ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

256 רפסמ

ט"נשת ,תוכוסה גחו וניזאה תשרפ

"תוליגמ שמח" ךותב תלהק רפס לש ומוקמ לע

רופצ השמ 'פורפ

ך"נתל הקלחמה

תסנכה תיבב תלהק תאירק לע

תא אורקל גוהנ (זנכשא תוליהקב רקיעב) לארשי תודעמ קלח לצא
דחא לכ ותוא םיארוקה שי .תוכוסה גחב תסנכה תיבב תלהק רפס
,דקונמו ספדנ רפס ךותמ םיארוקה שי ;םלוכל ארוק דחאש שיו ,ומצעל
המהב רוע לע הבותכה ,הרשכ הליגמ ךותמ אורקל םידיפקמה שיו
ארקמ לע" םיכרבמו םימידקמה שי ףאו ,הרות רפסל המודב ,וידבו
תלהק רפס תא אורקל גהנמה חוור ונימיב ."ונייחהש"ו "הליגמ
.דעומה לוח אוהש ןיבו בוט םוי אוהש ןיב ,תוכוס לש תבשב ותומלשב
רוריבב ונל עודי .ונתאמ םלענ תוכוסב תלהק תאירק גהנמ לש ורוקמ
לש ירטיו רוזחמ ךותמ ,י"שר לש ותפוקתמ לחה קר הז גהנמ לע
תפוקתמ רוביח אוהש - םירפוס תכסמב .י"שר לש ודימלת ,החמש 'ר
,די קרפב ,ילבבה דומלתה םע דחי תספדנה הרודהמב - םינואגה
,רתסא תליגמו הכיא ,םירישה ריש ,תור ירפס לש האירק תרכזנ
"יכדרמ"ה םהיניב) תורוקמ םיטטוצמ רעגיה לש ותרודהמב וליאו
תאז םע [1].תלהק רפס תא םג םיפיסומה ,(ג"פשת ןמיס הליגמל
האירקה ינפל רשא הכרבה חסונ ןיינעב קר רבודמ םירפוס תכסמב
האירק ינפל הכרבכ אלש [2],"הליגמ ארקמ לע" איהש ,ולא םירפסב
ונוויצו ויתווצמב ונשדק רשא" איהש ,םיבותכה ןמ םירחא םירפסב
הליגמ תאירקל םיוסמ דעומ ןויצ ןאכ ןיא ."שדוקה יבתכב תורקל
ינפלש ,טרופמ הזה רוקמבש ,הדבועה ןמ ,ןכ לע רתי .תורחאה וא וז
...ונייחהש" תכרב ונייהד) "ןמז" ריכזהל ךירצ רתסא תליגמ תאירק
דעומב איה וז הליגמ תאירקש ,דמלמש המ ,("הזה ןמזל ונעיגהו
,תורחא תוליגמ תאירק תעב םג "ןמז" ריכזהל שיש ,רמאנ אלו ,רדגומ
םידעומב הלא תוליגמ תאירק לש גהנמב רבודמ ןיאש ,קיסהל ילוא רשפא
ףקתשנ םש ,ב"ע זטק תבש ילבב םג האר .הנשב םיימעפ-דחו םירדגומ
תכסמב די קרפ לש וכשמהב .תותבשב םיבותכב האירק לש םודק גהנמ
םירישה רישו תור ,רתסא לש האירקה יגהנמ לע םירפסמ םירפוס
ףא וא גחה ימי יאצומב ,םיקלח-םיקלח ןתאירק לע רפוסמ םשו)
.ןאכ רכזנ אל תלהק רפס .(םהל תוכומסה תותבש יאצומב

