ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

225 רפסמ

ח"נשת ,המורת תשרפ

רונקינ םוי

ץיבלקני לאפר ר"ד

לארשי תודלותל הקלחמההאנעתהל אליד אימוי ןילא" :םילימב תחתופ [1]תינעת תליגמ
תונעתהל אלש ולא םימי =) "ןוהב דפסמל אליד ןוהתצקמו ,ןוהב
,וללה םידחוימה םימיה ןיב .(םהב דופסל אלש ןתצקמבו ,םהב
."רונקינ םוי" הנוכמה ,רדאב ג"י םוי םג רכזנ ,הנומ הליגמהש
:הליגמל ןוילוכסב רמאנ הז םוי לע

,רונקינ :ורמא .רונקינ םוי (רדא שדוחב) היב רשע תלתב
...............
האירדנסכלאל רבוע היה ,ןוי יכלמ לש (אבצ רש=) סוכרמלופ
...............
דגנכו םילשורי דגנכ ודי ףינמ היהו ,םויו םוי לכב
...............
ידיב לפת יתמ :רמואו ץאנמו ףדגמו ףרחמו שדקמה תיב
...............
,ויתוליח ךותל ודרי ,יאנומשח תיב די הפקתשכו .הנסרהאו
...............
תא וכתחו ,ולש ןיבורקל ועיגהש דע ,ןיגרוה ויהו
...............
תא וכתחו ,םהילגרו םהידי תונהב תא וצצקו ,םשאר
...............
.שדקמה תיב דגנכ םואלתו ,וירבא תא וצצקו ,ושאר
...............
םילשוריו הדוהי דגנכ הפינהש דיו ,הואגב רבדש הפ :ורמא
...............
ןכ ושעש םוי .םהב השעת וז המקנ - שדקמה תיב לעו
...............
,ןייטשנטכיל יבצ תרודהמ ,תינעת תליגמ) בוט םוי ותוא ושע
...............
.(90 'מע ,1931/2 ,ט-ח ךרכ
HUCA ...............

םיססובמ םירבדה יכ ,דמלמ ןוילוכסב יוצמה רואיתב ןויעה
ימלשוריה דומלתב םיעיפומ םהש יפכ ,עוריאה ירואית לע
:םיעטקה ינש חסונ ןלהל .ילבבה דומלתבו

םוי והמ .רונקינ םוי (רדא שדוחב) היב רשע תלתב
...............
,האירדנסכלאל רבוע היה ןוי 'וכלמ לשמ ןוטלש ?רונקינ
...............
יבושב :רמאו ,ףדיגו ץאינו ףריחו ,םלשורי תא הארו
...............
,יינומשח לשמ דחא אציו .הזה לדגמה תא ץותא םולשב
...............
ןויכו .ולש ןיבורקל עיגהש דע ,ויתולייחב גרוה היהו
...............
,ושאר תא ךתחו ,וידי תא עטק ,ולש ןיבורקל עיגהש
...............
הטשפש דיהו ,המשאב רבידש הפה :ןטמלמ בתכו ,ץעב ןבחתו
...............
,ימלשורי) םלשורי דגנ (טומ=) סטנוקב ןיילתו ,הואגב
...............
.(ג דומע 'ע ףד ,ד"ה א קרפ הליגמ
...............

יכרפאמ דחא רונקינ :אינתד ?סוניירוט יאמו רונקינ יאמ
...............
הדוהי לע ודי ףינמ היה םויו םוי לכבו ,היה םינווי
...............
הרבגשכו .הנסמראו ידיב לופת יתמיא :רמואו ,םילשוריו
...............
,וילגרו וידי תונוהב וצצק ,םוחצנו יאנומשח תיב תוכלמ
...............
,הואגב רבדמ היהש הפ :ורמאו ,םילשורי ירעשב םואלתו
...............
המקנ םהב השעת - םילשורי לע תופינמ ויהש םיידיו
...............
.(ב 'מע חי ףד תינעת)
...............

