ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

206 רפסמ

ח"נשת ,הרות תחמשו תוכוס

הכוסב הנישה לע

ןמזורג ריאמ ר"ד ברה

דומלתל הקלחמה,ג"כ ארקיו) "םימי תעבש ובשת תוכוסב" :הווצמ הרותה .
לש וז הווצמ םייקל שי דציכ ,הרותב רמאנ אל ךא .(במ
.
,ורודת ןיעכ 'ובשת" :ןלהלדכ ונדמל אתיירבב םלוא ,"ובשת"
.
ותיבו עבק ותכוס םדא השוע םימיה תעבש לכ :ורמא ןאכמ
.
ןלעמתואנ תועצמ ,הכוסל ןלעמ םיאנ םילכ ול ויה ?דציכ ,יארע
.
הכוס) "הכוסב ןנשמו הכוסב לייטמו התושו לכוא ,הכוסל
.
.(ב"ע ח"כ
.

,הכוסב ןנשלו לייטל ,תותשל ,לוכאל שיש ,רמאנ וז אתיירבב
.
ובשת" :השרדה .תיבבש תועצמה תאו םילכה תא הילא תולעהלו
.
- תיבב ללכ ךרדב םישענה םישעמש ,הרידגה "ורודת ןיעכ
.
םימיה תעבש לכ" :ללכל סיסב הווהמ וז השרדו ,הכוסב ושעיי
.
."יארע ותיבו עבק ותכוס םדא השוע
.

,הב ןייוצ אלו הנישה תרדענ וז אתיירבבש אוה הומת ךא
.
,םנמא ,רמאנ .הכוסב ןמייקל שיש ,תולועפה תחא איה יכ
.
,עודיה לככ ,ושמיש ולא ךא ,הכוסל תועצמה תא תולעהל שי יכ
.
,החכוה לכ ןאכמ ןיאו ,תוחוראה תעב הבסהלו הבישיל םג
.
הנקסמ ןאכמ קיסהל ןיא יכ רורב .אקווד הנישל הנווכהש
.
הלולכ הניא הנישהש ,ורבס ןיידע םיאנתה תפוקתב יכ ,הזופח
.
םהיניבו ,םיבר םיירוטסיה תורוקמ ןכש ,הכוסב הבישיה תווצמב
.
.הכוסב הניש תווצמ םויק לע םידיעמ ,ינשה תיבה ימימ הלאכ
.

ויהש םילשורי ישנאב השעמ" :רמאנ ג"ה ב"פ הכוס אתפסותב
.
ןיככסמו םיחפט הרשע ןיהובגש תונולחב ןהיתוטימ ןילשלשמ
.
םילשוריל סחייתמ הז השעמ ."םהיתחת ןינשיו ןהיבג לע
.
הכותב ופפוטצה םיבר לגר ילוע רשאכ .ינשה תיבה ימיבש
.
הכוסב הניש לש השירדה תא קפסל ואלנ תוינסכאה ילעבו
.
,םירחא םילגרבו הנשה תומי ראשב .םהיחרואל ןהו םמצעל ןה
.
ןיזיפשואה ילעבו םינפב םייורש (םיחרואה) ןיאנסכאה" ויה
.
,(ה"לפ א"ונ ,ןתנ יברד תובא) "ץוחבמ (קדנופה ילעב)
.
ואבש ,םיחרואב האלמ התיה םילשורי רשאכ ,תוכוסב םלוא
.
,םימי הנומש ךשמב תוכוסה גח תא הב גוגחלו הכותב תוהשל
.
הצוחה הטימה תא םיפחוד ויה םה :וז ךרדב היעבה תא ורתפ
.
,הטימה יטילקנ יבג לע ןיככסמ ויהו ,םיהובגה תונולחה ךרד
.
הטימה לע ןשי היהש ,חרואה .הלעמ יפלכ הילגר עבראמ וטלבש
.
הווצמה תא םייקמו הכוסב ןשי ומצע תא אצמ ,ךכסל תחתמ
.
.התכלהכ
.

