ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

490 רפסמ

ג"סשת ,עירזת תשרפ

[*]תדלוי תרהט ןידב היפויתא ידוהי גהנמ

ויז יסוי

דומלתל הקלחמהםיגהנמ היפויתא ידוהיל .תדלוי תרהט ןידב תחתופ ונתשרפ
הדינ תאמוטלו ללכב הרהטו האמוטל רושקה לכב םיידוחיי
[1].םגהנמ תא הרצקב ראתנ ןלהל .טרפב תדלויו

תאצויו התיב תא תדלויה תבזוע הדילה יריצ תליחת םע
תונכשו החפשמ תובורק [2].(תואמטה תיב=) ו'דוג םגרמה לא
ץוחמש וז התקבב .הדילה תעשב הל עייסל ידכ הילא תוולתמ
יעיבשה םויה ףוס דע ומע ההשתו הקונית תא דלת איה רפכל
.תודלוילו תודינל תפתושמ התקב איה ו'דוג םגרמה .התדלל
רשע העבראה םויה וא ,רכז תדילב יעיבשה םויה רחאל
[3].(תדלויה תיב=) ו'דוג סראה לא תדלויה רובעת ,הבקנ תדילב
תירב סקט םייקתמ רפכל ץוחמ איה ףא תמקוממה וז התקבב
הדילל םוי םיעברא תואלמ דע תדלויה ההשת םשו [4],הלימה
לש רחשה ןמל .הבקנ תדילב םוי םינומש וא ,רכז תדילב
,הבקנ תדילל םינומשה םויה וא רכז תדילל םיעבראה םויה
ךשמב .היתורבח יווילב רהנה לא תדרויו [5]תדלויה המצ
תלבוטו הידגב תסבכמ ,רהנה תוביבסב ההוש איה ולוכ םויה
תצחורו הינרופיצ תלטונ ,הרעש תקרוס ,תרפתסמ ,םתוא
ידכב אל .תוליבטב הברמ איהש ךות תוכורא תועש רהנב
חיר ילעב" היפויתא ידוהי תא םירכונה םינכשה וניכ
ןיינע לכ רחאל תוליבטב תוברהל היה םגהנמ ןכש [6],"םימ
הלבנ ,ץרש ,ערז תבכש ,תדלוי ,הדינ ,תמ) האמוטל רושקה
תקוניתה וא קוניתה םג .(ולכאמ וא וילכ ,ירכנב עגמ לכו
תאצוי ברע תונפל [7].תדלויה תרהט םויב רהנב םילבטומ
ורהוטו וסבוכ רבכש הידגב תא תשבול ,םימהמ תדלויה
תיב=) דיגסמל וא התיבל ךומס .רפכבש התיב לא הבשו
יסומע תונחלוש דיל רפכה ישנא לכ הל םיניתממ (הליפתה
,תובר תוכרבב קוניתה תאו התוא ךרבמ סיקה .בוט לכ
םש םיארוק הז דמעמבו ,תדלויה ןברק תא האיבמ השיאה
:החפשמה לש תילכלכה התלוכיל םאתומ ןברקה .קוניתל
.תלוכי יטועמל םחל הפאמו ,םיינוניבל ףוע ,םירישעל שבכ
וקפתסה ,היפויתא ידוהי לש ילכלכה םבצמ דואמ ערוהשכ
[8].תאדרא רפס ךותמ האירקבו תוליפתב

ןידב ונגהנמ ןיבו היפויתא ידוהי גהנמ ןיב לדבהה רקיע
דחוימבו ונתשרפ יקוספ לש הנוש תונשרפב ץוענ תדלוי
םיקוספב ןייענ .ןטק דחא קיפמ לע םינש תכורא תקולחמב
:(א ,בי)

השא רמאל לארשי ינב לא רבד רמאל השמ לא 'ה רבדיו
התוד תדנ ימיכ םימי תעבש האמטו רכז הדליו עירזת יכ
תשלשו םוי םישלשו תלרע רשב לומי ינימשה םויבו אמטת
אל שדקמה לאו עגת אל שדק לכב .הרהט ימדב בשת םימי
םיעבש האמטו דלת הבקנ םאו .הרהט ימי תאלמ דע אבת
תאלמבו הרהט ימד לע בשת םימי תששו םוי םיששו התדנכ
הנוי ןבו הלעל ותנש ןב שבכ איבת תבל וא ןבל הרהט ימי
ינפל ובירקהו ןהכה לא דעומ להא חתפ לא תאטחל רת וא
רכזל תדליה תרות תאז הימד רקממ הרהטו הילע רפכו 'ה
םירת יתש החקלו הש יד הדי אצמת אל םאו .הבקנל וא
הילע רפכו תאטחל דחאו הלעל דחא הנוי ינב ינש וא
.הרהטו ןהכה

רדעהו ארקמל הקיזה היפויתא ידוהי לש םגהנמב תרכינ
הדינכ םימי העבש האמט רכז תדלויה .ע"בשותה תונשרפ
'ספ) התדינכ םייעובש האמט הבקנ תדלויהו ,(ב 'ספ)
העבש ךשמל הדינה תיבל תאצוי תדלויה םגהנמל ןכאו .(ה
לש תילכלכה תלוכיל םאתומ ןברקה .םייעובש וא םימי
םגהנמ ןיב תקולחמה רקיע םלוא .(ח 'ספ) תדלויה תחפשמ
הלימ .הרהט הלימה תועמשממ עבונ ל"זח תונשרפ ןיבל
הנושארה םעפב ,ל"זח תעדל .ד קוספב םיימעפ העיפומ וז
הנווכה ןכלו ,קיפמ אלל איה קוספב הרהט הלימה העיפומש
יפלו ,(םדה תא ראתמ הרהט) השיאה לא אלו םימדה לא איה
האורש םימדהש ,איה "הרהט ימדב בשת" לש תועמשמה הז
תדלוהב 80-14 םימיבו ,רכז תדלוהב 40- 7 םימיב תדלויה
אלא ,הלעבל השיא םירסוא םניאו םה םירוהט םימד ,הבקנ
:קוספה ךשמהב בותככ ,דבלב שדוקל הסינכו שדוקב עגמ
םתטישלש ,אצמנ ."אבת אל שדקמה לאו עגת אל שדק לכב"
ךשמב ,ןכמ רחאלו ,הדינכ םימי העבש האמט רכז תדלוי
הלעבל הרוסא הניא םד האורש וליפא ,םוי השולשו םישולש
הרוסא הבקנ תדלויו .שדקמל הסינכ וא שדוק תליכאב אלא
םעפב .םוי השישו םישיש שדוקה םע עגמלו םייעובש הלעבל
,א"הב קיפמ שי ,קוספב הרהט הלימה העיפומש היינשה
תורהטיהה ימי ומייתסיש דע - "הרהט ימי תאלמ דע" ,רמולכ
ויה [9].שדוקה לא הסינכב ףא תרתומ היהת זאו ,הלש
הנושארה התעפוהב "הרהט" הלימה דוקינב ל"זח לע וקלחש
קיפמב - "הרהט ימדב בשת" תא ודקינו [10],השוריפבו
רחאל הרוהט השיאה אלא םירוהט םימדה אל ,רמולכ .א"ה
רחאל קר ,רחא ןושל .הבקנל םינומשו רכזל םוי םיעברא
ןיא ,םתטישל .הרוהט השיאה היהת םדה ימי לכ תא בשתש
םישולשו הדינכ םימי העבש האמט השיאה !"רהוט םד" לש גשומ
תואלמב אלא הרוהט הניאו ,תדלויכ םיפסונ םוי השולשו
,הבקנ תדלויב םוי םינומשו רכז תדלויב םוי םיעברא
[11].ןכל םדוק הימד וקספש פ"עא

תדלוי םדל הדינ םד ןיב הניחבמ הניא ,וז הרימחמ הטיש
הבקנ תדיל רחאל (!) םוי םינומש דע הלעבל השיא תרסואו
[12].ןכל םדוק םימדה וקספ רשאכ םג

האמוט יניינעב דואמ ורימחה אליממש ,היפויתא ידוהי
[14],שודק םוקמכ םהירוגמ תומוקמ לא וסחייתהו [13]הרהטו
תדלויה לש התרזח תא ורסאו הרימחמה הטישה תא וצמיא
[15].התרהט ימי לכ םות דע התיבל

זאמ הכלהה יקסופ תא הוולמ וז המודק תקולחמש ןיינעמ
ילוא ,ורימחהש ויה תובר תוליהקבש ררבתמ .ונימי דעו
תדלוי תסינכ ורסאו הלעבל השיא ואמיטו ,תורוב ךותמ
רפסמ קודבנ .םוי םינומש/םיעברא ףוס דע ,תסנכ תיבל
.וז תקולחמל םיכיישה תורוקמ

