ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

277 רפסמ

ט"נשת ,רוכז תבשו הוצת תשרפ

!?הוצת תשרפב השמ לש ותוחכונ

רשי-ןב םחנמ

ך"נתל הקלחמהעודמ ;"הוצת" עובשה תשרפ לע םינשרדו םינשרפ תהימת תמסרופמ
,הלאשל ונתינ תונוש תובושת ?ונבר השמ לש ומש הב רכזומ ןיא
,רדאב 'ז לא וז השרפ הכומס םינשה בורבש ,הדבועל תורושקש ןהמ
[1].השמ תריטפ םויכ ותעבק ל"זח תרוסמש

לכשה רסומ ילעב ,םה םיפי ההימתל םינושה םיצוריתה
הישוק הניא הישוקה ךא ."שרדית השרדהו" תניחבב ,יתד
:םימעט השולשמ תאזו ,ללכ

תאז ןיא ,תומש רפס שארב ,הרותב השמ תעפוה זאמ .א
וניא ומש .ומש תא הריכזמ הניאש הדיחיה עובשה תשרפ
רפסבש אצת יכ -ו םיטפוש ,האר ,בקע :תורדסב םג אב
(א טכ 'בד) אובת יכ תשרפ ףוס תארקל קרו ,םירבד
םירבד רפס לש תיעצמאה הביטחה יכ ,ךכ .עיפומ בוש אוה
.באומ תוברעב השמ לש ךוראה ומואנ תא תרסומ

איה ךשמה הלוכש ,"הוצת" ונתרדס יבגל ןידה אוה .ב
תמקה תודוא ,יניסב השמ לא 'ה יפמ ,טרופמה יוויצל
,יוויצה לבקמכ ,השמ רוכזאב חתופ הז יוויצ .ןכשמה
ןיא ךליאו ןאכמו (א הכ 'מש) "המורת" תרדס שארב
.ומש רוכזא לע רוזחל ךרוצ

הרותה רבד לע הלח הניא איה ,ההימת ןאכ שי םא .ג
הקולח ,עובש-תושרפ ב"נל הרותה תקולח לע אלא ,ומצע
ידכ ,לבבב לארשי תוליהק הוגיהנהש הרקיעב תינכט
,ןכאו .תחא הנש ךשמב הלוכ הרותה תאירק תא רידסהל
רתוי ןפואבו תצקמב הנוש ןפואב עובשה תורדס תקולח
תשרפל השמ לש ומש תא הסינכמ התייה ,הרואכל ריבס
- כ אוה השרפ לכ לש עצוממה ךרואה ?דציכ ."הוצת"
,םיקוספ 101 תב "הוצת" תרדס ,הנהו [2].םיקוספ 110
הכורא "אשת יכ" תבקועה השרפה וליאו ,עצוממהמ הרצק
יכ" תרדס תליחת .םיקוספ 139 תב התויהב ,עצוממהמ
ןתינ .ןכשמה יטרפ תודוא השמל 'ה וצ תא הכישממ "אשת
יכ" תרדס לש םינושארה םיעטקה תא ףרצל ,אופא היה
תוברקתמ ויה תושרפה יתש זאו ,"הוצת" תרדס לא "אשת
;הריבס תיעובש האירק תנמכ יוצרה ,עצוממה ךרואה לא
שארב התע עיפומה ונבר השמ לש ומש ללכנ היה םג יזאו
[3].תבחרומה השרפב ,"אשת-יכ" תרדס

תליחתבש הלא םיעטק :השדח ההימת הלוע ןאכ ,םלואו
- אי ,ל םיקרפב םיקוספה קיודמבו ,"אשת-יכ" תרדס
תודוא יניסב השמל 'ה יוויצל םה ךשמה רומאכש ,זי ,אל
החיתפב יוויצ לש טירפ לכ חתופ םהב אקווד ,ןכשמה תמקה
שש םש תרזוחה [4],"רמאל השמ לא 'ה רבדיו" ןיעמ
ןב ןכשמה יוויצ לש ךוראה ףצרה תמועל ,תאז .םימעפ
תוחיתפב קספומ וניאש ,"הוצת"-"המורת"בש םיקוספ 197
!ולא ןיעמ