תוריזג ימיב ,רתוי רחואמ הכפה הכוסב הניש לע וז הדפקה
.
א"פ) אתפסותב .שפנ תוריסמב ךורכה ,רגתאל ,סונאירדא
.
ונייהש ,הנכסה תעשב השעמ ,הדוהי יבר רמא" :רפוסמ (ז"ה
.
."םהיתחת ןינשיו םירסנ ןהיבג לע ןיככסמו תומלוס ןיפקוז
.

תונוטלשה לע םירעהל םימכח וסינ הבש ,ךרדה לע עיבצמ הז השעמ
.
ופריח םה .תווצמ םייקל הרסאש ,הרזגה תא ףוקעלו םיימורה
.
,הנבמב הומייק םהו הכוסב הנישה תווצמ תא םייקל םשפנ תא
.
רבד לש ותמאל ךא ,היינב םוגיפכ הארנ היה ץוח יפלכש
.
.הכוסה יניד לכ יפל הנבנ אוה
.

ידכ םילגרב םיסנכתמ ויה םימכח רשאכ ,הנבי תפוקתב ךא
.
ודיפקה - הלודג התייה תופיפצהו םהיתובר ינפ תא םש לבקל
.
וז הפוקת לע .תירשפא ךרד לכב הכוסב הניש תווצמ םייקל
.
,ונייה ןיגהונ" :הנשמב רמאש ,הדוהי יבר ,הארנה לככ ,דיעמ
.
ונל ורמא אלו םינקזה ינפב תוטימה תחת םינשי ונייהש
.
.(א"מ ,ב"פ הכוס) "רבד
.

,רובסו וילע קלוח ,הדוהי יבר לש ורוד ןב ,ןועמש יבר
.
הנישה תווצמ תא םייקל ידכ הב ןיא הטימל תחתמ הנישה יכ
.
,לאילמג ןבר לש ודבע יבטב השעמ :ןועמש יבר רמא" :הכוסב
.
םתיאר ,םינקזל לאילמג ןבר ןהל רמאו ,הטימה תחת ןשי היהש
.
ןמ ןירוטפ םידבעש ,עדויו םכח דימלת אוהש ,ידבע יבט
.
,ונדמל ונכרד יפלו ,הטימה תחת אוה ןשי ךכיפלו הכוסה
.
וז העיד ךמס לע ."ותבוח ידי אצי אל ,הטימה תחת ןשיהש
.
אל הכוסב הטימה תחת ןשיה"ש ,(םש) הנשמב הכלהה הקספנ
.
."ותבוח ידי אצי
.

לש הזבו הדוהי יבר לש הזב ,םישעמה ינשב האור דומלתה
.
להא יתא יא" :הלאשה לע תססובמה ,תקולחמ ,ןועמש יבר
.
,הטימה - יארע להא חוכב שי םא) "עבק להא לטבמו יארע
.
הניש רסואה ,ןועמש יבר .(אל וא הכוסה - עבק להא לטבל
.
"יארע להא" - הטימה לש החוכב שיש ,רובס הטימל תחתמ
.
ןשיכ אוה ירה ,היתחת ןשיה ןכלו ,הכוסה תעפשה תא לטבל -
.
חוכב ןיאש ,רובס הדוהי יבר וליאו ,הכוס וניאש הנבמב
.
בשחנ אוהו ,היתחת ןשיה לע הכוסה תעפשה תא לטבל הטימה
.
.הכוסב ןשיכ
.

תשרשומו העודי התיה הכוסב הנישהש ,הלוע ליעלד תואבומה ןמ
.
רתי .םיאנתה תפוקתב ןכמ רחאלו ינשה תיבה ימיב בטיה
.
הליכאה םע רשאמ רתוי הכוסב הנישה םע הרימחמ הכלהה ,ןכ לע
.
ץוח יארע תליכא ןילכוא" :אתיירבב רמאנ ךכ ירהש ,הב
.
.(א"ע ו"כ הכוס) "הכוסל ץוח יארע תניש םינשי ןיאו הכוסל
.

