ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

דוסי ידומילמ

152 רפסמ

ז"נשת ,תוכוס תבש

תוכוסה גח לש ודוחיי לע

                             
                      


,"ךמולש תכוס ונילע שורפו" תיברע תליפתב םישקבמ ונא םויו םוי לכב
י"אב ,םולשו...תכוס ונילע שורפו" םישיגדמו םירזוח ונא םיגחו תותבשבו
תא דחיימ המ ?"םולש תכוס" איה הכוסה אקווד המל ."...םולש תכוס שרופה
רפסב ,דועו תאז ?הכוסה החיטבמש םולש ותוא והמ ?םולש תכוסכ הכוסה
אל רשא ,םיוגה לכ תאטחו ,םירצמ תאטח היהת תאז" :רמאנ (חי די) הירכז
תוכוסה גח תא גוחל םייוגה תיילע-יא המ ינפמ ."תוכסה גח תא גחל ולעי
                          ?אטח רדגב איה

.יערא תריד הכוסה תויהב אקווד ,םולשל למס איה הכוסה יכ ,רמול הארנ
אלא הניא הלוכו םיפנע - הגג ,תועירימ ,ץע תוטוממ ?הכוסה היונב הממ
אריש ימ ,םלועבש גהונב !הכורא  הפוקת םייקתהל לוכי וניאש הנבמ
תרצובמ המוחב ומצע ףיקמו םיקזחו  םילודג םיתבב רצבתמ - ויביואמ
לארשי םע לש ונוחטב תא תלמסמ הכוסב הבישיה אקווד לבא .בטיה תנגומו
םימי העבש ךשמל תאצל "ומצעל השרמה" םע .םולשל תיחצנה ותהימכ תאו 'הב
ותנומא לע לכב דיעמ ,עוערו יערא הנבמב ררוגתהלו ותיבמ םימימת
,םולשל למס אופיא איה הכוסב הבישיה .ויביוא ינפמ - 'הב ונוחטבו
בשיל רשפאש םולש ,ןוחטיב לש םולש ,תמא לש םולשל לארשי םע לש ותהימכל
              .הפקתהמו ביואמ שושחל אלו יערא הנבמב וב

תאו םירצמ תא בייחמה גחה אוה ,הכוסב וב םיבשוי ונאש ,הז גח עודמ לבא
תאובנש ,ריבסמ הירכז רפסל ושוריפב ק"דר ?ודוחיי אוה המ ,םייוגה לכ
תואלפנ תא וארי םלוכו ,המחלמ היהת ובש ןמז לע תרבדמ (די קרפב) הירכז
תואלפנל הנש ידמ ןורכיזל גחכ ,תומואה לכל עבקנ תוכוסה גחו ,ךרבתי 'ה
                            .ךרבתי 'ה

:(א ,א ,ה"ר ) הנשמה תרמואש יפכ ירהש ,ךכ לע ףיסוהל רשפא ,םלואו
שמתשמ םימב .לארשי יכרוצל קר םניא םימה ."םימה לע ןינודינ גחב"
תוכוסה גח תווצמ .ןלוכ תומואה  םויקל םיינויח םהו ,ולוכ םלועה
תאז .הז גחבש תוילסרבינואה לע תודיעמ (םימה ךוסינ ומכ) םימל תורושקה
םירפ םיעבש ינה רזעלא 'ר רמא"  :רמאנ (ב"ע הנ) הכוס תכסמב ,דועו
רפ .תומוא םיעבש דגנכ ?ימ דגנכ (תוכוסה גח ימי תעבשב םיבירקמש=)
לשמ .(לארשי=) הדיחי המוא דגנכ ?המל (תרצע ינימשב םיבירקמש=) ידיחי
רמא ןורחא םויל .הלודג הדועס יל ושע וידבעל רמאש םדו רשב ךלמל
גחה ירפ" :י"שר שריפו ."ךממ הנהאש הנטק הדועס יל השע ,ובהואל
יפל ,םלועה לכב םימשג ודריש ,םהילע רפכל תומוא םיעבש דגנכ...םה
ורמא" :שיגדמ (א"כ הבר רבדמב) שרדמה םג ."םימה לע גחב ןינודינש
ויהו ,םירפ םיעבש ןהילע ןיבירקמ ונא ירה ,םלוע לש ונוביר :לארשי
"ינונטשי יתבהא תחת" רמאנש ,ונתוא םיאנוש םהו ,ונתוא בוהאל םיכירצ
                           !"(ד טק 'הת)

ימי רחאלו ,ןידה ימי םהש םירופיכה םויו הנשה שאר רחאל יכ ,רמול הארנ
לארשיש ,ףסונ הרפכ ןמזכ תוכוסה גח אב ,לארשי םעל הרפכהו הליפתה
ושעש ,אוה עודיב" ונימיב .םלועה תומוא לכ לע וב ןירפכמו ןיללפתמ
םיאנוש ,םלועה לכ רובע םישקבמו םיללפתמ לארשיש תורמלו ,"בקעיל אנוש
לכו ,הירכז תאובנ םשגתתשכ ,אובל  דיתעל םלואו .לארשי תא לבת ימע
,תוכוסה גח תא לארשי םע גוחל םלוכ ואובי - לארשיל הדות וריכי םימעה
                 .יללכה ,ימלועה םולשה גחל ךופהיש

הב שי הכוס תווצמש ,ל"צז קוק ה"יארה ןרמ םשב ןייצמ ל"צז ןרוג ש"רגה
,אובל דיתעל אקווד הכוס תווצמב ורחב המל" :םלועה תומואל ןויסינ ןיעמ
ויה וליאש ,םושמ ?ןויסנב ודמעי םא ,םלועה תומוא תא הב ןוחבל ידכ
םהילע רידקמ ה"בקה היה םא וליפא ,םויה לכ הליפתב דומעל םהילע םיווצמ
ויה אל תאז לכב ,הכוס תווצמב הרקיש המ ןיעמ ,שממ זומת תפוקתב המח
קר אל םהמ עבתנש ךכב אוה לארשי םע לש דוחייה ,םרב ,"םיבזועו םיטעבמ
אלא ,וב םידמוע יאדוב ,רומאכ ויה םלועה תומוא ףאש ,הזכ ןויסנב דומעל
'מע ,םידעומה תרות האר) ינחור ןינעל המצע היתשהו הליכאה תא ךופהל ףא
                            .(114-113

גח ךופהי זא יכ - ותוכלמבו 'הב םלועה תומוא לכ וריכישכ ,אובל דיתעלו
םלועל אלא ,לארשיל קר אל םולש תכוסל ךופהת הכוסהו ,ימלוע גחל תוכוסה
                              .ולוכ

רוגא ףסוי

דומלתל הקלחמה