליציו םהילע ה"בקה ןגיש מ"ע ,םירפוס
םג רשפא .ולא תוליפת וב ורמשנ ,שדוחה שודיק םוקמב הנבלה שודיק
םהילע לופת" קוספה תא ךופהל הנושמה גהנמה דלונ םיפורט םימי םתואבש
גהנמ םגו ,םיקיצמהו םיביואה ותועמשמב וריכי אלש ידכ "דחפו התמיא
תוששחה רואל .הנבלה שודיקב ול השענש רכזב ,רתוי רחואמ רמתשנ הז
ךליש השגדההו ,ורבחל םולש תליאש םג תנבומ ,םימי םתואב ויהש םידחפהו
.בוט בלב ותיבל

ןיכרבמ ןיאו" :[א"ה כ"פ] םירפוס תכסמב רומאה תא וראיב םג וז חורב
[ב"ה] םש דועו ,"םיאנ םילכבו םשובמ אוהשכ תבש יאצומב אלא חריה לע
ןמיס ,בוט ןמיס ,בוט ןמיס םימעפ 'ג רמואו" :הנבלה תכרב רדס יבג
וז המ החמשלו ."הדגנכ תודיקר שולש דקורו ...לארשי לכל היהת בוט
?םידוקירה לש םמעט אוה המו ,הנבלה שודיק דמעמב וז תויגיגח רשפ המ ?השוע
תיגיגחה הריואלו תודועסל רכז ןאכ שי יכ ראבתמ הרומאה הרבסה יפל
[9].המודקה הפוקתב שדוחה שודיק תא התוילש

ורמאמב רשא" :ונימי דע ונל תרכומה ,הנבלה שודיק תכרב לש החסונה םנמא
י"ע ,תישילשה האמב רבכ העבקנ ,'וכו "םאבצ לכ ויפ חורבו םיקחש ארב
לבא [10],[א"ע במ 'הנס] לאקזחי רב הדוהי בר ,אתידבמופ תבישי דסיימ
וצמיא םיארומאה ימי ףוסב קרו ,םיפסונ םיחסונ ויהש הלוע תורוקמה ךותמ
.[םש] י"ר חסונ תא תיפוס

תא ושדיקש ןמזב דוע ,הליחתב .וז הכרבל םיבלש ינש עיצהל ןתינ ןכל
םימשה אבצ לכ תאירבב 'ה תורובג לע הידוהו חבש תכרב וז התייה ,שדוחה
םסרפתנשמ ,רתוי רחואמ בלשב .הנבלה ןמ תונהל ונל רשפאמש ,ונמע ודסח לעו
התויהב ,ףקות הנשמ וז הכרב הלביק ,שדוחה שודיק תווצמ הלטבו חולה
.[11]תיפוסה התחסונ השבגתנ זאו ,שדוחה שודיק תווצמל רכז םג התעמ

הנבלה שודיק םא ,אוה םירקוחה לש וז םתשיג לע ררועתמה לודגה ישוקה
ןתינש לככ םדקומ הנבלה תא שדקל היה ןידה ןמ ,שדוחה שודיקל רכז אוה
ע"ושה קספ המלו ,ומצע שדוחה שארב דוע ,דלומל ךומס ,שדוחה תליחתב
םימי תעבש ורבעיש דע ,הילע ןיכרבמ ןיא" :[ד 'עס ,ו"כת 'יס ,ח"וא]
,ג"קס ,םש ז"ט ;םש ח"ב) רתוי םימידקמש םיקסופה תעדל וליפאו ?"הילע
רובעכ קר ,ש"צומב אוה הנבלה תכרב ןמז ,(לארשי בור םיגהונ םתומכשו
?!דלומה ןמ םימי השולש

הנבלה תכרב התייה םיארומאה תפוקתב םנמא יכ הלגי תורוקמב ןייעמה ,םרב
תא האורה" :[ב"ה ט"פ ,תוכרב] ימלשוריב ורמא ךכ !דלומל ךומס תרמאנ
"השודיחב הנבלה תא האורה" ."םישדוח שדחמ ךורב :רמוא השודיחב הנבלה
[ב"עס אמ 'הנס] ילבבבש הדבועה ןמ םג [12].דלומה תא האורה ונייה
הלאשל ללכ וסחייתה אלו ?"שדוחה לע ןיכרבמ המכ דע" :הלאשל קר וסחייתה
ןיכרבמש ,רבדה היה טושפש ,םשורה לבקתמ ,"שדוחה לע ןיכרבמ יתמיא"
,ןימידקמ ןיזירזש תווצמ ראשב ורמאש ומכ ,דלומה ןמ ,ךרבל ןתינש העשמ
!"ןניהשמ אל הווצמ ייוהש"ו

ןיאו" :ליעל םירפוס תכסמב רומאכ ,רחא ןמז עבקנ םיוסמ בלשבש אלא
הרבעה ."םיאנ םילכבו םשובמ אוהשכ ,תבש יאצומב אלא חריה לע ןיכרבמ
תויגיגח קינעהל ,החמש תריוא רוציל הדעונ איה :המיע הקומינ ש"צומל וז
.םע בורב ותושעל םגו ,הז דמעמל

ותנווכשו ,םדאל תוטשפב סחייתמה "םשובמ אוהשכ" קומינה יכ ,ריעהל שי דוע
,וילע בוט ובלו תבשוימ םדאה לש ותעד ,וחור החנש רחא תבשה תאצבש
ושוריפב ,יריאמה םחנמ 'ר ,לשמל .םינושארה ןמ קלח לצא הנוש ןפואב שרפתנ
ןושארה תבש יאצומ דע ךרבל אלש וגהנש שיו" :בתוכ [םש] ןירדהנס תכסמל
ןיכרבמ ןיא [13]ברעמה דומלתב ורמאש הממ הז רבד ואיצוהו .השודחל
עדוי יניאו ,םימשבה לע וכרביש דע הב ושריפו .םשבתתש דע הנבלה לע
וא ,אקווד םימשבה תכרבל ןיתמהל שי ןיינע הזיא ,רמולכ ."רבדב םעט
.אקווד ש"צומל ןיתמהל שי ןיינע הזיא ותנווכ אמש

:[רחשה תליפת קרפ ףוס ,תוכרב] םיבתוכ הנוי וניבר ידימלת ,תאז תמועל
וב ושריפו ,םשבתתשמ הנבלה לע םיכרבמ :ורמא םירפוס תכסמב לבא..."
ימוסבל ןושלמ ,קתמתשמ ושוריפש ו"רנ ברה ירומל הארנו ...םישוריפ המכ
םדאו ,הלש רואה קותמש העשמ העשמ ל"ר ימנ אכה ,לוקה קתמנ ל"רש ,אלק
,ותונטק ךותמ ,ומוי ןב חרי לבא ,'ג וא םימי 'ב רחא והזש ,ונממ הנהנ
."ונממ הנהנ םדא ןיאש ,קותמ הלש רואה ןיא

ןמזל ףסונ יאנת ביצמ אוה ,ןכש .תישעמ תיתכלה הכלשה שי הז שוריפל
חוור ,םירפוס תכסמב רומאל וז םתונשרפ תמחמ ,ןכאו .הנבלה לש השודיק
םימי השולש תוחפה לכל ורבעש רחאל ,ש"צומב הנבלה תא שדקל שיש גהנמה
הנבלה שודיקש ,ןאכ תגצומה השיגה לע רערעל תאזב ןיא לבא [14].השודיחמ
ואר רשאכ השענ ותישארבו ,שדוחה שודיק תווצמל רכזכ ודוסיב הווהתנ
.השודיחב הנבלה תא

:תורעה

תעיבק הקיתעה םירצמב ןכש .שודיח הב היה חריה יפ לע ירבעה שדוחה תעיבק .1
ירצמה שדוחהו ,חריב תובשחתה אלל ,(המח תנש) דבלב שמשה תעונת לע הכמתסה הנשה
עבקנ ירבעה שדוחהש ךכב ינויערה דצה לע .הנשה לש תיתוכאלמ הקולח ךותמ עבקנ
.59-58 'מע ,ז"לשת ,טמ ןיתעמש ,"ירבעה חולה" ,ביבר 'י :האר ,חריה יפל

,"ארקמה ימיב שדוח שאר" ,ןהכ 'א :האר ,ארקמה תפוקתב שדוחה שודיק לע .2
.85 'מע ,ד"כשת ,צ םיינחמ