דומלתב .השעמל ךכ לע ודיפקה המכ דע חיכומ ףא אבה השעמהו
.
.היתונח ימוק ךמד הוה החלמ אמדובא" יכ ,רפוסמ ימלשוריה
.
"ךתללטמ וג ךמד ליזיא היל רמא ,אב רב הייח יבר רבע
.
סנכיהל ול הרוהו הייח יבר רבע ,ותונח ינפל םנ אמדובא)
.
,הארנה לככ .(ה"ה ב"פ הכוס ימלשורי) (הכוסה ךותב םונלו
.
ןיתממו ותונח חתפב בשויה ,ינוונח לש יארע תמדרת וז התייה
.
רשפא ,הכוסל סנכיהל ול הרוהשכ ,הייח יברו ,ויתוחוקלל
.
.ותיבבש וזל אלו ,תונחל הכומס התייהש וזל ותוא חלשש
.
ימלשוריבו (ח"כה ו"פ ק"ב) אתפסותב רמאנה לע תססובמ וז הרעשה
.
םהיתויונח יחתפ לע ןיככסמה ולא ןוגכ" :(ו"פ ףוס ק"ב)
.
,תוכוס ומקוה תויונחה יחתפב ףאש ,עמשמ ."גחב םיברה תושרב
.
תלאשנו תרזוח תאז רואל ."יארע-תניש"ל םג ראשה ןיב ושמישש
.
ליעל הגצוהש אתיירבה ןמ הנישה לש התורדעיה רשפל הלאשה
.
.םירבדה חתפב
.

הדצב .תושרד יתש לש ןמויק תדבועב הצוענ הבושתהש המוד
.
הכוסב םייקל ,רומאכ ,הרומה "ורודת ןיעכ ובשת" :השרדה לש
.
תקסועה ,היינש השרד תמייק - תיבב םילבוקמה םיגהנה תא
.
ובשת תוכוסב" :הנושל וזו .הלילב םג הכוס תווצמ םויקב
.
וליפאו םימי רמוא התא .תוליל וליפאו םימי - 'םימי תעבש
.
'ובשת' :רמול דומלת ?תוליל אלו םימי אלא וניא וא ,תוליל
.
ןלהל רמאנו 'ובשת' ןאכ רמאנ .הווש הריזגל 'ובשת' -
.
ףא ,תוליל וליפאו םימי ןלהל המ .'ובשת' (הל ח 'קיו)
.
,ח-ה ,ז"י רומא ,םינהכ תרות) "תוליל וליפאו םימי ןאכ
.
.(א"ע ג"מ הכוסו
.

ובשת תוכוסב" :קוספה ןיבש ,הווש הרזגב תקסוע וז השרד
.
הלילו םמויובשת דעומ להא חתפו" :קוספה ןיבו "םימי תעבש
.
ןרהאל השמ לש ויתוארוהב רמאנה ,(הל ח 'קיו) "םימי תעבש
.
העבש ובשי ,דעומ להא חתפב ,םשש םשכ .ןכשמה תכונח תעב
.
םימיה תעבש תא םייקל שי הכוסב םג ךכ ,הלילבו םויב םימי
.
.הלילבו םויב -
.

הווש הריזגמ תדמלנ הכוסב הנישה תווצמ יכ ,אופא ,הארנ
.
ךכיפל ."ורודת ןיעכ ובשת"מ אלו ,"ובשת - ובשת" :וז
.
ןתינ ןאכמו ,ליעל הגצוהש אתיירבב הלולכ וז הווצמ ןיא
.
הבישיה ינמזב תקסוע תחאה :תוארוה יתש תומייקש ,רמול
.
הכוסבש םייחה חרואב - היינשהו ,הלילו םמוי - הכוסב
.
,םייח חרוא איהש ףא - הנישה .הילא תולעהל שיש דויצבו
.
איהשמ רתוי ,ןמזה ןמ תעבונה העפות ,הארנה לככ ,הווהמ
.
.םייח חרואמ תעבונ
.


עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה