ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

226 רפסמ

ח"נשת ,המורת תשרפ

קלמע רכז

ץרפ יסוי

תודהיב בשחוממ עדימל ןוכמהםילימה תא םיימעפ אורקל זנכשא תוליהק בור ברקב לבוקמ
תחתמ הריצב םעפ :(טי הכ 'בד) רוכז תשרפבש 'קלמע רכז'
,תאז תמועל ,םידרפסה .(רכז) לוגסב םעפו (רכז) 'ז תואל
דבלב תחא האירק םיארוק לוגסל הריצ ןיב םילידבמ םניאש
םשל םאהו ,ליחתה אוה יתמ ,הז גהנמ לש ורוקמ המ .הריצבו
?הלופכ האירקל םיקוקז ונא ןכא האירקה תווצמ םויק

[1],רבוקנפ ר"דו ראיורב ברה םינוש םירמאמב וקסע ולא תולאשב
.ונימיב ארקמה חסונו הרוסמה ירקוח ןיבמ םיבושחה ןמ םהש
(הריצב) 'רכז' הלמב דוקינה יכ ,קפס לש לצ ןיא ,םתעדל
."רוכז תשרפ"ב אורקל שי םג ךכו ;ןוכנהו ירוקמה דוקינה אוה
ערו חא ול ןיאו ,עיתפמ גהנמ אוה ומצע גהנמה יכ ,שיגדנ
תואסרגה תחא תבוטל עירכהל היה לבוקמ ירהש .הרותה תאירקב
,ןוגכ) םימעט וא דוקינ ,חסונ יניינעב ויהש תוקולחמה לכב
.(תואסרגה יתש ןיבמ תחא קר םיארוק "ביתכהו ירקה" תעפותב

הנושארל ריעה (רוביחה לש דיה-יבתכב) םישרושה 'סב ק"דרה
ךכו .םייארקמה םיידרפסה דיה-יבתכב דוקינב תקולחמה לע
(טי הכ 'בד) 'קלמע רכז תא החמת' :'רכז' ךרעב םש רמאנ
,תודוקנ שמחב (ה ל 'הת) "ושדק רכזל" לבא ,תודוקנ ששב
לכ םירפסה תצקמבו ;םירפסה תצקמב אוה ןכ ,היתווכ תילו
הארש דיעמ ק"דרה :תורחא םילימב .'תודוקנ שמחב "רכז"
רחא קלחבו ,םירפסה ןמ קלחב לוגסב תדקונמ 'רכז' הלמה תא
,םישרושה 'ס לש םיסופדב ,תאז תמועל .הריצב תדקונמ איה
ק"דרה תרעה תמייתסמ ,ט"יה האמל דעו היצנו יסופדמ לחה
תשרפב"ש 'רכז' הלימה :ונייהד .'היתווכ תילו' םילימב
הלא םיסופדבש הרעהה י"פע [2].לוגסב תדקונמ דימת "רוכז
ח"יה ,ז"יה תואמב םישמוחו םינוש הליפת ירודיס והגוה
הלימב) רפוס יתבש 'ר לש הליפתה רודיס :ןוגכ ,ט"יה תליחתו
"םייניע רואמ" שמוחהו ,(ש"רע תליפתבו "ירשא" תליפתב 'רכז'
.(ה"וורה) םייהנדייה ףלאוו 'ר לש
,ה"וורה לש ותרודהמ תאצ רחאל הנש הרשע-שמחכ ,1832 תנשב
ראתמ אוה ובו ,רעב רכששי 'רל "בר השעמ" רפסה רואל אצי
ואלמ הנשה רשא ,אנליוומ והילא 'ר ןואגה ,א"רגה יגהנמ תא
וידימלת ןיב תקולחמ איבמ רבחמה .ותריטפל הנש םייתאמ
לעב :"רוכז תשרפ"בש 'רכז' הלימה תא ארק דציכ ,א"רגה לש
רוכז 'פ (א"רגה) ארוק אוהשכ" :דיעמ ,רכששי 'ר ,רפסה
,ןי'זאלוומ םייח 'ר וליאו ,"ן"יזה תחת לוגסב רכז ארוק
תורקל בתכ רשאו" :המכסהב בתוכ ,רפסל ותמכסה תא ןתנ רשא
שמחב ארקש שודק הפמ יתעמש ינא ,תודוקנ ששב רכז רוכז 'פב
רמול ועטו ועמש םיעמושה םא יתעדי אלו ,(רכז=) תודוקנ
."וב רזח ותונקזב ילוא וא ,תודוקנ ששב

יתכלהה רוביחה רואל אצי ל"נה תודעה רחאל הנש םינומשכ
ץפחה' םשב עדונה ,ןהכה ריאמ לארשי 'ר לש - הרורב הנשמ -
,אתיירואדמ בויח איה "רוכז תשרפ" תאירקש ןוויכ .'םייח
שיש ,הכלהל עבק אוה ,הנוכנה האירקה יבגל קפס ול היהו
ןמיס) ונושלבו ,'קלמע רכז' םילימה תא הלופכ האירק אורקל
'קלמע רכז' תורקל ךירצש םירמוא שיד עד" :(חי ק"ס ,ה"פרת
'קלמע רכז' תורקל ךירצש םירמוא שיו ,יריצב (טי הכ 'בד)
ידי=] ש"י תאצל םהינש ארקי ארוקהש ןוכנהמ כ"עו ,לוגסב
שי :ןודינב םינוש םיגהנמ וברתנ רתוי רחואמ ."[םהינש
לע םירזוחש שי ,'קלמע רכז' :םילימה יתש לע קר םירזוחש
[3].קוספה לכ לע םירזוחש שיו ,'קלמע רכז תא החמת' :טפשמה


דוקינה יכ ,רבוקנפ ר"דו ראיורב ברה םינייצמ ,ליעל רומאכ
הלופכה האירקה גהנמל ןיאו ,הריצב אוה 'רכז' הביתב ןוכנה
,הרוסמה ןמ םיאיבמ םהש תויודעה ןמ הלוע ךכ .ךומסיש המ לע
.הרוסמה ימכחמו םיקיודמהו םימודקה םיינרבטה די-יבתכמ


בשחנה ,ז"יה האמה ןמ הרוסמה םכח ,יצרונמ הידידי המלש 'ר
םשב רוביח בתכ [4],ארקמה חסונ יניינעב ןורחאה קסופל
םישוביש לע ארקמה ירפס לכל תורעה ריעמ אוה ובו ,"יש תחנמ"
תורודהמבו ח"ש-ז"ש האיצנוו סופד תולודגה תוארקמב ולפנש
(לוגסבו הריצב) 'רכז' הביתה דוקינ לע [5].הילע תוכמוסה
ללכו ללכו ,הז דוקינל םיכסהש ןאכמו ,םולכ ריעמ וניא אוה
[6].ותונוכנ רבדב קפסה ולצא ררועתנ אל

,םיקיתעה דיה-יבתכב היוצמ הז ןיינעב תערכמ רתויה החכוהה
דואמ םיקיודמל םיבשחנו ,הרוסמה תפוקתל ךומסב ובתכנ רשא
די-בתכ [7],(
B19 :ונומיס) דרגנינל די-בתכ :םימעטבו דוקינב
[8].היורצ ן"יזב 'רכז' הביתה תדקונמ םלוכב .דועו 1053 ןושש

[9],"הבוצ-םרא רתכ" ,םסרופמה דיה-בתכ ונידיב יוצמ םויכ
תכאלמ .םלשה ך"נתה לש רתויב ךמסומהו רתויב קיתעה י"התכ
הנש ףלאמ הלעמל ינפל י"אב התשענ ולש הריסמהו דוקינה
לשב .תורודה לכב םינרסמה לודגל בשחנה ,רשא-ןב ןרהא י"ע
תוכלהל סיסבכ שמשל ם"במרה ידי-לע רחבנ אוה ותרקויו וקויד
רבעוה (רחואמה לכל) ו"ט-ה האמב [10].בתכ רשא הרותה-רפס
רומש היה ,ידרפסה תסנכה תיבב ,םשו ,הירוסבש בלחל "רתכה"
ןכלהמבשו ,ח"שת תנשב הבוצ םרא ידוהיב וצרפש תוערפל דע תפסכב
תוברל ,םירסח הרותה ישמוח תשמח לכ טעמכו ,דיה-בתכ קוזינ
.ןניקסע הבש 'רוכז תשרפ'

םלצל םירז םישנאל בלח ידוהי ושרה אל רתכה לש וסוחיי לשב
היה יהשלכ הסרג ררבל הצרש ימ .וב ןייעל וא דיה-בתכ תא
.רתכה חסונ תא רסומ היה הנוממהו ,בתכה לע התוא הלעמ
בתכה לע הלעה רשא ,ריפס בקעי 'ר היה םילאושה ןיבמ עודיה
הברמל .רתכב הסרגה תא תעדל שקיבו ,תולאש תואמ שמחמ הלעמל
'רכז' הלמה לש הדוקינל הסחייתה תולאשה ןיבמ תחא ,לזמה
,ה"כ (םירבד) :הבושתהו הלאשה חסונ הזו .רוכז תשרפבש
.(הבושתה) ןכ .(הלאשה) נח רכז טי
=תודוקנ שמחב=) נ"חב 'רכז' הלמה תדקונמ רתכב םאה :רמולכ
!ןכ - איה ,ןוהתיס השנמ 'ר ,הנוממה לש הבושתהו ,(רכז
[11]

דוקינה תא םייניבה-ימימ די-יבתכ תורשעב קדב רבוקנפ ר"ד
קלחב) םיקיודמל םיבשחנה ,דיה-יבתכב יכ ,אצמו 'רכז' הביתב
תוחפל םיבשחנה ,די-יבתכבו ,הריצב תדקונמ איה (םיידרפסהמ
תדקונמ איה (םייזנכשאה בורבו םיידרפסהמ קלחב) םיקיודמ
םיששוח ונייה ול" :ריעמ אוה ולא םיאצממ תובקעב .לוגסב
דיה-יבתכמ םיקוחרה דיה-יבתכב תואצמנה דוקינה תוטישל םג
הלופכ האירק אורקל םיליחתמ ונייהו ,םיקיודמה םיינרבטה
אל ,םיקיודמה דיה-יבתכ ןיבל םניבש ףוליח לש הרקמ לכב
[12]."הריבס העשב הרותה תאירק תא םימילשמ ונייה
,לוגסבו הריצב 'רכז' הלמה תדקונמ םויה ארקמה יסופד לכב
יל ןיא ,םירבדה רואל .לוגסבו לוגסב דוקינל רכז ןיאו
ךרוצ ןיאש ,רבוקנפ ר"דו ראיורב ברה לש םתעדל ףרטצהל אלא
.שמחב ייד אלא תודוקנ ששב

:םוכיסל
:םיידרפס די-יבתכב אצמש דוקינ תוטיש יתש ריכזמ ק"דרה -
...
.רכז-ו רכז
...
תשרפ"ב םבר ארק דציכ חוכיו ררועתמ א"רגה ידימלת ןיב -
...
.לוגסב וא הריצב ן"יז תואה םאה ,'רכז' הלימה תא "רוכז
...
האירק אורקל שיש ,הרורב הנשמב הכלה העבקנ קפסה לשב -
...
.לוגסב םעפו הריצב םעפ ,'קלמע רכז' םילימה תא הלופכ
...
,לילעב םיחיכומ רבוקנפ ר"דו ראיורב ברה וגיצהש םיאצממה -
...
ירוקמה דוקינה אוה (הריצב) 'רכז' הלימה לש דוקינה יכ
...
תודע לכו ,הנשויל הרטע ריזחהל שי ,םתעדל ,ןכלו .ןוכנהו
...
.הריצב רכז וארקי לארשי
...ת ו ר ע ה

;112-97 'מע ,(ן"שת) י ,םידגמ ,"ערכה םהל שיש תוארקמ" ,ראיורב 'מ .1
םע) "תודוקנ ששב וא שמחב 'קלמע רכז' :הרוסמו גהנמ" ,רבוקנפ ש"י
ארקמ ינויע ,(םיכרוע) יתפצ 'יו רופיצ 'מ ,רשכ 'ר :ךותב ,(םיחפסנ
.127-71 'מע ,ז"נשת ןג-תמר ,ןליא -רב תטיסרבינוא תאצוה ,ד ,תונשרפו
דיה-יבתכ ןיב םילדבהה לע הבחרהב דמוע (ךליאו 80 'מע ,םש) רבוקנפ .2
.םיסופדה ןיבו םישרושה 'ס לש
.1 הרעה 71 'מע ,םש רבוקנפ האר םיפסונ םיגהנמל .3
.ךליאו 101 'מע ,ו"לשת םילשורי ,תינרבטה הרוסמל אובמ ,ןיבי 'י .4
ב-א ,תולודגה תוארקמה תרודהמ תחימצו םייח ןב בקעי ,רבוקנפ ש"י .5
.ב"משת םילשורי ,(היצטרסיד)
,ונאזנול יד םחנמ 'ר ,רחא הרוסמ םכח םדק יצרונמ הידידי המלש 'רל .6
תולודגה תוארקמה ןתוא לע תורעה ריעמ אוה ורפסב ."הרות -רוא" לעב
רבד ריעמ וניא אוה םג ;םימעטהו דוקינה ןיינעבו רסחו אלמ ןיינעב
.לוגסבו הריצב 'רכז' הביתה דוקינ לע
ססבתמ ,ןתוד 'א 'פורפ תרדההב - ל"הצ ך"נת - םשב עודיה ,ך"נתה .7
.הז די-בתכ לע
לש ורמאמו ,110 'מע (1 הרעהב) ראיורב ברה לש ורמאמ הבחרהב האר .8
.101 'מע ,(2 הרעהב) רבוקנפ
.'רתכה' :רוציקב וא ,'בלח רתכ' םשב םג עודי דיה-בתכ .9
,קפס ןיא .'רתכה' לע תוססבתמה ,תודחא ך"נת תורודהמ םויה תומייק .10
,רתכה - תולודג תוארקמ :השדחה דוסיה תרודהמ איה ןלוכמ הבושחה יכ
,ןליא -רב תטיסרבינוא תאצוה ,ןהכ םחנמ 'פורפ :יעדמ ךרועו רידהמ
יפל) םיכרכ השימחב םירפס השיש רואל ואצי התע דע .ךליאו ב"נשת ג"ר
םיכלמ ,ב-א לאומש ,(הרודהמל יללכ אובמו) םיטפוש-עשוהי :(םתעפוה רדס
.א ךרכ תישארב רפסו והיעשי ,ב-א
."ןתנ תורואמ" יורק ,תובושתה תאו תולאשה תא ללוכה ,דיה-בתכ .11
"ןליא-רב" תטיסרבינוא דילש "הרוסמהו ארקמה לעפמ"ב יתדובע תרגסמב .12
םייארקמ די-יבתכ לש תובר תורשע וקדבנ ,ןהכ 'מ 'פורפ לש ותושארב
רבוקנפ לש וירבד תא םיקזחמו םיבש םהמ םילועה םיאצממהו ,םייניבה-ימימ
.דיה-יבתכב דוקינה יפוליח רבדב

עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה