ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

463 רפסמ

ג"סשת ,הרות תחמשו תוכוס

הכרבה תאזו

בילטוג םהרבא ר"ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה
"רתכה" - תולודג תוארקמ לעפמו
םימייסמ ובש םויב - הרות תחמשב תארקנ 'הכרבה תאזו' תשרפ
אלו ,שדחמ התאירק תא דימ םיליחתמו הרותה תאירק תא
אלל) הכרבה רוכזא ךות ,א 'ספב החיתפה רחאל .ידכב
ןתמב בותכה קסוע ,יותיעהו םיכרבתמה ,ךרבמה ,(טוריפ
רואיתל הרותה רבוע ןאכמ .(ה-ב 'ספ) התוהמבו הרות
השמ לש וימי תירחא רואיתב תמתוחו (טכ-ו 'ספ) תוכרבה
רחאל קרש םושמ ,יאקווד אוה הז רדס .(דל קרפ) ונבר
ראבמש יפכו .ןמצע תוכרבל םוקמ שי המויקו הרותה תלבק
[1]:אירול ןנחוי 'ר

םה םייוארש (עידוהל) ,ןאכל הרות ןתמ תרכזה ןינע המ
.הרותה ולבקש ליבשב םהילע לוחתשו הכרב לבקל

הדבועה תא שיגדמ ,(ה-ב 'ספ) התוהמו הרות ןתמ רואית
ידכ ,תומואה לכמ ,לארשי םע ,ונב רחב 'הש תירוטסיהה
ולביק הב וצפח אל תומואהש רחאל .הרותה תא ונל תתל
סנכמ ךכיפל .םתרות איהו הב וקבד ,הרותה תא לארשי ינב
.םכרבל ידכ לארשי לכ תא השמ
השמ ךרב רשא הכרבה תאזו" :ונתשרפ לש החיתפה קוספ
תוסחייתה שרוד ,"ותומ ינפל לארשי ינב תא םיהל-אה שיא
.תדחוימ

.א :םינותנ העברא ונינפל שי ,ארקמ לש וטושפ תניחבמ
ונבר השמ - ךרבמה רוכזא .ב .טוריפ אלל הכרבה רוכזא
רוכזא .ד .לארשי ינב - ךרבתמה רוכזא .ג .םיקולאה שיא
,םיאבה תורודל האווצכ ,השמ תומ ינפל - הכרבה יותיע
תוכרבל ךשמה ןה ןאכ השמ תוכרב ,םירבד ירפסב רמאנש יפכו
[2]:לארשי םעל וניבא בקעי לש

'רב) םהיבא בקעי ןכרבש הנושאר הכרבה לע ףסומ ,'תאזו'
,םידמל וניצמ .םתוא ךרביו םהיבא םהל רבד רשא תאזו (טמ
ליחתה םשמ ,לארשי תא ךרבל וניבא בקעי םייסש םוקממש
.'הכרבה תאזו' :רמאנש ,ןכרבו השמ

תוכרבש [3],ןי'זולוומ ב"יצנה ירבד תא ףיסוהל רשפא ןאכ
המדקהה לעו .םעלב לש ףאו בקעי לש תוכרבל ךשמה ןה השמ
םידמלמ קוספה יביכרמש [4]המארע קחצי 'ר רמוא תוכרבל
:תוכרבה תומלש לע

תאמ עפשומ עפשו הבוט תפסות ןינעה אוה הכרבה תאזש
(תישארהמ=) תוינאלויההמ טשפתמ היה רבכש תעב השמ
םאו ,הנושאר ןכ ארקנ אלש המ 'םיהל-אה שיא' ארקנש דע
לע םשה הרוי םוקמ לכמ ותגרדממ הטמל םישנא ןכ וארקנ
םוקמ לכמ .ותגרדממ הטמל תומלש לעו איהה העשה תלעמ
םילבקמה תומלש לעו וב איהה העשה תלעמ לע ,םשה הרוי
םתויה דצמ םימלש םהש ,'ותומ ינפל לארשי ינב תא' :רמא
,ותתימל ךומס וינפל זא םתויהל םגו אבס לארשי ינב
רואה עיפשמה םשאר לעמ חקלה םוי בורק יכ ועדישכ יכ
זוריזה תילכת לא םבל ררועתה ,ימלוע קולס םהילע הולאה
םיקולא חור םהילע החלצו ותאמ בוטה תא לבקל הנכההו
.רחא ןינעב םהל ענמנ היהש המ תאש ןולכויו

םינותנה תעברא ;הנושארה הלעמה ןמ תיתוגה הבישח ונינפל
תעפשומה הכרבה תומלש לש םלשומ בולישל דחי םירבוח ל"נה
,ךרבל יתמ :יותיעה ןמו ךרבתמה ,ךרבמה תוגרדמ בוט עפש
תונמדזהה תמייק ןיידעש ,םלועה ןמ ךרבמה תריטפל ךומס
,הדקעה לעב לש וז השיג תובקעב .יקולאה ורוא עפשל תוכזל
תומלש ןעמל םיינויחה םינותנה תא [5]לאנברבא רידגמ
:ןלהלדכ תוכרבב

רעש ,ןאכ הדקעה לעב) רודה ימכחמ םישנא ירבדמ יתיאר
עבראמ תומלש ויהי ויתוכרבש הכז וניבר השמש :אוהו ,(דק
המלשו תדחוימ איהש התומצעב הכרבה דצמ - תחאה :תוניחב
דצמ אוהו ,תרחא הניחבמ תאזה הכרבה המלש התייהו...ונממ
ועבטב היהש :רמול הצור ,'םיקלאה שיא השמ' איהש ,ךרבמה
תוחוכהמ דרפנ היהש יפל ,"םיקלא" ןכ םג היהו "שיא"
."םיקלא"ו "שיא" היה ןכלו .םילדבנה םע קבדתמו תוימשגה
דצמ איה תישילשה הניחבהו...דחי לדבנ לכש :רמול הצור
םשרוש דצמ םידבכנו םילועמ ויה יכ לארשי היהש ךרבתמה
םלועה יטרפ לכמ םהרבאב רחב הלעתי אוה יכ .םהיבא בקעי
ינפל' :ורמא אוהו .ןמזה דצמ תיעיברה הניחבהו ...ותומלשל
ותכרב היהת ןדיצמ רשא תוניחב עבראה רכזש ירחאו .'ותומ
ירחא ,לארשי לכל ללכב התוא רכז ,תמייקתמו המלש רתוי
יניסמ 'ה' :ורמאב הנה יכ .טבשו טבש לכל התוא טרפי ןכ
,יניסמ הרותה תא ולביקש יפל ,לארשי תכרב אוה - 'אב
...הולביק אל ןראפו ריעש תומואה ראשש תויהב

תוקבדה דצמ קוספב םירכזנה םינותנה תא ריבסה [6]ם"יבלמה
,ץרא ךרדו תודימ םע דחי םימש תארי ךותמ 'הב םדאה לש
,ורבחל םדא ןיבש םיסחיב ןהו םוקמל םדא ןיבש םיסחיב ןה
:ונושלכו

ושפנ תוקיבדב הלעי ותנווכב ךרבמהש אוה הכרבה ןיינעש
ימ ליזיו הכרבה תא 'ה הוויצ םש רשא ןוילעה רוקמ לא
היהיש ךרבתמה תא ןיכי םגו .ךרבתמה לע וילדמ הכירבה
ןיכיש .א :םינינע 'ג ךירצ הזבו אוהה עפשה לא ןכומ
ומצע תא .ב ;הכרבה עפש לבקל ןכומ היהיש ךרבתמה תא
תוברקתה היהיש .ג ;הכרבה רוקמ דע תוקבדה םלוסב הלעיש
'הכרבה תאזו' רמאנש הזו ,ךרבתמה ןיבו ךרבמ ןיב רוביחו
'השמ ךרב רשא' .לארשי לע תוכז ררועת המצע דצמ הכרבהש
האנק וב ןיא וינע אוהש ימו ,הוונעה תדימ וב היהש
[7].לארשי לכ תושפנב הרושק ושפנו לוכה תא בהוא היהי האנשו
.תוכרבה רוקמ 'ה לא דימת קובד היהש 'םיהל-אה שיא'
רבכו דימת הכרבה לבקל םינכומ םהש 'לארשי ינב תא'
תלבק י"ע 'ה תכרבו תובאה תכרב י"ע הכרבה םהילע הלח
ומכ אוהש םבר השמב וקבדתנ םהיתושפנ דצמ םגו הרותה
ויבא תודחא ,[אי ,ב מ"ב הנשמ] ורמאש ךרד לע) םהיבא
דצמ םג - 'ותומ ינפל' .(תמדוק ובר לש ובר תודחאו
םהיתושפנ םיקידצה וככזי זא יכ ,ותכרב םייקתתש יואר תעה
:עשילא לא והילא רמאש ומכ ,םהירבד אלמי 'הו ,'ה חכונ
.(ט ,ב ב"מ) 'ךמעמ חקלא םרטב ךל השעא המ לאש'

םה ,הכרבל םירושקה םינותנה תעבראש ,םידמל ונאצמנ
,ךכיפל .הכרבה לש יוארה המויק םצעמ דרפנ יתלב קלח
לאנברבא ,הדקעה לעב לש םהירבדמ בכרומה שוריפ רוציל ןתינ
ילעב תוקבדב הדוסי הכרבה תומלש רשאכ ,דחיב ם"יבלמהו
דחוימבו ,אסיג ךדיאמ תלוזל םסחיו ,אסיג דחמ 'הב הכרבה
רשאכ ,שדחמ התלחתהו הרותב האירקה םויס םע הרות תחמשב
.הכרבל םייואר לארשי ינב


שפנ תבישמ ורפסב ,ד"יה האמב זנכשא ימכח ילודגמ [1]
.חסר 'מע ,ג"נשת םילשורי ,(ןמפוה בקעי ברה תרודהמ)
,ץטיוואראה לואש םייחו ןייטשלקניפ הירא רזעילא תרודהמ [2]
'מע ,ג"נשת םילשוריו קרוי וינ ,תישילש הרודהמ
.במש אקסיפ 393 392
ילתפנ ברה אוה ב"יצנה .רתא לע רבד קמעה ושוריפב [3]
(ט"יה האמה) תועד הגוהו הרות ןשרפ ,ןילרב הדוהי יבצ
תורודב תינברה תידוהיה תונשרפל ךייש הרותל ורוביחש
.םינורחאה
,שוריגה רודב דרפס ימכחמ ,ףוסוליפו ןשרד ,בר [4]
רתא לע קחצי תדקע ורוביחמ חוקל טוטיצה .ו"טה האמה
,א"ערת אשראו ,םירבד רפס ,קאלאפ ףסוי םייח תרודהמ)
.(216 'מע ,דק רעש
ישיבא תרודהמ ,םירבד ,הרותה לע שוריפ :ורפסב [5]
קחצי ןוד .545 - 544 'מע ,ט"נשת םילשורי ,דנלטוש
ינושארמו םייניבה ימי ינשרפ ינורחאמ אוה לאנברבא
.(ו"ט-ד"יה תואמה) םזינמוההו סנאסנרה תפוקת ינשרפ
'מע ,ז"טשתה םילשורי ,ונקוספל רוא הרות ושוריפב [6]
ריעה ןמ לכימ לאיחי ןב שוביל ריאמ 'ר .507 - 506
,בר .ט"יה האמב (הינלופ) ןילוו זוחמבש קסישטולוו
םחליהל ותפיאש עקר לע חמצ ושוריפ .ארקמ ןשרפו ןשרד
תודוסי תא רערעל ותעדל התיה הלולעש המרופרה תעונתב
בקעי ר"ד ר"ומ לש בושחה ורקחמ תא ךכ לע ואר .תודהיה
דול ,טשרקובב המרופרבו הלכשהב וקבאמ ם"יבלמה ,רלג
.ס"שת
השמ שיאהו'" :ירמאמ ואר ,השמ לש ותונתוונע לע [7]
דוסיכ הוונעה 'המדאה ינפ לע רשא םדאה לכמ דואמ וינע
,ךתלעהב תשרפ ,446 'סמ יעובש ףד ,"ץרא ךרדו תודימל
.ב"סשת