ורמתשנ ,הנשמה תפוקתבו ינש תיב יהלשב שדוחה שאר תעיבק לע םיטרופמ םירואית .3
.םידומלתבו הנשמב ,הלש םינושארה םיקרפה ינשב ,הנשה שאר תכסמב זכורמ ןפואבו רקיעב

יאה 'ר םשב ,אייח רב םהרבא 'רל רוביעה רפסב הנושארל תאבומ תאז תרוסמ .4
.ד"פ ,ןיטיג ,תוכזה רפס ן"במרה םג התוא איבמו .ןואג

;31-18 'מע ,ד"כשת ,צ םיינחמ ,ןהכה מ"ר :הידדצ לע דמעו וז השיג ביחרה .5
.85-67 'מע ,ד"משת ,(ד) תשראב םשמו

,[םירג ,(תוחמש=) לבא ,הלכ ,ץרא ךרד] תונטקה תותכסמל תכייש םירפוס תכסמ .6
לש ץבוק הניה וז תכסמ .םינואגה ימי תישארב ,תידומלת רתבה הפוקתב ורבחתנש
,הירדסו הרותב האירק ,הרות ירפס תביתכ יניד :תסנכה תיב יניינעב תוקסועה תוכלה
.דועו ,תוליפת יניינע המכ ,םידעומבו תותבשב טרפבו

ירצונה ןוטלשה תישארמ לחה טרפבו ,םימי םתואב התביבסבו י"אב ררשש בצמה לע .7
'מע ,ל"שת ,םילשורי ,ןויטנזבו אמור ימיב ,הנוי-יבא 'מ :האר ,תיעיברה האמב
.158-136

ירדס שוביש תא שיחממה תקרמ אבש גוז לע רופיס רמתשנ א"ע בי ןירדהנסב .8
רבעל םתטלחה לע תנפצומ העדוה ריבעהל וקקזנש ךכ ידכ דע ,וז הפוקתב ןידה תיב
.הנשה תא

םילשוריל ואבש םידעל םישוע ויהש "תולודג תודועס" לע רפוסמ ה"מ ב"פ ש"הרב .9
שדוחה שודיק לש ולוטיב ירחא םג שדוח שאר תדועס לע .דלומה תא וארש דיעהל
.194-193 'מע ,ה"נשת םילשורי ,"הכלהה םלועב גהנמ ילוגלג" ,רנטרג 'י האר

.תותיירבב אלו תוינשמב אל ,"הנבלה שודיק" תכרבל רכז ללכ ןיא תיאנתה תורפסב .10
תוכרב] "תישארב השעמ השוע" :איהו ,התרובגב הנבלה תייאר תכרבל קר תוסחייתה שי
.םיארומאה תפוקת תישארב הארנכ השדחתנ השודיחב הנבלה תכרב .[ב"ער טנ

הפוקתה ןיבל שדוחה תא םישדקמ ויהש הפוקתה ןיב ,וז הכרבב הנחבהל דה .11
'יס וט השרפ ,הבר תומש :ידומלת-רתבה ישרדמה רוקמה שמשמ ,וז הווצמ הלטבש
.ש"ע ,דכ

תכרב ךרבל ורוהו ,השעמל הכלה הז רוקמ לע וכמתסה םיקסופה ןמ קלח ,ןכאו .12
ןישע ,ג"מס ;ז"טה י"פ ,תוכרב 'לה ,ם"במר האר :דלומל ןושארה םויב רבכ הנבלה
.זכ

.םירפוס תכסמב אלא ונינפל םש אצמנ וניא לבא ,ימלשוריה דומלתל הנווכה .13
.ימלשוריל וסחוי ,רכומ היה אל םרוקמש ,םינוש םירמאמ יכ ,רבדה עודי

,ףסוי תיב ורוביחב בתכש המ האר ,םימי העבש ןיתמהל ךירצש ע"ושה קספ לע .14
לע .בק 'יס ,ח"וא ,רפוס ם"תח ת"ושב הזב ע"עו .הלבקה י"פע אוהש ,םש ח"וא
.בי קרפב (9 'עה ליעל) רנטרג בתכש המ האר אשונה לכ