ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

251 רפסמ

ח"נשת ,םיטפוש תשרפ

תוכלמ רתכו הרות רתכ

יארוהנ יבצ לאכימ 'פורפ

היפוסוליפל הקלחמה'ךלמ ךילע םישת םוש'ו (חי זט 'בד) 'ךל ןתת םירטושו םיטפוש' ,םיקוספה
תויושרה תדרפה ןויערב ךומתל ידכ הרואכל םהב שי ,ונתשרפבש (וט זי םש)
ילע המישא תרמאו' ,קוספה ןכ ומכ ;תעצבמה עורזה דצל תקקוחמה עורזה
.ןוטלשה לש תוכמסה רוקמ אוה םעהש ,תורוהל ידכ וב שי ,(די םש) 'וכו 'ךלמ
םוקמ ,הז דצל הז ,םהינש םיספות תוכלמה דסומו ןירדהנסה דסומ םנמאו
הבישה' :הליפתה דצל ;ידוהיה םעה לש תימואלהו תיתדה המוקתה ןוזחב יזכרמ
דוד אסכו' :הליפתה תא םג םוי לכב ונא םישלשמ ,'הנושארבכ וניטפוש
לאידיאכ םיביצמה תורוקמה םה םיבורמ ,תאז םע .'ןיכת הכותל הרהמ ךדבע
,ונקקוחמ 'ה ,ונטפוש 'ה יכ' :איבנה ירבד .יטרקואיתה רטשמה ןוזח תא אקווד
,תובר תוליפתב םיוטיב תא םיאצומ ,(בכ גל 'שי) 'ונעישוי אוה ,ונכלמ 'ה
תפסוותמ תאז הימוטוכידל .'ךדבל 'ה התא ,הרהמ ונילע ךולמו' :ןוגכ
ימכחש :רומאל [1],(א"ע בס ןיטיג) 'םיכלמ ירקיא ןנבר'ש העיבקה םג
.וידחי וב וגזמתה הכולמה רתכו הרותה רתכ רשא ,ונבר השמכ םהומכ הרותה
:הלא םינוויכל ךרד-ינמיס תונייצמה תואמגוד רפסמ ןלהל

שרפתהל ןבומכ ןתינ ,(ה גל 'בד) 'ךלמ ןורושיב יהיו' ,קוספה לש וטושפ (א
ושרפמ (ל"היר םשב) ארזע ןבא םהרבא 'ר לבא ,םדו רשב ךלמל ןווכמש ימכ
היה ןכו ,הרותל זמר 'ךלמה' יכ ,ל"ז יולה הדוהי יבר רמאיו" :רומאל
[2].(רתא לע ע"בארה שוריפ) 'לארשיב ךלמ ןיא' שרפמ

תווצמ לש היצזילאוטיריפסל רתוח ,רכזנה קוספל ושוריפב ,ן"במרה םג (ב
:תוכלמה

ותוכלמ ונלבק דחי ונלוכש ...לארשי לע ךלמל םשה היהש ,[לארשי] ורמאיו
...םימלועל ותוכלמו ותרות רומשל ןיבייח ונחנאו ,רודו רודל ונילע
לע ן"במרה שוריפ) 'וכו ,השמ לע ותוא ןישרפמש תודגאה תצקמב שי לבא
.(רתא

ןוויכב תושעל לידגמ ,(וט-די זי) ונתשרפל ושוריפב ,לאנברבא י"ר (ג
:אטח השעמכ האור אוה ךלמ יונימל םעה תשקב רבדב הרותה ירבד תאו ,הז

ינידמה ץובקה ןקתל םעב יחרכהו ליעומ רבד ךלמה תויה ,הדונש ףאו
אלו ךירצ וניא יכ ,ןכ ונניא לארשי םעב הנה ,אוהש המ ותרימשו
םג ...םהל םחלנה אוהו ,'הב עשונ לארשיש יפל ...םהל יחרכה
עשוהיב וניצמש ומכ ,תומחלמב םהינפל אבו אצוי הזה טפושה יכ
,םיסומינהו תורותה תחנהל ךלמל םיכירצ ויה אל כ"גו ...לאומשו ןועדגו
ךירצ ךלמ היה אל ןכ םגו ...(ד גל 'בד) "השמ ונל הוצ הרות" יכ
תיבל ה"בקה ורסמ הזש ,העשה ךרוצל םימעפ שינעהלו תוכהל לארשיב
םאש ,י"שה ונעידוה הז דבלמו ...ןירדהנסה - םהמ לודגה ןיד
שינעי 'תי אוהש ,עשר םדא רוטפי רדוסמהו קדוצה טפשמה יפכ טפושה
תעושת :הלאה םיניינעה 'גש ראבתה הנה ...לודגה ונידב עשרה תא
ןידכ אלש םימעפ האכההו שנועהו תווצמהו הרותה תחנהו תומחלמה
םהל היה אלו ,םכלמ י"שה היה ןכלו ,ומעל י"שה השעי םלוכ -
ךלמה תויה הדונש ףאש הז לכמ ראבתה הנה ...רבד םושל ךלמל ךרוצ
ןויסינה הרוה רבכש ש"כ ,תילארשיה המואב קדצי אל ,תומואב יחרכה
המה ,רוא ידרומב ויה המהש ,הדוהי יכלמו לארשי יכלמ ןיינעב
.הרותה שוריפ ,לאנברבא י"ר) ...תינרוחא לארשי ינב בבל ובסה
.(ול-הל :םיפד םילשורי ,תעדו הרות 'צוה צ"ד ,השראוו 'דהמ

חור ךלה ףקשמ לארשיב 'תוינוליחה' תויוכמסה לא רכזנה סחיהש רבתסמ (ד
םייוטיבש ,הרעשהל םוקמ םג שי יכ םא ;םייגולוכיספו םיירוטסיה םישרוש לעב
וימושיר ,ךכ ןיבו ךכ ןיב .הרותה ימכח דובכ תא לידגהל םינווכמ ךא הלא
ל-אה םגש ,יעמשמ-דח ןפואב שיגדמ דומלתה .םימודק םה הז חור ךלה לש
.הרותה ימכח לש תטלחומהו תידעלבה תימונוטואה םתוכמסל ,לוכיבכ ,ףופכ
יקספ תא ,לוכיבכ ,ומצע לע לבקמ ,םלועה ךלמ םג אלא ,השיא ידולי קר אל
רזעילא 'ר ןיבל עשוהי 'ר ןיבש םסרופמה חוכיוב .ןירדהנסה לש הכלהה
םייטנדנצסנרט תוחוכ לש םתוברעתה דגנ עשוהי 'ר אצי יאנכע לש ורונת תודוא
,דומלתה רמוא ךשמהב .(ב"ע טנ מ"ב) 'איה םימשב אל' :הנעטב הכלהה תקיספב
ךכל המודב .'ינב ינוחצנ' :רומאל אוה ךורב שודקה ביגה וז הנעט לעש
הלאשב אעיקרד אתביתמ ןיבל אוה ךורב שודקה ןיב תקולחמ רבד לע רפוסמ
הלאשה התנפוה ,םש רפוסמ ךכ ,וז תקולחמב הערכהל .האמוט ינידב תמיוסמ
ופ מ"ב האר) ינמחנ רב הבר לש ותערכה תא לבקל ידכ הטמ לש ןידה-תיבל
.(א"ע

תווצמל רוקמ הווהמ רומאכש ,םיטפוש תשרפ ,ונתשרפ ףאש הארנ ,ףוסבלו (ה
יטנלוויבמאה סחיל חתפ תחתופ ,הרואכלש ,תאז םג איה ,היכרנומה לש הדובכ
ךל ןתת םירטושו םיטפוש' ,ןירדהנסה לש הנוניכ תבוח הנה יכ .הילא
ךלמה יונימ תווצמ חסונ וליאו ,יאנת אלל הווצמכ תעצומ ,'ךירעש לכב
,ךלמ ילע המישא תרמאו ,הב תבשיו ...ץראה לא אובת יכ' :יטמלבורפ הארנ
'בד) 'וכו ''ה רחבי רשא ךלמ ךילע םישת םוש ,יתוביבס רשא םיוגה לככ
םאה ,הלאשב םיאנתה תקולחמ העודי [3].הז קוספל בושנ דועו ,(וט-די זי
ווטצנ תווצמ 'ג :רמוא הדוהי 'ר" :הליחתכלמש הווצמ איה ךלמה יונימ
אל :רמוא יארוהנ 'ר ...'וכו ךלמ םהל דימעהל :ץראל ןתסינכב לארשי
"'וגו "ךלמ ילע המישא תרמאו" ,רמאנש ,ןתמוערת דגנכ אלא וז השרפ הרמאנ
שרפתהל ןתינ ךלמ יונימ רבדב הרותה ירבד חסונש ירה .(ב"ע כ ןירדהנס)
.ןאכלו ןאכל

דימלת) ידנוריג םיסנ ונבר לש ותשרדמ ונא םימשונ ירמגל הנוש הריווא (ו
לש הדיקפתמ הז ןיא םגו ,החוכב הז ןיא ותעדל .(ד"יה האמה ,ן"במרה
ןירדהנסב תועבקנה תוכלהה .םינקותמ הנידמו הרבח ירדסל גואדל ןירדהנסה
םשה תדובעל םשפנ ךוכיזל םיהמכה םימש יארי לש גוח ותואל קר ודעונ
םניאש ,רוביצ יקלח לע הלא םיטרדנטס לש תיתוכאלמ הלחה .ויתווצמ םויקלו
ידיל איבהלו הרבחה תודוסי תא רערעל הלולע םלבקל םינוכנ וא םירשכומ
ידיב קרו ,'הרותל המדקש ץרא ךרד' רדגב םה תוכלמה יקוח ןכש ,היכרנא
ןירדהנסה לש הדי הרצקש ,םירקמבו תומוקמב עורזב םמשייל רבדה ךלמה
ועציבש םיניירבעב לפטל הדעונ אל ןירדהנסה ,לשמל הנה יכ .םהב לפטל
תמיא אלוליאש רורבו ,הארתהו םירשכ םידע לש םתוחכונ אלב םהיתוריבע תא
,תויתביסנ תויאר יפ לע םג ,רשיה לכשהמ בייחתמה יפ לע השינעמו הנדה תוכלמה
ונייה וליא' :אביקע יבר זירכה רבכ ןכאו [4].סמח ץראה אלמתש רשפא ירה
דסומלו ןירדהנסה דסומל .(א"ע ז תוכמ) 'םלועמ םדא גרהנ אל ,ןירדהנסב
שיש ,ן"רה תעדל ,םג ןאכמו ,תונוש תויצקנופ הרותה אופא הדעי תוכלמה
רשפאמ תוכלמ לש הארומ .תחא הדיחיב ןתוא זכרל ןויערה תא תינורקע לולשל
לארשיב הניכש הרשמ ןירדהנסה דסומ וליאו ,הזה םלועב תנקותמ הרבחב םייח
.אבה םלועה ייחל ךרדה תא הרומו

דסומ ןיבש לדבהה ,ותעדל :לשמב שומיש ךות ן"רה ירבד לש דחא ןפ דדחנ
לע .רטוש ןיבל אפור ןיבש לדבהכ והומכ תוכלמה דסומ ןיבל ןירדהנסה
.שרדנה יפכ - ושינעהלו ושפותל ,ןיירבעה רחא ףודרל לטומ עודיכ רטושה
וכרד ,אברדא אלא הלוחה רחא ףודרל אפורה לש וניינעמ הז ןיא תאז תמועל
:רמאנ ןירדהנסל סחיב ןכאו .אפורה רחא 'ףדורה' אוה הלוחהש םלוע לש
םימיב היהי רשא טפושהו םייולה םינהכה לא תאבו ...רבד ךממ אלפי יכ'
תואבומ רפסמ ןלהל .(י-ח זי 'בד) 'טפשמה רבד תא ךל ודיגהו תשרדו ,םהה
:ן"רה ירבדמ

'ןיקדוב ויה' קרפב ונינש ירה .םידדצה ןמ דחא דצ חיננשכ ,דוע הז ראבנו
?הארתה לביקו וב םתירתה ?ותוא םתא םיריכמ :ןנבר ונת' :(ב"ע מ ןירדהנס)
ושנעי אל םא לבא ,םיניידל רסמנה ומצעב יתימא קדצ טפשמ והזו ;'...'וכו
יכפוש וברתיש ,ירמגל ינידמה רודסה דספי ,ךרדה הז לע םא יכ םירבועה
,םלוע לש ובושיי ךרוצל ,י"שה הוויצ ןכלו .שנועה ןמ ורוגי אלו םימד
האריש המ יפכ ,הארתהב אלש ןודל לוכי אוה ךלמהו ...תוכלמה יונימב
רתיבו לארשיב הווש תוכלמה יונימש אצמנו .ינידמה ץובקל ךירצ אוהש
,לארשיב רתוי ךירצו דחוימ םיטפושה יונימו ,ינידמ רודיסל םיכירצש תומוא
ינאו ...(חי זט 'בד) 'קדצ טפשמ םעה תא וטפשו' :רמאו דוע ריכזהש ומכו
םלועה תומוא יסומנ ןיבמ ונתרות הדחייתנש ומכש ,רמואו הז דוע ראבמ
לוח אוה םהמ ךשמנה לבא ,ללכ ינידמ ןוקית םניינע ןיא ,םיקוחו תווצמב
וניניעל אוהה ןיינעה האריש ןיב ,ונמע וקבדהו ונתמואב יהל-אה עפשה
אלש םיקוחה רתיכ - הארי אלש ןיב ,שדקמב השענה לכו תונברקה יניינעכ
...םמעט הלגתנ

ללכ אובמ םהל ןיאש םיקוחהש ומכש ,וב ןמאיש יוארו רבוס ינא ךכיפלו
ןכ ,יהל-אה עפשה לוחל הבורק תימצע הבס םהו ,ינידמה רודסה ןוקיתב
רתוי אוה רשא ,ןיינעה לא רתוי םינופ ויה םהש רשפאו ...הרותה יטפשמ
ךלמה אוהה ןוקיתה יכ .ונצובק ןוקתל םינופ ויה םהש הממ ,הלעמב בגשנ
םתילכת היה ןירדהנסהו םיטפושה לבא ;ונינע םילשי ונילע דימענ רשא
יהל-אה ןיינעה קבדה ונממ ךשמיש ,ומצעב קדוצ יתמא טפשמב םעה טופשל
הז ינפמו .םילשי אל וא ינומהה ןניינע רודס ירמגל ונממ םילשי ,ונב
רודיסה ןוקיתל בורק רתוי אוהש המ ,תומואה ינידו יטפשמ תצקב אצמיש רשפא
יכ ,רבד הזב םירסח ונא ןיאו .הרותה יטפשמ תצקב אצמיש הממ ,ינידמה
םיטפושה יונמש אצמנו ...ךלמה ומילשמ היה רכזנה ןוקיתהמ רסחיש המ לכ
היה ךלמה יונימו ...םמצעב םיקדוצ םהש ,דבלב הרותה יטפשמ טופשל היה
תושרד :ךותמ) העשה ךרוצל ךרטצמ היהש המ לכו ינידמה רדס ןוקית םילשהל
.(בצק-טפק 'מע ,ד"לשת םילשורי ,ןמדלפ 'ל 'צוה ,ן"רה

,הנקסמל ונתוא איבת הלעמל ורכזנש םירבדל םתלבקהו ן"רה ירבדב תוננובתה
ןירדהנסה ,וצראב יורש לארשי םע ובש ,ותניחבמ יטרואית ,בצמל סחייתמ ן"רהש
ן"רה ירבד ללכמ ,דועו תאז .ואסיכ לע בשוי לארשי ךלמו ,תיזגה תכשלב
ידי לע תעבקנ לארשי םע לש הירוטסיהה ובש ,בצמל סחייתמ אוהש ,הלוע
.( Historia Profana) 'עבטה ךרד לע' (ל"היר ןושלב) איהש הגהנה

הליחתכלמ הרותה הווצמ ,תחאכ הנידמהו הרותה לש המויק ךרוצל ,הז בצמב
יתדה םכרע ןוקיר ידיל איבהל רבדה לולע ,ןכ אל םאש ,תויושרה תדרפה לע
לוזלז ידיל םג - םימיוסמ םיבצמב ,רשפאו ;םהירדסו תוכלמה יקוח לש
הירוטסיהה רשאכ וא תולג ןמזב תיטנוולר אל ןבומכ איה וז הדרפה םלואו ,םהב
ימיבכ ,( Historia Sacra) 'סנה ךרד לע' הגהנהל הנותנ לארשי םע לש
לא ארקא ,םויה םיטח ריצק אולה' :רומאכ ,לאומש ימיבכו עשוהיו השמ
.(זי בי א"מש) 'וכו 'רטמו תולוק ןתיו 'ה

,די זי 'בדבש קוספל שדח שוריפ ונידיב הלוע אמש ,תאז רואל
הלועה היולגהו העודיה הריתסה תא הבר הדימב תוהקהל יושעה שוריפ
ןיבל ונתשרפב שרופמה ךלמ יונימל םעה לש תימיטיגלה השירדה ןיב
ונל הארנ ךכו [5].לאומש רפסב העיפומה וז השירדל השקה הבוגתה
תבשיו התשריו ,ךל ןתונ ךיקל-א 'ה רשא ץראה לא אובת יכ' :שרפל
קקזנ אוה דוע לכו ,הלוגב לארשי םע דוע לכ .(די זי 'בד) 'הב
ודיב גזממה גיהנמ ידיב הגהנהה היהת ,תיסנ תיקל-א תוברעתהל
,השמ ימיבכ - תינידמה הגהנהה תא ןהו תינחורה הגהנהה תא ןה
,רמולכ ,"תרמאו" :ץראה שוביכ רחאל םלואו [6].(לאומשו) עשוהי
המישא' :(רתא לע ב"יצנהו ן"במרה שוריפ האר) רמול התא בייח
,תיעבט הגהנה לש בצמב ןכש ,'יתוביבס רשא םיוגה לככ ךלמ ילע
היהי רשא טפושה' דצלש רבדה יחרכה ,גהונ וגהנמכ םלוע לש בצמב
ותמיא היהת רשא ,םימעה ראשבכ ךלמ לארשיב םג היהי 'םהה םימיב
דקמתה םעה ןיבל לאומש ןיב חוכיווהש ,רמול לכונ הז יפל .ונילע
תידוהיה הנידמה ינפ בוציעל דעומה אב אל וא אב רבכ םאה :הלאשב
[7].תיעבטה הגהנהה יללכ יפ לע:תורעה,ןרטש השמ ברל :םהיתורעהב ידיב ועייסש ידידיל הנותנ יתדות
.םייהכלק םייח ר"דלו גרבנזור עשוהי ר"דל
,ל"צז רלסד והילא ברה יבתכב תובר הנשנו רזוח הז ןויער .1
.77-75 'מע ,א ךרכ ,והילאמ בתכמ :לשמל האר
- 'לארשיב ךלמ ןיא םהה םימיב' קוספה תא שרפל שי הז יפל .2
ןבומב - (ךליאו זי קרפמ) םיטפוש רפסב תובר םימעפ הנשנו רזוחה
.'לארשיב הרות ןיא םהה םימיב' :לש
הזב ןיא' :לאנברבא ךכו 'תושר - םישת םוש' :רמוא ע"בארה .3
,ךלמ ולאשיו הז ורמאיש י"שה הוויצ אל יכ ,ללכו ללכ הווצמ
ןיינע היהי הז יפלו .(ןאכ ן"במר האר) 'דיתעה תדגה אוה הנה לבא
תושעל הצרת רשאכ :רמואכ ,תושרה רבדב היולת השע תווצמ ךלמה
המחלמל אצת יכ' תשרפל המוד אוהו ...יואר יתלב ותויה םע ,ןכ
אכ 'בד) 'וכו 'ראות תפי תשא היבשב תיארו ,'וכו ךיביוא לע
.'(אי-י
רבד תא יתטיש ןפואב הצרמה ןושארה אוה ן"רהש ,ןייצל שי .4
.ןירדהנסה לש וזל הליבקמה ,ךלמה לש תיטפשמ תכרעמ לש המויק
דומלתב ןה אצמנ רבכ אשונב םישרופמ ךא םידדוב םידגיה םלואו
היארב אלש תושפנ גרוהה לכ' :ם"במרה ןוגכ ,וימדוק לצא ןהו
שי ,הגגשב גרהש אנוש וא דחא דעב וליפא הארתה אלב וא הרורב
גרוהו ,הכירצ העשהש המ יפכ ,םלועה ןקתלו וגרהל תושר ךלמל
המיא ליטהל םיבר םימי םייולת םחינמו הלותו ,דחא םויב םיבר
.(י ג םיכלמ 'כלה ם"במר) םלועה יעשר די רבשלו
ולפלפתהו וקחדנ םהיתורודל ארקמה ינשרפ בורש ,שיגדהל יואר .5
.תאז היגוסב
ךכ לע םעה תא רסיימה השמ ירבד םיאבומ םירבד רפס תליחתב .6
רשא רבדה בוט ורמאתו יתוא ונעתו' :ויתויוכמס לוציפל םיכסהש
בשח רשא ,איבנה לאומש .(רתא לע י"שרו די א 'בד) 'תושעל תרבד
בריסו השמ לש ויתובקעב אופא ךלה ,סנה ךרדב לארשי תא גיהנהל
.ויתויוכמס לש היצזילרטנצדל םיכסהל
ותאיצי ינפל הביזוכ-רבש ,ריכזהל יואר רכזנה אשונה תבחרהל .7
ויתומחלמש רמולכ ,'ףוסכת אלו דועסת אלש' :ללפתמ היה ברקל
,ד קרפ ,תינעת ,ימלשורי האר) סנ ךרדב אלו עבטה ךרדב ולהנתי
.(רתא לע םש םינשרפהו ,ה הכלה