ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

517 רפסמ

ד"סשת ,תוכוס

חמש ךא

ןהכ ריפוא ברה

םורד רפכ:(וט-גי :זט 'בד) חומשל דחוימ ןפואב וניווטצנ תוכוסה גחב

תחמשו .ךבקימו ךנרגמ ךפסאב םימי תעבש ךל השעת תכסה גח
הנמלאהו םותיהו רגהו יולהו ךתמאו ךדבעו ךתבו ךנבו התא ךגחב
רחבי רשא םוקמב ךיהל-א 'הל גחת םימי תעבש .ךירעשב רשא
תייהו ךידי השעמ לכבו ךתאובת לכב ךיהל-א 'ה ךכרבי יכ 'ה
.חמש ךא

העיפומ הניא ,דימת החמש ךותמ 'ה תא דובעל וא חומשל הווצמה
'בד) החכותה ירבד ךותמ תדמלנ אלא ,רישי יוויצכ הרותב
בוטבו החמשב ךיהל-א 'ה תא תדבע אל רשא תחת" :(זמ :חכ
לע דחוימו רישי יוויצ שי תוכוסה גחב קר ."לכ ברמ בבל
(וט-די תוכלה ,ח"פ בלולו הכוסו רפוש תוכלה) ם"במרה .החמשה
החמשה אשונל סחייתמ גחבש החמשה תווצמב ןוידה תרגסמב
ינפב הווצמכ התוא הנומ אל לבא ,יתוהמ רבדכ 'ה תדובעב
:המצע

ץראה ימע התוא ןישוע ויה אלו ,וז החמשב תוברהל הווצמ
ןירדהנסהו תובישיה ישארו לארשי ימכח ילודג אלא ,הצריש ימ לכו
ןיקפסמו ןידקרמ ויהש םה השעמ ישנאו םינקזהו םידיסחהו
םישנאה םעה לכ לבא ,תוכוסה גח ימיב שדקמב ןיחמשמו ןינגנמו
תיישעב םדא חמשיש החמשה .עומשלו תוארל ןיאב ןלוכ םישנהו
ענומה לכו ,איה הלודג הדובע ,ןהב הוצש ל-אה תבהאבו הוצמה
תחת' :(זמ:חכ 'בד) רמאנש ונממ ערפהל יואר וז החמשמ ומצע
סיגמה לכו ,'בבל בוטבו החמשב ךיהל-א 'ה תא תדבע אל רשא
אטוח ולא תומוקמב ויניעב דבכתמו ומצעל דובכ קלוחו ותעד
לכו .ךלמ ינפל רדהתת לא רמאו המלש ריהזה הז לעו ,הטושו
דבוכמה לודגה אוה ולא תומוקמב ופוג לקמו ומצע ליפשמה
:(בכ :ו ב"ומש) רמא לארשי ךלמ דוד ןכו ,הבהאמ דבועה
דובכהו הלודגה ןיאו ,'יניעב לפש יתייהו תאזמ דוע יתלקנו'
זזפמ דוד ךלמה' :(זט:ו ב"ומש) רמאנש 'ה ינפל חומשל אלא
.''ה ינפל רכרכמו

לע וב התוויצ הרותהש ,םירחא םיגחמ תוכוסה גח הנתשנ המ
ףוסבלו ,"ךגחב תחמשו" הליחת :םיקוספב הרזח שי עודמ ?החמשה
,החמש לש רשקהב "ךא" לש תועמשמה יהמו ?"חמש ךא תייהו"
?המ רבד טעמל האב וז הלימ םאה

התוהמ תא ריבסמ ,(ב תוא םיחפסנ) אנהכ ברד אתקיספה
:םיטביה השולשמ וז החמש לש

:תילכלכ החלצהמ תעבונה החמש .א

.גחב בותכ תוחמש שלש אצומ תא .(די:זט 'בד) 'ךגחב תחמשו'
,(וט ,םש) 'חמש ךא תייהו' ;(םש) 'ךגחב תחמשו' :וליאו
לבא .(מ :גכ 'קיו) 'םימי תעבש םכיהל-א 'ה ינפל םתחמשו'
תא אלא ?המלו .תחא החמש וליפא בותכש אצומ תא ןיא חספב
איה השוע םא עדוי םדא ןיאו תינודינ האובתה חספבש אצומ
.החמש םש בותכ ןיא ךכיפל ,השוע הניא םא הנשה

:םולשב םהמ ונאציש לע ,ןידה ימי רחאלש החמש .ב

תושפנהש אמעט יאמ תחא החמש 'יפא םש בותכ ןיא הנשה שארב לבא
ולטנש יפל גחב לבא .ונומממ רתוי ושפנ םדא שקבמו תונודינ
םויב יכ' :בותכש ומכ םירופיכה םויב םהלש סומיד תושפנה
ןליאה תוריפו האובתהש דועו (ל:זט 'קיו) 'םכילע רפכי הזה
;'ךיגחב תחמשו' :רמאנש תוחמש שלש םש בותכ ךכיפל םינפב
.'חמש ךא תייהו' ;'םכיהל-א 'ה ינפל םתחמשו'

:המלש הנניא החמשהש דמלמ "חמש ךא" יוטיבה .ג

םדאש י"פעא אצומ תא 'חמש ךא' והמ 'חמש ךא תייה'ו א"ד
םדא הזה םלועב ךאיה .המילש ותחמש ןיא הזה םלועב חמש
אמייק לש םינב ןהש רמול םהילע רצימ אוהו ןב ול דלונ
ה"בקה אובל דיתעל לבא ,רצימ אוה ךכליהו אמייק לש םניא וא
.(ח:הכ 'עשי) 'וגו 'חצנל תומה עלבו' :רמאנש תומה תא עלבמ
וננושלו וניפ קוחש אלמי זא' :רמאנש המילש החמש העשה התוא
םלועב חמש םדא - חמש ךא תייהו א"ד .(ב :וכק 'הת) 'הנר
ליבשב חומשל ותיב ךותב לשבמו רשב ול חקול דעומ אב .הזה
דחאו ,דחא לכל ןתונ ליחתמו לוכאל אב אלא השע אל .דעומה
'יפא רצימ אצמנו ילשמ לודג יחא לש וקלח (רמוא) וינבמ
האור םדאו תולשבמ תורידקה אבל דיתעל לבא .ותחמש ךותב
.םהילע חמש ושפנו

,(וט:זט 'בד) ייחב ונבר םג ךלוה ,טעמל אב "ךא"הש ,וז ךרדב
,אתקיספה ירבדכ ישעמ ןפואב המלש החמשה ןיאש םעטהמ אל ךא
שי רשאכ םג ותחמשמ טעמל םדאל יואר תירסומ הניחבמש אלא
:המלש החמשל תויביטקייבוא תוביס

ןושלש ז"הועה תחמשב טעמל ול יוארש זומרל אבש דוע ןכתיו
תלחת אוהש חספה גחב רבכ חמשש ינפמו ,אוה טעומ ןושל 'ךא'
'עשי) בותכש ןינעכו ריצקה גחב ותחמש הלדגו ,רמועה ריצק
יכ ףיסאה גחב התעו ,'ריצקב תחמשכ ךינפל וחמש' :(ב:ט
אבתו ,ויוקשו ונמש ותשפו ורמצ ,ויתוריפו ותאובת ףוסאי
,הלופכ ותחמש הנה למעהו חרוטהו העיגיה רחא טקשהו החונמ ול
ידכ ,'חמש ךא תייהו' תוכסה גחב הזה בותכה ריכזי ןכ לעו
בותכה ךדמלו ,ןיטועמ ןיקרו ןיכא לכ ירהש ,החמשה טעמל
.הזה ינוניב ךרדב םלועה תחמשב םדאה גהנתיש

םירבד תיישעב ףא החמשב טעמל שי ייחב ונבר תעדל ,ךכמ הרתי
םירבדב לשכיהל אלש תנמ לע ,תווצמה תיישעב ומכ ,םייבויח
:הלילח םירוסא

ושרדש ןינעכו ,דעריו חמשיש ול יואר תוצמה תישע ןמזב ףאו
,(אי :ב 'הת) 'הדערב וליגו האריב 'ה תא ודבע' :ל"זר
אוהש ר"הצי וב שי ז"הועבש יפל ,הדער אהת םש הליג םוקמב
רקיע לבא ,םמצעב םיחוטב םיקידצה ןיאו החמשה רחא ךשמנ
ןיאש עפשב ,הניכש ינפ תיארב ב"הועל אוה התומלשו החמשה
רמא ןכו ,תילכת ול ןיאש גונעתו הגשה תפסותבו ,קספה הל
שודקב םדא ינויבאו ,החמש 'הב םיונע ופסיו' :ה"ע היעשי
.(טי :טכ 'עשי) 'וליגי לארשי

:(ז"לרת תנש ,תוכוס ,םירבד רפס) תמא תפשה בתוכ הז ןיעכ

תייהו ,רתומה לעמ תשלוגה היוצר הניאש החמש טעמל אב "ךא"ש
תוקירפ ידיל אובל טשפתהל לוכי החמשה יכ רשאל .חמש ךא
תא ךא ל"זחאו .טועימ ןושל 'ךא' וב רמאנ ןכל ו"ח לוע
החמשה תויהל 'חמש ךא' ןכ ומכ הדולחה ריבעהל ןיכירצש בהזה
ותחמשב ש"מכ תומואה טעמל ךא תמאו .תלוספ ילב םימש םשל קר
.רז ברעתי אל

תומסרופמה ויתורמאל דוגינב םידמוע ולא םירבדש ןכתיי
וילעש דע ,תולובג החמשל ןיא ותטישלש ,בלסרבמ ןמחנ 'ר לש
:(םיקידצה תוגהנה) תוטש ירבדב םג ומצע חמשל

לכב דאמ רבגתהל ךירצו ,דימת החמשב תויהל הלודג הוצמ
.דימת חמש ךא תויהלו הרוחש הרמהו תובצעה קיחרהל תוחוכה
תובצעמ קר ןיאב תאלוחה לכ יכ .תאלוח ינימ לכל האופר אוהו
ילימב 'יפא לכויש המ לכב ע"א חמשל ךכיפל .הרוחש הרמו
.אתוטשד

החמשה לש תונושה תומרה תא טרפמ (וט:זט 'בד) שריה ר"שרה
,הדשה ילודיגב החלצהה לע איה תיסיסבה החמשה .םדא לכ לש
היילעה לש תינחורה החמשה אקווד תויהל הרומא גחה תחמש םלוא
:ותרותבו 'הב תוקבדה חוכמ החמש ,שדקמל לגרל

ד"נעל תשרפתמ וז הקמנה .'חמש ךא תייהו 'וגו ךכרבי יכ'
ךנרוג תלוספמ .םימדוקה םירבדה םע רשקהה יפ לע ,ןלהלדכ
םידדונ-תוכוס ןתואב ;ךגח תוכוס תא ךל השוע התא ךבקיו
רתי ;ךירעשב ךתיב ינב לכ םע תימואל תוממורתהב חמש התא
תא ,םרכה תאו הדשה תא בזוע התא ףיסאה תפוקתב ,ןכ לע
שדקמב ףסאנה ימואלה ץוביקה םע דחאתמ התאו בקיה תאו ןרוגה
,ךירעשב ונניא ךתחמשו ךתכרב רוקמ ןכש ,רחבנה םוקמב 'ה
אוה ךיקולא 'ה אלא ,ךבקיבו ךנרוגב ,ךימרכבו ךיתודשב
םא ותרות תועצמאבו ותרות םוקממ הכרבה תא ךילע עיפשמה
ריעב אל ותרותבו 'הב וז תוקבדב .תונמאנב הלהאב רוגת
תייהו' :םייקתת ךתחמשו חמש היהת בקיבו ןרוגב ,הדשבו
.'חמש ךא

."תחמשו" רשאמ הברהב הלענ הגרד איה "חמש ךא תייהו" לש החמשה
תייהו" וליאו ,החמש לש ינמז יוליגל יוטיב אוה "תחמשו"
.תוישיאב העובק יפוא תנוכתל הכפהש החמש אטבמ "חמש ךא
ידכ ןהב שיש תוביסנב םג דימתת החמשהש הרומ "חמש ךא"
לוכה ףא לע :תרחא השגרה המע ברעל וא החמשה תא ריכעהל
.חמש "קר"ו חמש ראשית

ץעב םילישבמה תורפבו םיחרפבש רחבומה איה החמשה
גחה ינמזל תלבגומה החמש וז ןיא םלוא ,הרותה לש םייחה
תכשמנו גחה ןמזל רבעמ תמייקתמ איה אלא ,גחה תופסאלו
הוולת איה תושעורה םעה תופסא םותכ .םוי-םויה ייח לא ונממ
.םייחה תופילח לכב ונבלמ דבאת אלו ,ונמוקמ לא ונתוא
."ךבקיבו ךנרוגב" אלו ,"ךירעשב" אצמת אל וז ןוגכ החמש םלוא
תייהו" לש דוסה םלוא ,חומשלו גוגחל רשפא בקיבו ןרוגב םג
.ותרותו 'ה תציחמב קר דמלנ - תדמתמ החמשב תויהל - "חמש ךא
,בקיהמו ןרוגהמ תעפשומה תירמוחה הכרבב יד ןיא ךכ םושמ
דבאת אלש תדמתמ החמש ידיל איבת וז הכרבש 'ה ןוצר אלא
םוקמה לא םילועו בקיה תאו ןרוגה תא םיבזוע ךכיפל .דעל
,ותרותו 'ה ינפל ףסאנה ללכה לא םיפרטצמ םשו ,'ה רחבש
םייחה תחמש ,תמא לש החמשל ונתוא רישכתש חור םיבאוש םשמו
תא חמשלו חומשל קר אל דמלנ םש .םייחה לכ ונתוא הוולתש
:לוכה ףא לע םיחמש תויהל דמלנ אלא ,ישיא ןפואב ונמצע
."חמש ךא תייהו"