ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

307 רפסמ

ס"שת ,תרצע ינימשו תוכוס

ןיד םויכ הבר אנעשוה

ירובת 'י 'פורפ

דומלתל הקלחמה.ןיד םויכ בשחנ ,הבר אנעשוה ,תוכוסה גח לש ןורחאה םויה
ןידה קספ ךא רופיכ םויב םתחנ םנמא ןידה ,רהוזה יפ לע
רסמנש דעו ,תוכוסה גח לש ןורחאה םויה דע םדאל רסמנ וניא
הבושתב רוזחל תורשפא ןיידע םדאל שי ןידה רזג ובש קתפה
םישל שי ,םרב .(א"ע ב"מק ,המורת ;א"ע כר ,יחיו ,רהוז)
תרצע ינימש אוה קתפה תריסמ םוי רהוזה יפלש ,ךכל בל
ןמזהש ריבסה רבכ "םהרבאל דסח" לעב ךא .הבר אנעשוה אלו
הבושתב רזח אלש ימו ,הבר אנעשוה אוה ןידה לש שממ יפוסה
םויב ןידה תשוחת [1].תרצע ינימשב רסמנ ולש קתפה ,זא דע
.םיארונה םימיה לש םיבר םיגהנמ טלק םויהש ,הקזח הכ התיה הז
ףיסוהל וגהנ הינמור רוזחמבש רפסמ "הלודגה תסנכ" לעב
,םיארונה םימיל תודחוימה תופסוהה תא הז םויב הדימעה תליפתל
ודמעמל יוטיב אצמנ םידחא םירוזחמב ."םייחל ונרכז" :ןוגכ
:בתכנ הבש ,"ףקות הנתנו" תליפתב הבר אנעשוה לש דחוימה
אנעשוה םויבו ןובתכי רופיכ םוצ םויבו וטפשי הנשה שארב"
[2]."ןומתחי

גח .ןיד םויכ הבר אנעשוה לש רוכזיא ןיא ל"זח תורפסב
תשולש לש רוזחמל אלא ,ןידה ימיל ךייש וניא תוכוסה
ןידה ימיל ,ונתחמש ןמז אוהש ,גחה תוכימס ךא .םילגרה
שדוחמ לחה .דחא לולכמ םה םיגחה לכש השוחת ונל תנתונ
תמייתסמה הפוקתל וניפב שמשמ "םיגחה ירחא" יוטיבה ,לולא
רשקל תזמור םיגחה לש תונברוקה תרות םג .תוכוסה גח ירחא
,םיווש םהיתונברוק ירהש טרפב תרצע ינימשו ןידה ימי ןיב
תוכוסה גחל ןידה ימי תא רשקמה ביטומהש ואצמ ל"זח ךא
ץע לש ףנע תאישנ ,הקיתעה תעב .אקווד בלול תווצמ אוה
תוכוסב בלולה תאישנש ושריפ ל"זח .ןוחצינ למסכ הבשחנ המרב
,גחל ומדקש ןידה ימיב ןטשה לע לארשי ןוחצינל ןמיס איה
(אי זט 'הת) "חצנ ךנימיב תומענ" קוספה תא ושרד ךכו
חצנמה אוהש הארמ ונימיב םינימה תעברא תא קיזחמהש -
תא ראתמה םימודקה תורוקמה דחא .(ב ל אבר 'קיו) ןידב
שמתשמ ןיידע תסנכה תיבב הבר אנעשוה םוי לש דחוימה ודמעמ
:ןוחצינה יומידב

ןזחו ,תופקה עבש םיפיקמו ,לחנ יברע ןילטונ ,הבר אנעשוה םוי עיגהש ןוויכו
,חבזמה תמגוד ותוא ןיפיקמ םעהו ,ועורזב הרות רפסו םיקולא ךאלמכ דמוע תסנכה
העישוה 'ה אנא :םירמואו חבזמה תא ןיפיקמ ויה םוי לכב :וניתובר ונש ךכש
י"ע שרופמ ןכ ,םימעפ עבש ןיפיקמ ויה יעיבשה םויבו ,אנ החילצה 'ה אנא ,אנ
,(ו וכ 'הת) ''ה ךחבזמ תא הבבסאו יפכ ןויקנב ץחרא' רמאנש ,לארשי ךלמ דוד
[רבוב] 'הת שרדמ) לארשי וחצינ לארשי וחצינ םירמואו םיחמש תרשה יכאלמ דימו
.(ה זי

םיארונה םימיה ןיב ,ל"זח תורפסב יולגב עיפומה ,רשקהש אצמנ
ןידה רזג ינפמ האריהו הדרחה ךשמה וניא ,תוכוסה גחל
הבוטל אצי ןידה רזגש ןוחטיבל יוטיבכ ,החמש לש רשק אלא


תויהל ותוא רישכמה ,תוכוסה גח לש רחא טביה ונאצמ ךא
םוי אוה הנשה שארש תעבוק הנשמה .םירומחה ןידה ימי ןיב
[3],ןורמונבכ ה"בקה ינפל םלוע יאב לכ םירבוע ובש ןידה
.ןידה תכרעממ קלחכ הנשמב רכזנ וניא םירופיכה םוי ךא
תאמוט לע הרפכ ןה ,הרפכ וב שיש ןויכ הנשמב רכזנ אוה
רכזנ וניא אוה לבא ,י"נב תונווע ראש לע הרפכ ןהו שדקמה
םש ;םיאנתה תורפסב בצמה הנוש .תיטפשמה תכרעמב הנחתכ
,ןידה תכרעמב םירופיכה םוי לש ודיקפת תא םיאצומ ונא
:םימכח הזב וקלחנו

'ר .ריאמ 'ר ירבד םירופיכה םויב םתחנ וניד רזגו הנשה שארב ןינודינ לכה
:ונמזב םתחנ דחאו דחא לכ לש וניד רזגו הנשה שארב ןינודינ לכה רמוא הדוהי
םדא לש וניד רזגו ,םימה לע גחב ,ןליאה תוריפ לע תרצעב ,האובתה לע חספב
.(308 'מע ,13 :א ה"ר אתפסות) םירופיכה םויב םתחנ

ןידה תליחת ןיב יטפשמה ךילהתה לוציפל ונא םידע ןאכ
תטיש תיארנ ,אתפסותב םירבדה רדס יפל .ןידה רזג ןיבו
ןידל סחייתה אל ריאמ 'ר .ריאמ 'ר תטיש חותיפכ הדוהי 'ר
עמתשמ וירבד ךותמו ,םימה לעו ןליאה תוריפ לע ,האובתה לע
םייתסמו הנשה שארב ליחתמה יטפשמה ךילהתב םילולכ הלא םגש
םיאתמ ךיראתכ בשחנ םירופיכה םויש הביסה .םירופיכה םויב
ךא .הרפכ םוי אוהש םושמ ,הארנכ ,איה םדאה ןיד רמגל
אוהו ,וניד רמגל הנוש ךיראת שי רבד לכלש עבק הדוהי 'ר
תועובש ,לוביה לש תיטירקה הנועה אוה חספ :ונמזל ךומס
.םימשגה תנוע תליחת אוה תוכוסה גחו ,ןליאה תוריפ לש


גחב םימה לש ןידה םא ,הדוהי 'ר תטישב ,רורב הז ןיא
םגש וא ,ופוס תא םגו ןידה תליחת תא םג ללוכ תוכוסה
.לוציפה ךרד לע םידומלתב ןויד הזב שיו לצופמ אוה הז ןיד
וניד תישאר ,לצופמ וניד םאש בייחמ ןויגיהה ,ןפוא לכב
לכש ,אצמנ .תוכוסה גחב אוה ןידה רזגו הנשה שארב אוה
רשפאש הפוקת אוה גחה לש ןורחאל הנשה שאר ןיבש הפוקתה
.הבוטל היהי םימשגה לש ןידה רזגש ,ךכ לע עיפשהל ןיידע
אורקל םידיפקמה הלא םיעוט ,םת וניברל תסחוימה תרוסמ יפל
,רופיכ םויל הנשה שאר ןיבש תבשב "לארשי הבוש" תרטפה
ךכל םעטה [4].תוכוסה גח ינפלש תבשל העבקנ וז הרטפה יכ
לאויב ןימילשמד ,רטמ תליאשל תנווכמ הבוש"ש םושמ אוה
"םיניד ינפל םהילע ןיזירכמו ,םימה לע ןינודינ גחבו
.(224 'מע ,ירטיו רוזחמ)

ימיב החמשה לע רתויב ונא םיווצמש יפ לע ףא ,םוכיסל
לע ןיד לש ךילהת עצמאב ונאש חוכשל ונל לא ,תוכוסה גח
שיגרהל ונל יוארו השק תרוצבב וניקל הרבעש הנשב .םימה
הכזנש ןוצר יהיו .הנשה לש םשגה תרזג ינפמ ןידה תדרח תא
.רטמב תכרובמו הבוט הנשל

ברע) דע ,םיינחמ ,"הבר הנעשוה" ,יודנל לאלצב האר [1]
ןינע ,תונווכ רעש הוושה .31-30 'מע ,(ג"כשת תוכוסה גח
.ו שורד ,תוכוס
ושוריפ הוושה .רודיסל ויתורעהב רנילרב י"ע רכזנ [2]
תשרפ ,תורקי רוא שובל ,יטנאקר םחנמ 'ר לש הרותל
.32 'מע ,םש ,יודנל הוושהו .חלש
ידעומ ,ירובת 'י :האר הז יוטיבל םינושה םישוריפ [3]
'מע ז"נשת םילשורי ,דומלתהו הנשמה תפוקתב לארשי
.10 הרעה 217
זאו ,'דו 'גב לח הנשה שאר םהבש םינשב ןאכ רבוד [4]
תבשב 'וניזאה' תשרפו ,הבוש תבשב 'ךליו' תשרפ תא םיארוק
.תוכוסל רופיכ םוי ןיבש