הלאשכ ,לאנברבא קחצי ןוד ןשרפה לאוש תאזה הלאשה תא
ותבושת רקיע ."המורת" תרדס שארבש ויתולאשב תירישע
ורמאנ "הוצת" - "המורת" תורדסבש ףוצרה רובידב :איה
ןכשמה ןיינעב םיינורקעהו םיירקיעה םירבדה השמל
ףוסבו ,הנוהכה ידגב ,וילכ רקיע ,ומצע הנבמה :םהו
םינהכה תכונח לש סכטהו ןברוקה םהש וב הדובעה ירקיע -
ןברק ;(םשדקל הנוהכה ידגב ירחא ךומסב) םתדובעל
חבזמ ךכ רחאו ,תימוי םויה הדובעה רקיע אוהש דימתה
.לאלצב יאטח לע רפכל תדחוימה ותילכת ףוריצב ,תרוטקה

,וירבד לע ונלשמ ףסונו ,לאנברבא ךישממ ךכ ,תאז תמועל
,"אשת-יכ" תרדס שארבש החיתפ יחסונב םיעטוקמה םיעטקב
רקיעמ ןניאש ,ןכשמה ןיינעב תופסונ תוארוה תואב
ןתונש (זט - אי ל) לקשה תיצחמ תשרפ הליחת :ודועיי
אצויה ,ונייהד .ושפנ לע רפכל אבצ-אצוי דקפתמ לכ
רפוכ תתלו םידקהל ךירצ ,גרהיל ו"ח וא גורהל המחלמל
םהב היהי אלו" ,אובל הלולעה םדה תוכיפש לע שפנ
ןתינ םירופיכה ףסכ [5].היופצה המחלמב (בי ל) "ףגנ
ללכנ ןורקיעה תניחבמ ךא ,(זט ל) דעומ להוא תדובעל
ויד ןכל ,תרוטקה חבזמ לש רפכמה דועייב הז ןיינע
.תופסותה יעטקב אובל

,(אכ-זי ל) ונכו םימה רויכ ןיינע םה תופסות יעטק דוע
רחא .שדוקב דובעל םסנכיהב םינהכה תנכה וניינעש
,(חל-דל ,גל-בכ ל) תרוטקה לשו החשמה ןמש לש םתנכה ךכ
(אי-א אל) היינבה תכאלמ תא עצבי ימ טרופמ דגה ףוסבו
תותבשב :ועצבי אל יתמ ,קיודמבו .תאז ועצבי םה יתמו
תוארוה ןה ,לאנברבא תטישל ,הלא לכ .(זי-בי אל)
ודרפוה םגו ,יוויצה רקיעמ ודרפוהש ,תוינכט-ןיעמ
.החיתפ תואחסונב וזמ וז

הבש ההימתה לע "אוה ךופהנו" ןיעמ רמול לכונ ,התעמ
,הישוק וניא הרדסהמ ונבר השמ לש ומש רדעה :ונחתפ
תושרפ ירדסמ :תאז ךרדב תושרפה תקולחל הביסה אוה אלא
יוויצה תא "הוצת" - "המורת" תורדסב זכרל ושקיב עובשה
,תופסונה תוארוהה תא .ןכשמה תודוא ינורקע-ירקיעה
.השדח הרדס שארב ונתנו ודירפה ,השמ לש ומש אב ןהבש


םייסנו ,רכזומ השמ לש ומש ןיא עודמ ,הלאשב ונחתפ
שארב תטלבומ אקווד השמ לש ותוישיא עודמ ,ההימתב
תוחתופ םש תונושארה תואקספה שולש :"הוצת" תרדס
"הוצת התאו" :ןה ולאו ,"התאו" ןושלב השמ לא היינפב
.(ג חכ) "רבדת התאו" ,(א חכ) "ברקה התאו" ,(כ זכ)
דוחיי ףאו הרותב ליגר וניא הז יוויצ ןונגס אלה
,"וצ" וא "הוצת" רמול הייד תינקת תירבע יכ ,וב שי
,תיארקמ תירבעב אוה ללכ .םהימודו ,"וצ" וא "רבדת"
,דיתעב וא רבעב ,יוטנ לעופ ינפל אבה ףוג יוניכש
לש ותוישיאש ,אצמנ .ךכ הנוכמה תא טילבהל ודיקפת
שרד ילעב .הרדסה שארב תשלושמו תשגדומ ,תטלבומ השמ
תאירקל ךומסבש ,השמ לש ודובכל הז לכש רמול ולכוי
'סות) ל"זח תרוסמ י"פעו ,ותריטפ םוי לח הרדסה
,ותדיל םוי םג ([219 'מע ןמרביל 'דהמ] ו ,אי הטוס
.(וכ גכ 'מש) "אלמא ךימי רפסמ תא" קוספה רבדכ


