ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

277 רפסמ

ט"נשת ,רוכז תבשו הוצת תשרפ

הריבה ןשושב היה ידוהי שיא

רשא-רב השמ 'פורפ

םילשורי


א.

...יכדרמ ומשו הריבה ןשושב היה ידוהי שיא" קוספה
רפסב בתכיהל היה לוכי אל (ה ב רתסא) "ינימי שיא
רבודמ ןכש ,ונכות דצמ קר אל ,ןושארה תיבה ירפסמ
תפוקת לש תירבעב .ונושל דצמ םג אלא ,ינשה תיבה שיאב
תויהל לוכי וניא "ידוהי שיא" אוהש םדא ןושארה תיבה
תויהל לוכי וניא "ינימי שיא"ש םשכ ,"ינימי שיא"
ןושארה תיבה ןושלב [1]ידוהי ירהש ."ידוהי שיא"
ץרא בשות' וא ,'הדוהי (תחפשמ ןב וא) טבש ןב' אוה
'רי) "באומב רשא םידוהיה לכ םגו" ןוגכ [2],'הדוהי
רשא הדוהי (ץרא ינב וא) טבש ינב לכ' רמולכ ,(אי מ
ןב' אוה "ינימי-ןב" וא "ינימי"ש םשכ ,'באומב ובשי
עבש" :ןוגכ ,'ןימינב ץראמ שיא' וא 'ןימינב טבש
לכל המודב תאז .(א כ ב"ומש) "ינימי שיא ירכב ןב
וא םיטבשה רתי לש םהיתומשמ םירזגנה סוחייה תומש
:השנמו דג ןבואר ומכ ,םירחא םישנא לש םהיתומשמ
ינענכש םשכו ,(גל י ב"למ) "ישנמהו ידגה ינבוארה"
ןענכ לאו (וט ,ו י 'רבב רכזנש) שיאה ןענכ לא סחיתמ
(גי ו םש םש) שיאה םירצמ לא סחיתמ ירצמו ,ץראה
.םיקיתע םירבדהו ,ץראה םירצמ לאו

ב.

הדבועל םתעד ונתנש ארקמה ינשרפמו תירבעה ירקוחמ שי
,םיטבשה תרשע תולג ירחא התארוה תא התניש ידוהי הלימהש
,רבדה תמא .לארשי ינבמ דחא לכל ללוכ םש תנייצמ איהו
,םיטבשה תרשע תולג ינפל שחרתהל היה לוכי אל יונישה
הלימה תארוהב ולחש םייוניש ףיסוהל שי הזה רבדל לבא
תנידמ בשות אוה ידוהי .ינשה תיבה ימי תישארב קר
,(ח ה 'זעב אבומכ ,תימראב "אתנידמ דוהי") הדוהי
וטקלתנ םשל ,תיסרפה הפוקתב ןויצ יבש לש םתבישי םוקמ
ינב ויה םלוכ שארב ,ןבומכ) םירחא םיטבש ינב םג
םשה לש ותארוהב לח יתוהמ יוניש דועו .(הדוהי טבש
,טבשה תא אל ןייצמ וניא ידוהי םשה" התעמ ,ידוהי
,הנומאה תאו םעה תא םא יכ ,דבלב הנומאה תא אל ףא ...
[3]."םהיניב דירפהל ןיאו םהב הרומג תודחא םהינשש
,אתנידמ דוהיב וא הדוהי ץראב אקווד בשוי וניא הזה םעה
תונוש םהיתדו ... םימעה ןיב דרופמו רזופמ" אוה אלא
םיאב םירבדהש בל אנ םשוי [4].(ח ג 'סא) "םע לכמ
.(ןמה) רז םדא לש (ויפב םימשומ וא) ויפמ

תויהל לוכי (ידוהיה םעה ןב) "ידוהי שיא" ךליאו ןאכמ
שיא" :ןימינבמ לשמל ,רחא טבש לכמ וא הדוהי טבשמ
[5].יכדרמ היה הזכ ;"ינימי

ג.

ןייצמ וניאש םצע םשכ - "ידוהי" לש השדחה הארוהה
לעב גשומ עיבמכ אלא ,יטבש סוחיי וא יפרגואג אצומ
םעל הז םשב ארקנה תא תכיישמה ,הפיקמו תללוכ הרדגה
הליגמה רופיסמ ןה רורב-ןמ תרשאתמ - תדחוימ הנומאלו
חפסיהל םישקבמ םישנאש תואיצמ תרצונ :הנושלמ ןה
םגו הדוהי לש אצאצ תויהל ילב םידוהיה (םע) להק לא
תשרופמה ונושלכ ,"הדוהי תנידמ" בשות תויהל ילב
דחפ לפנ יכ םידהיתמ ץראה ימעמ םיברו" בותכה לש
.(זי ח םש) "םהילע םידוהיה

ותארוהב ידוהי םשה ןמ [6]רזגנש לעופ אוה "םידהיתמ"
תוחרואו ותנומא) ותד יפ-לע ידוהיה םעה ןב' ,השדחה
לעפה לש ותארוה לעפתה ןיינבב לעופ לככ .'(וייח
"םירייגתמ" ,"םידוהי םישענ" תויהל היושע "םידהיתמ"
והומגרת ינשה םוגרתהו ןושארה םוגרתה ןכאו) ל"זח ןושלב
"םידהיתמ" לעופה לש ותארוהש רשפא ךא ;([7]"ןירייגתמ"
ןיינבב םיתעל תעבומה 'םינפה תדמעה' ךרד לע היהי
רמאנש המל המודב [8]'םידוהי םמצע םישוע' :לעפתה
בכשיו" ,(ה גי ב"ומש) "לחתהו ךבכשמ לע בכש" :ןונמאב
השע' וניינע - "לחתה" :(ו םש םש) "לחתיו ןונמא
.'הלוח ומצע השע' וניינע "לחתיו" ,'הלוח ךמצע

ןושארה שוריפה לא ונתוא הכילומ המצע הליגמהש הארנו
"םידהיתמ"הש הארנ ;('ורייגתה' ,'םידוהי ושענ') אקווד
ולבקו ומיק" :"םיולנה" ןלהל םינוכמה םישנאה םה
... םהילע םיולנה לכ לעו םערז לעו םהילע םידוהיה
לכב םנמזכו םבתככ הלאה םימיה ינש תא םישע תויהל
(םערזלו) םידוהיל אוה דחא ןיד .(זכ ט) "הנשו הנש
[9].םהילע םיולנלו

ד.

רכזומ "םיולנה"ו "םידהיתמה" ץראה ימע לש םדמעמ
רמאנ םשו ,(ב"ע דכ) תומבי ילבבב האבוהש אתירבב
יריג דחא רמוא הימחנ יבר היהש" :םירג םהש שוריפב
יכדרמ יריג דחאו [11]תומולח יריג דחאו [10]תוירא
םה ."הזה ןמזב ורייגתיש דע םירג ןניא [12]רתסאו
[13]."הררש תמחמ" ורייגתנש יפ-לע-ףא ,"םירג" םיארקנ
רמוא ,רתסאל םיעבשה םוגרת ,רתוי םודק רוקמ רבכו
םוגרתה תפוקתב [14].םילומינ ויה (זכ ט) "םיולנה"ש
,רייגתמה לש רתויב קהבומה השעמה איה הלימה תירב הזה
.'ה תלחנ לא חפסיהל אבה

ה.

תפוקתב ותארוה תא הניש ידוהי םשה ,רבד לש וללכ
יוטיב ןתונה רתסא תליגמכ רפס דוע ןיאו ,ינשה תיבה
יפרגואג אצומ דוע ןייצמ וניא ידוהי .הזה יונישל
,הצובקל ךיישש ימ תא הנכמ אלא ,דבלב יטבש-יתחפשמ וא
תורשוק גהנמו הכלהו תועדו תונומא לש תותובעש םעל
יטבשה ואצומ דצמ םג ידוהי גיצהל אבה .ויביכרמ לכ תא
תא הגיצהב הליגמה התשעש יפכ ,עדימ תפסותל שרדנ
"ינימי שיא ... ידוהי שיא" יכדרמ לש תוהזה תדועת
היה וליאו .(טרפה אב ךכ רחאו ללכה ןייוצ הליחת)
םינייצמ ויה םתסה ןמ ,הדוהי טבשמ וא יול טבשמ שיא הז
."הדוהי הטממ" וא "יול תיבמ" ידוהי אוהש:תורעה

:תידוהיו ידוהי םייטרפה תומשה תא ןאכמ איצוהל שי ,ןבומכ .1
'רב) יתחה יראב תב תידוהי ,(די ול 'מרי) לאנתנ ןב ידוהי
ב"למ) הדוהי ץרא ןושלב רבודמשכ תידוהי תא םגו ,(דל וכ
.(דכ גי 'רי ;חכ ,וכ חי

ףד הליגמ ילבבבש עטקב תרחואמ הפוקתב תדהדהמה הפקשהה וז .2
הדוהימש רורב) יתאק הדוהימ אמלא ידוהי היל ירק" :ב"ע בי
ותסיפתכ וא "... יתאק ןימינבמ אמלא ינימי יל ירקו (אב אוה
ינש ןיב םולש תושעל הסנמה ,םש םירבדה ךשמהב יול-ןב י"ר לש
."הדוהימ ומאו ןימינבמ ויבא" :םיסוחיה

הרות ,הרדסה ךותב רתסא תליגמל ושוריפב ,רלשריה 'ג האר .3
ביבא-לת ,אנהכ 'א תכירעב ,יעדמ שוריפ םע םיבותכ םיאיבנ
.זנר 'מע ,צ"רת

:ל"נה ארמגה תייגוס ךשמהב האבה העדה תא אילפהל םאות רבדה .4
?ידוהי היל ירק יאמאו ,יתאק ןימינבמ םלועל רמא ןנחוי יבר"
"...ידוהי ארקנ הרז הדובעב רפוכה לכש ;הרז הדובעב רפכש םש לע
.(א"ע גי ףד הליגמ ילבב)

גיצמה ,(ה ב 'סא) "ינימי שיא ... ידוהי שיא" לופכה ראותה .5
דחוימה אצומה תא גיצמ ךכ רחאו ינללוכהו יללכה אצומה תא הליחת
הטמל ... תילארשיה ןב" :(אי דכ) ארקיוב קוספל ליבקמ ,יטבשה
תינמנ איהש םעה דצמ הליחת התוא גיצמ "תילארשיה" ראותה ."ןד
."ןד הטמל" :טבשהו החפשמה דצמ הסוחיי אב ךכ רחאו ,ומע

ומוגרתב המקרה רפס ,חאנ'ג ןבא י"ר לש וירבד ןאכ ואבוי .6
םילשורי (אנט 'ד - יקסנליו 'מ תרודהמ) ןובת ןבא י"ר לש
רוזגל וצרו 'םידוהי'ב םשומיש בר רשא יכ" :בכ-אכ 'מע ,ד"כשת
םידהיתמ ורמאו (תישרוש תוא) הישרשכ ולש ד"ויה ומש ,לעופ ונממ
,לעפה א"פ גהנמ םידהיתמב ד"ויה וגיהנה ... םילעפתמ לקשמ לע
ד"מל גהנמ ת"לדה וגיהנהו ,לעפה ן"יע גהנמ ... א"הה וגיהנהו
יכ ... םרת ... םורתי ...ב הנשמה ילעב ושע ןכו ... לעפה
םורתיו םרת ורמאו דמוא והודמא "המורת"ב םשומש בר רשאכ
וליחתיו ועירתיו ןיליחתמו ןיעירתמב םתעד התיה תאזו ...
םורתיו םרתב הנשמה ישנא תעד יכ ... [הליחת ןמו העורת ןמ]
היבתוכו תירבעה ירבוד) םיירבעה תעד אוה םהל םימודה םתלוזו
."הושב םידהיתמב (ארקמב

םידהיתמ תויה ןכתיו" :ע"באר ךא .רתא לע י"שר שריפ ןכו .7
הלוע בתוכ ארזע-ןבאש תירבעה ןמ לבא ,"הדוהי טבש לע וסחיתיש
'רייגתה' > 'ידוהי השענ' תועמשמב ,"דהיתה"ב ושומיש רוריבב
:הרותל ושוריפב תומוקמ ינשב וירבדכ (?ןיע תיארמל וא תמאב)
התכבו ךתיבב הבשיו" ,(י דכ 'קיו) "דהיתמ - ירצמ שיא ןב"
אכ 'בד) "ודהיתה אלש המא לעו היבא לע יכבה הז יכ ... -
.(גי

םוקמב רלשריה האר) םישדחה ןמ המכ ןכו ג"בלרה שריפ ךכ .8
.(3 הרעהב ליעל זמרנה

תא עובקל ילב ,הוולמל תופרטצה תנייצמ המצע הולנ הלימה .9
םערזלו םידוהיל דחא ןידש העיבקה הז םוקמב לבא ;תופרטצהה תגרד
רמולכ ,רומג יוחיאב רבודמש דמלל היושע םהילע םיולנל םגו
והיעשיב םיולנה לש םדמעמ הז םא ,אוה רורב רבד אל ךא .רויגב
םנמא ."םיולנה רכנה ינבו" ,"הולנה רכנה ןב" :(ו ,ג ונ)
תבש רמוש לכ" ןכש ,החדנ "ומע לעמ 'ה ינלידבי לדבה"ש ששחה
לא םיאבומ תויהל םידיתע ,"'ה לש ותירבב קיזחמ לכו וללחמ
תיבש העיבקה חוכמ השענ רבדה ךא ,ותליפת תיבב חומשלו 'ה תיב
.ףסונ ןויע םיכירצמ םירבדהו ."םימעה לכל הליפת תיב" אהי 'ה

זי) ב םיכלמ רפסב ביתכד םיתוכ ןוגכ - תוירא יריג" :י"שר .10
תולגב םתה ביתכדכ ,ורייגתנו "תויראה תא םהב 'ה חלשיו" (הכ
."ןורמוש

."רייגתהל םהל רמא תומולח לעב - תומולח יריג" :י"שר .11

."םידהיתמ ץראה ימעמ םיברו - רתסאו יכדרמ" :י"שר .12

."הזה ןמזבכ" ה"ד םש י"שר .13

ךא ,םיעבשה תסרג תא איבמש (3 הרעה ליעל) רלשריה האר .14
.הז םושמ התוא לטבמ