,ברקה תוביסנל רשקב עדימ םיקפסמ םניא ונינפלש תורוקמה
,רונקינ ןיבו םיאנומשחה ןיב ברקה םוקמ תא םינייצמ םה ןיא
םיעוריאה לש קיודמה ירוטסיהה רשקהל םיסחייתמ םה ןיאו
,םירבדה ועריא הבש הפוקתה לע קר םהמ םידמל ונא .םיראותמה
ברקהש ,ונל עודי ןכו .םיאנומשחה תוכלמ תפוקת ,ונייהד
,וללה תורוקמה ןמ הלוע ןכ ומכ .רדאב ג"י םויב שחרתה
,םיאנומשחה לש םהידיב איהה תעב היוצמ התייה םילשורי ריעה יכ
ףסונ .ריעה תא שובכי אוה ,ובש םויל לחיימ היה רונקינו
.הווארל וגצוה רונקינ לש םיתורכה וירביא יכ ,םידמל ונא ךכל
םה ובש ,םוקמה ןיינעב תורוקמה ןיב תוריתס ןנשי םלוא
דגנ טומ לע גצוה ושאר ,ימלשוריה לש תרוסמה יפל .וגצוה
וגצוה וירביא ,ילבבה יפל .ריעל ץוחמ ונייהד ,םילשורי
ולתנ וירביא ,תינעת תליגמ פ"ע וליאו ,םילשורי ירעשב
.םילשורי ריעה ךותב ונייהד ,שדקמה תיב דגנכ

תפוקתמש תורוקמב רזעיהל שי תירוטסיהה הנומתה תא םילשהל ידכ
םיינוציח םירפס ,בו א םיבקמה ירפס :הירחאל טעמ וא םיאנומשחה
םיעוריאה רדס תא רזחשל ןתינ םהמש [2],והיתתמ ןב ףסוי יבתכו
יבקמה הדוהי םייס ס"הנפל 164תנש ולסכב ה"כב :ןלהלדכ
תולועפ תובקעב .שדקמה תא רהיטו םילשורי לע ותוטלתשה תא
תורודל הידוה גח ימיכ הכונחה ימי ועבקנ הדוהי לש ולא
לש ונוחצינ םע ומילשה אל םיקבלסה .(חנ-בנ ד א םיבקמ)
,ודגנ תוברקה ושדחתנ רתוי רחואמ םייתנשו ,יבקמה הדוהי
ודוקיפב חוכה .םילשוריב ותזיחא לע רתוול ץלאנ אוה םפוסבו
.תואבה תארקל ןגראתה םש ,םילשורי ןופצבש יררהה רוזאל גוסנ
ןויוושב תוארל היה לוכי אל ,יקבלסה ךלמה ,ןושארה סוירטמד
אוה ס"הנפל 161 תנשבו ,יבקמה הדוהי לש ותוקזחתה תא שפנ
ענכשל ידכ ,וידקפמ יריכבמ דחא ,רונקינ תא הדוהיל חלש
ארקחב בשייתה הלה .תוינדרמה ויתולועפ תא קיספהל הדוהי תא
הסינ ףאו ,םידרומה ישאר םע ןתמו אשמב חתפו םילשוריב
אוה ,ודיב רבדה הלע אלשמ .המרמ יכרדב הדוהי תא דוכלל
ןופצמ אמלש רפכב ללוחתה ברקה .הדוהי דגנ הכרעמל אצי
רוזחל ץלאנש דע ,רונקינ לש ונולשיכב םייתסנו םילשוריל
תרובגתל הכחמ אוהשכ ,ריעה לעו שדקמה לע טלש םשו ,םילשוריל
תרובגת העיגה הנש התואב ןמז רובעכ םנמאו .היכויטנאמ עיגתש
וכרדב ןורוח תיב הלעמ ריצ לע ענ ירוסה חוכה .הירוסמ
.וזה תרובגתה לש הינפ תא לבקל אצי רונקינ .רהה בג רבעל
,הדוהי דגנ המחלמל ואצי םה ,ודחאתה תוחוכה ינשש רחאל
,ןורוח תיב הלעמ לש יחרזמה והצקל הכומסה ,השדחב הנח רשא
רפוסמה יפלו ,רדאב ג"י םויב ךרענ ברקה .ןועבג תברקב
ותומ .ברקב םילפונה ןושאר היה רונקינ ,א םיבקמ רפסב
וילייחב ועגפ הביבסב םירפכה יבשות .הכרעמה תא השעמל עירכה
.הלפשבש רזג רבעל וסנ רונקינ לש וימחולו ,םהמ םיבר וגרהו
תורוקמ םג .תורודל גחכ רדאב ג"י םוי זרכוה ןוחצינה תובקעב
םתיילתו ,תינמיה ודיו רונקינ לש ושאר תתירכ לע םירפסמ ולא
.םילשורי דגנכ הווארל

