ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

95 רפסמ

ב"נשת ,םיטפוש תשרפ

?דציכ - לארשימ ערה תרעבו

תליג יבצ לארשי ר"דיקוח לע רבועה אטוחה תא שינעהל הרותב הרומאה הבוחה
:םיקוספב יוטיב ידיל האבה ,ותתמה ידכ דע םיתעל ,הרותה
ערה תרעבו" (דועו בי ,זי 'בד) "לארשימ ערה תרעבו"
ןפואב ל"זח ידי לע השרפתנ ,(דועו ו ,גי 'בד) "ךברקמ
.וצה עוציב לע םידקפומה תודסומה תא דואמ ליבגהש הזכ

(א"יפ) ןירדהנס אתפסותב וחסנתה ולא תורסומ-תולבגמ
,הרותבש תותימ יבייח לכ" :ןלהלדכ (ב"ע ,ח) םש ילבבבו
תנווכ וזו ."הארתהו םידעו הדעב אלא םתוא ןיתיממ ןיא
:םירבדה

דוסי לע אלא ,הרות ןיד יפ לע ,ןיירבע שינעהל ןיא .א
םינודינ התימ ישנוע .ךומס ןיד תיבב ,הדעב ןתינש ןיד קספ
השולשו םירשע לש ןירדהנסב ,ונייה ,הנטק ןירדהנסב
תורבעב .השולש לש ןיד תיבב - תוקלמ ישנועו ,םינקז
.םינקז דחאו םיעבש לש ןירדהנסב ךרוצ שי תורומח
םתודע יפ לע קרו ,ומצע תאדוה יפ לע םדא שינעהל ןיא .ב
.רבד םוקי ,דיעהל םירשכה ,םידע ינש לש
תטלחומ הרוצב חכותש ילבמ ,הרבע לע םדא שינעהל ןיא .ג
תבייח תילילפה הנווכה .ןיירבעה לש תילילפה ותנווכ
,םהינפב הרתוה ןיירבעהש םידיעמה םידע יפ לע תחכומ תויהל
.רוסאה השעמה עוציבל רבוע

warning )הרהזא קר הנניא ל"זח יניעב הארתהה תבוח
טפשמ תוטישב רבדה לבוקמש יפכ ,ילאיצנטופה ןיירבעל(
הארתהה תא לבקי ןיירבעהש תשרוד םג איה אלא ,תוינרדומ
שוריפב רמאיש אוהו") תוומ השנועש ,הרבעה תיישע ינפל
יריאמה - "השוע ינא ןכ תנמ לעו ,אוה ךכש ינא עדוי
ןכ .( 176 'מע ,רפוס תרודהמ ,ןירדהנסל הריחבה תיבב
לש "רוביד ידכ ךות" ,תופיכתב השעית הרבעהש ,שרדנ
.הארתה

אל ,הארתהה לש םידחוימה היאנת חכונלש ,ןיבהל לקנ
התימל ומצע ריתיש ,ןישנוע-רב ןיירבע אצמיי הרהמב
.הארתהה-הרהזאה תלבקל ףוכת יוויצה לע רובעיו

הארתהה תבוחל ןיכומיס אוצמל וצמאתה םיארומאו םיאנת
ןירדהנס ימלשוריב רסמנ ,לשמל ,ךכ .הרותבש םיבותכב
יאחוי ןב ןועמש 'ר ינת...היירתהל ןיינמ" :(א"ה ה"פ)
,זי 'בד) 'תמה תמוי םידע השלש וא םידע םינש יפ לע'
תמויד") "תמ התימ וזיאב ועידוהל אלא ,תמ תמה ,(ו
וב תורתהל ךירצש ךדמלל אלא ?תמ תמה יכו ,ביתכ תמה
- "תאז השעיו רובעי םא תמ אוה התימ הזיאב עידוהלו
אבר בישמ (א"ע ,אמ) ןירדהנס ילבבבו .(השמ ינפ שוריפ
םא אלא ,בייח ןיירבעה ןיאש ןיינמ ,דומלתה תלאש לע
ריתיש דע 'תמה תמוי' ארק רמא" :התימל ומצע ריתה ןכ
םדוק תמכ אוה רבכ עמשמ" :ראבמ י"שרו) "התימל ומצע
ילבבב הארו .("ויפב התימ ומצע בייחש ,ןיד תיבל אבש
.םירחא םיבותכמ תופסונ תושרד םש ימלשוריבו
ןיב הדיחא העד ןיאש ,הארי םיידומלתה תורוקמב ןייעמה
םיקוספה .ארקמב הארתהה תבוח לש הרוקמ רבדב םימכחה
םידומלתב םישרדנ הארתהה תבוח תא םימכח ודמל םהמש
םהמש תוארקמהו .םירחא םיניינעלו םירחא םינפואב םג
,ללכ םיקסוע םניא הארתהה תבוח לע דומלתה ימכח םידמול
.וז הבוחב ,םטושפ יפל

תורבעה לכב אלש ,הלוע תידומלתה תורפסהמ ,ןכ לע רתי
,ונתשרפב תונמנה ,תורבע ןנשי .ןיירבעב תורתהל הבוח תמייק
ןיא ןהבש ,םיממוז םידעו םדה לאוג ,ארממ ןקז ןוגכ
ללכ ךרדב .ותשנעהל יאנתכ ןיירבעה תארתהב ךרוצ לכ
םיניירבע לש "םרוטפל" םיקומינה תא םיראבמ ל"זח ןיא
םהבש ,םיממוז םידע ללכה ןמ םיאצוי .הארתהה תבוחמ הלא
םלוא ."רוטפ"ה תא קמנל לדתשמה ,דומלתב בחרנ ןויד שי
.לכה לע תמכסומ תחא העד ןיא הזב םג

תומיוסמ תוריבעב עודמו ?הארתהה תבוחל דוסיה ןכ םא והמ
?ותשנעה םשל ןיירבעה תארתהב ךרוצ ללכ ןיא

תרעבו" "ךברקמ ערה תרעבו" םיבותכה ,הרות ןיד יפלש הארנ
םוקמ לכ םהב ןיא .םיטלחומ םייוויצ םה "לארשימ ערה
םא ,רמולכ .םתלעפה תבוחל רשאב םיניידה תעד לוקישל
םירשכ םידע ינש ואובי

השנועש ,הרבע רבע ינולפ יכ ןירדהנסה ינפב ודיעיו
,(הרז הדובעו ףואינ ,תבש לוליח ,חצר :ןוגכ) תוומ
ןיא .ןיירבעה תא תימהל תבייח היהת איה ,ןירדהנסה
בותכה ילמיסקמה שנועה תתחפה תא לוקשל תיאשר ןירדהנסה
תדמעה יא לע טילחהל תכמסומ איה ןיאש ןכש לכו ,הרותב
.וטפשמ לוטיבו ןידל ןיירבעה

,לבוקמ וננמז תונב טפשמ תוטישב ,הרות ןידל דוגינב
םירקמה בורב לוקשל הלוכי ןודל תכמסומה טופישה תאכרע יכ
רפסב בוקנה ילמיסקמה שנועה ןמ תוחפ אוהש שנוע תלטה
םיניירבעה תא ןוחל הנידמה הלוכי הרקמ לכבו ,םיקוחה
תועצמאב טילחהל תינרבוס הנידמה ןכ ומכ .םשנועב לקהלו
לכ .ןידל ןיירבע דימעהל אלש ,היתודסומ וא הידיקפ
,וננמזב קוחה ןוטלש לש דסומ דוסי םה וללה םיעצמאה
.הרותה ינידל םה םירז ,רומאכ ,םלוא .ןיררוע וילע ןיאו

תוביסנב בשחתהל תיאשר ןירדהנסה ןיאש הדבועה תובקעב
ודימעהלמ ענמיהל וא ןיירבעה לש ושנועב לקהל ידכ תודחוימ
הארתהה תבוח תא םימכח ועבק ,התעד לוקיש יפל ןידל
תבחרנ השנעה ינפב רוצעמ שמשתש ידכ םידיבכמה היאנת לע
.ירשפאה םומינימל דע ,התימה שנוע תא ןתינש לככ םצמצתו

ותלצהל גואדל ןיאש ,םימכח ורבס םימיוסמ םירקמבש אלא
שנועמ - ותמשא לע םידיעמ םידע ינשש - ןיירבעה לש
.הארתהה תבוח תא םהילע וליחה אלו ,ול עיגמה התימ

:ונתשרפמ אמגוד תרזעב רבדה תא ריהבנ

הרומו םילשוריבש לודגה ןיד תיב יפ תא הרממה ,ארממ ןקז
וליאו ,ושינעהל ידכ וב תורתהל ךרוצ ןיא ,ותעדכ םירחאל
הנשמ) "ול רמאנ אלש המו עמש אלש המ אבנתמה" ,רקש איבנ
ןיא ,םיבכוכ תדובע םשב אבנתמה וא ,(ה ,אי ,ןירדהנס
.ןידכו תדכ הארתה אלל ותוא םישינעמ

םהינש ירה ,רקשה איבנ ןיבל ארממה ןקזה ןיב שרפהה המ
?םעה תא םיחידמו םיתיסמה םירומח םיניירבע

םוקת השעמה רמוח לע אל יכ ,םידמל ונאצמנ ונחרוכ לע
.ותעפשה תדימ לע אלא ,הארתהה תבוח לופית וא

תורוהל ךמסוהש ,ןיד תיבבש אלפומה אוה ארממה ןקזה
דוגינב הרומו ומוקמל רזוח אוה םא .םינידו תוכלה םעל
ולוקב ועמשי םיבר ,םילשוריבש לודגה ןידה תיב תוערכהל
ושנוע תא תונתהלמ וענמנ םימכח ןכל .וישעממ ודמליו
ותנכסו הבורמ ותעפשה ירהש ,היקודקד לכ לע הארתהב
יאנתכ היקוידו היטרפל הארתה תבוח ול ועבקי םאו .הלודג
ךישמיו ,שנועמו ןידמ לצניהל אוה לולע ,ןידב ותעשרהל
.ויתובקעב וכליו ועתי לארשימ םיברו ,וירמב דומעל
ונניא ,ןידב בשויה םכח ונניא ,רקשל אבנתמה איבנ וליאו
הבורמ ותנכס ןיאו הכלה שדחל ותוכמסב ןיא ,הארוהב שמשמ
,ןיירבע לככ ל"זח ותוא ונד ךכ םושמ .ארממה ןקזה תנכסכ
ומצע ריתיו וילע לבקיש דע ,הארתה תבוח וילע וליחהו
.התימל

רמאמ ,םיאיבנה תרות ,תויח ץ"רהמ האר :םירבדה תבחרהל
;טלק - זלק 'מע ,ןושאר קרפ ,הלבק ירבד םיאיבנ ירבד
תטיסרבינוא ,ןישנוע ינידב ךרוצו חרכה ,רקנא 'א 'פורפ
,םואבנשריק 'א 'פורפ ;ינימש קרפ ,ז"לשת ,ןליא-רב
הפקשהב קרפ - ירבעה ילילפה טפשמב השינעה לש המוקמ"
בי טפשמ ינויע "םינושארה לשו ל"זח לש תיגולוניפה
ילילפה טפשמב תודוסי" ,רקנא 'א 'פורפ ;253 (ז"משת)
הפקותל" ,תליג צ"י ;177 (ד"נשת) דכ םיטפשמ "ירבעה
טפשמ ירקחמ ,"ירבעה ןישנועה טפשמב הארתהה תבוח לש
.ךליאו 217 'מע ,(ח"משת) ו