תופירח דגנתמ (וט ,אי האיב ירוסיא תוכלה) ם"במרה
:וז הרמוחל

םינואגה תצקמל תובושת אצמתו תומוקמ תצקמב אצמתש הז ןכו
תדלויו ,םיעברא ףוס דע התטמ שמשת אל רכז תדלויש
,העבשה ךותב אלא םד התאר אלש פ"עאו ,םינומש רחא הבקנ
תוסורוקיפא ךרדו תובושתה ןתואב אוה תועט אלא גהנמ הז ןיא
ןפוכל הוצמו ,הז רבד ודמל ןיקודצה ןמו תומוקמה ןתואב
'ז רופסתש םימכח ירבדל ןריזחהלו ןבלמ איצוהל ידכ
.ונראיבש ומכ דבלב םייקנ םימי

תאמוטב םירימחמה יפלכ הנבה הלגמ [16]ש"בירה ותמועל
:(מ ןמיס ש"בירה ת"וש) וז הרמוח לטבל רסואו תדלוי

ףא ,תדלוי לש רהוט ימיב רימחהל םש וגהנש המב ,לבא
רדגל הז וגהנ םאש רמוא ינא הזב ,ןהב האור הניא םא
ינפמ ,תויקנ ינפמ וא ,רתומ אוהש עודיש פ"עא ,תושירפו
,םגהנמ לע םחינהל יואר ,הב םייוצמ םימד םימיה ןתואבש
,תועטב ןכ וגהנ םא לבא .םהינפב התוא ןיריתמ ןיאו
םיעוטש םעידוהל יואר ,ןידה ןמ רוסאש םירובסש ינפמ
.םיקודצה ןמ םהל אציש גהנמ אוהו ,םה

ברה .וז הרמוחל םסחיב הכלה יקסופ םיקלחנ ונימי דע
וב האורו ,הז גהנמ תופיקתב ללוש [17]ףסוי הידבוע
השיאהש אוה ישעמה שוריפה ירהש ,אלוק ידיל יתאד ארמוח
יכדרמ ברה ותמועל .םישדוח השולשל בורק הלעבל תרסאנ
יכרד) ומייקל ךישמהל הז גהנמ םיגהונל הרומ והילא
לובטל אלש םיגהונש תומוקמ שי" :(דיק 'מע אי קרפ הרהט
םשל ותנווכו הזב רימחהל הצורה לכו ...הרהט ימי לכ
ותוא םייקל ובתכש םינורחאה תצק לע ךומסל ול שי םימש
."גהנמ

ונינפב חתופ היפויתא ידוהי לש םגהנמש ,םידמל ונאצמנ
תפוקתמ לארשי םעב ומייקתהש תומודק תוקולחמ תנבהל רהוצ
.ונא ונימי דעו ינש תיב

תורעה ריעהש הליש רודגיבא ברה ינכש-ידידיל הדות [*]
.הז רמאמל תובושח
ריכהל הצורה ןכלו הכלה ירפס ןיא היפויתא ידוהיל [1]
בייח ,לארשי ץראל םתיילע םדוק וגהנש הכלהה יגהנמ תא
.הדעה ימכח םע תונויארו החיש לש ךרדב תאז תושעל
םלוא ,הללק אוה ם'גרמ הלימה לש ילולימה המוגרת [2]
.תואמטה םוקמל יוניכ אוה ו'דוג ם'גרמ
התייה אל ,םהבש םינטקב הארנכ ,םירפכהמ קלחב [3]
ףוס דע תודינה םע דחי הראשנ איה תדלויל תדחוימ התקב
.התאמוט ימי
יסוי :האר ,היפויתא ידוהי לש הלימה יגהנמ תבחרהל [4]
,"היפויתא ידוהי גהנמבו תורודה יארב תבשב הלימ" ,ויז
.ג"סשת ךל ךל תשרפ ,יעובשה ףדה
דימת אוה הליבט םוי היפויתא ידוהי לש םגהנמל [5]
.םוצ םוי
םילשורי ,םיגהנמו תורוסמ תורוק םישלפה ,ינשק ןבואר [6]
.18 'מע ,ו"לשת
ןוויכמ ,קוניתה תליבט אלל תדלויה תליבטל ךרע ןיא [7]
קוניתה תליבטש ,ןאכמ .ומא תא קוניתה אמטי הקנהה תעשבש
ובשחש יפכ ,ירצונ גהנמ הניאו הרהט ךרוצל איה ומא בגא
.תועטב םיבר
היפויתא ידוהי ידיב אצמנה תוכרבו תוליפת רפס [8]
.הרהטו הדיל יסקט תעשב הליפתו האירקל רקיעב שמשמו
עיגה םשמש הארנו תיפויתאה הייסנכה ידיב םג יוצמ רפסה
םוגרתו תורעה ,אובמ יווילב ,רפסה .היפויתא ידוהי לא
.ד"כשת תנשב דנרבמרוו יכדרמ י"ע אצי תירבעל
ימלשורי ,סולקנוא :ל"זח חורב םימגרתמה ודיפקה ךכו [9]
."הלש רהוט" אפיסבו "רהוט םד" אשירב םגרתל ,אתטישפו
ירוסיא תוכלה ,ם"במר :האר ,ל"זחב תדלוי ןיד םוכיסל
.ז-ה אי ;ה ד האיב
תירואהו ינורמוש ,הטגלוו ,םיעבש :םימוגרתה [10]
.(זעגל הרותה םוגרת)
ןנעל תווצמה רפס) םיארקה םג וטקנ וז הטישב [11]
ונדיב ןיא) םינורמושהו (51 'מע יבכרה תרודהמ ,אישנה
םינורמושה גהנמ לע יתעמש .םינורמושה לש תוכלה רפס
רפס ,ילוכשא באז ןורהא םג בתוכ ךכו הקדצ םימינבמ
.(רוקמ ןויצ אלל ,44-45 'מע ,ג"לשת םילשורי ,םישלפה
:(א"ע ,וס הדינ ילבב) אריז יבר לש ותעיבק רחאל [12]
םד תפיט תואור וליפאש ןמצע לע ורימחה לארשי תונב"
,תקולחמה טעמ המצמוצ ,"םייקנ העבש הילע תובשוי לדרחכ
תדלוי םדל הדינ םד ןיב םיניחבמ ונא ןיא בוש ירהש
הרתונ ןיידע ךא .םד תייאר לכב הלעבל השיא םירסואו
דעו תדלויה תייאר ףוסמש םימיה תפוקת יבגל תקולחמה
.םינומשה/םיעבראה םויה
בירקהלו רפכהמ םיאמטה לכ תא איצוהל וגהנש ךותמ [14]
ריעכ םרפכל וסחייתהש קיסמ ינא דיגסמ לכ דיל תונברק
ונא םיאצומ המוד העפות .שדוקב םיתרשמכ םמצעלו שדקמה
'מע ,שדקמה תליגמ :לשמל האר ,ןרמוק תכ ירבח לצא
.136 'מע ב ךרכ ןידי תרודהמ ,17 הרוש המ
היפויתא ידוהי גהנמ יפלש ,יל ריעה הליש ברה [15]
םימיה 33 ןיבו םינושארה םימיה תעבש ןיב הנחבה ןיא
וליאו ,הבקנ תדילב 66 -ו 14 ןיבו ,רכז תדילב םהירחאש
ןיבו תדלוי לש הדינ תאמוט ןיב שרופמב ןיחבמ ארקמה
םיסק לואשל יתיסינ רשאכ ,םירקמ רפסמב .תדלוי תאמוט
הבושת יתלביק אל ,בותכה טשפ ןיבו םגהנמ ןיב הריתס לע
ךורעל םוקמ שי ."!והזו םישוע ךכ" :ורמא םה ,תקפסמ
ידכ ארקמה טשפ ןיבו םהיגהנמ ןיבש סחיה לע דרפנ רקחמ
וא בותכה טשפ ךותמ םגהנמ תא ובציע םאה קמועל ןוחבל
.םיקוספה תא ומאת אל הלאשכ םג פ"עב תורוסמ ורמישש
.היינשה הדמעל הטונ יתעד
האמה ףוס ,רי'גלא-דרפס ,תשש ברה ןב קחצי ברה [16]
.הרשע עבראה
,הבר תוכיראב ומ-זכ 'מע ב ךרכ ,תיבה תרהט [17]
.'ה ק"ס גל 'מעבו חכ 'מעב רקיעב