ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

דוסי ידומילמ

152 רפסמ

ז"נשת ,תוכוס תבש

בלולו רמוע - הפנהו עונענ

                             

יניינעמ םינוש םיניינע הז דצב הז ל"זח ודימעה ,הרותה יזמר תובקעב
ןויעב קרש היומס הקיזב רבודמ ,ללכ ךרדב .םירועשה רמועו םינימה תעברא
תובושח תוכלה וכרכנ תחא הנשמב ,הנה .הקמוע אולמל תדרל ןתינ רדוח
הנידמבו ,העבש שדקמב לטנ בלול היה הנושארב" - תווצמה יתשב תועגונה
לטנ בלול אהיש יאכז ןב ןנחוי ןבר ןיקתה שדקמה תיב ברחשמ .דחא םוי
ג"פ הכוס ,הנשמ) "רוסא ףנה םוי אהישו ,שדקמל רכז ,העבש הנידמב
וללה תווצמה תא ומייקי ךאיה הלאשה תרתתסמ וז הנשמ ירוחאמ .(ב"ימ
וז .דעומה לוח לש תבשב ןמויק רבדב תונוש תולאשו ,שדקמה ןברוח רחאל
רמועל םינימה תעברא ןיב ןלהל טטרושתש האוושהה םוסרפל הליעה ילוא איה
תא ומייק ובש ןפואב דקמתנ ןלהל .תוכוס דעומה לוח תבשב ,םירועשה
                      .ןתוילמסבו וללה תווצמה

                                *

דציכ" - הלאש ררוע (אי ,גכ ארקיו) "'ה ינפל רמועה תא ףינהו" -קוספה
איבמו ךילומ :אנינח ר"ב יסוי 'ר םשב אבקוע ר"ב אמח 'ר .ופינמ היה
ידכ דירומו הלעמ .תוער תוחור לטבל ידכ איבמו ךילומ .דירומו הלעמ
איבמו ךילומ :רמא יול ןב עשוהי 'ר םשב ןומיס 'ר .םישק םיללט לטבל
"ולש םינותחתהו םינוילעהש ימל דירומו  הלעמ ,ולש ולוכ םלועהש ימל
םירושק ולא םירבסה .(חנרת 'מע ,תוילגרמ 'מ תרודהמ .ה חכ ,הבר ארקיו)
םג גוהנל ךירצ ךכש ונאצמ ,ןכאו .הפונתה תלועפ לש תמיוסמ הנבהל
אוה דציכ .תרצע ישבכ ינשו םחלה יתשו" - הפונת תרכזנש םירחא תומוקמב
ךילומ .ןטמלמ וידי יתש חינמו םישבכ ינש יבג לע םחלה יתש ןתונ ?השוע
"(זכ ,טכ תומש) 'םרוה רשאו ףנוה רשא' :רמאנש ,דירומו הלעמ איבמו
'םרוה'ו ,תוחור עבראל ןאכ סחייתמ 'ףנוה' .(ו"מ ה"פ תוחנמ ,הנשמ)
תשש לכל תסחייתמכ ליגרב הפנהה תספתנ םימכח ןושלב .הטמלו הלעמל
'הפנה'ה הבש ,תימינוטימ תועמשמ תבחרה ןיעמ ךכב תוארל ןתינ .םינוויכה
,תיפיצפס הכ הניא םינוויכב רושקה לכב התועמשמש ,ןודינב רתוי הרוגשה
       .שדח רדגומ יתכלה חנומ תריציל 'המרה'ה לע םג 'הטלתשה'

תופסונ תואמגוד  תואבומ (א"ע אס תוחנמ ,ילבב) םש ארמגבו הנשמב
אבומ ןכ .ןהיניב ללכנ וניא בלולהש ןייצל רתומלו ,'הפונת' תווצמל
ימל איבמו ךילומ :ןנחוי יבר רמא אבא רב אייח יבר רמא" - עודיה רבסהה
.יכה ונתמ אברעמב .ולש ץראהו םימשהש ימל דירומו הלעמ ולש תוחורהש
ידכ איבמו ךילומ :אנינח יבר רב יסוי 'ר רמא אבקוע רב אמח יבר רמא
 .(א"ע בס םש) "םיער םיללט רוצעל ידכ דירומו הלעמ תוער תוחור רוצעל