.םירופב רתסא תליגמ תאירק תבוחב רבודמ (הליגמ תכסמ) הנשמב
דומלל רסאנ באב העשתבש ,ךכמ יאדווב העבנ באב העשתב הכיא תאירק
ץוח ,םיבותכבו םיאיבנב אורקל רסאנש יפכ ,בל תחמשמה ,הרות
רוסאה ,הז םויבש ןוויכו ;בויאו הכיא ומכ ,"םיער"ה םירבדה ןמ
ןמז ,תועובשב תור תאירק .עבקל רבדה ךפה ,הכיאב וארק ,הכאלמב
ךמע" ,לארשי םעל תור לש התופרטצהב הרושק יאדווב ,ונתרות ןתמ
התכלל תור לש ירקיעה עינמה היה הז אלש םגה) "יקלא ךיקלאו ימע
תפוקת לש םתרכזהמ ןתינ הז גהנמל קוזיח .(הדוהי ץראל ימענ םע
רופיסב םיעוריא המכ לש תושחרתהה ןמזכ םיטח ריצקו םירועש ריצק
'מש) "םיטח ריצק ירוכב" אוה תועובשה גחו ,(גכ ב ;בכ א תור)
ןיינעמ איבנב ןיריטפמו הרותב םיארוקש ךרדכ ,ןכ םאו .(בכ דל
ךכ לשבש רשפא [3].םויה ןיינעמ םיבותכב םיארוק םג ךכ ,םויה
ףלח םשגה" הבש הפוקתה לע רבדמה ,רפסה תא אורקל גהונה דלונ
דעומב" גוחנ רשא ,לגרב (די ב ש"היש) "ץראב וארנ םינצנה ,ול ךלה
.(דועו חי דל 'מש) "ביבאה שדוח

ןיידע היה אלש ךותמ אמשו .תוכוס םע תלהק רושיק רורב תוחפ
.תלהק רפס הז ךרוצל רחבנ ,תוכוסב האירקל דחוימ םיבותכה ןמ רפס

רושיקה רכזומ (441-440 'מע ,ץיוורוה תרודהמ) ירטיו רוזחמב
ילבבב רשא ,(ב אי 'הק) "הנומשל םגו העבשל קלח ןת" קוספה םע
;תוכוס) גחה ימי הנומשו חספ ימי תעבש ןיינעל שרדנ ב"ע מ ןיבוריע
האירקה גהנמש רשפאו .(גח לש ינימשו גחה ימי תעבש :ירטיו רוזחמב
תעבוק ךכ ןכש ;לגרה דע רדנ יולימ בויחב רושק תוכוסב תלהקב
,השעב רבוע ךומסה לגרה ירחא דע ורדנ םלשל רחאמה לכש ,אתיירבה
רוזחמ רובעיש דע ,םיאנתה ןמ המכ תעדלו - םילגר השולש ורבע םאו
ירבד לע רבוע והירה ,ורדנ םליש אלו - תוכוסו תועובש ,חספ לש
ילבב האר ;בכ גכ 'בד) "ומלשל רחאת אל ...רדנ רדת יכ" ,הרותה
םלשל תזרזמ רשא הכורא הקספ שי תלהק רפסבו ;(ב"ע-א"ע ד ה"ר
'הק) ורבד ללחמה לע שנוע ינפמ הריהזמו רוחיא אלל רדנה תא
םיקלח המכ דועו הז קלח רפסה ךותמ וארק הליחתמש רשפא .(5-1 ה
ושקיב ףא םללגבש ולאכ םהמ ,םייתייעב םיקלח רפסב שי ןכש) ומע
ךכ רחאו ,(רפסה תא זונגל - םימכחה ןמ המכ לש םתודע יפל -
.ולוכ הזה ךוראה רפסה לכ תאירקל ורבע

רפוסמה םע רושק "תלהק" חנומהש ,רחא רשק רכזומ ירטיו רוזחמב
םינתיאה חריב לארשי שיא לכ המלש לא ולהקיו" :ג-א ח א"למב
רשפא .(תוכוס אוה ארקמב םתס "גח") "יעיבשה שדחה אוה ,גחב
סנכתהב ,"להקה" דמעמב ותאירקל רושקכ ספתנ הזה חנומהש ,םג
רחבי רשא םוקמה לא הטימש תנש ץקמ רשא תוכוסה גח דעומב םעה לכ
האר ;גי-י אל 'בד) הרותה ירבד תא םהינזואב םיארוק םשו ,'ה
אוה ךלמה ל"זח תכלה יפל [4].(זנ ןמיס גחה תוכלה ,גיהנמה רפס
.ארוקה

:םהיניבו ,אקווד תוכוסב תלהק תאירקל םירחא םימעט םג ורמאנ
'ה ךכרבי יכ ...ךיקל-א 'הל גחת םימי תעבש ...ךגחב תחמשו"
רשקב רמאנ "חמש ךא תייהו ,ךדי השעמ לכבו ךתאובת לכב ךיקל-א
הזל .(וט-גי זט 'בד) "ךבקימו ךנגדמ ךפסאב" ,תוכוסה גח םע
רכמתהל יושע םדאהש ,החמשה תושגר תא ןתממה ,רפסב אורקל םיאתמ
...םילשוריב לארשי לע ךלמ היה" רשא הז ,תלהק ירבד האר) הל
'הק) "?השוע וז המ החמשלו" ;"ןהמ לצא אל ויניע ולאש רשא לכו
.(ב ב

ררועמ ףאו לק אל ללכ רפס והז ויתונויערו וינכת תניחבמ ,ןכא
םתלעמב וניא תלהק רפסש ,ורמאש םימכחה ןמ ויה ךכ לשב .סומלופ
ןיא ךכ םושמו ,(ה ג םידי ;ג ה תויודע הנשמ) שדוקה יבתכ לש
תמיתח ןוגכ) םיבוט םירבד וב ואצמנ לבא .וב דומלל יוארה ןמ
םיכרד ואצמ םגו ,שדוקה יבתכ ןיב סנכיהל ותוא ורישכהש ,(רפסה
וינכת .(ד א נ"רדא ;ב"ע ל תבש ילבב האר) ובש םיישקה תא בשייל
ןאכ [5].םמצעל םינוידלו ןויעל םייואר רפסה לש ויתונויערו
.תוכוסה גחב "הליגמ"כ רפסה תאירק ןיינעב קר קוסעל וניצר

"תוליגמ שמח" לש שבגמה

:תוצובק שולשל ארקמה ירפס תא קלחל וגהנ המודק הפוקתב רבכ
האר) םיבותכב וללכנ "תוליגמה שמח"ו ,םיבותכו םיאיבנ ,הרות
הרצונ ך"נתה המצעל הצובקכ "תוליגמ שמח" לא תוסחייתהה .(ןלהל
ך"נתה יסופד תיברמב .םיעובק םידעומב ןתורקל טשפש גהונה לשב
,חספ) םירישה ריש :ןתאירק ידעומ רדסל םאתהב תוליגמה לש ןרדס
,תוכוס) תלהק ,(באב העשת) הכיא ,(ןוויס ,תועובש) תור ,(ןסינ
.(רדא ,םירופ) רתסא ,(ירשת

די בתכ ,הבוצ םרא רתכ ,ארקמה לש םיבושח די יבתכב תאז תמועל
רדסה ,(םהיפ לע ושענש ך"נתה תואצוהב ןכו) םירחאו דארגנינל
ימיב") תור :תרוסמה יפ לע ןנמזל םאתהב ,ונייה ,יגולונורכ אוה
תרוסמב םיסחוימה םירוביח) תלהקו םירישה ריש ,("םיטפושה טופש
ורמא" תרוסמה יפלו ,לבב תולגו םילשורי ןברוח) הכיא [6],(המלשל
.(סרפ תפוקת) רתסאו ("והימרי

ותאירק ןמזבש ,שמוחה םע דחי תוליגמה וספדנ םישמוחה ןמ םיברב
,רבדמב שמוח םע תור ןוגכ ,הליגמ התוא תאירק הלח תסנכה תיבב
.םירבד שמוח םע תלהקו הכיא

.דחא שוג םיווהמ וללה םירפסה תשמח ןיא םימודק תורוקמב םלוא
:אוה םיאיבנ לש םרדס (ב"ע די ב"ב) ילבבה דומלתבש אתיירבב
םינשו היעשי ,לאקזחיו הימרי ,םיכלמו לאומש ,םיטפושו עשוהי
והזו .התע לבוקמה רדסה ןמ טעמב הנוש הז רדס .("רשעירת") רשע
,םירישה ריש ,תלהק ,ילשמו בויאו םילהתו תור :םיבותכ לש םרדס
.םימיה ירבדו (הימחנ הז ללכבו) ארזע ,רתסא תליגמו לאינד ,תוניק
המלשל םיסחוימה םירוביחה תשולש ;יגולונורכ ןאכ הארנ רדסה
.דחי תורושק ןניא "תוליגמה שמח"ו ,דחי םיאצמנ

םיעבשה םוגרת הנוכמה ,ינוויה םוגרתה לש די יבתכב ,תאז תמועל
,תוידוהי תורוסמ לע ךמתסמה ,ידוהי םוגרת רבד לש ותימאל אוהש)
תוצובקל ארקמה קלוחמ ןאכ .ירמגל הנוש רדס אצמנ ,(םירצממ רקיעב
רשא ,םייפארגוירוטסה םירפס (ב) ;הרות ישמוח תשמח (א) :הלא
,םימיה ירבד רפס אצמנ םיכלמ רחאל ,םיטפוש לא תור תא םיפרצמ
(ג) ;םהמע רתסאו הימחנו ארזע תא ןאכל םיפרצמ דיה יבתכמ קלחו
;והימרי םע תפרוצמה ,הכיא תא ןכו ,לאינד תא םיללוכה ,האובנ ירפס
,םיליהת תא םיללוכה ,הרישו המכח ירפס םהש ,"םירפסה רתי" (ד)
רודיסל םעטה .רחא וא הזכ רדסב ,םירישה רישו תלהק ,ילשמ ,בויא
םרודיסל תרחא תידוהי תרוסמ לע עיבצמ אוהש רשפאו ,אוה םג רורב הז
,("הטאגלוו"ה) ארקמל יניטלה םוגרתב םג אצמנ הזכ רדס .ארקמה ירפס לש
םיעבשה לש םיינוויה דיה יבתכב .ירצונה םלועב ךכ רחא טשפתה אוהו
,היפארגוירוטסיהה ירפס תוצובק ךותב [7].תונוש תויצאיראו שי
תודהיהש ,םירחא םירוביח םג וסנכוה האובנה ירפסו הרישהו המכחה
,אריס ןב םהיניב) "םינוציח םירפס" םשב םינוכמ רשאו ,השדיק אל
ורמתשנ ימראה וא ירבעה םרוקמב םהמ םיקלח רשא ,דועו ,היבוט
לש םיירבעה דיה יבתכב םג ,השעמל .(הדוהי רבדמ תורעמב םה ףא
ירפס רודיס לש תונוש תויצאיראו תומייק םייניבה ימימ ארקמה
"תוליגמה שמח" ורשקנ זאמ [8].סופדה תאצמה םע הלחה הדחאהה .ארקמה
.תיפוס וזב וז

,שמשה תחת יתיאר הלודג הער שי .האירקה תרוצ יבגל הרעהב םותחנ
םתאירקב הלק הקספה םישוע רשא ,רוביצב םיארוק לש םגהנמ אוהו
הקולח ,עודיכ .םיקרפל הצופנה הקולחה יפל ,קרפ לכ לש ופוסב
תישארב ןוטגנאל ןפיטס ףושיבה התוא רצי .ידוהי רוקממ הניא וז
,םינוכנ אל תומוקמב התשענ הדרפהה תחא אל .הרשע-שולשה האמה
םיתעלו םיקבדה ןיב הדירפמ איה םיתעל ,םיבותכה תנווכל דוגינב
הדרפההש ,תומוקמ שי םג .ללכ הזל הז םיכייש םניאש םיקוספ תפרצמ
קפתסנ .תוירצונ תויגולואיתו תוינשרפ תוסיפתל םאתהב התשענ
,הרהזאב םייסמ םירבדב בי קרפ לש ןורחאה וקלח .תחא המגודב ןאכ
,םהישעמ תא תוקחל אלו םייוגה לש םייתדה םהיגהנממ דומלל אלש
וילע ףס?ת אל ...הוצמ יכנא רשא רבדה לכ תא" :תמתוח הקספהו
ונימיבש ,תורצנה תשיג תא תדגונ תאז השירד ."ונממ ערגת אלו
ןמ הז קוספ תדרפה .דוע תופקת ןניא הרותה לש תוישעמה תווצמה
ףיטמה איבנ ,יפיצפס ןיינע לש ,לוכיבכ ,החיתפכ ותדמעהו רשקהה
.ונכתמ קוספה תא ןקורמ ,(גי קרפ לש א קוספכ) םילילא דובעל
םימדוקה םירבדה םע קוספה תא תפרצמ תידוהיה תוישרפה תקולח
השרפ") השדח הרושב אבה ןיינעה תלחתה ידי לע וירחאל הדירפמו
ב 'רב) תבשה תשרפ תריקע איה תרחא תמסרופמ המגוד .("החותפ
'רב) האירבה תשרפמ ,האירבה השעמ לש תילכתו םויס איהש ,(ג-א
[9].(שדח ןיינע תחיתפ תחסונ שי ד ב קרפב ;א

קוספ ,לשמל .תוליגמה ןמ םג תואמגוד וז הנוכנ-אל הדרפהל שי
לא רבוחמ אוה אלא שדח ןיינע חתופ וניא תלהקב בי קרפ לש א
לכ לע יכ עדו ...ךתודליב רוחב חמש" :אי קרפ לש ןורחאה וקלח
"ךיתרוחב ימיב ךיארוב תא ר?כזו ...טפשמב םיקלאה ךאיבי הלא
לש ןושארה וקוספב דודה ירבד :םירישה רישב הזב אצויכ .'וכו
םימדוקה םירבדה םע םירשקתמ ,"הלכ ית?חא ,ינגל יתאב" ,ה קרפ
,וירחאלש קוספה וליאו ."וידגמ ירפ לכאיו ,ונגל ידוד א?בי" ,םהל
.הנהכ דוע שיו .םולחה רופיס :שדח אשונ חתופ ,ב 'ספכ ןמוסמה
תרסח ,ןוטגנאל רציש םיקרפה תקולחל םאתהב ,עצמאב םירבדה תעיטק
.םעט

לשו ך"נתה לש תונוש תורודהמ לש םיסיפדמה ראווצב יולת רלוקה
תוליגמה םע ;ןהידעלב וא םיאיבנה ןמ תורטפה םע) הרותה ישמוח תשמח
תא וחיצנה ךכבו "םיקרפ"ה ןיב חוור וריאשה רשא ,(ןהידעלב וא
,םירודיסה יסיפדממ םיבר םג ושע תאזכ .םיקרפל תירצונה הקולחה
ןכו ,(תבש יברעב תובר תוליהקב ארקנה) םירישה ריש ללכנ םהבש
תור ,םירישה ריש תוליגמ םהבו ,םילגר שולשל םירוזחמ יסיפדמ
הנרכזית .וללה "םיקרפ"ה ןיב לודג חוור וריאשה רשא ,תלהקו
וסינכה לבא ,"קרפ"ה םוקמ תא ונמיס םנמא רשא ,תורודהמ בוטל
,("תומותס"ו "תוחותפ") "תוישרפ" לש תידוהיה תורוסמל םאתהב קר םיחוור
,ןייצל יואר .האירקל םירשכה הרותה ירפסב תוארל רשפאש יפכ
,(ו"פר-ד"פר היצנו) םייח ןב בקעי לש תולודגה תוארקמה תרודהמש
,ך"נתה לש תקיודמ הרודהמ לש םגד הירחאש םיסופדל השמיש רשא
רורפס הב ןיא ."םיקרפ"ה לש םמוקמ תא תזמורמ הרוצב קר הנמיס
.םיקוספה

תסנכה תיבב תורטפההו הרותה תאירקב תוגוהנה תוקספהה ,תאז תמועל
.ופוסב וא ןיינע תליחת יפ לע אלש - עדומב - תובר םימעפ תושענ
ץראב הזל וארקש יפכ ,"םירדס"ל וא) "עובשה תושרפ"ל הקולחה
התשענ (םינש שולש ןב היה הרותה תאירק רוזחמש תומוקמבו לארשי
הקולחה םג ךכו ,ריבס ךרוא תולעב תודיחיל תינכט הקולחכ רקיעב
:רחא בושח םרוג םג ןאכל סנכנ .תבש לכב םיאורק העבשל תימינפה
תא ךכ לע ורמא הצילמה ךרד לעו) "ער רבד"ב קיספהל אל ןוצרה
ןיב הקספהה לשמל האר .("ער רבדב דמעת לא" :ב ,ה 'הק ןושל
ורחב לבא ,ןיינע עצמאב שממ איהש ,"שגיו" תשרפו "ץקמ" תשרפ
."םכיבא לא םולשל ולע" טפשמב קיספהל

,םיקרפל הקולחה ןמ ומלעתי רוביצב םיארוקהש ,אופא יוארה ןמ
.ןיינע עצמאב אוה קרפה ףוסש ,תומוקמב וקיספי לא יאדוובו:תורעה

,הכלהב םידעומה ,ןיוז י"ש :הבחרהב ןוידו תורוקמה טוריפ האר.1
ביבא-לת ,הניב ביתנ ,ןוסבקעי 'י ;ל"ש-ז"כש 'מע ,ו"טשת םילשורי
.197-194 'מע ,ח"כשת
ןמ ,תאזה הלימה .'הליגמ' הלימה לע רבעש ךילהתה ןיינעמ .2
הלילגל ןתינש רוע תעירי לע בותכ טסקט התועמשמ ,ל"לג שרושה
תינוציחה ותרוצל קר תסחייתמ איה .(ךליאו ב ול 'רי לשמל האר)
תויהל הלימה הכפה הנשמב .ונכות ןיינעל אלו בותכה טסקטה לש
יפ לע ףאו) רתסא העמשמ םתס 'הליגמ'ו ,רתסא רפסל ףדרנ חנומל
.('הליגמ' לע םעפ אל ףאו ,'םירפס' תביתכב הברה רבודמ הזה רפסבש
.'תור תליגמ'בו 'הכיא תליגמ'ב רבודמ רבכ רתוי םירחואמ תורוקמב
העבראל יוניככ תאזה הלימה תא רבכ ונא םיאצומ םירפוס תכסמב
לע' ןושלב םתאירק לעו ,םיבותכה ירפס ךותמ םירוביח השימחל וא
.'הליגמ ארקמ
םהיניב ,תועובשה גחב תור תאירקל םירחא םימעט םג ונתינ .3
םיארוק ךכ לשבו ,תועובשב ךלמה דוד רטפנ תרוסמה יפלש ,םעטה
איבנב השרפ תאירק לש גהונ וניצמ אל םנמא .ויתובא תובא תשרפ תא
קרפב איבנב ריטפהל ופידעהש םושמ תאז ,תועובשב דודב הרושקה
.(ג 'בח ;א 'חי) לאה תולגתה לש
וא יוניכ אלא יטרפ םש וניא (הבקנ ינוניב תרוצב) "תלהק" .4
"תלהקה רמא" הוושה .(הנ ב 'זע) "תרפסה ינב" תמגוד ,ראות
וניינעש ,Ecclestiastes :הלימה תמגרותמ םיעבשה םוגרתב .(ח בי)
רפסה לש ומש אופא והזו .הליהקה רבוד ,הליהקה רבח :הארנה יפכ
.תויאפוריאה תונושלב
'מע ,א16 ך"נתה םלוע 'צנא ךותב ,בוטנב 'ח ירבד םג האר .5
ושוריפב תלהקל אובמב ןכו ,ז"משת ,ב16 ךרכ ,תלהקל אובמה ;8
,ארקמ תעד שוריפ םע םיבותכו םיאיבנ הרות תרדסב ,דובכ-רז 'מ לש
.ג"לשת םילשורי
תודחא םימעפ רבודמ רפסה ךשמהב) א א ש"הש ;בי ,א א תלהק האר .6
ב"ב) אתיירבה יפל .ילשמ רפס םג הנמנ םמע דחי .("המלש ךלמ"ב
םירוביחה תא ולעה רשא "ותעיסו (ךלמה) והיקזח" ולא ויה (א"ע וט
םרדס תא ורעישש ימ ויה ףא .(א הכ 'שמ הוושה) בתכה לע וללה
ירבד רמוא ,רענ םדאשכ :וללה םירוביחה תשולש לש םרוביח ןמזו
רמוא ,ןיקזה ;תולשמ ירבד רמוא ,רגבתהשכ ;(םירישה ריש=) רמז
תורמלש ,תאז תמועל ,רובס שדחה רקחמה .(א ר"שהיש) "םילבה לבה"
,המלש ךלמה ידי לע רבחתנ תלהק רפסש ,עיצהל תורומאה תובותכה
תודמלמ תונויערו ןכות ,ןושל תוניחב לש תוימינפ הדימ תומא
.ך"נתה ירפסב םינורחאה ןמ אוהו ,רחואמ רפסהש
R. Beckwith, The Old Testament Canon, :לצא הבחרהב ךכ לע .7
London 1985, pp. 118-127, 181-234.
.464-452 'מע ,תיווקב לצא האר .8
ד בקעי תשרומ ,"ך"נתב םיקרפה תקולח" ,רשי-ןב םחנמ :האר .9
.58-53 'מע ,(ן"שת)