יוויצב הכ דעש ,ונבל םישנ ?ורמאי המ טשפ ילעבו
תורישי הנפומ היה יוויצה ,"המורת" תרדסב ,ןכשמה
ןתמ וצ - תחאה :תוגירח יתש ךות תאז .השמל תידעלבו
תמרה ידי לעש ,ולוכ םעה לא הנפומ (ט-א הכ) המורתה
.םנחמב הניכשה תיירשהב םיפתוש ויהי שדוקל םתבדנ
היינפב חתופ (י הכ) ןוראה תיישעל וצה - הינשהו
לארשי ללכ תופתוש טילבהל ידכ בוש ."ושעו" םיברה לא
םלוא .ומע לכל 'ה ןיב תירבה תא אטבמה ,תירבה ןוראב
תונושלב ,ודבל השמ לא היינפה ןושל תבייחתמ ךכ רחא דימ
תונושל .ןהימודו ,"השעת" "השע" ,"תתנו" ,"תישעו"
ךוותמכ ,םיאיבנה יבאכ השמ דיקפת תא תוטילבמ ולא
לארשי ךותב הניכשה תיירשה לש לודגה השעמב חילשכו
.ןכשמה תועצמאב

ןורהא רכזומשכ ,"הוצת" תרדס שארב הנתשמ הז רבד
ותמקה ירחא ,ןכשמב 'ה תדובע תא דובעל דיתעש ימכ
היה ,ןכא ?דחוימה ודמעממ אעמק השמ קחדנה .השמ וצב
שמיש םיאולמה ימי תעבשב .דיקפתה תרבעה םושמ הפ
(ח 'קיו ;זל-א טכ 'מש) ןרהא םע דחי הנוהכב השמ
ימי תעבש לכ" :ךכ בקע רצונש חתמה לע ורביד ל"זחו
,איה ולש רבסקו הלודג הנוהכב שמשמ השמ היה םיאולמה
'ךיחא ןרהא לש אלא איה ךלש אל' :('ה) ול רמא יעיבשב
.(ו אי הבר ארקיו)

,םיחאה ןיב תויושר תדרפהו םידיקפת תקולח התוא םושמ
לש בלשב ןיידע םייוצמ ונאש ,ונתשרפ תליחת השיגדמ
יפלכ םג השמ לש ידעלבה ודיקפת הזו ,המקהו יוויצ
,ןתוא "ברקה התאו" ,ותוא "הוצת התאו" :ןכל .ןרהא
.הנוהכה ידגב תודוא הכאלמה ישוע לא "רבדת התאו"


:תורעהןובשח י"פע ,(219-218 'מע ןמרביל 'דהמ) ה ,אי הטוס 'פסות . 1
.טי ד עשוהי ,ןסינב 'יב ןדריה תא לארשי רבעממ רוחאל

.עובשה תוישרפ ד"נ וא ג"נ ןיב הרותה יקוספ 5,845 תקולח ךותמ .2

תיתנש-תלתה האירקה ךרעממ חכומ ,הריבס םגו תירשפא תאזכ הקולחש .3
תרדס ףוס תא דחא האירק רדסל תפרצמה ,המודקה תילארשי-ץראה
תומש רפסבש ג"כ רדס ללוכ השעמל .אשת יכ תרדס תליחת םע הוצת
.ל קרפ לכ תא

,(דל ל) תרוטקהו החשמה ןמש ישעמ ןיב הרצק רתוי החיתפמ ץוח .4
.בורק ןניינעש

גרהש דעומ רוש לעבלו (בכ אכ 'מש) הרה השא ירבוע גרוהל המודב .5
םיאצוי תוליקמה תוביסנה לשבו ,התימ םיבייח תינורקעש ,(ל-טכ םש)
.שפנ רפוכב