ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

407 רפסמ

א"סשת ,םיטפוש תשרפ

המחלמה ןמ םיררחושמה

שיבגלא דוד ר"ד

ך"נתל הקלחמהםירורחשה יוביר .א
:(ח-ה ,כ) ןלהלדכ המחלמה ןמ םיררחושמה ונמנ עובשה תשרפב
אלו שדח תיב הנב רשא שיאה ימ :רמאל םעה לא םירטשה ורבדו
ימו .ונכנחי רחא שיאו ,המחלמב תומי ןפ ,ותיבל בשיו ךלי ?וכנח
,המחלמב תומי ןפ ,ותיבל בשיו ךלי ?וללח אלו םרכ עטנ רשא שיאה
בשיו ךלי ?החקל אלו השא שרא רשא שיאה ימו .ונללחי רחא שיאו
לא רבדל םירטשה ופסיו .הנחקי רחא שיאו ,המחלמב תומי ןפ ,ותיבל
תא סמי אלו ,ותיבל בשיו ךלי ?בבלה ךרו אריה שיאה ימ :ורמאו םעה
.ובבלכ ויחא בבל
ועבקו ,וללה םיבותכה תא ביחרמ ןפואב ושריפ (ב ,ח הטוס הנשמ) ל"זח
בייח וניא ומצע תיבה .תיב לבקמ וא הנוקש ימ םג ללוכ 'תיב הנב' יכ
םג תויהל יושע אוהו ,ותוא הנוקל שדח אוהש ךכב ייד אלא ,שדח תויהל
עטמ ללוכ 'םרכ'ה ;תוחפל תומא עברא לע עברא ןה ויתודימו ,תפרו ןסחמ
תא הכזמה השיאהו ,תוחפל םיצע השימח וב שיש ,םהשלכ לכאמ יצע לש
.הנמלאו השורג םג איה ,רורחשב הסורא
אצי אל ,השדח השא שיא חקי יכ" :אצת יכ תשרפב רכזנ ףסונ ררחושמ
תא חמשו ,תחא הנש ותיבל היהי יקנ .רבד לכל וילע רבעי אלו ,אבצב
םירורחשה םוצמצ לע דמלנ הז בותכמ .(ה ,דכ) "חקל רשא ותשא
,םימעפ שולש וב רמאנו ליאוה !םתבחרה לע םג - ןמזב ובו ,ונתשרפבש
לבקמ השיא אשונהש ןאכמ דמלנ ,תוריש תבוחמ ררחושמ השיא אשונהש
םיררחושמה ,ודגנכו ;יפרוע תורישמ ןהו יברק תורישמ ןה ,אלמ רורחש
עויסב ףרועב םיתרשמ ךא ,יברק תורישמ קר םיררחושמ ןכל םדוק ורכזנש
דומלל ןתינ השיא אשונה ןידמ תאז םע .(ד-ב ,ח הטוס) יתמחלמה ץמאמל
םיררחושמ םה ףאש ,ולליחו םרכ עטנש ימ לעו וכנחו תיב הנבש ימ לע םג
.(ד ,ח הטוס) והשלכ יאבצ תורישמ המלש הנש ךשמל
,םיררחושמה תיישילש ףוסב הנמנ השיא שריאש ימ המל ,לואשל שי ןאכ
,ץרא ךרד הרות הדמיל" :ארמגה הריבסמ .םרכ עטנו תיב הנבש ימ ירחא
אקוודו ,(א"ע ,דמ הטוס) "השא אשי כ"חאו םרכ עטיו תיב םדא הנביש
הנבי םדאש אוה ןוכנה רדסה .הנורחא התנמנ השיאה לש הדובכ םושמ
אשיי זא קרו ,ותחפשמ תא םייקל לכויש ידכ עוצקמ שוכריו הליחת תיב
רחא שיאו שראת השא" :רמאנ החכותה תשרפב יכ ,רבדה ףלאמ .השיא
.(ל ,חכ 'בד) "ונללחת אלו עטת םרכ ,וב בשת אלו הנבת תיב ,הנבכשי
אשיי םדאו ,םיניקתה םייחה יללכ ורמשיי אל תונערופה ןמזב ,רמולכ
.(אי ,ה תועד ,ם"במר) עוצקמו הריד שכר םרטב דוע השיא
םהב תוארל תורוקמב הייטנ תמייק יכ ,ףיסוהל שי םירורחשה יוביר תמגמל
םירבד) ירפסב רמאנ ךכו ,רורחשל יאכזה לש ותעדב תנתומ הניאש הבוח
המחלמ יכרעמ ןהכ ירבד עמשיו ךלי - 'ותיבל בשיו ךלי'" :(דצק הקספ
תמ אוה ףוסל ,ןהכ ירבדל עמוש וניא םא - 'המחלמב תומי ןפ' .רוזחיו
בייח השיא אשונ :רורחשה בויחל ורמאנ םידחא םימעט ."המחלמב
בבלה ךרו אריה ."חקל רשא ותשא תא חמשו" וילע רמאנש םושמ ,רוזחל
ויחא בבל סמי" אלש םושמ רוזחי


