ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

511 רפסמ

ג"סשת ,םיטפוש תשרפ

(אי :זי 'בד) "ךורוי רשא הרותה יפ לע"
ם"במרה לע ן"במרה תוגשהל

רשכ הנח 'פורפ


היפוסוליפל הקלחמהלאו םיולה םינהכה לא תאבו ...טפשמל רבד ךממ אלפי יכ
,ךורוי רשא הרותה יפ לע ...םהה םימיב היהי רשא טפשה
רשא רבדה ןמ רוסת אל ,השעת ךל ורמאי רשא טפשמה לעו
.(אי-ח :זי 'בד) לאמשו ןימי ךל ודיגי

תרהזא לש הינכת םה המ :הלאשב וקלחנ ן"במרהו ם"במרה
שולש לש ןמויק תא אפיסה ןמ שרד ם"במרה [1]?"רוסת אל"
תווצמה רפס :םג הארו ,ב ,א םירממ תוכלה) תוירוגטק
:(דעק השע

תוריזגהו תונקתה ולא (א) - 'ךורוי רשא הרותה יפ לע'
;םלועה ןקתלו תדה קזחל ידכ םיברל םהב ורויש תוגהנמהו
ןתוא ודמליש םירבד ולא (ב) - 'ורמאי רשא טפשמה לעו'
רבדה לכמ' ;ןהב תשרדנ הרותהש תודמה ןמ תחאב ןידה ןמ
.שיא יפמ שיא ולבקש הלבקה וז (ג) - 'ךל ודיגי רשא


:(א שרוש ,ן"במרה תוגשה) הנוש ן"במרה לש ותמישר

ישוריפב ורמאש המב אלא - "רוסת אל" - הזה ואלה ןיאש
הוש הרזגב הרותב םישרדנה םירבדה (1ב) ןוגכ הרותה
,ןהב תשרדנ הרותהש תודמ הרשע שלש ראשו בא ןינבב וא
ולבקש המב (ג) ןכו ומצע בותכה ןושל תועמשמב (2ב) וא
.הפ לעבש הרות יניסמ השמל הכלה

לש ןתללכה יבגל םיקולח ן"במרהו ם"במרה יכ ,ררבתמ
תוריזג ,תונקת" לש הירוגטקה .(2ב ;א) תוירוגטק יתש
,ם"במרה לצא "רוסת אל" תרהזאב הלולכ (א) "תוגהנמו
ךמסנ ן"במרה ,רתיה ןיב .ן"במרה לש ותמישרמ תרדענו
:האבה הנעטה לע ותדמעב

םדל םד ןיב טפשמל רבד ךממ אלפי יכ' בותכה רמאש והז
יטפשמב וקלחנו ,רבד םהמ הסכתנש רמולכ 'ןידל ןיד ןיב
"הכנח רנ וקילדה" :ןירמואשכ ...היעגנו הירוסיאו הרותה
ןיאש ,ןיינע םושב ואלה הז לע וכימסהל לוכי םדא ןיא
,'טפשמל רבד ךממ אלפי יכ' :רמאש בותכה ללכב אב הז
'בד) 'ךל ורמאיו ךינקז ךדגיו ךיבא לאש' ללכב אלא
.(א"ע ,גכ תבש הארו ,ז :בל

אשירב "ךממ אלפי יכ" םילימה ,טשפ ןשרפכ ,ן"במרה תעדל
תוכלהב הניינע "רוסת אל" תרהזאש ןעמשמ ,קוספה לש
היצאוטיסל תסחייתמ איהש רחאמו ,הליחתכלמ תורווחמ ןניא רשא
םיגהנמו תורזג ,תונקת תללוכ איה ןיא ,תאז תינתומ
.ל"זח ידי לע יאמצע ןפואב ועבקנש

ןדמעמל םסחיב יוצמ םיגוהה ינש ןיב ינשה לדבהה
,ם"במרה יפ לע .(2ב) ארקמ לש וטושפמ תודמלנה תוכלה לש
תוכלהה וליאו ,ןנברד תווצמב קר הניינע "רוסת אל" תרהזא
:אתיירואד תווצמ רדגב ןה ארקמ לש וטושפמ תודמלנה
תואמ שש םהו שוריפב יניסב השמל ול ורמאנש םישרשה"
אל" לש יוויצה ן"במרה לש ותטישל ."תווצמ הרשע שולשו
ללכבו "הרותה יטפשמב (ל"זח) ורמאש המ" לכ לע לח "רוסת
ם"במרה לע ן"במרה קלוח הז רשקהב .ארקמ לש וטושפב הז
ידימ אצוי ארקמ ןיא" םימכח רמאמ לש ויתוכלשה יבגל םג
לע רתוול ןיא ויפל ,הז רמאמ יכ סרג ם"במרה ."וטושפ
שרד" לכ אתיירואד תווצמכ תונמל רשפאמ וניא ,טשפה
םימיוסמ םישעמ תושעל שרדה ותואמ בייחתמש ,קוספ הזיא לש
.(ב שרוש ,תווצמה רפס) "םימיוסמ םירבדמ קחרתהל וא
םירשקהל רמאמה לש ותלוחת תא םצמצמ ותגשהב ן"במרה
םשיימ אוה ."ירמגל טשפה ןאכב םירקוע" םהב םירידנ
הבותכה הרותה היפל תיטסימה ותשיפת תא הז יתכלה רשקהב
םע ושרדמ ונל שי לבא" :םינוש םינפואב ארקיהל תנתינ
בותכה לובסי לבא ,םהמ דחא לכ ידימ אצוי וניאו וטושפ
תאז תקולחממ וקיסהש ויה ."תמא םהינש ויהיו ,לכה תא
יארקמה טסקטה ויפל ןויערה תא תינורקע החד ם"במרה יכ
עדונ רשא אוה ם"במרה ,ןכש .איה אלו ,יתבכש-בר אוה
"ףסכ תויכשמב בהז יחופת"ל וידבר לע ארקמה תא ולישמהב
.(החיתפ ,םיכובנה הרומ)

ןמ תודמלנה תוכלהה - תופסונה תוירוגטקה יתש
ןה תויוצמ - (ג) תרוסמב ורבעוהש תוכלההו (1ב) שרדה
ןתינ ,תאז םע .ן"במרה לש וזב ןהו ם"במרה לש ותמישרב
.ולא תוירוגטק יתש ןיבש סחיל רשאב םתדמעב ינוש אוצמל
תקולחמ ןהב ןיא הלבק ירבד" (ג) קר ם"במרה לש ותעדל
(1ב) הלפנ תקולחמה ,(ג"ע ,ג םירממ תוכלה) "םלועל
יפל םהמ שיא לכ שקיהש תויה ,םיבר םירבדב ןויעה תעב"
שוריפל המדקה) "תועומשב םיעוט (ג) םהש אל ...ולכש ךרע
ללכל עיגהל יושע לודגה ןידה תיב ,ךכש ןוויכמ .(הנשמה
תועטב הכלה תקיספ לע לחומ וניא בותכהש" :תחלסנ תועט
תובישח םלוא .(אמ ,ג נ"ומ) "אקווד לודגה ןידה תיבל אלא
ויה" איה אלמלא ירהש ,תדמוע המוקמב תיזכרמה תוכמסה
,םש) "תוטישה תופעתסהו תוקולחמה בורמ םידבוא םדא-ינב
שודיק יניינעב יכ חינהל ןכומ ם"במרה ,לשמל ,ךכ .(םש
תווצמה רפס) "םיעטומ ...םיסונא ...םיגגוש" םימכח שדוחה
.לארשי ידעומ תא םיננוכמ םה ןכ יפ לע ףאו ,(גנק השע
ועבקנש םינמזה תא האור יאקיטסימכ ן"במרה ,תאז תמועל
עבקנ שדוחה שודיק יכ ,םישדוקמו םייתמאכ לארשי ידעומל
אוהה ןידה תיבב" שדקתנש ןיב :ןוכנה ונמזב דימת ותעדל
תווצמה רפסל ן"במרה תוגשה) "יוארכ תרחבנה ץראבו ךומסה
הכלהכ תרוסמב ורבעוה (ג) ויטרפש ןיבו ,(גנק השע תוצמ
,ןכש .(דמ :גכ 'קיו ,הרותה לע שוריפ) יניסמ השמל
ן"במרה םג ,(אמ ,ג ירזוכה) יולה הדוהי 'רל המודב
הזלו" :לודגה ןידה-תיבב השענב ברועמ ל-אה יכ עבוק
םיהלא ברקב ל-א תדעב בצנ םיהל-א' :ורמאב בותכה זומרי
"םדי לע םיכסהל םהמע הניכשה יכ ,(א :בפ 'הת) 'טפשי
ששח לכ ןיא ,וירבדל .(זט :אי 'מב ,הרותה לע שוריפ)
וא ,(חי :טי םש) יקנ םד ךופשל ןיידל רשפאי ל-אהש
הב שיש המכסה ללכל עיגהל לודגה ןידה תיבב םימכחל
בוזעי אלו ,ושדקמ יתרשמ לע םשה חור יכ" :תישממ תועט
,םש) "לושכמה ןמו תועטה ןמ ורמשנ םלועל ,וידיסח תא
איהש םימכחה תאובנ" ,ן"במרה לש ותטישל .(א :זי 'בד
ישודיח) "םברקבש שדקה חורב תמאה םיעדוי ...המכחה ךרדב
,"םימכח תאובנ" הז ףוריצב .(א"ע ,בי ארתב אבב ,ן"במרה
ןיב ם"במרה לש הדחה ותנחבהמ ומצע תא ן"במרה גייסמ
.(הנשמה שוריפל המדקה) הכלה יניינעב "איבנ" ןיבו "םכח"


לש רשקהב ן"במרה לש וירבד תא אופא ןיבהל שי
עדומ ן"במרה .תיטסימה ותטישל םאתהב "רוסת אל" תרהזא
הליחתכלמ תויהל יושע לודגה ןידה-תיב לע קלוחה םדאהש ךכל
אצמיהל לולע הז םדא ,ותדמע תקדצב ןיטולחל ענכושמו
:ויבגל יטמוארט אוהש השעמ תושעל דמוע אוהשכ השק המלידב
"?הזה יקנה שיאה גורהא וא ,הזה רומגה בלחה לכוא ךיא"
ותוא לש ויפב אופא םש ן"במרה .(אי :זי 'בדל ושוריפ)
ענכתשנ אל ןיידע רשאכ םג ותעד תא וחיני רשא םירבד שיאה
,םימכח לש=) םתעד תועמשמ לעו" :םימכח ירבד לש םתותימאב
וליפא" החנהה .(םש םש) "ועטי וליפא ,הרותה יל ןתנ (כ"ח
ותוא לש תכרפומה תינושארה ותרבס אבילא איה "ועטי
הקיז לכ ןיא ונינפלש ןוידל :םיעטהל שי ןאכו .םדא
םהינש" היפל שדוקמה יארקמה טסקטה לש תיתבכש-ברה השיפתל
תועדה ןמ תחא" רשא הרורב תקולחמ היוצמ ןאכ ןכש ,"תמא
העדהו ,(ו שרוש ,ן"במרה תוגשה) "קפס םוש ילב וב העוט
רצוי ן"במרה ,ןכאו .םימכח םתוא לש םתעד הנניא העוטה
תייצל ישעמה בויחה דצל ;"רוסת אל" תרהזא לש הבחרה
שיש" :תמא םהירבד יכ ןימאהל העיבתה תדמוע םימכחל
לע םירמוא םהש (כ"ח ,ןימאהל ךילע הבוח=) בושחל ךל
בייח" :ןכו ,(א :זי 'בדל ושוריפ) "ןימי אוהש ןימי
ןיבייח ונייה ...םה ורמאש המב ןימאהלו ותעד לטבל
ןימאהל ונתוא בייחמ אוהש יאדוב ואלה הזמ םתוא ןימאהל
,תווצמה רפסל תוגשה) "םה ושרפיש שוריפה יפכ הרותב
ימכחל חינמ ונניא לאה היפל העידיה יכ הארנ .(א שרוש
רוזחל םדאל םורגל ידכ הב שי ,תועטל לודגה ןידה תיב
.התותימאב ענכושמ היהש תורמל ,תכרפומה ותרבסמ וב


רקוחכ ן"במרה :דחוימב האר ונינפלש אשונב ןוידל [1]
,לדיא 'מ ;(360-355 'מע) ח"לשת םילשורי ,לבוקמכו
ץיברת ,"תינחור תוגיהנמו הכלה ,הלבק ןמחנ ןב השמ 'ר"
םימשב אל ,גרבנזור 'ש ;580-535 'מע ,(ה"נשת) דס
,ףסי אלו לודג לוק ,ןמליס ד"י ;ז"נשת תובש ןולא ,איה
,ם"במרה תכלהב ירמו תוכמס ,ןייטשדילב 'י ;ט"נשת םילשורי
ןמז ,תולעתה - ן"במרה ,הידפ הביבח ;ב"סשת ביבא לת
.ג"סשת ביבא לת ,שודק טסקטו ירוזחמ
E. Wolfson, "By the Way of Truth: Aspects of Nahmanides
Kabalistic Hermeneutic", AJSR XIV (1989), pp. 103-178.