.ןהוכ לש ותוברועמב הכורכ ארקמבש הלועפ ,הפונתל םירושק ולא םירבסה
תרות) "ןהכב ויהיש תופונתה לכל בא ןינב - ןהכה ונפיני" - שרדמה ירבד
הז ןיאו .ארקמ לש וטושפ חור תא הנמאנ אופא םיפקשמ ,(אי גכ-ל םינהוכ
תכסמב .בלול תמגוד םירחא םיניינעב םג ךכ גוהנל ךירצש וילאמ ןבומ
ירבד םיאבומ ,בלולב הנשמב רמאנש 'עונענ'ה והמ הלאשב קוסיע בגא ,הכוס
.א"ע חל הכוס ,ילבב) "בלולב ןכו" :אבר עבוק ףוסבלו ,תוחנמב ארמגה
ללכ רכזנ וניא עונענ .("דירומו הלעמ איבמו ךילומ - בלולב ןכו" :י"שר
עונענ" - התלאשב ארמגה הנוויכ ךכל םג יכ המודו ,בלולה יקסעב הרותב
הדוחיי רבדב ליעל רמאנה רואל .(ב"ע זל הכוס ,ילבב) "?הימש רכד ןאמ
םיגהונה הפונתה יניד תא תוושהל שיש וילאמ ןבומ הז ןיא ,הפונתה לש
יניד 'ץומיא' יכ המוד .הרותב רכזנ אלש ,לארשי לכ לש עונענל ןהוכב
רואל דחוימבו ,בלולל םיפי םהימעטש הקימעמ הנבהב ךורכ בלולל הפונתה
          .הז ןויד סיסבב תדמועה בלולהו רמועה ןיב האוושהה

,שרופמב םירבדה ורמאנ םרקיעב ?ליעל ורכזוהש תועונתה ירוחאמ רתתסמ המ
,םינוויכה תששל עונענ-הפונתב האור תחאה .רבסה תויורשפא יתש תולועו
תועפותב ותחגשהל למס ,הינשהו .בחרמב ה"בקה לש ותונובירל ינורקע למס
רבסההש ,רמול ןתינ םיוסמ ןבומב  .יכנאו יקפוא ןנוויכש ,תוימילקאה
ןיעמ) האירבל  זמור ,ישונאה קפואל רבעמש תועפותל סחייתמה ןושארה
תומייאמה ,רתויב תוישממה תועפותל סחייתמה ,ינשהו .('ץראו םימש הנוק'
זמר הפונתב האורה רבסהל קוזיח .החגשהה תא ,יאלקח לכ לש וילובי לע
ןיעמכ ותוא הגיצמו רמועב תקסועה תפסונ תישרדמ תונשרפב יוצמ החגשהל
תוקוח תועובש' :ביתכד אוה אדה" - ה"בקל לוכיבכ ןתינש ,הרימש רכש
ןמ ונל רומשי ,ברשה ןמ ונל רומשי (דכ ,ה והימרי) 'ונל רומשי ריצק
ברשה .(בנרת 'מע תוילגרמ תרודהמ .ב חכ הבר ארקיו) "םיער םיללט
'םיערה םיללטה'ו ,הפונתה לע ליעלד רמאמב 'הערה חור'כ רייטצמ
הז ןיא .תורוקמה ינשב שרופמב ורכזנ (םיימואתפ םימשג וא םיליפרע)
ץרא יארומאל אקווד סחוי תושקה תוימילקאה תועפותה רבדב רמאנהש אילפמ
תאבהב חתופ טושפ ילארשי ץראה שרדמהו ,'אברעמב' שגדוה ילבבב .לארשי
היינשה העדה סוחיי תלאשב ןאכ ןודל ונניינעמ הז ןיא) .ימילקאה רבסהה
ןויערה ןכש ,תאז לכ .(םירחאו ןנחוי יבר - םיילארשי ץרא םיארומאל
הרותב דסומ דוסי וניה ,ץראה לש המילקא לע תדחוימה החגשהה רבדב
                       .(בי-אי , אי םירבד)

