ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

276 רפסמ

ט"נשת ,המורת תשרפ

"שדקמ יל ושעו"

ןהכה לאומש 'ר

םילשורי"...שדקמ יל ושעו" ןושלב חתופ רבדמב דעומ להוא ןכשמ תיישע יוויצ
,ררבתמ השרפה ךשמהמ ירהש ,ןאכ וז ןושל ההומת הרואכל .(ח הכ 'מש)
,"ךתלחנ רהב ומעטתו ומאבת" םויק רחאל םקויש שדקמב ןאכ רבודמ אלש
וט םש) "ךידי וננוכ 'ה שדקמ" :םיה תפש לע םילואגה לש םריש ירבדכ
'ר דמע וז ההימת לע .דבלב רבדמה תפוקתל יערא להואב רבודמ אלא ,(זי
"שדקמ יל ושעו" יוויצה ,ותעדלו ,רתא לע תומשל ושוריפב רטע ןב םייח
לארשי ויהיש ןמז לכב ,ץראל ןתסינכב ןיב רבדמב ןיב ,םינמזה לכ" ללוכ
היישע ןכשמה השעמ שארבש הז יוויצב תוארל ןיא :רמוא יווה ,"תורודל םש
רבע לא ועסמ תפוקתב םירצממ אצויה םעה תא הווליש ,דבלב ינמז ןכשמ לש
ןהו רבדמה תפוקתל ןה ,"םינמזה לכ"ל תורודל הווצמ אלא ,תחטבומה ץראה
לארשיש םישדקמל תסחייתמ וז הווצמש דבלב וז אלו .ץראב תולחנתהה תפוקתל
ויה ןיכירצו" :וירבד ךשמהב ןשרפה ןייצש יפכ אלא ,לארשי ץראב ונבי
תעמ תומוקמה לכ 'ה רסאש וניצמש אלא ,תויולגב וליפא ןכ תושעל לארשי
"הלחנה לאו החונמה לא התע דע םתאב אל יכ" :ורמאכ ,שדקמה תיב הנבנש
הווצמכ תניוצמ הנניא ונתשרפב 'הל שדקמ תיינב תודוא הווצמה .(ט בי 'בד)
םכאבב" רמאנ הז ןוירטירקל תוכיישה תווצמ לש ןתחיתפב ןכש ,ץראב היולתה
החנהה תנבומ ךכיפל .ב"צויכו "םכיתבשומ ץרא לא ואבת יכ" וא "ץראה לא
םג רמולכ ,(ןשרפה ןושלכ) "תויולגב וליפא" הרואכלש ,רטע ןב ח"ר לש
םלואו .הפקת "שדקמ יל ושעו" הווצמה היהת ,םשל ולגי לארשיש תוצראב
תחיבז םוקמש ,וירבד ךשמהב ריכזה רטע ןב ח"רש ,'האר' תרדסב רומאה ןמ
דגיהה תא ןשרפה טטצמ הנממש השרפה ןכש ,דבלב לארשי ץראב אוה תונברקה
םיקחה הלא" :תרתוכב תחתופ ,"הלחנה לאו החונמה לא התע דע םתאב אל יכ"
"התשרל ךל ךיתבא יקלא 'ה ןתנ רשא ץ ר א ב תושעל ורמשת רשא םיטפשמהו
חטבל ובשיו ןדריה תא ורבעי לארשיש רחאש ,איה םירבדה תועמשמ .(א םש)
רשא םוקמה" אוה ,תונברק תברקהל ץ ר א ב םיוסמ םוקמ עבקיי ,םצראב
,"המש" - "םכיחבזו םכיתולוע ...ואיבת ה מ ש ...וב םכיקלא 'ה רחבי
."ךל ךיתבא יקלא 'ה ןתנ רשא ץראב" ,"'ה רחבי רשא םוקמב"

דעומ להוא תא וב וניכשה לארשיש םוקמהש ,הלוע עשוהי רפסבש חי קרפמ
שוביכ תונש עבש םותב ל"זח תרוסמ יפל היה הזו ,הליש היה ,עובק םוקמכ
להוא תנכשהל רשקהב םש בותכה ךמס לע ,םיטבשל התקולח תונש עבש -ו ץראה
."םהינפל השבכנ ץראהו" :הלישב דעומ

'פוש) "הלשב םיקלאה תיב" :"תיב" םג םינוש תורוקמב הנוכמ הליש שדקמ
ותרוצ רואית ןיב ,וז המודמ הריתס .(דכ א א"מש) "ולש 'ה תיב"ו (אל חי
,חע 'הת ומכ ,םיפסונ תומוקמבו) חי קרפ עשוהי) להואכ הליש ןכשמ לש
,ל"זח י"ע הבשוי ,תיבכ הליש שדקמ ראות םהבש םירחאה תורוקמה ןיבל (ס
ויתוריקב קר ךא ,םינבא לש הנבמב יונב היה הליש שדקמ םנמאש וריבסהש ךכב
[1].להוא תועיריב הסוכו ןבא תרקת רסח היה וגג וליאו ,דבלב

יוטיבב הרות הנשמב זמרנש םוקמ ותואכ הליש שדקמ בשחנ ,ל"זח תרוסמ יפל
םשב שי ןכאו .("הלחנה לאו החונמה לא התע דע םתאב אל יכ") "החונמ"
"החונמה" איה ,הוולש לע זומרל ידכ ,"ולש" :המש לש רחאה ביתכבו "הליש"
.תזמרנה

:"הריחבה תיב" יוניכב ל"זח י"ע ונוכ לארשיב םישדקמ ינשש ,ןייצל יוארה ןמ
ךמס לע תאזו ,המלש ואנבש םילשוריב שדקמהו [2]הלישבש הריחבה תיב"
.(בי 'בדב) "'ה רחבי רשא םוקמה" ןושלה

הבשחנו ,"הלחנ"ו "החונמ" ,הרותב םיזומרה תומוקמה ןמ דחאכ הבשחנ הליש
תאובנב םג תוארל ןתינ תאז ."'ה רחבי רשא םוקמה"כ המויק תונש ךשמב
ז 'רי) "ולישב רשא ימוקמ לא אנ וכל" :םעל ארוק אוה הבש ,והימרי
.הנושארב וב יתרחבש םוקמה לא :רמולכ ,(בי

םינש עשתו םישישו תואמ שולש ונוכמ לע הליש שדקמ דמע ,ל"זח תרוסמ יפל
.יתמרה לאומש ימי דעו עשוהי תומימ ,(בי ,א הליגמ ימלשורי)

תונבל םוקמ ,הרואכל היה ,ליעל ואבוה וירבדש ,רטע ןב םייח 'ר יפל
תוטרופמ תועידי ונידיב שי ןכאו ,ץראל ץוחבש "תויולגב" םג םישדקמ
דחא .םירצמ ץראב םהינש ,ץראל ץוחב ונב לארשיש םישדקמ ינש לע יידמל
"בי שדקמ" ינשהו ,סילופוטנואלבש "וינוח תיב" היה הלאה םישדקמה ינשמ
,קיסהל ןתינ ב"ע טק תוחנמב ארמגה ןמ .הנוילעה םירצמבש הניטנפלאב
:והיעשי לש המולעה ותאובנ לע וכמתסה םירצמ ץראב 'הל תוחבזמה ינובש
'שי) "'הל הלובג לע הבצמו םירצמ ץרא ךותב 'הל חבזמ היהי אוהה םויב"
.(טי טי

םקוה ,םילשוריבש שדקמה תיב תרוצב הנבנ [3]ם"במרה יפלש ,"וינוח תיב"
םייתאממ הלעמל ;םילשורי ןברוח ירחא דע םייקתהו ,ס"הנפל היינשה האמב
וירחאו ,סופול תדוקפב וירעש ורגסנ רשאכ םייקתהל לדח הז שדקמ .הנש
[4].הירדנסכלאב םייאמור םיביצנכ ושמישש ,סונילופ

תרוסמה ןמ עמתשמש יפכ ,םימש םשל הנבנ וינוח שדקמ ,םימכחה בור תעדל
וינוחש ,אבומ (בע ,טק) תוחנמב אתיירבב .הז שדקמ לש ודוסיי לע תידומלתה
םישנא לע ."םימש םשל הלוע וילע הלעה"ו םירצמ לש הירדנסכלאב חבזמ הנב
,גי) תוחנמב הנשמב ונינש ,וינוח תיבב 'הל םהיתונברק תא איבהל ורדנש
וינוח תיבב הלוע ןברק בירקהל רדנש ימ לש וניד ,אמק אנת יפלש ,(י
םירבדמ ."...אצי - וינוח תיבב הבירקה םאו [םילשוריב] ,שדקמב הנבירקי"ש
םוקמ תא ופידעהש (םיטעמ הארנה לככ) םידוהי ,הארנכ ,ויהש הלוע הלא
.ימלשוריה שדקמב םתחיבז ינפ לע ,הירדנסכלאבש וינוח שדקמב םהיתונברק תחיבז
ןיבירקמש יתעמש" :קחצי 'ר לש תזעונ העד תאבומ (א"ע ,י) הליגמ תכסמב
קחצי 'ר םנמא .ינשה תיבה ןברוח ירחא רמולכ ,"הזה ןמזב וינוח תיבב
יניעבש ,קיסהל ןתינ ("יתעמש") וז "ותעומש"מ ךא ,וז ותעדמ וב רזח
םוקמכ ,גיוסמ םג םא ,הכלהה תניחבמ לבוקמ דמעמ וינוח שדקמל היה םימכחה
.תונברק תחיבז לש
הליגמ י"פע) םיבכוכ תדובע תיבכ בשחנ אל וינוח תיב ,םימכחה בור תעדל
.(א"ע ,י

ידוהי לש םשדקמ :םירצמב רחא ידוהי שדקמ היה ,ןכל םדוק הנש תואמ עבראכ
ומויק לע .םירצמ לש ימורדה הלובגב תיאבצ הבשומב ובשיש םידוהי ,בי
םיסוריפפ תרוצב ,וזה האמה תליחתמ םייגולואיכרא םיאצמממ עדונ הז שדקמ לש
ידוהי י"ע הנוכ ביב שדקמה .קיתעה ירבעה בתכל המודה בתכב םיבותכה
ועדונ "בי יבתכ" ךותמ .("םיקלא 'ה שדקמ) "אהלא והי יז ארוגא" םוקמה
,תשוחנ תותלד ,תיזג ירעש ,ןבא ידומע :שדקמה תרוצ לע םייללכ םיווק
,םיירצמ םיאנק י"ע ברח בי ידוהי לש םשדקמש עדונ ןכ ומכ .'וכו זרא תרקת
ןמ רבכ ונל עודיכ ,ןכש .יחה ןמ תונברוקה תחיבז תא הער ןיעב וארש
םקשל םהל ריתהל םתשקבב .(בכ ח 'מש) "םירצמ תבעות" וז התייה ,הרותה
תרוטק תחנמ וב ריטקהל איה םתשקבש בי ידוהי םימיעטמ ,ברחה םשדקמ תא
.(!רשב יחבז אלו)

םויקל םינורחאה תורודב ,הארנה לככ ,םירצמב םשדקמ תא ונב בי ידוהי
ימיב ינשה תיבבש לודגה ןהכה לא םתיינפ ךותמ .םילשוריב ןושארה תיבה
תונוטלשה לצא םרובע לדתשהל םילשורי ידוהי תרזע רבדב היינפ ,ןויצ תביש
ידוהיש ,קיסהל ןתינ ,ברחה םשדקמ תא שדחמ תונבל ןוישר גישהל םייסרפה
םדידל יכ .םתודהימ הייטס םושמ םירצמ תלוגב םשדקמ םויקב ואר אל בי
.םילשוריבש שדקמה תיבל ףסונ ,'ה תדובעל שדקמ אצמיי םירצמבש אוה ימיטיגל ךא
.הנש םייתאמכ ולית לע דמע ,ס"הנפל 410 תנשב ברחש ,בי שדקמ

דעומ להוא ןכשמ תיישעב הנושארל העצוב "שדקמ יל ושעו" תווצמ לש המויק
תומוקמ לכב םקוה אוה אלא ,עובק םוקמ היה אל הז "שדקמ"לו ,יניס רבדמב
םקוה ,עשוהי לש ותגהנהב ןדריה רבעמ ירחא .םהיעסמב לארשי לש םתיינח
,םישדקה שדוקב ומוקממ תירבה ןורא רדענ וז הפוקתבש אלא ,לגלגב ןכשמה
תפוקת םותב .םהלש שוביכה תומחלמב לארשי אבצ ינפל אשינ ןוראה ןכש
.הנש םיעבשו תואמ שולש "הריחבה תיב"כ שמישש ,הליש שדקמ םקוה שוביכה
בונב 'ה תדובעל םייפוליח םיזכרמ הז רחא הזב ועבקנ הליש ןברוח םע
ןוויכמ .תירבה ןורא היה אל םלועמ הלא םיזכרמ ינשבש אלא ,ןועבגבו
להואב ןכמ רחאלו ,םירעי תירקב תינמז ןכוש ,םיתשלפה י"ע ותחיקל רחאלש
ריבדל ןוראה רזחוה המלש שדקמ ןיינב םע קר .םילשוריב דוד ול עטנש
ודחוא ,הלישבש הריחבה תיבב םג ומכ רבדמבש דעומ להואב ומכו ,תיבה
תווצמ .תונברוקה תדובעל חבזמהו תירבה ןורא ,דחא םחתימב ,דחא גג תחת
תיינבב רמול ךירצ ןיאו ,הליש שדקמ תמקהב םג אופא המיוק "שדקמ יל ושעו"
(הנורחאו) תפסונ םעפ םיוקת וז הווצמ .םילשוריבש ינשהו ןושארה שדקמה תיב
.ונימיב הרהמב ,ישילשה תיבה תיינבב


:תורעה
.'י קרפ "הבר םלוע רדס" פ"ע .1
.םש "הבר םלוע רדס" פ"ע .2
.ג"י קרפ תוחנמל ולש תוינשמה שוריפב .3
.'י קרפ ,'ז רפס ,"תומחלמ" ורפסב והיתתמ ןב ףסוי פ"ע .4