ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

דוסי ידומילמ

146 רפסמ

ו"נשת ,םיטפוש תשרפ

ךלמה לש ודיקפת

                             
םיטפוש - שארב םידמוע םיפוג ינש .לארשיב ןוטלשה ירדסב תקסוע ונתשרפ
                              .ךלמו

.הלודג ןירדהנס םג יורקה ,לודגה ןיד תיב דמוע טפשמה תכרעמ שארב
'לה ,ם"במר האר) םיקסופבו ארמגב הבחרהב ונודינ ויתויוכמסו ודיקפת
הרותהש ףאו .ךלמל רשאב בצמה אוה ןכ אל .(םירממ 'לה תליחתו ןירדהנס
ינש קרפב ונודינ ויתוכלהו (כ-די זי 'בד) םיקוספ השיש ול השידקמ
לע הסוכמה בר ןיידע ,ם"במרל םיכלמ 'להב ב-א םיקרפבו ,ןירדהנס 'סמב
                              .יולגה

."...ךלמ ךילע םישת םוש" :הווצמה הרמאנ הרותב ?ךלמה לש ודיקפת והמ
שיא ךילע תתל לכות אל" - יונימל יואר וניא ימ הרותה תנייצמ ןכ ומכ
הברי אלו ...םיסוס ול הברי אל קר" :ךלמה תולבגה תואב ךכ רחא ."ירכנ
הרות רפס תביתכ לע אוה רהזומ ןכ ."...הברי אל בהזו ףסכו ...םישנ ול
ובבל םור יתלבל ...'ה תא האריל  דמלי ןעמל" ,וימי לכ ותוא הווליש
                            ."...ויחאמ

          .ודיקפת אוה המו ויתויוכמס ןה המ ונעמש אל ןידעו

םיעיגמ םירבדה רשאכ ,לאומש רפסב ןויע ךותמ אעמק תרהבתמ וז תומימע
םהל ורפסב ךלמב הצורה םעה לע םייאמ (ח א"מש) איבנה לאומש .השעמ ללכל
                       .הנמתישכל ךלמה השעי

       .ןלהל רהבויו ,ןויע שרוד תוכלמל לאומש לש ילילשה וסחי

,םיארומאהו םיאנתה ןיב תועדה וקלחנ ב"ע ,כ ןירדהנס 'מגב םינפ לכ לע
ידכ םירבדה ורמאנ אל אמש וא וב רתומ ךלמ ,ךלמ תשרפב רומאה לכ םא
                        .דבלב םהילע םייאל

ךירצ המ םשל ,ודיקפת והמ ךא ,םעה יפלכ וחכל ,ויתויוכמסל רשאב ןאכ דע
                               ?ךלמ

הארנכו ,ונעמש זמר קר לאומש לצא ףאו ,רבד רמאנ אל הרותבש אוה אלפ
                      .הז אשונב תועדה וקלחנ

לככ ונטפשל ךלמ ונל המיש" :איבנל לארשי ינקז םירמוא ו ,ח ,א לאומשב
בושו ,עומשל םעה ןאממ ,םייאמה ומואנ רחאל ,קרפ ותוא ףוסב ."םייוגה
םחלנו ונינפל אציו ונכלמ ונטפשו ,םייוגה לככ ונחנא םג ונייהו" :רמוא
לבוקמכ ךלמ שקבל דיתע םעה יכ ,רכזנ הרותב רבכ םנמא ."וניתומחלמ תא
- םיירשפא םידיקפת ינש לע לאומשב ןאכ ונעמש הנושארל ךא ,םימעה לצא
                          .תומחלמו טפשמ

.רהוצ ונל חתופ םינושארה י"ע הרואיבש תקולחמ וניצמ םש ןירדהנסב 'מגב
                           :ארמגה ל"זו

.ונטפשל ךלמ ונל הנת רמאנש ולאש ןגוהכ רודבש םינקז רמוא א"ר אינת
ונטפשו םייוגה לככ ונחנא" םג ונייהו רמאנש ולקלק ןהבש ץראה ימע לבא
                        .ונינפל אציו ונכלמ

,ונטפשל :יריאמב) םינברסה תודרלו םטפושל והולאש םינקז" י"שר ריבסמ
ורמאש םהיתומחלמ וילע ולת ץראה ימע לבא ,(םינברסה תא תודרל רמולכ
רשא רבגה רוראו" :ףיסוה יריאמהו ."ונתמחלמ תא םחלנו ונשארב אציו
הז יפל .(זי והימרי פ"ע) "ובל רוסי 'ה ןמו ועורז רשב םשו םדאב חטבי
     .הרותה קוח לע םירבועה םיניירבעה תא שינעהל אוה ךלמה דיקפת

הז ןויער םצע .ךלמה דמוע השארבש ,תיתפיכא תכרעמ שרוד הרותה םושיי
אל רשא רורא" קוספה לע .רחא םוקמב םג יוצמ ךלמה לש הייפכה חוכ רבדב
יפ לע ן"במרה בתוכ (וכ זכ 'בד) "םתוא תושעל תאזה הרותה ירבד תא םיקי
                       :יכ ,הטוסב ימלשוריה

תיב תאזה המקהב ושרדו....םיקהל ילע רמאו והישאי ערק הזה רבדה לע
       .התוא םילטבמה דיב הרותה תא םיקהל םדיבש תואישנהו ךלמה

  .המחלמ להנמכ ךלמה לש ודיקפתמ תוגייתסה שי י"שר יפל ,אסיג ךדיאמ

             :שרופמב רמואה ,ם"במרה לש וכרד איה ןכ אל

אלא תמאה תד םירהל ותבשחמו ותמגמ היהתו םימש םשל ויהי וישעמ לכבו
תאלמלו תא םחלנו ונינפל אציו ונכלמ ונטפשו רמאנש תומחלמו טפשמ תושעל
ךלמ ןיכילממ ןיאש ,'ה תומחלמ םחלהלו םיעשרה עורז רובשלו קדצ םלועה
               .(ד"פ ףוס ,םיכלמ 'לה) וניתומחלמ הלחת

ץראה ימע .ליעל תאבומה ןירדהנסב 'מגה תא תרחא ךרדב שרפמ ם"במרה
              :ל"זו ,התרוצב אלא השקבה ןכותב אל ולקלק

יפל ,לאומשמ ךלמ ולאששכ ה"בקה הצר אל המל הוצמ ךלמה תמקהש רחאמ
           .(ב ,א"פ) איבנה לאומשב וצקש....תמוערתב ולאשש

          .ךלמה לש ודיקפת אוה תומחלמו טפשמ תיישע יכ אצמנ

ירבד רוכזאב קפתסנ עצמה רצוקמ .הז "טפשמ" לש וביטב ןודל שי ןיידעו
ודי ןיאש םוקמב ,טופשל דחוימ חוכ ךלמל יכ ,(אי שורד) ויתושרדב ן"רה
הארתה לש תוילמרופ תולבגמ ללגב  םיעשופה תא תגשמ ןידה-תיב לש
ףיסומ ,יכ םא ,ג"פ םיכלמ 'להו ,ב"פ חצור 'לה ם"במר םג האר .ב"צויכו
טפשמ לע ךמתסהל יידמ רתוי  וצרש ןוויכ םהילע םערתה לאומשש ,ן"רה
תוגילפמ תויוכמס לעב אוה הז "טפשמ" פ"כע ,הרותה טפשמ םוקמב ,ךלמה
                       .םינברסה יודירל רבעמ

המכ דעו םא ,וז תקולחמב םינומט תופקשה ילדבהש רשפא ,תומחלמ יבגלו
המחלמ ילכו אבצ םיקהל םעה לע אמש וא ,(י"שר) ה"בקה  לע ךומסל שי
,ם"במרל תסחוימה ,אילישרמ להקל תרגאה ירבד םיעודיו .(ם"במר) לבוקמכ
םיבכוכב םיזוחה ירבדב וקסעתה יכ ריבסמ אוה הב ,תיבה ןברוחל עגונב
  .(ם"במרה תורגא האר) "תוצרא שובכב אלו המחלמ תדימלב וקסעתנ אלו"

יכ ,רעשל רתומ ילואו ,ךלמה לש ודיקפתל רשאב תוריהב רסוח וניאר הכ דע
דיקפתו .רבדב תורמסמ עובקל התצר אל יכ ,הראיב אלו הרותה המתס ןווכמב
םצע לע) .רודו רוד לכב םעהו םימכחה ןוצר יפל יונישל ןתינ ךלמה
לש ורפסב האר ,םעה ןוצרב היולת אלא העובק הניא ךלמה תוכמסש ,ןויערה
             .(ט 'יס "ינימיה דומע" ל"צז ילארשי ש"רגהגיטפהרו רמתיא ר"ד


םיטפשמל הטלוקפה