ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

482 רפסמ

ג"סשת ,המורת תשרפ

ןכשמה תכאלמל תיגולורמונה תונשרפה

ןליא-רב ריאמ 'פורפ

לארשי םע תודלותל הקלחמה
ילמסה םעמשמ םלואו ,עודיו רכומ אוה ןכשמה תוילמס אשונ
.עודי-יתלב םוחתל בשחנ ןכשמה תא םיוולמה םירפסמה לש
ל-אה תניכש תא למסמ ןכשמהש ךכ לע קלוח ןיא ,רמולכ
,ןחלוש :ליגר תיב יצפחל םיליבקמ ןכשמה יצפחו ,ומעב
ףא ,'ה תיבכ ןכשמה למס תא םימיצעמו ,הרונמו ןורא
.תצקמב הנוש ןפואב םיצפחהמ דחא לכ ריבסהל ןתינ יכ
תא םיוולמה םירפסמל ילמס שוריפ תקנעה ,תאז תמועל
תיתרוסמה תונשרפהש רכומ יתלב ןיינע איה ןכשמה השעמ
םיסחיימה םישוריפ ינש ואבוי ןלהל .ול השרדנ אל טעמכ
.הרותל תיגולורמונ תונשרפ ונייה ,ןכשמה ירפסמל תועמשמ

הימחנ 'ר .א

םירפסמה דחא תא יגולורמונ ןפואב ראיבש םינושארה דחא
היינשה האמה ןב) הימחנ 'ר אנתה היה ,ןכשמב םירושקה
:(הריפסל
דגנכ - רבדמב השמ השעש דעומ להא :רמוא הימחנ יבר היה
ונכו רויכ ;ץראו םימש דגנכ - תועירי ;תישארב השעמ
;תומהבה לכ דגנכ - הלועה חבזמ ;תישארב ימי תשש דגנכ -
;הנבלו המח דגנכ - הרונמ ;םימשבה לכ דגנכ - תרטקה חבזמ
,םלועה תא ןישמשמה םיבכוכ 'ז דגנכ - היתורנ העבש
.[1] ל"כנח ם"צש ןה ולאו

ונקתנ הרונמה ינק תעבש ,הימחנ 'ר לש ותעדל ,רומאל
התייהש סומסוקה תסיפתל םאתהב ,םיבכוכה תעבש דגנכ
הדבועכ חינמ הז שוריפ .[2] תיטסינלהה הפוקתב תלבוקמ
ינב םידוהיל תרכומה וז איה הרותבש סומסוקה תסיפתש
ימונורטסא ןפואב הנוכנ איה יכו ,הריפסל היינשה האמה
הז שוריפ ,ןכ לע רתי .(הלימה לש תינרדומה תועמשמב)
תלאשמו ,הרותב 7 רפסמה לש ויתועפוה יובירמ םלעתמ
תעבש לש הז ומכ שוריפ ליחהל ןתינ הדימ וזיאב :דוסיה
תכאלמב 7 רפסמה עיפומ םהבש םיפסונ םירקמב הרונמה ינק
תויוגייתסהה תורמל .האמוט ימי 7 וא תויזה 7 ןוגכ ,ןכשמה
וב שיש םעטה ןמ ולו ,ןויצל הז שוריפ יואר ,תורומאה
עדומה אנתכ ותשרדב הלגתמ הימחנ 'רש דוע המ ,תוינושאר
תומוקמב וירבדמ עודיש יפכ ,םירפסמה לש תילמסה םתועמשמל
.[3] םיפסונ

(י"שר לש וריכזמו ודימלת) ינשושה היעמש 'ר .ב

רכומ וניא יכ רמול ןתינ ןלהל ןודיי רשא שוריפה לע
-כ ינפל .ינרדומה רקחמב וא ארקמה תונשרפ תודלותב
לע ינשושה היעמש 'ר לש ושוריפ רואל אצוה הנש 140
רכזוה אל זאמו ,5 ןכנימ די-בתכ ךותמ ,המורת תשרפ
רוזחנ .השרפה הרמגנ" :קיתעמה ןייצ דיה בתכב .[4] טעמכ
היעמש יבר דסיש שרדמה יפ לע התוא שרפל השרפה שארל
.היעמש 'ר לש ותוהז רבדב לארשי ימכח וקלחנו ,"ינשושה
לש ודימלת ,היעמש 'רב רבודמ רנילרב א"ר לש ותעדל
םירחא ;'וריכזמ'ל היהו ןיאושינב ובורקל ךפהש ,י"שר
'ר .[5] רחא םכח לע דמלמ 'ינשושה' יוניכה יכ ורבס
,ארקמה לע) םינוש םישוריפ רביח י"שר לש ודימלת היעמש
י"שר לש ושוריפ ידמולש רבתסמו ,(םיטויפהו דומלתה
אוה יכ עודי .ובר שוריפב תעקושמה ותרותמ תצק םיריכמ
ןכא אוהש הארנו ,תודימו דימת תותכסמ לע שוריפ רביח
שוריפה תא םא םג ,םרב .[6] ןלהלש שוריפה תא בתכש הז
ןשרפב רבודמ ןיידע ,י"שר דימלת היעמש 'ר רביח אל הזה
האמה) היעמש 'ר לש ותפוקתמ קוחר אל ןמזב יחש יזנכשא
ההובג הלמסה תמרב ןייטצמ היעמש 'ר לש ושוריפ .(ב"יה
היעמש 'ר .רבד לכל ירוגילא שרדמל ותוא תכפוה רשא
תא םג אלא ,טעמכ ,ץפח לכבש תוילמסה תא קר אל ריבסמ
הזכש רותבו ,ןכשמה תכאלמב םירפסמה לש תילמסה תועמשמה
,השעמל .(רתי-תוירוקמ אל םא) המיהדמ תוירוקמ הלגמ אוה
יהשלכ העפשה הנשי םא םג יכ תוארהל ןתינ הרתי תולקב
שוריפלש ירה ןשרפה לש תיללכה ותשיג לע הריצי רפס לש
ושוריפ .תויכשמה אל םג הארנה לככו ,םידקת לכ ןיא ומצע
תונשרפה תודלותב תימעפ-דח העפות אופא אוה היעמש 'ר לש
:הז שוריפמ טעמ אבוי ןלהל .תיארקמה

תונתמ 15 השרפב שי ,'םתאמ וחקת רשא המורתה תאזו'
15 דגנכ וא ,דוד רמאש תולעמה יריש 15 דגנכ ןכשמל
'םיאולימ ינבאו םהש ינבא' .םינהכ תכרבבש תוביתה
:ה"בקהל השמ ול רמא ,רחא רבד' .12 ויהש םיטבשה תוכזב
םשכ :ה"בקה ול רמא ?ותוא השעא ךאיה !םלוע לש ןובר
ןאכ ונדמלו .ותוא השע ןכ ,םלועה תאו ךפוג תא יתארבש
:"םדאה ףוג"לו "םלוע"ל המוד ןכשמב השענש המ

םלועב םדאה ףוגב ןכשמב
ץרא ידוסיב םירה תוילוחב תועלצ םינדאב םישרק
רפעב םיפוצמ (םירה) רשב תופוצמ תועלצ בהז יפוצמ םישרק
םיחתמנ תונליאו דוסיה ירקיע םיחתמנ םידיגו םירביא םישרקב םיחירב
ץרא םיסכמ םימש םירביא הסכמ רוע םיסכמ תועירי
;(הלעמל) שא םימש תודלות
;(עצמאב) חור ריוא תודלות
(הטמל) םימ ץרא תודלות
שא ושאר
חור - ובל
םימ ונטבו
םימו חור שא
הנש תומי ה"סש םידיג ה"סשו םירביא ח"מר תווצמ ג"ירת ובו ןורא
םיבורככ וב םיסט תופועה בלה לע תוסורפ האירה יפנכ תרופכה לע םיסורפ םיבורכה יפנכ
:תוניפ 4
םורדו ןופצ ,ברעמ ,חרזמ
:'וב ןיגהנתמ ןינימ' 4
הייאר ,עמשמ ,העיד ,רוביד
םייוסיכ 4
:םלוע לש ודוה םירבד 4
חור ,שא ,םימ ,ץרא
רעיש ,רוע ,םד ,רשב :תואירב 4 םיטיש ידומע 4
הבורש ,וז תחתופמ הלמסה תכרעמב ךישממו ךלוה ןשרפה
םייגולורמונ םיניינע הב שי ךשמהב םא ףא ,יגולורמונ וניא
,םלועה תומוא 70 תמועל ןכשמה ידומע 70 ןוגכ ,םיפסונ
.םירצמל וניתובא ודריש שפנ 70 -ו ןכשמב םילכ 70

'ר עיצמש הלמסהה תכרעמ יכ דוע ןיוצי עצמה רצוק לשב
לש םהיתובקעב הב עסופ אוה .ירמגל השדח הניא היעמש
רפס רבחמ .ןואג הידעס ברו הריצי רפס רבחמ :םיינש
הנשה ,םדאה ןיבש הלבקהל סחיב תומוד תונעט ןעט הריצי
יכ הארמ רפסה רבחמ .ללכ ןכשמב קוסעל ילבמ ,םלועהו
השוע אוהו ,'שפנב ...הנשב ...םלועב' תשלושמ הלבקה תמייק
.[7] (םירבדה תלפכה ךות םיתעל) !םעפ םירשעמ רתוי ןכ
םלועה ,םדאה ןיב תשלושמ הלבקה תואיצמב שי ,רמולכ
רשא ,ןואג הידעס בר אב וז הטיש תובקעב .[8] הנשהו
אלא ,המוד תשלושמ הלבקה עיצהו ,הריצי רפס תא שריפ
,'עצמאב' ןכשמה אצמנ ךכו ,ןכשמה ספות 'הנש'ה םוקמ תאש
ירבד .יתמאה םלועה ןיבל ,םדאה אוה ,ןטקה םלועה ןיב
ארזע ןבא םהרבא 'ר לש ךוראה ושוריפב ואבוה ןואגה
:מ ,הכ תומש לע

תרופכהו ןוראה דוס ןיבת ךבלב המכח םשה ךל ןתנ םאו
הרונמה רבד תכורפל ץוחמו םיפנכ ישרופ םהש םיבורכהו
הלועה חבזמ ןכשמה חתפל ץוחמו ,ןחלשהו תרטקה חבזמו
םה םירבדה הלאו .ונכ תאו רויכה תאו ,וילכ לכ תאו
םישנא ונרודב שי יכ ,ךל יתזמר הז רובעבו ,םיהל-א דובכ
ותמשנ דוס עדויהו .ירבד לע ולתהי ילוא ,םהיניעב םימכח
םדאה יכ ,ןוילעה םלועה ירבד תעדל לכוי ,ופוג תנוכתמו
ןמיסו ,ץראב ותאירב ףוס היה אוהו ,ןטק םלוע תומד
הנומש יכ ריכזה ןואגהו ."הלכ ןטקבו לחה לודגב" רבדל
םלועב םהומכו ,יעצמא םלוע אוהש ,ןכשמב םה םירבד רשע
השענ בורכ לכ ,ללכה הנה .ןטקה םלועה הככו ,ןוילעה
ךרוצ ןיאו ,ליכשמה דומליש רובעב םג ,ןוילעה חכ לבקל
.[9] ךיראהל

םייושעו 'עצמא'ב םה ןכשמב םירבד 18 יכ רבס ג"סר ,רמולכ
םלועבש םירבדה דגנכו ,ןוילעה םלועבש םירבדה דגנכ
ןויער לש 'םושיי'ב ,אופא ,רבודמ .םדאה אוה ,ןותחתה
.[10] סומסוקורקמ-ורקימה
תכאלמל םייגולורמונה םישוריפב תוארל השק ,רבד ףוס
חקלהו ,הבטימב ארקמה תונשרפ תא רבעב ועצוהש ןכשמה
ונאשכ היגולורמונב קוסעל םוקמ ןיאש אוה ,לוכיבכ ,ךכמ
רבדה ירשפא םאה לואשל שי ןיידע ךא .הרותה תא םישרפמ
םיוולמה םירפסמהש דועב ,ילמס רבסה שי ןכשמה יצפח לכלש
[11] ?תועמשמ ירדענ םה ןכשמה תא


זמר ,ךתולעהב םש) טית זמר ,ידוקפ ,ינועמש טוקלי [1]
תודימ ט"מ שרדמב ורוקמש ,(רבוב 'ש הדגא שרדמ ;טישת
שרדמ לע תורפס .(תוטעומ תוקתעהב אלא דרש אלש שרדמ)
ןתולשלתשהו לארשיב תושרדה ,ץנוצ ל"י :ךותב המושר הז
םילשורי ,(קבלא 'ח ידי לע םלשוהו ךרענ) תירוטסיהה
ינועמש טוקלי ,ןמיה 'ד ;274-273 ,46-45 'מע ,ז"שת
תומש ,מ"שת םילשורי ,ןשרדה ןועמש ונברל הרותה לע
.789 'מע ,ב
תפסות ןה 'ל"כנח ם"צש ןה ולאו' םילימה יכ ןכתיי [2]
,קדצ ,יתבש :םיבכוכה תעבשל הנווכה ,םוקמ לכמ .תינשרפ
םיאבומו ץראה תא םיבבוסה ,הנבל ,בכוכ ,הגונ ,המח ,םידאמ
תפוקתמ דמלנה קחרמ) ץראהמ קחרמ לש דרוי רדסב ןאכ
וז העד .(ץרא תא םיימימשה םיפוגה לש תרצקתמה הפקהה
,(103-102 ,ב השמ ייח) ןוליפ ידי לע ןכ ינפל העבוה
:האר .(ז ,ג ,ג םידוהיה תוינומדק) סופסוי ידי-לע ןכו
,םידוהיה תוינומדק ,סויבלפ סופסוי ,(םגרתמ) טילש 'א
םוכיס .םש תורעהבו 92 'מע ,א ,ו"לשת ביבא-לת םילשורי
השעמ' ,ןמרדל תימלוש :התע האר ,וב רקחמה בצמו הז אשונ
וילכו שדקמה / ןכשמה ןויער :'ןכשמה השעמ'ו 'תישארב
היפרגונוקיאב ויוטיבו םלועה תאירבל תילמסו תיגוציי תינבתכ
םשל רוביח ,םייניבה ימיב תיטנזיבה-תירצונהו תידוהיה
,תירבעה הטיסרבינואה ,היפוסוליפ רוטקוד ראותה תלבק
.31-20 'מע ,ס"שת םילשורי
הנשמב וירבד םע האוושהל םייואר ןאכ הימחנ 'ר ירבד [3]
?ןירדהנסל היואר אהתו ריעב אהי המכו" :ו ,א ןירדהנס
ירש דגנכ םישלשו םיתאמ :רמוא הימחנ יבר ;םירשעו האמ
םישלש :אינתו" :ב"ע ,אכק ארתב אבבב ךכב אצויכ ."תורשע
יכו :הימחנ יבר ול רמא ;הדוהי 'ר ירבד ,שממ הששו
!הששו םישלשכ אלא רמאנ אל אלהו ?הששו םישלש רמאנ
האר ."!ןירדהנס לש הבורכ לוקשש השנמ ןב ריאי הז אלא
'דהמ הבר תישארב ;ד"ע ומ ,ג"ה ,ב"פ םילקש 'ורי :דוע
.כ ,בל ,קבלא רודואית
A. Berliner, "Midrasch המורת", MGWJ, 13 (1864), [4]
des R. Schemaja Schoschanni zum Abschnitte pp.
ןייצל ילבמ) שדחמ ספדנ שוריפה 224-231, 259-264.
גרבסינהוי ,םילודגה תורואמ השלש ,דג א"יח :ךותב (ורוקמ תא
.גלק-גכק 'מע ,י"שת
;605 'מע ,ה"כשת םילשורי ,םייחה רוא ,לכימ םייח [5]
םילשורי ,ןייטשפע םהרבא 'ר יבתכ ,(ר ידהמ) ןמרבה מ"א
;(19 'עה הער :דחוימב) ש-אער 'מע ,א ,ז"ישת-י"שת
תפרצ ימכח לע אובמ ,יקסנאנזאפ א"ש ;בלק-אלק 'מע ,ב
,אובמ ,(ה"כשת םילשורי ,צ"ד) ג"ערת השרו ,ארקמה ישרפמ
הרודהמ ,תופסותה ילעב ,ךברוא א"א ;XXII XXIII 'מע
.37 34 'מע ,א ,ם"שת ,תיעיבר
,"םירישה רישל ושוריפו ינשושה היעמש 'ר" ,ןמסורג 'א [6]
םילשורי ,ראיורב יכדרמ ברל לבויה רפס ,(ךרוע) רשא-רב 'מ
.62 27 'מע ,א ,ב"נשת
Gruenwald, "A Preliminary Critical Edition
. of Sefer Yezira", IOS, 1 (1971), pp. 132-177
התונכל ןתינש ,הריצי רפס לש תצקמב הנוש הרודהמ [7]
. :רתאב היוצמ ,'תיגולורטסא הרודהמ'
ורפסש ןעדמה לש דחוימה ורפסב םג תמייק המוד הטיש [8]
,תוילגרמ 'מ) 'םיערז קרפ' םשב הנוכמ הזינגב הלגתנ רשא
'מע ,ד"לשת םילשורי ,הזינגה ןמ לארשי-ץרא תוכלה
'םיערז'ה ןיב תישענ םייעדמה םינותנב הלבקהה .(אצק ,אסק
.'םייח חור וב שיש רבדבו' ,(תוריפ) 'ןליא'ה ,(תוקרי)
ןכשמה השעמ לש הקילובמיסה" ,בגר 'ש :דוע האר [9]
'מע ,(ג"נשת) ביק ,יניס ,"ארקמל ע"באר לש ושוריפב
,תומש רפסל ןואג הידעס בר ישוריפ ,יבהצר 'י ;בסר-נר
.דלק-בלק 'מע ,ח"נשת םילשורי
אלו ,לודג ןיינע אוה סומסוקורקמ-ורקימה ןויער [10]
תכסמ ,(רידהמ) רברפש 'ד :האר .רוציקב אלא ןאכ רכזוי
םילשורי ,תישילש הרודהמ ,םולשה קרפו אטוז ץרא ךרד
,ןויטנאזיבב םירחא םיטועימו םידוהי ,ףרש 'א ;157 'מע ,ד"נשת
.דל-טי 'מע ,ה"נשת םילשורי
,תיתישארב היגולורמונ ,ןליא-רב 'מ :התע האר [11]
.ב"סשת תובוחר