,תושר הרזחה םאש ,דוע ףיסומ ז קוספל ושוריפב ל"דש .(ח ,כ) "ובבלכ
הווצמ) ךוניחה רפס לעבו [1];השוב תמחמ רוזחי אל רורחשל יאכזה זא
תעדל ,תאז םע ."ונוועב םירחא ופסי ןפ וריזחהל יוארו" :בתוכ (בקת
רוזחל םיצורב ררועתי ןהכה דודיע ידי לעו ,תושר אוה רורחשה ,לאנברבא
[2].ראשיהל ןוצרה
םיאריה תא ררחש ןועדג .וללה םירורחשל תוירוטסיה תואמגוד ונידיב שי
יבכמה הדוהיו ,(ג ,ז 'פוש) םיניידמב המחלמל םדוק והנחממ בבלה יכרו
רשא שיאה ימ ,רמאל הנחמב לוק רבעיו" :וזה המישרב םייונמה תא ררחש
,וללח אלו םרכ עטנ וא ,החקל אלו השא שרא וא ,וכנח אלו שדח תיב הנב
"'ה תרות רפסב בותככ ,ותיבל בושיו ךלי ,ובבל ךרי רשא שיא וא
.(הנ ,ג א םיאנומשח)

בבלה ךרו אריה .ב
.(ח ,כ) בבלה ךרו אריה אוה םיררחושמה תמישרב המצע ינפב הירוגטק
ופסיו" :תדרפנה החיתפה תועצמאב םיררחושמה רתימ לדבנ אוה
הנוש אוהו וניינעב קסועה קוספה תא תחתופש ,"םעה לא רבדל םירטושה
הפכנ םרורחשו ,תיבויח היישעב םיקוסע םהו ליאוה ,תיניינע הניחבמ םהמ
ללגב ררחתשי בבלה ךרו אריהש דועב ,אבצה תויושר לע המ תדימב
.אבצה ידקפמ תעד תא םג םלוה ורורחשו ,ותוישיאב םייוקיל
ךר" ןיבו 'אריה' ןיב ;םיחנומה ינש ןיב לדבהה והמ ,לואשל שי ןאכ
ןכ םא ךיאו ,המחלמב תרחא וא וזכ הדימב ארי םדא לכ ירה ,דועו ,"בבלה
ךרו אריה" תוליפכל רשא .הז ףיעס יפ לע רורחשל תואכזה תא םיקדוב
וניאש בבל ךרו ,עגפיהל ארי :ןלהלדכ םיינשה ןיב םיניחבמ שי ,"בבלה
דחפה תגרדל רשא .(ן"במרו ע"באר האר) יח םדאב עוגפל לגוסמ
:(בצק םירבד) ירפסב רמאנ ותומיאלו
,ומע וידעש ,בבלה ךרו אריה ןמ ץוח םתודע איבהל םיכירצ ויה םלוכו
זועיל לוק ,תתרמו םיסוס תלהצ לוק ,תעבנו םיסירת תפגה לוק עמש
.ויכרב ןיב םידרוי םימו ,םיפייס טומיש האור ,להבנו םינרק
הלאו ,בבלה ךרו אריה תרדגהל םירורב םינוירטירק ונתינ הז חוסינב
.הייסולכואה תיברמ תא אלו ,םילודג םינדחפ קר םיללוכ
'רו אביקע 'ר .בבלה ךרו אריה לע ל"זח לש טבמה תדוקנ תניינעמ ןאכ םג
לע אמש וא הכרעמה ןמ אריה לע רבודמ םאה םהיניב םיקלוח ילילגה יסוי
ררחושמה ,היינשה העדל םאתהב .(ה ,ח הטוס) ודיבש תורבעמ ארייתמה
יכ רבדה ףלאמו ,רבעש תורבעה לע המחלמב שנעייש ששוחש ימ אוה
תונווע לע החילס וחיטבהש ,תורחא תותדב לבוקמל תדגונמ וז הדמע
החילס יבתכ ורכמ םירצונה .והשלכ תוריש תרומת וא םולשת תרומת
ושענש תורבעה לכ לע החילס חיטבה םאלסיאהו ,(indulgentia)
תדה הכפה ךכו ,(דאהי'ג) שדוק תמחלמב ומחלנש ימ לכל ושעיישו
תא המחלמה ןמ תררחשמ הרותהש דועב ,תודימה תתחשהל רישכמל
.ודיבש תורבעמ אריה

םירורחשל םימעט .ג
הייסולכואה תיברמ :תובקונ תולאש םיררועמ וללה םיברה םירורחשה
םה םימחולה .םיררחושמה לש תוירוגטקב ללכיהל היושע תמחולה
,םהיתב ןיינבב םיקוסעש הלא םה עבטה ךרדמו ,םליגב םיריעצ
םא םג ?םחליהל ראשנ ןכ םא ימ .םהיתוחפשמ תמקהבו םהיתועיטנב
תצובק הדחייתנ המב לואשל שי ,בושח אוה הלא םישנא רורחשש ענכתשנ
ןוגכ ,רורחשל תוקדצומ תופסונ תוביס תונמל ןתינ ירהו ,וז ןיסולכוא
:רמאנ קוספב .דועו םידלי תדלוה ,החפשמ בורק לש הריטפ ,תולחמ
תומי ןפ ,ותיבל בשיו ךלי ,החקל אלו השא שרא רשא שיאה ימו"
אשנש ימ םאה ,לואשל שיו ,(ז ,כ 'בד) "הנחקי רחא שיאו ,המחלמב
המחלמב תומי ןפ ,ששח ותוא ויבגל ןיא ,םידלי ינש רבכ דילוהו ,השיא
?הנחקי רחא שיאו
וללה םיבורמה םירורחשה יכ ,םעטוה וללה תולאשל ועצוהש תובושתב
:ןלהלדכ ,ףרועב ןהו המיחלה תיזחב ןה ללכלו טרפל ליעוהל םייושע
הנהו ,ותיב ךונחל ותוואת לכו ובל יכ" :ה קוספל ושוריפב בתוכ ע"באר
וריבסה המוד ןפואב ."םירחא סיניו סוני ןכ לע ,המחלמל אל ותיבל ובל
רפס לעבו (ה 'ספל) ן"במר [3],(ט 'ספל) ייחב ונבר םג םירורחשה תא
יבגל לאנברבא טקונ רחא טביהמ יכ םא ,המוד השיג .(בקת הווצמ) ךוניחה
םימחול רורחש ,וירבדל .רורחשה
תא החיכוהש הלועפ ,םימחולה לרומ תא הלעמו דקפמה ןוחטיב לע דיעמ
םירורחשה תא םיריבסמ םירחא [4].(ז-ב ,ז 'פוש) ןועדג תמחלמב המצע
לארשי ירע ויהי אלש" :רמאנ (בצק םירבד) ירפסב ;ףרועה תבוטל
לופי ךכ ךותבו ,המחלמב םלוכ ויהי אלש :ם"יבלמה ריבסהו ."תומשנ
הרק הזכ רבד [5].ץראה תא בירחיו ,שיא ןיאב ץראה לא רחא ביוא
תא ולצינ יקלמעו ,םיתשלפ םע המחלמל דוד אצי ,רפוסמה יפ לע .גלקצב
לכ תא וחקלו ,התוא ופרש ,ריעה לע וטשפ ,וריעמ דוד לש ותורדעיה
.(ל א"מש) יבשב שוכרהו שפנה
שיאו ,המחלמב תומי ןפ" קוספל ריעהש ,י"שר לש ותעד דחוימב תפלאמ
הסח הרותה ,רמולכ ."אוה שפנ תמגע לש רבדו" :(ה ,כ 'בד) "ונכנחי רחא
[6].ןמפוה יבצ דוד ברה שריפ וז חורבו ,המחלמ תעב םג טרפה לע
תחיקלו םרכ תעיטנ ,תיב ןיינב :םיפסונ םירבסה ועצוה וללה םירורחשל
ובורו ושאר דורט אוהו ,ריעצ לכ לש וייחב םיידוסי םירבד םה השיא
שולש ,דועו תאז .הזכ ךילהת עצמאב ותוא קיספנ אל ןכלו ,הלאכ תולועפב
םדא קיספהל יואר ןיא ןכלו ,לארשי ץרא בושייל תורושק וללה תולועפה
יכ ,ריכזנ ףוסבל .סויגה יכרוצ תא קפסל ידכ ,הלענ הכ הווצמב קסועש
,הנבכשי רחא שיאו שראת השא" :רמאנ םירבד רפסב החכותה תשרפב
היישילשה ןיב תוהז שיו ;"ונללחת אלו עטת םרכ ,וב בשת אלו הנבת תיב
תא סייגנ םאש ,ששח שי ךכיפל .המחלמה ןמ םיררחושמה תיישילשל וזה
םתומ שרפתי ,תיזחב ולפי םהמ םידחאו ,המחלמל וללה םישנאה
.היצזילרומדל םורגי הז רבדו ,םירבד רפסב תרכזנה הללקה תומשגתהכ
הלולעש תונשרפ עונמל ידכ ,המחלמה ןמ םתוא םיררחשמ ונא ךכיפל
.ינתסובת חור ךלהל ליבוהל
אלא םיררחושמה ינויפאב ןד וניאש ,וימדוקמ הנוש רבסה ,ףוסבלו
,ח הטוס) תושר תמחלמב קר םה וללה םירורחשה לכ .םרורחש תוביסנב
אל הרותה .תיניינע הקדצה ילוא הל ןיאש תיתורירש המחלמב ,ונייהד .(ז
יוטיב ידיל אב הילא ילילשה הסחי ךא ,וזכ המחלמ ןיטולחל הרסא
ןווכמב הררחש הרותה .וזה המחלמה ילגלגב םילודג תולקמ תעיקתב
[7].תושר תמחלמל תאצל הטלחהה לע תושקהל ידכ ,םיבורמ םימחול
םמצעשכלש םירקמב .הרותב תניינעמ תיכוניח השיג םילגמ ונא וז ךרדב
העבק אל הרותה ,הרבחה לש התלועפ יכרדב םיעובט םה ךא ,םירעוכמ םה
,םהילע תולבגמ העבק אלא ,הלאכ תועפות תריקעל תפרוג היחנה
םד תלואג ,תודבע יבגל השענש יפכ ,םתומלעיהל המרג ךשוממ ךילהתבו
.דועולת ,ריבד תאצוה ,הרות ישמוח השימח לע שוריפ ,וטאצול דוד לאומש [1]
.537 'מע ,ו"כשת ביבא

.אצק 'מע ,ד"כשת ביבא לת ,הרותה לע שוריפ [2]

םילשורי ,לעוועש ד"ח ברה תרודהמ ,הרותה לע רואיב ,ייחב וניבר [3]
.עש 'מע ,ח"כשת

.אצק 'מע ,לאנברבא [4]

'מע ,אק ןמיס ,ז"טשת םילשורי ,הרונמ תאצוה ,םירבד רפס ,ם"יבלמ [5]
.דלק

'מע ,א"כשת ,ביבא לת ,חצנ תאצוה ,םירבד רפס ,ןמפוה יבצ דוד ברה [6]
.חצש

ןחבמב םיכרע :ךותב ,"המחלמב הרותה תמחלמ" ,ביבש הדוהי ברה [7]
יארב המחלמו רסומ :המחלמ
.61 'מע ,ה"משת םילשורי ,תודהיה