רמועה .ןבומו רורב החגשהה ןיבל עונענ-הפנהה תולועפ ןיבש ילמסה רשקה
תינושארה הלשבההש העש ,תימילקא הניחבמ תיטירק הפוקת לש החתפב אבומ
ךישממש יפכ ,הערל ץרחהל ןיידע לולע האובתה לש הניד רזג ךא ,הלחה רבכ
רשא .(םש) "תרצעל חספ ןיבש תותבש עבש ןה ולאו" - ליעלד שרדמה ןייצמו
רשקל אוה יעבט ךאו ,םימשג ברע לש הנועב תעצבתמ ותליטנש יאדוו ,בלולל
םירמאממ דוסיב דמע הז ןיינעש המוד .בלולה יעונענל םשגל השקבה תא
,גכ ארקיו) 'ןושארה םויב םכל םתחקלו' :םכל יתרמאש וישכעו" - םיבר
יתמיאמ" ;(בי ל הבר ארקיו) "רטמ םכל דירואש ידכ םכתוכזל ידכ ,(מ
ליאוה...בלול תליטנ תעשמ :רמוא רזעילא יבר ?םימשגה לע ןיריכזמ
ןינימ עבראש םשכו םימה לע תוצרל אלא םיאב ןניא וללה ןינימ תעבראו
תינעת ,ילבב) "םימ אלב םלועל רשפא יא ךכ - םימ אלב םהל רשפא יא וללה
ןיאב ןה ךכיפל םימה לע םילידג וללה ןינימ תעבראש ידי לע" ;(ב"ע ב
תוילמסה יכ המוד .(א"ה א"פ תוינעת ,ימלשורי) "םימ לע ןיטילקרפ
הפקשהל רשקנש ,תופסותה ילעב לש םכסמה םרואיב דוסיב הדמע ןאכ הנודינה
ןישוע תופונת לכב אל אמשו..." - םייאלקח ןיד ימי םילגרה שלשב האורה
,(!רמועה תפנהמ ומלעתהש ןיינעמ) תרצעד םחלה יתש תפונתב אקוד אלא ,ןכ
םתחנ ןיד רזגד (א"ע זט) הנשה שארד אמק קרפ ןנירמאד םושמ ,בלולל ןכו
עונענה ךכלו .םימה לע גחב ,ןליאה תוריפ לע תרצעב ,האובתה לע חספב
הלאשב ןאכ ןודנ אל .א"ע זל הכוס ,ילבב) "האבהו הכלוה וב שי בלולבש
                     .(?ןיפינמ ךאיה :תיתכלהה

ןיב לש םיזמר האירבל עונענ-הפנהה תולועפ ןיב ילמסה רשקל םגש ,רשפא
םיניינעה ינשב םירכזנה 'תותבש'ו 'עבש' ירפסמ יוביר תומדב ,ןיטישה
'תויעיבש'ב ולוכ ןגועמ רמועה .(גכ ארקיו) תודעומה קרפב םינודינה
"תבשה תרחממ" ותפנה דעומ ןויצב  תוילמסה תניינעמ דחוימבו ,ןהינימל
תויתד תויעב רופס ןיא עודיכ  ררוע הז דגיה .(אי ,גכ ארקיו)
םג .עקרבש 'תויעיבש'ה תעפשב הפי בלתשמ אוה ומצעשכל ךא ,תוירוטסיהו
יעיבשה שדוחל םוי רשע השמחב ךא" - 'עבש' ירוכזאב ריתע בלולה
ינימשה םויבו ןותבש ןושארה םויב םימי תעבש 'ה גח תא וגוחת...
תעבש 'הל גח ותוא םתוגחו .םימי תעבש םכיהולא 'ה ינפל םתחמשו..ןותבש
רפסמה .(אמ-טל גכ ארקיו) "ותוא וגוחת יעיבשה שדוחב...הנשב םימי
הפנהה םג ךכו ,האירבל זמור ,החנמ הלימכ קפס אלל ןאכ תרשמה 'עבש'
   .השעמה םלועל טסקטהמ - לעופה לא חכה ןמ וזה תוילמסה תא האיצומה

גהנמ דוסיב םידמועה םירמאמה תא תוושהל ןיינעמ ,עקרב וז תוילמסשכ
לש םתועמשמ תניחבל תרחא ךרד  םע ,םינושה םינוויכל עונענ-הפנהה
קוסעל הברמ ,תילבקה תורפסה לש דוסיה ינדאמ ,הריצי רפס .םינוויכה
,םיבר םישוריפל הכז עודיכו ,ותוילמס תא חנעפל השק .םינוויכ יניינעב
יפוריצמ דחא תא .ידמל רורב  ויתוינשממ תחא ירוחאמ דמועה ןויערה ךא
םוקמו תוצק םוקמ .תווצק עבש דגנכ" - דימעמ אוה ותוא קיסעמה תויתואה
.הטמ תווצק - שולש .הלעמ תווצק - םיתש .תחא - םוקמב ןכומ םוקמ .שודק
תווצק - עבש .ןופצ תווצק - שש .ברעמ תווצק - שמח .חרזמ תווצק - עברא
- ינשה חסונבו ."םלוכ תא אשונ אוהו עצמאב ןווכמ שדוקה לכיהו .דע ידע
'ה דובכ ךורב' .עצמאב ןכומ שודק לכיהו ,םירדס הששל תועלצ שש ןווכמ"
"ןלוכ תא אשונ אוהו .ומוקמ ומלוע ןיאו ומלוע לש ומוקמ אוה - 'ומוקממ
לש קתרמה ונויד ,םש הארו .157 'מע דלוונירג תרודהמ .ב"מ ד"פ)
ןאכ 'םיריצה תכרעמ' תועמשמ יכ המוד .(דלוונירג רמתיא 'פורפ ,רידהמה
אצמנ וזכרמב יכ תילובמס הנבה ךותמ ,בחרמה תא רידגהל ןויסינב הכורכ
חוסינב .םלועה לש ומוקמ ןכ לעו ,היווהה סיסב אוה אוהו ,שדוקה לוכיבכ
לש ורקיעב .'םוקמ' גשומל תועמשמ ללכ ןיא ,ותויזכרמ אלב ,רתוי ינרדומ
תא חנעפל תוסנלו ,ץוחבמ הפוצכ וז הנומתל סנכיהל לוכי םדאה ,רבד
.ץוחבמ םיוסמ ןבומב ראשי דימת ךא ,תגשמ ודיש לככ היזרו היתודוס
אצמנ םדאה ,הפנהה ןיינעב ליעל ואבוהש םיישרדמה תרוקמב ,תאז תמועל
הנוקכ לאה תדמעהב עייסמ ליעל הראוב התוילמסש ותלועפב אוהו ,זכרמב
תא הנשמו תואיצמה תא עודיכ הנשמ הלמסהה .םילקאב טלושה ץראו םיימש
תוטושפה דיה תועונתל הקנעוהש תוילמסה תובישחל אופא ךורע ןיא .למסמה
                              .וללה

אוה ודוסיבש ,המודו ,בלולל רמועה ןיב ינורקע ןוימד אופא ואר ל"זח
,תודעומה קרפ - גכ קרפב יזכרמ םוקמ תוספות תווצמה יתש .ארקמב זומר
.םירחא תומוקמב הזכ ףקיהב תורכזנ ןה ןיאש טעמכ .קרפה לש ויתוצק ינשב
םיחמצל םינימה תעבראו ,האובתל רמועה  - חמוצה םלועל תורושק ןהיתש
תרכזנה תרחאה גחה תווצמל םג הרושק תחא לכ .השרפב םיזמרנהו םירכזנה
,קרס יחמצ - םינימה תעבראו ,הצמל  רושק האובת ןמ רמועה .קרפה ותואב
שקבתמ ןוימדה עקר לע ,םלוא .(וט די ,ח הימחנ םג האר) הכוסל םירושק
,ןהוכה תוירחאב תימואל הוצמכ ןאכ ספתנ רמועה .ליעל זמרנש ינושה םג
יבגלו החמש םינייצמ םינימה תעברא .םיטרפל םירוסמ םינימה תעברא וליאו
הביס ןיידע ןיא הנשה תנועב בשחתהב ךא ,הביס בותכב הרמאנ אל רמועה
ועייסו ,ןוימדה תא וטילבהו ודדיח ליעל ונייוצש םירבדב ל"זח .חומשל
םינימה תעבראו רמועה ,החמשהו ןידה ,ללכהו טרפה תווצמ  תא תקצל
תובכרומ אלא ,תיתוכאלמ הניא וז תודחא ,םלוא .תחא תיתודחא תינבתל
                        .םידוגינ לע תנעשנה                                *בלול תליטנל רשאב ןנחוי ןבר תנקתל הביסה .ונחתפש הנשמב םייסל יואר
רבסה הפיסומ הנשמב הנדה ארמגה .'שדקמל רכז' התיה הנידמב העבש לכ
אמ הכוס ,ילבב) "שדקמה הנבי הרהמ ?אמעט יאמ" - 'רוסא ףנה םוי אהיש'ל
תעבראו רמועה - תווצמה יתש ןיב המלשה הגשוה וז הדוקנב םג ,ןכא .(א"ע
לש תושדחה תוכלהה .'...ל רכז'  אלב 'הנבי הרהמ'ב ןיא ןכש ,םינימה
ךכ בגאו שדקמל תובבלה תא רישכתש ךרדב ובצוע םינימה תעבראו רמועה
תיתד הפש ןוניכב ךכ לכ הבושחה תוילמסה תרותב דבכנ קרפ ונודמלי
                             .תישומיש

ןוסנזור לארשי ר"ד