,ריכב דמעמו ההובג הגרד לעב היהש ,רונקינ לע ןוחצינה
םויל רדאב ג"י םוי תא עובקל ,הטלחהה .םימחולה תא דדוע
תובקעבש ךכמו ,ןוחצינה לדוג לע החמשה ןמ יאדווב העבנ ,גח
רחאל ,םילשוריל תפסונ םעפ רוזחל הדוהי היה לוכי ןוחצינה
הפחיר שדקמה לעו ,יקבלס ןוטלש תחת הנותנ התייה ריעהש
ולסכב ה"כ לש עוריאה לע רזח אוה השעמל ךכבו ,סרה תנכס
.ס"הנפל 164 תנשםידעומ לש המישר תללוכ תינעת תליגמ ,(1 הרעה ליעל) רומאכ
הארנ .לארשי תודלותב םיירוטסיה םיעוריא רכזל ועבקנש
.לבבב רשאמ רתוי לארשי ץראב השעמל הכלה הלבקתנ וז המישרש
ןיידע םלוא ,םיאנתה תפוקת ףוסב הארנכ הלטב הללכב הליגמה
וללה םימיה ןיב .דומלתה תפוקתב םתוא ומייקש םידעומ ויה
םירפוס תכסמב רמתשנ ךכל זמר .רדאב ג"יב רונקינ םוי םג היה
וניתובר" :םש םינוש ונא ךכו ,םינואגה תפוקתב הרבחתנש
רונקינ ינפמ םירופה ימי רחא תונעתהל וגהנ לארשי ץראבש
רונקינ םוי לארשי ץראבש ןוויכמ ,ונייהד .(ג זי) "וירבחו
רתסא תינעת תא לארשי ץרא ימכח וחד ,בוט-םויכ ןיידע בשחנ
,רדאב ג"יב רתסא תינעת העבקנ לבבב וליאו ,םירופה רחאל
[3].תינעת תליגמל וששח אלו ,רונקינ םוי םצעב

:תורעה

םישולש םייונמ ובו ,(םיטפשמ םיעבראכ) רצק רוביח איה תינעת תליגמ .1
דיפסהל ןיא םהמ קלחבו ,םהב תונעתהל היה רוסא רשא ,םיבוט םימי השישו
ונא .אבכוכ-רב תפוקתב וא ינש תיב ימי ףוסב המתחנ הליגמה .םיתמ
:ורמא ?תינעת תליגמ בתכ ימ :ןנבר ונת' :(ב"ע ,גי תבש) ארמגב םינוש
ןב ןועמש ןבר רמא .תורצה תא ןיבבחמ ויהש ,ותעיסו היקזח ןב היננח
- בותכל ונאב םאש ,השענ המ לבא ,תורצה תא ןיבבחמ ונא ףא :לאילמג
תפוקת ףוס דע וגהנ הליגמב םייונמה ולא םימי .'ןיקיפסמ ונא ןיא
םירופו הכונח קר .םפקות הגרדהב שלחנ דומלתה תפוקתמ ןכמ רחאלו .םיאנתה
הליגמל ףסונ דומלתה תמיתח רחאל .םהב תונעתהל רוסאו ,תורודל ורמשנ
םימיל ירוטסיהה עקרה תא ריבסהל םיסנמ ובש ,(ןוילוכסה) ישרדמ ץבוק
.הליגמב םירכזנה

,מ"ביל םידוהיה תוינומדק ;וט קרפ ,ב םיאנומשח ;נ-טל ז קרפ ,א םיאנומשח .2
.412-408 בי

,יבכמה הדוהי ימי :םיאנומשחה תמחלמ ,אבכוכ-רב 'ב :תפסונ היפארגוילביב .3
תפוקתב לבבו לארשי ץראב תומוצו םידעומ ,תוילגרמ 'מ ;283-273 'מע ,א"משת
,"?תינעת תליגמ הלטב יתמ" ,ירובת ףסוי ;דיר ,יר-טר 'מע ,ד"שת ,תשרא ,םינואגה
.265-261 'מע ,(ו"משת) ה"נ ,ץיברת


עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה